UOHS S028/2002
Rozhodnutí: OF/S028/02-862/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Gama Immorent s.r.o., Praha a REAL-UNION
Účastníci Gama Immorent s.r.o. REAL-UNION, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 14. 3. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 62 KB


S 28/02-862/02 V Brně dne 11. března 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení S 28/02, zahájeném dne 6. února 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Gama Immorent s.r.o., se sídlem Národní 973/41, Praha 1, ve správním řízení zastoupená JUDr. Martinem Nedelkou, advokátem, se sídlem Jugoslávská 29, Praha 2, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Gama Immorent s.r.o., se sídlem Národní 973/41, Praha 1, a REAL-UNION, a.s., se sídlem Husinecká 11a, Praha 3, ke kterému dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy o prodeji akcií", uzavřené dne 29. ledna 2001 mezi společností INVESTAV Bohemia spol. s r.o., se sídlem Husinecká 11a, Praha 3, jako prodávajícím, a společností Gama Immorent s.r.o., se sídlem Národní 973/41, Praha 1, jako kupujícím, v jejímž důsledku kupující získá 100 % akcií společnosti REAL-UNION, a.s., se sídlem Husinecká 11a, Praha 3, a tím i přímou kontrolu ve společnosti REAL-UNION, a.s., se sídlem Husinecká 11a, Praha 3, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení, Dotazníku k povolení spojení, smlouvy zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a informací o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 09/02 ze dne 27. února 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladům pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů Gama Immorent s.r.o., se sídlem Národní 973/41, Praha 1 (dále jen "Gama"), a REAL-UNION, a.s., se sídlem Husinecká 11a, Praha 3 (dále jen "REAL"), dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě "Smlouvy o prodeji akcií", uzavřené dne 29. ledna 2002 mezi společností INVESTAV Bohemia spol. s r.o., se sídlem Husinecká 11a, Praha 3, jako prodávajícím, a společností Gama, jako kupujícím, v jejímž důsledku získá společnost Gama 100 % akcií společnosti REAL, a tím i přímou kontrolu nad společností REAL.
Celkový celosvětový čistý obrat spojovaných soutěžitelů za rok 2000 ve smyslu § 14 zákona činil více než 5 miliard Kč, je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona. Dopady spojení
Gama je společnost, jejíž předmětem podnikání je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, včetně poskytování základních služeb spojených a zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor. V současné době však není vlastníkem žádné nemovitosti a nevykonává žádnou podstatnou hospodářskou činnost.
Její mateřskou společností je rakouská firma CEE PROPERTY-INVEST Immobilien AG (dále jen CEE AG"), která je činná v oblasti nabývání a dlouhodobého pronájmu kancelářských ploch ve státech sousedících s Rakouskem. Na trhu České republiky působí, kromě společnosti Gama, prostřednictvím společnosti Palác Karlín s.r.o., působící v oblasti pronájmu kancelářských ploch.
Mateřskou společností CEE AG je rakouská společnost Sparkassen-Immobilienanlagen Aktiengesellschaft (dále jen "SPIAG"), která je činná v oblasti nabývání a dlouhodobého pronájmu kancelářských ploch v Rakousku. Na trhu České republiky působí prostřednictvím společností Areal CZ spol. s r.o. a DELTA HAUS s.r.o., které jsou činné v oblasti pronájmu kancelářských prostor.
SPIAG je dceřiná společnost rakouské firmy DIE ERSTE Immobilien AG (dále jen "DIE ERSTE"), která působí v oblasti nabývání a dlouhodobého pronájmu kancelářských ploch v Rakousku. Na trhu České republiky nepůsobí.
Mateřskou společností DIE ERSTE je společnost Erste Bank AG, která nabízí kompletní nabídku poskytování bankovních a finančních služeb. V České republice je činná prostřednictvím společností Česká spořitelna, a.s., která působí jako univerzální banka, a Erste (CR) a.s., která v současné době nevykonává žádnou podstatnou činnost.
REAL je společnost, jejíž hlavní činností je pronájem kancelářských prostor. Je kontrolována společností INVESTAV Bohemia spol. s r.o., která je činná jako realitní kancelář. Ta je kontrolována rakouskou společností Burisch Gesellschaft mbH, která není činná na území České republiky.
Z výše uvedeného vyplývá, že činnost spojovaných soutěžitelů se překrývá na jednom relevantním trhu, a to na trhu pronájmu kancelářských ploch na území města Prahy . Celkový podíl spojujících se soutěžitelů po spojení bude na relevantním trhu činit . %. Navrhované spojení má horizontální charakter, nicméně s ohledem na podíl soutěžitelů na relevantním trhu nevznikne a ani nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
PM 14.3.02
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Martin Nedelka
advokát
Gleiss Lutz v.o.s.
Jugoslávská 29
120 00 Praha 2