UOHS S028/2003
Rozhodnutí: OF/S028/03-735/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Granville Baird Capital Partners Ltd. a Hahl Filaments s.r.o.
Účastníci Granville Baird Capital Partners Ltd., se sídlem 77 Mansell Street, London E1 8AF, Velká Británie SFI Beteiligungsgesellschaft mbH Hahl Filaments s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 13. 3. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 73 KB


S 28/03-735/03 V Brně dne 7. března 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 28/03, zahájeném dne 7. února 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Granville Baird Capital Partners Ltd., se sídlem 77 Mansell Street, London E1 8AF, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, ve správním řízení právně zastoupená JUDr. Martinem Nedelkou, advokátem, se sídlem Jugoslávská 29, 120 00 Praha 2, na základě plné moci ze dne 5. února 2003, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Granville Baird Capital Partners Ltd., se sídlem 77 Mansell Street, London E1 8AF, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, a Hahl Filaments s.r.o., se sídlem Sezimovo Ústí 2, Planá nad Lužnicí, Průmyslová 451, ke kterému dochází dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o koupi obchodního podílu, která bude uzavřena jednou ze společností kontrolovaných společností Granville Baird Capital Partners Ltd., se sídlem 77 Mansell Street, London E1 8AF, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, jako nabyvatelem, a společnostmi SFI Holdings, Inc., se sídlem c/o The Prentice-Hall Corporation, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, U.S.A., a ASM Holding Corp. I, se sídlem c/o The Prentice-Hall Corporation, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, U.S.A., jako prodávajícími, v jejímž důsledku společnost Granville Baird Capital Partners Ltd., se sídlem 77 Mansell Street, London E1 8AF, Spojené království Velké Británie a Severního Irska získá 100% obchodní podíl ve společnosti SFI Beteiligungsgesellschaft mbH, se sídlem Munderkingen, SRN, a tím i možnost nepřímo kontrolovat společnost Hahl Filaments s.r.o., se sídlem Sezimovo Ústí 2, Planá nad Lužnicí, Průmyslová 451, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, Smlouvy o koupi obchodního podílu a dalších informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 08/03 ze dne 26. února 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k jeho podkladu a ke způsobu jeho zjištění.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě Smlouvy o koupi obchodního podílu, uzavřené mezi jednou ze společností kontrolovaných společností Granville Baird Capital Partners Ltd., se sídlem 77 Mansell Street, London E1 8AF, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen "Granville Baird"), jako nabyvatelem, a společnostmi SFI Holdings, Inc., se sídlem c/o The Prentice-Hall Corporation, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, U.S.A., a ASM Holding Corp. I, se sídlem c/o The Prentice-Hall Corporation, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, U.S.A., jako prodávajícími, v jejímž důsledku společnost Granville Baird Capital Partners Ltd., se sídlem 77 Mansell Street, London E1 8AF, Spojené království Velké Británie a Severního Irska získá 100% obchodní podíl ve společnosti SFI Beteiligungsgesellschaft mbH (dále jen "SFI"), se sídlem Munderkingen, SRN, a tím i možnost nepřímo kontrolovat společnost Hahl Filaments s.r.o., se sídlem Sezimovo Ústí 2, Planá nad Lužnicí, Průmyslová 451, PSČ: 391 02 (dále jen "Hahl Filaments").
Celkový celosvětový čistý obrat společností Granville Baird a Hahl Filaments za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč , přesahuje tedy hranici stanovenou v § 13 písm. a) zákona, a tím je splněna notifikační podmínka dle tohoto ustanovení. Posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Strany spojení
Společnost Granville Baird je společností založenou a existující podle právního řádu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Jedná se o tzv. private equity investiční společnost investující prostředky svěřené třetími osobami prostřednictvím private equity investičních fondů ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, Španělsku a Německu. Zaměřuje se přitom na investování do malých a středně velkých společností činných zejména v oblasti informačních technologií, outsourcingu, zdravotnictví a průmyslových technologií.
Společnost Granville Baird je nepřímo kontrolována společností Baird Holding Company se sídlem v USA. V Evropě je skupina Baird činná zejména v oblasti investičního průzkumu a konzultací, investičního bankovnictví a finančních investic pro korporátní klienty.
V České republice společnost Granville Baird nekontroluje ani se investičně nepodílí v žádné společnosti.
Společnost Hahl Filaments je činná v oblasti výroby a prodeje umělých vláken-monofilů pro kartáčnický průmysl a jiná použití.
Společnost Hahl Filaments je přímo kontrolována společností SFI , která drží 100% obchodní podíl ve společnosti Hahl Filaments. Přímá mateřská společnost společnosti Hahl Filaments, SFI, dále kontroluje společnost Hahl Filaments GmbH Co. KG, se sídlem Munderkingen, SRN, což je německý výrobce speciálních kartáčových vláken a monofilů, a společnost Erwin Hahl, Unterstützungskasse, GmbH, se sídlem tamtéž, která je pouze finanční společností bez ekonomické aktivity. V České republice nevyvíjí společnosti kontrolující společnost Hahl Filaments žádné aktivity.
Společnost Hahl Filaments náleží do podnikatelské skupiny APEX, v jejímž čele stojí společnost APEX Speciality Materials, Inc. se sídlem v USA. Společnost APEX je prostřednictvím svých dceřiných společností činná celosvětově v oblasti výroby a prodeje umělých vláken. V České republice se kromě svého podílu na společnosti Hahl Filaments nepodílí na žádné jiné společnosti.
Dopady spojení
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Jak je zřejmé z výše uvedeného, činnosti spojujících se soutěžitelů se ani v České republice ani mimo ni nepřekrývají. Při vymezování relevantních trhů vycházel Úřad především z převáděných podnikatelských aktivit společnosti Hahl Filaments, resp. aktivit společností tuto společnost kontrolujících, neboť po uskutečnění spojení tyto činnosti rozšíří pole působnosti společnosti Granville Baird.
Posuzované spojení se v České republice dotýká oblasti umělých vláken-monofilů. Jedná se o tepelně extrudovaná vlákna vyrobená z celé řady syntetických materiálů. Vlákna jsou dodávána buď v dlouhé formě na cívkách nebo jsou zkracována dle potřeb zákazníka. Užívána jsou především v kartáčnickém průmyslu, ale i v jiných oblastech (užívají se např. jako struny do travních sekaček, tenisové výplety, rybářské vlasce, zipy pro textilní průmysl apod.).
S ohledem na popis výrobků vyráběných a prodávaných společností Hahl Filaments v České republice, zkoumal Úřad postavení společnosti Hahl Filaments v České republice v oblasti umělých vláken-monofilů.
Vzhledem k tomu, že se činnosti spojujících se soutěžitelů v České republice nepřekrývají, nebylo v daném případě třeba vymezit relevantní trh s konečnou platností, neboť při jakémkoliv v úvahu přicházejícím vymezení relevantního trhu nedojde k posílení postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich takovým způsobem, který by jim umožňoval chovat se na trhu nezávisle na jiných soutěžitelích či spotřebitelích.
Z hlediska geografického reprezentuje výše vymezený relevantní trh území celé České republiky, neboť podmínky pro dodávky výrobků náležejících do výše uvedeného relevantního trhu jsou dostatečně homogenní na celém území České republiky.
Z pohledu časového se jedná o trvalý trh založený na pravidelných, opakujících se dodávkách. Takovéto dodávky nejsou předmětem jakýchkoli výrazných změn v průběhu kalendářního roku.
Tržní podíl společnosti Hahl Filaments v oblasti umělých vláken-monofilů v České republice představuje (obchodní tajemství) .
Přestože společnost Hahl Filaments dosahuje v uvedené oblasti relativně vysokého tržního podílu a přestože dojde ke zvýšení finanční síly spojením vzniklého subjektu, vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a především s ohledem na absenci překrývání se podnikatelských aktivit, dospěl Úřad k závěru, že v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů nedojde ke snížení úrovně konkurenčního prostředí, v jehož důsledku by byla podstatně narušena hospodářská soutěž v České republice.
Lze konstatovat, že zamýšleným spojením, které je spojením konglomerátního charakteru, nedojde ke vzniku dominantního postavení, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
JUDr. Robert Neruda
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží: JUDr. Martin Nedelka, advokát GLEISS LUTZ v.o.s. Jugoslávská 29 120 00 Praha 2