UOHS S029/1999
Rozhodnutí: VO3/S029/99 Instance I.
Věc spojení podníků-TRIFID INVEST a.s.
Účastníci SAFINA, a. s. TRIFID INVEST a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 1999
Datum nabytí právní moci 28. 1. 2000
Dokumenty dokument ke stažení 59 KB


Čj.: S 29/99-230 V Brně dne 6. prosince 1999
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení čj. S 29/99-230, zahájeném dne 6. 4. 1999, podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve spojení s § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., na návrh účastníka řízení, společnosti TRIFID INVEST a. s., se sídlem Havířov-Šumbark, Lidická 43, PSČ 736 01, zastoupené ve správním řízení JUDr. Karlem Muzikářem, bytem Plaská 13, Praha 5, na základě plné moci ze dne 31.3.1999, ve věci povolení spojení podniků TRIFID INVEST a. s., se sídlem Havířov-Šumbark, Lidická 43, PSČ 736 01 a SAFINA, a. s., se sídlem Jesenice, Vestec, PSČ 252 42, podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., vydává toto
r o z h o d n u t í :
Správní řízení čj. S 29/99-230, zahájené dne 6.4.1999 na návrh účastníka řízení, společnosti TRIFID INVEST a.s., se sídlem Havířov-Šumbark, Lidická 43, PSČ 736 01, ve věci povolení spojení podniků podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., které se uskutečnilo získáním 355 438 veřejně obchodovatelných kmenových akcií, vydaných ve formě na majitele, v zaknihované podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč každá, což představuje 49,1 % základního jmění společnosti SAFINA, a. s. , se sídlem Jesenice,Vestec, PSČ 252 42, na základě Smlouvy o koupi akcií, uzavřené dne 31.3.1999 mezi společností TRIFID INVEST a.s., se sídlem Havířov-Šumbark, Lidická 43, PSČ 736 01, jako kupujícím a společností REO-RWE Entsorgung s.r.o., se sídlem Praha 2, Štěpánská 15, jako prodávajícím, na základě zpětvzetí návrhu na zahájení řízení účastníkem řízení, společností TRIFID INVEST a s., se sídlem Havířov-Šumbark, Lidická 43, PSČ 736 01, neboť akciový podíl ve výši 49,1 % základního jmění společnosti SAFINA, a. s., se sídlem Jesenice,Vestec, PSČ 252 42 byl společností TRIFID INVEST a.s., se sídlem Havířov-Šumbark, Lidická 43, PSČ 736 01, prodán, se podle § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),
z a s t a v u j e .
Odůvodnění :
Dne 6.4.1999 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "úřad") na návrh účastníka řízení společnosti TRIFID INVEST a.s., se sídlem Havířov-Šumbark, Lidická 43, PSČ 736 01 (dále jen "TRIFID INVEST a. s."), správní řízení čj. S 29/99-230 ve věci povolení spojení podniků ve smyslu ustanovení § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. (dále jen "zákon"). Společnost TRIFID INVEST a. s. je ve správním řízení zastoupena JUDr. Karlem Muzikářem, bytem Plaská 13, Praha 5, na základě plné moci ze dne 31.3.1999.
Spojení podniků se uskutečnilo na základě Smlouvy o koupi akcií, uzavřené dne 31.3. 1999 mezi společností REO-RWE Entsorgung s.r.o., se sídlem Praha 2, Štěpánská 15, jako prodávajícím a společností TRIFID INVEST a.s. jako kupujícím. Na základě této smlouvy společnost TRIFID INVEST odkoupila 355 438 veřejně obchodovatelných kmenových akcií, vydaných ve formě na majitele, v zaknihované podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč každá, což představuje 49,1 % základního jmění společnosti SAFINA, a. s., se sídlem Jesenice, Vestec, PSČ 252 42 (dále jen "SAFINA, a. s.").
Úřad zjistil, že podání neobsahuje veškeré náležitosti podání a dne 7.4.1999 vyzval právního zástupce účastníka řízení podle § 19 odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), k odstranění nedostatků podání s tím, že poučil právního zástupce účastníka řízení o důsledcích neodstranění těchto nedostatků. Dopisem doručeným úřadu dne 15.4.1999 předložil právní zástupce účastníka řízení část požadovaných podkladů a informací. Úřad po analýze doručených podkladů a informací požádal právního zástupce o další doplnění, a to dopisem čj. 647/99-230 z 12.5.1999. Právní zástupce účastníka řízení dopisem, doručeným úřadu dne 25.5.1999, zaslal žádost o přerušení správního řízení.
Na základě uvedených skutečností úřad dne 26.5.1999 vydal procesní rozhodnutí čj. S 29/99-230/1 o přerušení správního řízení do doby odstranění nedostatků podání ve věci.
Dne 26.11.1999 bylo úřadu doručeno zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ve věci povolení spojení podniků podle § 8 odst. 2 zákona, které úřadu zaslal právní zástupce účastníka správního řízení-společnosti TRIFID INVEST a. s.-s odůvodněním, že "akciový podíl ve výši 49,1% na základním jmění společnosti SAFINA, a.s. byl společností TRIFID INVEST a. s. prodán společnostem Kotopel AG a Kirat, spol. s r. o."
V § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), se stanoví, že správní orgán zastaví řízení, vzal-li účastník návrh na jeho zahájení zpět.
Na základě shora popsaných skutečností bylo správní řízení čj. S 29/99-230 zastaveno, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Poučení o opravném prostředku :
Podle ustanovení § 61 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí do 15 dnů po jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Stanislav Hladík, CSc.
pověřený řízením III. výkonného odboru
Rozhodnutí obdrží:
1 x JUDr. Karel Muzikář, bytem Plaská 13, Praha 5, právní zástupce společnosti TRIFID INVEST a. s., Havířov-Šumbark, Lidická 43, PSČ 736 01
1 x spis