UOHS S029/2004
Rozhodnutí: OF/S029/04-1142/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů-Blackstone Capital Partners a Celanese AG
Účastníci Blackstone Capital Partners (Cayman) IV L.P., se sídlem 354 Park Ave., New York, NY 10154, Spojené státy americké Celanese AG, se sídlem Frankfurter Strasse 111, 61476 Kronberg im Taunus, Spolková republika Německo
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 12. 3. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 85 KB


S 29/04-1142/04 V Brně dne 12. března 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 29/04, zahájeném dne 13. února 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Blackstone Capital Partners (Cayman) IV L.P., se sídlem Park Avenue 354, New York, Spojené státy americké, ve správním řízení zastoupená JUDr. Josefem Vejmelkou, advokátem, se sídlem Italská 27, Praha 2, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Blackstone Capital Partners (Cayman) IV L.P., se sídlem Park Avenue 354, New York, Spojené státy americké, a Celanese AG, se sídlem Frankfurter Strasse 111, Kronberg im Taunus, Spolková republika Německo, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě nabídky převzetí akcií společnosti Celanese AG, adresované akcionářům společnosti Celanese AG ze strany společnosti BCP Crystal Acquisition GmbH & Co. KG, se sídlem Maybachstrasse 6, Stuttgart, Spolková republika Německo, nepřímo kontrolované společností Blackstone Capital Partners (Cayman) IV L.P., v jejímž důsledku má společnost Blackstone Capital Partners (Cayman) IV L.P. nabýt prostřednictvím společnosti BCP Crystal Acquisition GmbH & Co. KG akcie představující minimálně 85% podíl na základním kapitálu společnosti Celanese AG, a tím i získat možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku či jiného obdobného registru spojujících se soutěžitelů, listiny zakládající předmětné spojení, výročních zpráv a účetních závěrek spojujících se soutěžitelů, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 8/04 ze dne 25. února 2004 současně se zveřejněním výzvy k podání případných námitek k předmětnému spojení. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
K předmětnému spojení soutěžitelů má dojít na základě nabídky převzetí akcií (dále jen "Nabídka"), kterou učinila společnost BCP Crystal Acquisition GmbH & Co. KG, se sídlem Maybachstrasse 6, Stuttgart, Spolková republika Německo (dále jen "BCP KG"), akcionářům společnosti Celanese AG, se sídlem Frankfurter Strasse 111, Kronberg im Taunus, Spolková republika Německo (dále jen "Celanese AG"). Uskutečnění uvedené Nabídky je podmíněno mimo jiné platným přijetím Nabídky ze strany takového počtu akcionářů společnosti Celanese AG, kteří vlastní akcie představující ve svém souhrnu minimálně 85% podíl na základním kapitálu společnosti Celanese AG.
Společnost BCP KG je v době před transakcí nepřímo kontrolována společností Blackstone Capital Partners (Cayman) IV L.P., se sídlem Park Avenue 354, New York, Spojené státy americké (dále jen "BCP L.P." nebo "navrhovatel").
Na základě uvedené Nabídky má společnost BCP L.P., prostřednictvím své dceřiné společnosti BCP KG, nabýt minimálně 85% podíl na základním kapitálu společnosti Celanese AG. Předmětná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č.143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), neboť společnost BCP L.P. získá možnost nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele, kterým je společnost Celanese AG.
V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů za poslední účetní období překročil 5 miliard Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna a spojení podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost BCP L.P. a k ní přidružené subjekty jsou soukromé akciové fondy, které jsou součástí společnosti The Blackstone Group L.P., se sídlem Park Avenue 354, New York, Spojené státy americké (dále jen "Blackstone" a společně "skupina Blackstone").
Společnost Blackstone je s oukromým obchodně-bankovním subjektem, který působí zejména v oblasti finančního poradenství, akciového a majetkového investování. Společnost BCP L.P. nepřímo kontroluje společnost BCP KG, prostřednictvím níž má dojít k nabytí akciového podílu zakládajícího předmětné spojení soutěžitelů.
Na území České republiky je skupina Blackstone činná prostřednictvím společností Lucas Varity s.r.o., TRW Autoelektronika, s.r.o., LUCAS AUTOBRZDY, s.r.o., TRW-Carr s.r.o., TRW Volant, a.s., TRW-DAS, a.s., TRW Automotive Safety Systems GmbH & Co. KG, organizační složka a TRW Automotive (Spolková republika Německo) v oblasti automobilových komponentů (dílů a systémů). Dalšími ze subjektů, které působí v České republice, kontrolovaných skupinou Blackstone jsou společnosti TS Rumburk s.r.o. a ASP služby spol. s r.o., k jejichž předmětu podnikání patří mimo jiné nakládání s odpady a jejich likvidace.
Kromě toho skupina Blackstone na území České republiky dosáhla v roce 2003 obratu prostřednictvím jí kontrolovaných společností Haynes International (vývoj, výroba a prodej technologicky vyspělých výkonných směsí-slitin, jež se následně používají v letectví a při průmyslovém zpracování chemikálií, odlišných od průmyslových chemikálií, jimiž se zabývá společnost Celanese AG), Nycomed (koupě, výroba a prodej farmaceutických produktů a spotřebitelských zdravotních produktů) a The SULO Group (poskytování služeb v oblasti odpadových technologií a zpracování odpadů).
Nabývaný soutěžitel Celanese AG je společností založenou podle právního řádu Spolkové republiky Německo, jež je kótována na burzách ve Frankfurtu nad Mohanem a v New Yorku. Největším akcionářem společnosti Celanese AG je společnost Kuwait Petroleum Corporation s 29% podílem na základním kapitálu. Společnost Celanese AG není v době před spojením kontrolována žádným subjektem. Společnost Celanese AG vlastní majoritní akciové či obchodní podíly v řadě společností činných na území Německa, Rakouska, Belgie, Nizozemí, Velké Británie, Francie, Itálie, Španělska, Portugalska, Ruska, Švédska, Dánska, Finska a dalších evropských státech (dále také jen "skupina Celanese") především v oblasti průmyslových chemikálií. Celosvětové aktivity skupiny Celanese v oblasti průmyslových chemikálií se soustřeďují na tyto výrobkové segmenty: (i) acetylové produkty, (ii) technické polymery, (iii) acetátové produkty, (iv) chemické polotovary a (v) užitkové produkty 1 (potravinové přísady, konzervační látky apod.).
Na území České republiky společnost Celanese AG vlastní kontrolní podíl ve společnosti Ticona ČR s.r.o., jejíž předmět podnikání tvoří (i) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej a (ii) zprostředkování obchodu s plasty.
Činnost skupiny Celanese v oblasti průmyslových chemikálií se na území České republiky zaměřuje na následující produktové segmenty: i) acetylové produkty, ii) technické polymery, iii) acetátové produkty a iv) užitkové produkty.
Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda předmětným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů dotčených v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, Úřad vychází z aktivit, které na území České republiky vyvíjí soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, z nich se pak zaměřuje zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. Při vymezení spojením dotčených relevantních trhů tak Úřad vycházel především z podnikatelské činnosti skupiny Celanese.
Jak je zřejmé z výše uvedených informací o aktivitách spojujících se soutěžitelů, působí skupina Blackstone, na straně jedné, a skupina Celanese, na straně druhé, v odlišných a vzájemně nesouvisejících oblastech. Aktivity spojujících se soutěžitelů se nepřekrývají v horizontální rovině, ani na sebe vertikálně nenavazují. Posuzované spojení soutěžitelů tak má konglomerátní charakter.
Průmyslové chemikálie, jimiž se skupina Celanese ve vztahu k území České republiky zabývá, lze charakterizovat následovně.
Acetylové produkty jsou skupinou průmyslových chemikálií, jež se získávají zpracováním přírodního plynu, ethylenu a butanu. Z acetylových produktů se následně vyrábí například kyselina octová a její deriváty, vinylo-acetátový monomer, metanol, formaldehyd a polyoly. Acetylové produkty nacházejí své využití v široké škále průmyslových výrobních odvětví.
Acetátové produkty se používají zejména ve filtrových prostředcích v cigaretách a hygienických prostředcích, u ručního nářadí a pásků, stejně jako u módních ozdob a lemování. Společnost Celanese AG vyrábí jednak celulozová acetátová vlákna a závěsy.
Technické polymery skupiny Celanese se používají v oblasti elektroniky, telekomunikací či automobilovém průmyslu. Výrobkové portfolio skupiny Celanese v segmentu technických polymerů představují například polyacetal, polyethylen, kopolymer nebo krystalový polymer.
V rámci segmentu užitkových produktů skupina Celanese vyrábí například sladící prostředky či zdraví podporující potravinové přísady.
Při vymezení relevantních trhů si byl Úřad vědom skutečnosti, že v rámci jednotlivých segmentů průmyslových chemikálií, jimiž se zabývá skupina Celanese, lze rozlišovat užší výrobkové kategorie, které mohly z pohledu věcného tvořit samostatné relevantní trhy.
Nicméně, pro účely tohoto rozhodnutí vymezil Úřad, a to zejména vzhledem ke konglomerátní povaze posuzovaného spojení soutěžitelů, jako relevantní z hlediska věcného a) trh acetylových produktů , b) trh acetátových produktů , c) trh technických polymerů a d) trh užitkových produktů .
Z pohledu geografického je každý z těchto relevantních trhů vymezen územím České republiky .
Na relevantnímtrhu acetylových produktů v České republice je ze spojujících se soutěžitelů činná pouze společnost Celanese AG, jejíž tržní podíl na tomto relevantním trhu v roce 2002 činil [ obchodní tajemství ] %. Vzhledem k tomu, že navrhovatel na tomto relevantním trhu v České republice, ani v jiné části světa, nepůsobí, nedojde předmětným spojením k navýšení tržního podílu spojením vzniklého subjektu.
Hospodářské soutěže na relevantním trhu acetátových produktů v České republice se ze spojujících se soutěžitelů účastní pouze společnost Celanese AG, která dosáhla na tomto relevantním trhu v roce 2002 tržního podílu ve výši [ obchodní tajemství ] %. Vzhledem k tomu, že navrhovatel na tomto relevantním trhu v České republice, ani v jiné části světa, nepůsobí, nedojde předmětným spojením k navýšení tržního podílu spojením vzniklého subjektu. [ obchodní tajemství ] odběratelem acetátových produktů společnosti Celanese AG na území České republiky je [ obchodní tajemství ].
Hospodářské soutěže na relevantním trhu technických polymerů v České republice se ze spojujících se soutěžitelů účastní pouze společnost Celanese AG (prostřednictvím prodejů uskutečněných její dceřinou společností Ticona ČR s.r.o.), která dosáhla na tomto relevantním trhu v roce 2002 tržního podílu ve výši [ obchodní tajemství ] %. Vzhledem k tomu, že navrhovatel na tomto relevantním trhu v České republice, ani v jiné části světa, nepůsobí, nedojde předmětným spojením k navýšení tržního podílu spojením vzniklého subjektu. Odběrateli technických polymerů společnosti Celanese AG na území České republiky jsou například [ obchodní tajemství ].
Na relevantnímtrhu užitkových produktů v České republice se ze spojujících se soutěžitelů hospodářské soutěže účastní pouze společnost Celanese AG, jejíž tržní podíl na tomto relevantním trhu v roce 2002 dosáhl činil [ obchodní tajemství ] %. Vzhledem k tomu, že navrhovatel na tomto relevantním trhu v České republice, ani v jiné části světa, nepůsobí, nedojde předmětným spojením k navýšení tržního podílu spojením vzniklého subjektu.
Stejně jako v době před spojením bude i po uskutečnění předmětného spojení spojením vzniklý subjekt vystaven na všech, pro účely tohoto rozhodnutí vymezených, relevantních trzích, silné konkurenci ze strany dalších soutěžitelů disponujících významnými finančními a inovačními zdroji, mezi nimž lze jmenovat například společnosti BASF (Spolková republika Německo), DuPont (Spojené státy americké), General Electric Company (Spojené státy americké), Bayer (Spolková republika Německo), Mitsubishi (Japonsko) nebo Rhodia (Francie).
Výše vymezené relevantní trhy se dále vyznačují nízkými přepravními náklady, rovněž tak ani jiné překážky obchodu (kvóty, tarifní a netarifní překážky, patenty a jiná práva průmyslového vlastnictví) nehrají významnou roli. V rozhodování odběratelů o volbě dodavatele výrobku jsou klíčovými kritérii cena a technické vlastnosti příslušného produktu, nikoli značka, pod níž je produkt uváděn na trh.
S přihlédnutím k uvedeným skutečnostem, zejména pak ke konglomerátní povaze posuzovaného spojení, dospěl Úřad k závěru, že jeho uskutečnění nepovede k nárůstu tržní síly spojujících se soutěžitelů na takovou úroveň, která by jim umožňovala chovat se ve značné míře nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Nevznikne tedy dominantní postavení, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o tom, že posuzované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Josef Vejmelka, advokát
AK Vejmelka & Wünsch
Italská 27
120 00 Praha 2
Právní moc:12. března 2004
1 tzv. "performance" produkty