UOHS S029/2002
Rozhodnutí: OF/S029/02-861/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Andreas Schmidradner GmbH, Rakousko a Peter Frank GmbH
Účastníci Andreas Schmidradner GmbH, Gigergasse 1, 1030 Vídeň, Rakousko Peter Frank GmbH, Gigergasse 1, 1030 Vídeň, Rakousko
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 28. 3. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 71 KB


S 29/02-861/02 V Brně dne 11. března 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení S 29/02, zahájeném dne 8. února 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Andreas Schmidradner GmbH, se sídlem Gigergasse 1, 1030 Vídeň, Rakousko, ve správním řízení zastoupená JUDr. Martinem Nedelkou, advokátem, se sídlem Jugoslávská 29, Praha 2, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Andreas Schmidradner GmbH, se sídlem Gigergasse 1, 1030 Vídeň, Rakousko, a Peter Frank GmbH, se sídlem Gigergasse 1, 1030 Vídeň, Rakousko, ke kterému dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy o převodu obchodního podílu" uzavřené dne 15. listopadu 2001 mezi společnostmi Andreas Schmidradner GmbH, se sídlem Gigergasse 1, 1030 Vídeň, Rakousko, jako kupujícím, a Bank Austria AG, Vordere Zollamtstrasse 13, 1030 Vídeň, Rakousko, jako prodávajícím, v jejímž důsledku kupující získá 100% obchodní podíl ve společnosti Peter Frank GmbH, se sídlem Gigergasse 1, 1030 Vídeň, Rakousko, a tím i přímou kontrolu nad společností Peter Frank GmbH, se sídlem Gigergasse 1, 1030 Vídeň, Rakousko, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
Odůvodnění
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení, Dotazníku k povolení spojení, smlouvy zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a informací o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 09/02 ze dne 27. února 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladům pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů Andreas Schmidradner GmbH, se sídlem Gigergasse 1, 1030 Vídeň, Rakousko (dále jen "Andreas"), a Peter Frank GmbH, se sídlem Gigergasse 1, 1030 Vídeň, Rakousko (dále jen "Peter"), dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě "Smlouvy o převodu obchodních podílů" uzavřené dne 15. listopadu mezi společnostmi Andreas, jako kupujícím, a Bank Austria AG, se sídlem Vordere Zollamtstrasse 13, 1030 Vídeň, Rakousko (dále jen "Bank Austria"), jako prodávajícím. V důsledku této smlouvy kupující získá 100 % obchodních podílů ve společnosti Peter, a tím i kontrolu nad společností Peter.
Celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů v posledním účetním období podle § 14 zákona přesáhl částku 5 miliard Kč., čímž je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona. Dopady spojení
Andreas je rakouská holdingová společnost bez vlastní aktivity a v současné době nekontroluje žádnou společnost. Je 100% dceřinou společností B&C Privatstiftung (dále jen "B&C"), která je soukromou nadací držící přímo či nepřímo podíly v celé řadě společností činných v nejrůznějších hospodářských sektorech. V České republice nekontroluje žádnou společnost. B&C je společně kontrolována rakouskými bankami Bank Austria AG a Creditastalt AG.
Peter je rakouská holdingová společnost bez vlastní aktivity. Drží přímo či nepřímo podíly v celé řadě společností činných v nejrůznějších hospodářských sektorech. Je 100% dceřinou společností Bank Austria AG, jejíž mateřská společnost je Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG. Obě tyto společnosti podnikají jako univerzální banky.
Společnost Peter je v České republice aktivní prostřednictvím Lenzing Aktiengesellschaft (dále jen "Lenzing"), která prodává v České republice své produkty prostřednictvím dovozu. Na trh ČR dodává následující produkty:
Umělá stříž-vzniká řezáním umělých vláken na kratší délky, podobné délkám přírodních vláken; používá se v textilním průmyslu při výrobě přízí.
PTFE těsnění pro teplotu 260 C-jedná se o těsnění z polytetrafluorethylenu, které se užívají jako těsnění a filtry pro kapaliny a plyny ve stavebnictví, lékařství a při výrobě kabelů.
Síran sodný-anorganická chemikálie, která se nachází volně v přírodě nebo vzniká jako vedlejší produkt nejrůznějších chemických procesů; používá se při výrobě mýdel a čistících prostředků, papíru a textilií.
Buničina-je důležitá surovina pro výrobu chemických vláken.
Papír k výrobě dopisních obálek
Plakátový papír
Filtrační technologie pro výrobu umělých vláken
Technologie pro testování vlastností a kvality vláken a filmů
Z výše uvedeného vyplývá, že činnosti spojovaných soutěžitelů se na území České republiky nepřekrývají, protože společnost Andreas na trhu nepůsobí. Proto Úřad vymezil relevantní trhy jako trh umělé stříže (Lenzing dosahuje podílu .%), trh PTFE těsnění pro teplotu 260 C (Lenzing dosahuje .. procentuálního podílu) , trh síranu sodného (Lenzing dosahuje podílu %), trh buničiny (Lenzing dosahuje procentuálního podílu), trh papíru k výrobě dopisních obálek (Lenzing dosahuje podílu pod %), trh plakátového papíru (Lenzing dosahuje podílu %), trh filtrační technologie pro výrobu umělých vláken (Lenzing dosahuje podílu %) a trh technologie pro testování vlastností a kvality vláken a filmů (Lenzing dosahuje podílu %).
Navrhované spojení má konglomerátní charakter, spojením tedy nevzniká ani nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
PM 28.3.02
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Martin Nedelka
advokát
Gleiss Lutz v.o.s.
Jugoslávská 29
120 00 Praha 2