UOHS S029/2001
Rozhodnutí: OF/S029/01 Instance I.
Věc Spojení podniků-SITA, s.a. a RCP-Recycling Park, a.s.,
Účastníci RCP-Recycling Park, a.s. SITA, s.a., se sídlem 132 reu des Trois Fontanot, Nanterre, Francie
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 31. 5. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 53 KB


Č.j.: S 29/01-657/01-OF V Brně 25. května 2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 34/01 zahájeném dne 27. dubna 2001, podle ustanovení § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb., a zákona č. 132/2000 Sb., na základě návrhu účastníka řízení SITA, s.a., se sídlem 132 reu des Trois Fontanot, Nanterre, Francie, ve správním řízení zastoupeného JUDr. Pavlem Svobodou, advokátem, AK Weinhold Andersen Legal, v.o.s., se sídlem Husova 5, Praha 1, ve věci povolení spojení podniků SITA, s.a., se sídlem 132 reu des Trois Fontanot, Nanterre, Francie a RCP-Recycling Park, a.s., se sídlem Vinohrady 45/794, Brno, podle § 8a odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb. vydává, toto
rozhodnutí:
Správní řízení č.j. S 29/01-OF se podle ustanovení § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. na návrh účastníka řízení,
z a s t a v u j e . Odůvodnění
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel dne 27. dubna 2001,
ve smyslu § 8a zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona
č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb. (dále jen "zákon"), návrh na zahájení správního řízení ve věci povolení spojení podniků podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona, který podala společnost řízení SITA, s.a., se sídlem 132 reu des Trois Fontanot, Nanterre, Francie, ve správním řízení zastoupená JUDr. Pavlem Svobodou, advokátem, AK Weinhold Andersen Legal, v.o.s., se sídlem Husova 5, Praha 1, na základě plné moci ze dne 25. dubna 2001.
Úřad v zahájeném správním řízení provedl analýzu všech dostupných podkladů a na základě výsledků této analýzy dospěl k závěru, že předmětným spojením podniků nedojde ke splnění podmínky narušení hospodářské soutěže, podle § 8a odst. 1 zákona, a proto výše uvedené spojení podniků nepodléhá povolení Úřadu. O této skutečnosti Úřad následně účastníka řízení informoval a současně jej vyzval k tomu, aby svůj návrh na zahájení řízení vzal zpět.
Dne 25. května 2001 obdržel Úřad zpětvzetí návrhu na zahájení řízení ve věci spojení podniků SITA, s.a. a RCP-Recycling Park, a.s., ze dne 24. května 2001, podané účastníkem řízení. S odkazem na znění § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění, nezbylo Úřadu než zahájené řízení zastavit.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doruče­ní rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Joštova 8, Brno, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Podání rozkladu má odkladný účinek.
JUDr. Luboš Rybák
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Pavel Svoboda, advokát
AK Weinhold Andersen Legal, v.o.s.
Husova 5
110 00 Praha