UOHS S028/2001
Rozhodnutí: OF/S028/01 Instance I.
Věc Spojení podniků-E.ON Energie AG a Energie AG Oberösterreich, a Jihomoravská energetika, a.s. Jihomoravská energetika, a.s.,
Účastníci E.ON Energie AG, se sídlem Nymphenburger Strasse 39, 80 335 Mnichov, Německo Energie AG Oberösterreich Jihočeská energetika, a.s. Jihomoravská energetika, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 24. 8. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 150 KB


S 28/01-1198/01-OF V Brně 7. srpna 2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jako orgán příslušný podle ustanovení § 11
odst. 1 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona
č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., ve správním řízení č.j.
S 28/01, zahájeném dne 23. dubna 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) a ve smyslu § 8a zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., na návrh účastníků řízení, jimiž jsou společnosti E.ON Energie AG, se sídlem Nymphenburger Strasse 39, 80 335 Mnichov, Německo, a Energie AG Oberösterreich, se sídlem Böhmerwaldstrasse 3, Linec, Rakousko, pro účely správního řízení zastoupené, na základě plné moci ze dne 2. srpna 2001, Dr. iur. Jiřím Němcem, LL.M., advokátem, se sídlem Ovocný trh 8, 110 00 Praha 1, ve věci povolení spojení podniků E.ON Energie AG, Energie AG Oberösterreich, Jihomoravská energetika, a.s., se sídlem v Lidická 36, Brno, a Jihočeská energetika, a.s., se sídlem Lannova 16, České Budějovice, ke kterému dochází podle § 8 odst. 2 písm. b) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení podniků, k němuž dojde tím, že společnosti E.ON Energie AG, se sídlem Nymphenburger Strasse 39, 80 335 Mnichov, Německo, a Energie AG Oberösterreich, se sídlem Böhmerwaldstrasse 3, Linec, Rakousko získají, na základě kooperační smlouvy a z ní vyplývajícího spojení jejich minoritních podílů na společnostech Jihomoravská energetika, a.s., se sídlem Lidická 36, Brno a Jihočeská Energetika, a.s., se sídlem Lannova 16, České Budějovice, společnou kontrolu nad společnostmi Jihomoravská energetika, a.s., se sídlem Lidická 36, Brno a Jihočeská Energetika, a.s., se sídlem Lannova 16, České Budějovice, se podle § 8a odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb.,
p o v o l u j e .
Odůvodnění
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se sídlem v Brně, Joštova 8 (dále jen "Úřad") obdržel dne 23. dubna 2001 žádost o povolení spojení podniků ve smyslu § 8a zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb. (dále jen "zákon"), podanou společnostmi E.ON Energie AG, se sídlem Nymphenburger Strasse 39, 80 335 Mnichov, Německo (dále jen "E.ON"), a Energie AG Oberösterreich, se sídlem Böhmerwaldstrasse 3, Linec, Rakousko (dále jen "Energie AG").
Ke spojení podniků dojde ve smyslu § 8 odst. 2 písm. b) zákona tak, že na základě kooperační smlouvy, uzavřené mezi společnostmi E.ON a Energie AG, získají tyto společnosti společnou kontrolu nad společnostmi Jihomoravská energetika, a.s., se sídlem Lidická 36, Brno (dále jen "JME"), a Jihočeská energetika, a.s., se sídlem Lannova 16, České Budějovice (dále jen "JČE"). Kooperační smlouvu uzavřely E.ON a Energie AG, jako společnosti, které vlastní přímo nebo nepřímo majetkové účasti na regionálních společnostech distribuujících elektrickou energii v jižních Čechách a jižní Moravě a vykonávají práva, s těmito účastmi spojená.
Společným cílem smluvních stran, vzhledem k jejich nynější účasti v JME a JČE je vzájemná spolupráce a společné vystupování v pozici partnerů. To znamená především vzájemnou dohodu při výkonu práv spojených s drženými akcemi, resp. podílnickými právy a při obsazování orgánů ve společnostech. E.ON a Energie AG budou vzájemně schvalovat svoje jednání při hlasování na valných hromadách a dalších orgánech shora uvedených společností. Pro společné hlasování vytvoří E.ON a Energie AG kooperační výbor, který bude o všech záležitostech rozhodovat jednohlasně. Tento výbor bude mít 6 členů, přičemž jak E.ON tak i Energie AG jmenují 3 zástupce. Výbor bude usnášeníschopný pouze za přítomnosti alespoň jednoho zástupce E.ON a jednoho zástupce Energie AG. Rozhodnutí kooperačního výboru budou zavazovat E.ON i Energie AG ve všech záležitostech společností JME a JČE. Nemožnost dosažení jednotného rozhodnutí kooperačního výboru bude oznámeno představenstvům společností E.ON a Energie AG. Pokud by nedošlo k dohodě ani na této úrovni, zavázali se E.ON i Energie AG, že v takovém případě se daného hlasování příslušných orgánů JME a JČE nezúčastní.
Kooperace ve smlouvě stanovená se vztahuje na veškeré akcie či podíly regionálních distribučních společností, tzn. JME a JČE. Společnost E.ON má v držení 44,9 % akcií společnosti JME a 13,3 % akcií společnosti JČE. Společnost Energie AG drží 5,2 % akcií společnosti JME a 36,9 % akcií společnosti JČE. E.ON a Energie AG získají společnou kontrolu nad společnostmi JME a JČE, a to díky tomu, že jejich společné podíly představují 50,1 % akcií JME a 50,2 % akcií JČE.
Výše uvedená kooperační smlouva uzavřená mezi E.ON a Energie AG zahrnuje rovněž spolupráci při výkonu akcionářských práv ve společnosti Západočeská energetika, a.s., se sídlem Guldenerova 19, Plzeň (dále jen "ZČE"). Spojením svých minoritních podílů na společnosti ZČE však E.ON a Energie AG nezískají společnou kontrolu nad touto společností, a tedy ani nedojde ke spojení podniků ve smyslu ust. § 8 odst. 2 písm. a) zákona. Z tohoto důvodu kooperace účastníků správního řízení v ZČE nepodléhá povolení Úřadu.
Příslušnost Úřadu je dána ustanovením § 11 odst. 1 písm. a) zákona.
Dne 25. dubna 2001 vyzval Úřad zástupce účastníky řízení k odstranění nedostatků podání a vydal současně rozhodnutí č.j. S 28A/01-529/01-OF o přerušení správního řízení z důvodu nedostatku podání. Doplnění návrhu Úřad obdržel dne 4. července 2001. Úřad dále, v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 písm. j) zákona, zveřejnil v Obchodním věstníku dne 30. května 2001 oznámení o podání návrhu na zahájení správního řízení ve věci povolení spojení výše uvedených podniků s tím, že případné připomínky je možné zaslat Úřadu do osmi dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Ve stanovené lhůtě ani později do doby vydání tohoto rozhodnutí Úřad neobdržel k posuzovanému spojení podniků žádné připomínky. S výsledky šetření byli účastníci řízení seznámeni dne 6. srpna 2001 ve smyslu § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) a v souladu s § 12 odst. 6 zákona. K výsledkům šetření nevznesli účastníci řízení žádné připomínky.
Při posuzování spojení podniků Úřad vycházel z následujících podkladů:
návrhu na zahájení správního řízení,
dokladu o zaplacení správního poplatku,
plné moci k zastupování účastníka řízení,
výpisů z obchodního rejstříku spojovaných společností,
kopie kooperační smlouvy,
informací o spojovaných společnostech,
informací konkurentů a odběratelů pro posouzení možných dopadů spojení na relevantní trh,
rozboru postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu,
prokázání hospodářských výhod spojení,
rozhodnutí Evropské komise Case No. COMP/M 2219-E.ON Energie/Energie AG Oberösterreich a Case No. IV/M.1842-Vatenfall AB/Hamburgische Electricitäts-Werke AG.
Charakteristika spojovaných subjektů
Společnost E.ON Energie AG , se sídlem Nymphenburger Strasse 39, 80 335 Mnichov, Německo, je 100% dceřinou akciovou společností koncernu E.ON AG, Düsseldorf. Vznikla sloučením společností Bayernwerk a PreussenElektra a stala se tak jednou z největších energetických společností v Evropě. Koncern E.ON vznikl sloučením společností VEBA a VIAG na základě smlouvy ze dne 21.12.1999. Zápis nově vzniknuvší společnosti E.ON AG do obchodního rejstříku byl proveden ke dni 16.6.2000. Tímto zápisem E.ON AG, jako ovládající společnost koncernu E.ON, převzal veškerá práva a povinnosti společnosti VIAG a VEBA.
E.ON Energie AG je přibližně čtvrtý největší energetický distribuční podnik v Evropě. Společnost má významné podíly v jedenácti regionálních distribučních společnostech v Německu. Prostřednictvím podílů a kooperací působí ve více než dvanácti státech celé Evropy, zejména ve Skandinávii, v Rusku, pobaltských státech, Polsku, České republice, Maďarsku, Itálii, Švýcarsku a v Nizozemí. Předmětem podnikání společnosti E.ON jsou zejména následující činnosti:
výroba, přenos a zásobování finálních spotřebitelů a distribučních podniků elektřinou,
zásobování finálních spotřebitelů zemním plynem
zásobování finálních spotřebitelů a distribučních společností pitnou a užitkovou vodou.
Dceřinou společností je společnost E.ON Bohemia, s.r.o., IČO 25733591, se sídlem Václavské nám. 40, Praha, která byla založena, podle výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 65335, dne 02.02.1999. Jejím předmětem podnikání je:
zprostředkování v oblasti obchodu a služeb,
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
ekonomické a organizační poradenství.
Společnost nepůsobí na žádném ze spojením ovlivněných relevantních trhů a nevlastní žádné podíly v jiných společnostech.
Společnost E.ON má významný podíl ve společnostech Jihomoravská energetika, a.s.; Jihomoravská plynárenská, a.s.; Severomoravská energetika, a.s.; Východočeská energetika, a.s.; Západočeská energetika, a.s. a rovněž nezanedbatelný podíl ve společnostech Západočeská plynárenská, a.s.; Jihočeská energetika, a.s. a Jihočeská plynárenská, a.s.
Společnost Energie AG Oberösterreich, se sídlem Böhmerwaldstrasse 3, Linec, Rakousko, je akciová společnost, která byla založena, jak vyplývá ze zápisu s obchodního rejstříku vedeného Zemským soudem v Linci, již 16.08.1920. Jediným akcionářem společnosti je země Horní Rakousy. Předmětem podnikání této společnosti jsou zejména následující činnosti:
všeobecné zásobování energií jakéhokoli druhu, jakož i k tomu potřebná případně účelová výstavba a provoz zařízení k výrobě a distribuci takovýchto energií za účelem jejich úplatného dodávání, zejména také plnění dodávky elektrické energie podnikům zabývajícím se distribucí elektrické energie,
zajišťování propojení sítí na území Rakouska a výměna elektrické energie s jinými společnostmi,
užitečné použití energie, vývoj a použití nových energetických technik, zásobování vodou a likvidace odpadních vod, likvidace odpadů, prodej přístrojů, zejm. elektrických.
Dceřinou společností Energie AG je společnost ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., IČO 63908298, se sídlem Hroznová 13, České Budějovice, která byla založena, podle výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 5831, dne 16.02.1996. Předmětem jejího podnikání je:
zprostředkovatelská činnost,
poradenské služby v oblasti obchodu a řízení,
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej a
správa majetkových účastí v obchodních společnostech.
Společnost nepůsobí na žádném ze spojením ovlivněných relevantních trhů a nevlastní žádné podíly v jiných společnostech, působících na ovlivněných relevantních trzích.
Energie AG vlastní významný majetkový podíl ve společnosti Jihočeská energetika, a.s., a dále nezanedbatelné podíly ve společnostech Jihomoravská energetika, a.s. a Západočeská energetika, a.s.
Společnost Jihomoravská energetika, a.s. , IČO 49970194, se sídlem Lidická 36, Brno (dále jen "JME"), byla, podle výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1233, založena dne 01.01.1994. Společnost působí na tuzemském trhu zejména v oblasti energetiky-elektrické energie. Toto odvětví zahrnuje výrobu, nákup, distribuci, tranzit a prodej, dovoz a vývoz elektřiny, poskytování služeb souvisejících s dodávkou, odběrem a používáním elektřiny a tepla, provoz, opravy, výstavbu a modernizaci elektrických zařízení, dispečerské řídící techniky a technických prostředků k řízení spotřeby elektřiny.
JME disponuje více než 10 % hlasovacích práv, vydaných akcií nebo jiných cenných papírů v těchto společnostech:
AISE-JME, s.r.o., se sídlem Výpusta 400, Zlín, která podniká v oblasti aplikace systémů automatizace energetických celků,
JME-montáže, s.r.o., se sídlem Hády 2, Brno, která působí v oblasti výstavby rozvoden a trafostanic,
JME-obchodně technické služby, se sídlem Cejl 44a, Brno, která je v likvidaci,
ČEKOM plus, a.s., se sídlem Lidická 36, Brno, která je v likvidaci,
Moravská elektroenergetická, a.s., se sídlem Lipová 1, Brno, která podniká zejména v oblasti dovozu elektřiny,
Teplárna Kyjov, a.s., se sídlem Havlíčkova 180, Kyjov, která podniká v oblasti prodeje elektrické energie a tepla,
EFIS a.s., se sídlem Na Hroudě 19, Praha, která je leasingovou společností a
JME-ADRIA, d.o.o., která působí jako realitní makléř
Společnost Jihočeská energetika, a.s. , IČO 60826819, se sídlem Lannova 16, České Budějovice (dále jen "JČE"), byla založena, podle výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 639, dne 01.01.1994. Na tuzemském trhu působí společnost JČE, podobně jako JME, v oblasti elektroenergetiky, tedy v oblasti výroby, nákupu, distribuce, tranzitu a prodeje, dovozu a vývozu elektřiny, poskytování služeb souvisejících s dodávkou, odběrem a používáním elektřiny a tepla, provozu, oprav, výstavby a modernizace elektrických zařízení, dispečerské řídící techniky a technických prostředků k řízení spotřeby elektřiny.
JČE vlastní více než 10 % hlasovacích práv, vydaných akcií nebo jiných cenných papírů v následujících společnostech:
ECO trend s.r.o., se sídlem Prašná 109, Praha 4, která podniká v oblasti manažerských a poradenských aktivit v oblasti životního prostředí a energetiky,
EFIS, a.s., se sídlem Na Hroudě 19, Praha, která je společností působící převážně v oblasti leasingu,
ENERGETIKA INVEST s.r.o., se sídlem Lannova 16, České Budějovice, podnikající v oblasti regionálních energetických zdrojů (tepelná energie)
ENERGETIKA SERVIS s.r.o., se sídlem Lannova 16, České Budějovice, která působí v oblasti strojírenství,
Synergie a.s., která se zabývá provozováním služeb informatiky a výpočetní techniky výhradně pro JČE
HELLUX ELEKTRA s.r.o., se sídlem Okružní 526, České Budějovice, která se věnuje výrobě a montáži komunikačních a dekorativních svítidel pro venkovní osvětlení a
První energetická a.s., se sídlem Na Viničních horách 1831/16, Praha 6, která se zabývá dovozem a obchodem s elektrickou energií.
Relevantní trh
Relevantním trhem je prostorový střet nabídky a poptávky zboží, které je schopno uspokojit určitou, konkrétní potřebu spotřebitele.
Analýza relevantního trhu je založena na samostatném posouzení tří aspektů-výrobkového, geografického a časového.
Výrobkový trh zahrnuje všechny výrobky, které spotřebitelé považují za zaměnitelné nebo nahraditelné vzhledem k vlastnostem, ceně nebo zamýšlenému způsobu použití.
Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné.
Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovanost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle.
Věcné vymezení relevantního trhu
Při vymezení relevantních trhů vycházel Úřad zejména z činností společností JME a JČE v oblasti energetiky-elektrické energie, neboť společnosti E.ON a Energie AG na tuzemský trh žádné zboží přímo nedodávají ani nekontrolují jiné soutěžitele v České republice působící.
Spojení výše uvedených soutěžitelů se přímo dotýká oblasti energetiky-elektrické energie. JME i JČE jsou subjekty, podnikajícími v energetických odvětvích, resp. regionálními distributory elektrické energie. Předmětem podnikání v elektro-energetickém odvětví mohou být následující činnosti: výroba elektřiny, přenos elektřiny, distribuce elektřiny a obchod s elektřinou. Distribuční společnosti zpravidla provozují:
regulované činnosti vyžadující licenci podle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon (dále jen "energetický zákon"), kterými jsou provoz distribuční soustavy, ale i výroba elektrické energie a obchod s elektrickou energií,
neregulované činnosti nevyžadující licenci podle energetického zákona, jako jsou ostatní obchodní činnosti.
Regulací se podle § 2 odst. 1 energetického zákona rozumí usměrňování podnikání v energetických odvětvích za účelem nahrazení některých účinků hospodářské soutěže a vytváření předpokladů pro její vznik a fungování, ochrany zájmů spotřebitelů i držitelů licencí a zajištění spolehlivých dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie.
Postavení společností distribuujících elektřinu je v současné době specifické tím, že mají na daném, přesně vymezeném území monopolní postavení. Z povahy této činnosti i z celospolečenského zájmu vyjádřeného energetickým zákonem vyplývá, že tento stav je přirozený. Energetickým zákonem je tedy vymezeno prostředí, ve kterém hospodářská soutěž, alespoň prozatím, v podstatě neexistuje. Distribuční společnost se tak prakticky nemůže dostat do soutěžního vztahu s jinou společností působící na stejném výrobkovém, ale odlišném geografickém relevantním trhu.
Vzhledem k předmětnému spojení podniků vymezil Úřad následující věcné relevantní trhy :
výroba elektrické energie,
dodávky elektrické energie zákazníkům.
Při vymezování relevantních trhů bylo odhlédnuto od poskytování služeb souvisejících s výrobou, přenosem distribucí a obchodováním s elektřinou, a to proto, že tyto služby úzce souvisejí se shora uvedenými činnostmi.
Ad 1)
Výrobcem elektřiny je fyzická či právnická osoba, která vyrábí elektřinu a je držitelem licence na výrobu elektřiny. V současné době je vlastní výroba elektřiny jednotlivých regionálních distributorů zanedbatelně malá. Převážnou většinu odebíraného elektrického proudu vyrábí a dodává společnost ČEZ, a.s., se sídlem Jungmanova 29, Praha (dále jen "ČEZ"), která přenáší elektrický proud jednotlivým regionálním distribučním společnostem prostřednictvím vedení velmi vysokého napětí, které je ve vlastnictví společnosti ČEZ. Přesto na relevantním trhu výroby elektrické energie působí jak JME tak i JČE.
Ad 2)
Dodávkamielektrické energie se rozumí, s ohledem na ust. § 2 odst. 2 bod 1) a 2) energetického zákona, doprava elektřiny distribuční soustavou a její prodej zákazníkům. Distribuční soustavou je vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 110 kV, s výjimkou těch, která jsou součástí přenosové soustavy, a vedení a zařízení o napětí 0,4/0,23 kV, 3 kV, 6 kV, 10 kV, 22 kV a 35 kV, sloužící k zajištění distribuce elektřiny na vymezeném území. Provozovatelem distribuční soustavy je fyzická či právnická osoba, která je držitelem licence na distribuci elektřiny. Na vymezeném území tedy distributoři elektřiny zajišťují spolehlivé provozování a rozvoj distribuční soustavy, umožňují distribuci elektřiny na základě uzavřených smluv a řídí toky elektřiny v distribuční soustavě. Jak je výše uvedeno, prakticky monopolním výrobcem elektřiny na území ČR je společnost ČEZ. Elektrický proud je k jednotlivým regionálním distribučním společnostem veden prostřednictvím přenosové soustavy vedení velmi vysokého napětí společnosti ČEZ. Na určitých předávacích bodech se tento el. proud přebírá, transformuje se na nižší napětí a prostřednictvím vlastní, distribuční sítě je dále veden ke konečnému zákazníkovi. Uvnitř vymezeného území existuje zásobovací povinnost se zřetelem na všechny zákazníky. Další distributoři a městské podniky ve vymezeném území neexistují, pouze větší průmyslové komplexy zásobují svoje provozovny.
Na relevantním trhu dodávek elektrické energie působí v postavení přirozených, tzv. síťových monopolů, JME i JČE.
Geografické vymezení relevantního trhu
Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné. Bylo zjištěno, že regionální distribuční společnosti, jako je JME a JČE, působí výhradně pouze na licencemi vymezeném území, na kterém zaujímají přirozené monopolní postavení. Úřad konstatuje, že podmínky soutěže uvnitř vymezených území jsou homogenní, a proto byly trhy z hlediska geografického vymezeny územím jednotlivých regionů, pro které byla distribučním společnostem udělena licence, v tomto případě tedy regionů jižní Moravy a jižních Čech.
Časové vymezení relevantního trhu
Z hlediska časového se jedná o trhy trvalé, tvořené pravidelně se opakujícími dodávkami. V průběhu kalendářního roku dodávky nepodléhají větším výkyvům. Pro vymezení podílů spojovaných podniků na celkových obratech dosahovaných na relevantním trhu bylo hodnoceno období roku 1999 a 2000.
Tržní podíl spojujících se podniků
Podle ust. § 8a odst. 1 zákona podléhá povolení Úřadu spojení, které narušuje, nebo může narušit hospodářskou soutěž. Za narušení soutěže se považuje, jestliže spojením podniků přesáhne jejich podíl 30 % celkového obratu na celostátním nebo místním trhu daného zboží.
Minoritní podíly společností E.ON a Energie AG na energetických distribučních společnostech jim dosud neumožňovaly kontrolu soutěžního chování těchto distribučních společností. E.ON a Energie AG přímo ani prostřednictvím jimi kontrolovaných společností, nepůsobí na žádném z výše uvedených relevantních trhů. To znamená, že ani nemají podíl, jenž by přesahoval hranici 30 % celkového obratu na těchto trzích.
JME a JČE působí na obou Úřadem vymezených relevantních trzích.
Pokud jde o trh výroby elektrické energie, obě distribuční společnosti sice mají vlastní výrobu elektřiny, nicméně tato výroba je ve srovnání s výrobou hlavního dodavatele elektřiny na území České Republiky zcela zanedbatelná a tržní podíl těchto společností na geograficky vymezených trzích je pod hranicí 30 %.
Na trhu dodávek elektřiny působí jak JME tak i JČE, a to každá v rámci jim přidělených vymezených území. Na relevantních geografických trzích každá z výše uvedených společností distribuuje elektřinu monopolisticky a se státní regulací. Tržní podíl JME i JČE na trhu distribuce elektřiny tak činí v obou případech prakticky 100 %.
Společný podíl spojovaných podniků přesahuje, před i po spojení, zákonem stanovenou hranici třiceti procent podílu celkového obratu na tomto relevantním trhu:
dodávky elektrické energie zákazníkům
Dané spojení podniků tedy podléhá povolení Úřadu ve smyslu § 8a odst. 1 zákona.
Analýza dopadů spojení podniků na hospodářskou soutěž
Jak je výše uvedeno, předmětné spojení podniků se dotýká oblasti elektro-energetiky. V roce 2000 pokračovala příprava nové legislativy v oblasti energetiky, která by byla v souladu s direktivami Evropské unie a závazky České republiky. Byl schválen nový energetický zákon a také Energetická politika, vyjadřující cíle v energetickém hospodářství s výhledem na 15 až 20 let. Od 1.1.2002 se uskuteční regulovaný přístup k přenosové soustavě a k distribučním soustavám. K otevírání trhu pro konečné zákazníky podle výše jejich spotřeby dojde postupně v období od 1.1.2002 do 1.1.2006.
Hlavním výrobcem elektrické energie je akciová společnost ČEZ. Její podíl na výrobě elektrické energie má klesající tendenci, a to z důvodu zvyšování dovozů, ale i dodávek od nezávislých výrobců. ČEZ není distributorem elektřiny, jako konečnému spotřebiteli ji dodává pouze v případech několika velkých průmyslových podniků. Většinu produkce prodává regionálním distribučním podnikům. Prostřednictvím dceřinné společnosti ČEPS, a.s. kontroluje doposud také zahraniční obchod s elektřinou. ČEZ dosud rovněž vlastní a provozuje vysokonapěťovou přenosovou soustavu 400 a 220 kV.
Na trhu distribuce, tedy dodávek elektrické energie působí osm distribučních společností, z nichž každá ve svém regionu zaujímá monopolní postavení. Významné podíly u všech těchto společností drží zahraniční subjekty, které nakupují akcie resp. právo výkonu hlasovacího práva a předkupní právo k těmto akciím od měst a obcí. Mezi distribučními podniky neexistuje konkurence, a tedy ani efektivní hospodářská soutěž. JME je tímto monopolem v jihomoravském regionu, zatímco JČE v regionu jihočeském. V ostatních oblastech a mimo Českou republiku nejsou tyto společnosti aktivní. Elektrickou energii proud odebírají, tak jako ostatní, téměř výhradně od spojených podniků ČEZ, nezávislých výrobců, průmyslových elektráren, popřípadě elektrárenských zařízení městských distributorů tepla. Vlastní výrobu mají regionální distributoři pouze ve výjimečných případech, většinou ve formě malých vodních elektráren.
V některých případech jsou regionální distributoři elektřiny propojeni sítěmi o napětí 110 kV s regionálními distributory ze sousedních států, což jim umožňuje, zejména s ohledem do budoucna, zajištění dovozu nebo vývozu elektřiny těmito tuzemskými distributory.
Pro trh s elektřinou, který je dosud regulovaný, jsou charakteristické oddělené oblasti zásobování, státem regulované ceny a výroba, přenos a distribuce elektřiny. Vzhledem k zákonným rámcovým podmínkám doposud nebyly regionální distribuční společnosti v žádném soutěžním vztahu. V důsledku toho spotřebitel dosud nemá možnost odebírat elektřinu od jiného dodavatele, než od toho, který působí v daném regionu a tak využít možné lepší nabídky. Relevantní trh není trhem soutěžním a změna ve vlastnictví společností JME a JČE nevytváří žádný rozdíl v postavení těchto podniků na takovém trhu.
Podle energetického zákona se však již od počátku příštího roku v České republice, v důsledku postupné liberalizace energetických odvětví, otevře trh pro konečné zákazníky, jejichž roční odběr přesahuje 40 GWh, tzv. oprávnění zákazníci. Lze tedy předpokládat zahájení efektivní soutěže mezi regionálními distribučními společnostmi o dodávky, zejména oblast prodeje, shora uvedeným zákazníkům, s tím že od 1.1 2006 budou zákazníky, s možností volby svého dodavatele elektřiny, všichni koneční zákazníci, tedy i domácnosti.
Pro posouzení dopadů uvedeného spojení podniků se Úřad rovněž zabýval podmínkami pro vstup dalších soutěžitelů na tuzemský trh dodávek elektřiny. Oblast distribuce elektřiny je specifická tím, že na území České republiky je vymezeno osm oblastí v nichž působí jednotlivé regionální distribuční společnosti na základě licencí udělovaných jim Energetickým regulačním Úřadem, který, ve smyslu § 17 odst. 3 energetického zákona, podporuje hospodářskou soutěž a chrání zájmy spotřebitelů v těch oblastech energetických odvětví, kde není možná konkurence s cílem uspokojení všech přiměřených požadavků na dodávky energií.
Pokud jde o práva duševního vlastnictví, jež by mohla být překážkou vstupu na trh, spojované subjekty nejsou žádnými držiteli licencí, patentů a know-how, které by bylo možno na trhu distribuce elektřiny uplatnit.
Dovoz umožněný propojením regionálních distributorů s podniky obdobného charakteru v sousedních státech, uskutečněný spojovanými subjekty (například realizace dovozu elektřiny ze Slovenska prostřednictvím JME) dosahuje méně než 1 % z celkového objemu odebraného množství elektřiny. Dovoz je regulován státem uloženými podmínkami. Elektřinu může importovat pouze právnická osoba, která k tomu získala licenci. Další, netarifní překážkou pro efektivní soutěž je technická překážka týkající se přenosové sítě. Sítě velmi vysokého napětí jsou totiž vlastněny a provozovány společností ČEZ, která dosud neumožňovala regionálním distributorům provádět import přes tato vedení.
Cenová úroveň elektrické energie v České republice je stále regulována státem, v současnosti se postupně přibližuje skutečným nákladům. Úroveň cen se odlišuje v závislosti na charakteru zákazníků.
Vlastní dodávky elektřiny jsou uskutečňovány přes distribuční soustavu, která je ve vlastnictví regionálních distributorů. ČEZ dodává elektřinu regionálním distributorům do tzv. předávacích bodů, kde je velmi vysoké napětí přetransformováno na napětí nižší a výše uvedenou distribuční sítí vedeno ke konečnému zákazníkovi. Na území jednotlivých regionálních distribučních společností se ještě nacházejí autorizované subjekty, kteří elektřinu odebírají a dále ji distribuují pouze pro vlastní potřebu uvnitř uzavřené jednotky a prostřednictvím vlastní sítě. Příkladem takového subjektu je státní organizace České dráhy.
Z pohledu poptávky se trh dodávek elektřiny nachází ve fázi vyspělosti. Energetická náročnost tvorby hrubého domácího produktu je v České republice ve srovnání s vyspělými státy stále relativně vysoká. Hlavní příčinou je výrazně nižší souhrnná hospodářská produktivita, struktura primárních energetických zdrojů a vysoký podíl energeticky náročných odvětví. Prognóza spotřeby elektřiny předpokládá zvýšení poptávky jak v průmyslu, tak i u obyvatelstva.
Na trhu dodávek elektrické energie nejsou účastníkům správního řízení známy žádné další kooperační dohody obdobného charakteru ani jiná spojení soutěžitelů.
Pokud jde o sdružení podnikatelů působících na relevantních trzích, regionální distribuční společnosti jsou členy Českého sdružení rozvodných energetických společností.
Z výše uvedených skutečností tedy vyplývá především to, že společnosti JME a JČE zaujímají na relevantní geografických trzích monopolní postavení. Hospodářská soutěž na trhu dodávek elektrické energie je tak dosud v podstatě vyloučena. E.ON ani Energie AG elektrickou energii na tuzemský trh nedodávají, ale svými kolektivními rozhodnutími budou moci chování JME a JČE ovlivnit. Nabytí účinnosti nového energetického zákona a postupná liberalizace energetických sektorů, umožní společnostem E.ON a Energie AG společné přímé propojení vlastních distribučních sítí v Německu a Rakousku s distribučními sítěmi JME a JČE, v důsledku čehož budou moci zejména dodávat elektřinu z těchto zemí. Tím bude významným způsobem posílena možnost konkurence ve vztahu k výrobcům elektřiny, zejména ve vztahu ke společnosti ČEZ.
Judikatura EU
Úřad rozhoduje výhradně podle zákona o ochraně hospodářské soutěže, přihlíží však také k platné judikatuře EU. Těchto judikátů bylo podpůrně využito zejména při vymezení relevantního trhu v daném případě.
Z judikátů EU Úřad uvádí rozhodnutí Case No IV/M.1842 ve věci spojení podniků Vattenfall AB a Hamburgische Electricitäts-Werke AG. Komise v tomto případě vymezila relevantní trh jako trh dodávek elektrické energie zákazníkům, aniž by mezi těmito zákazníky spatřovala nějaké odlišnosti.
Z dalších judikátů EU Úřad uvádí rozhodnutí No COMP./M.2219, kterým Komise shledala kooperaci společností E.ON a Energie AG ve společnostech JME a JČE za slučitelnou se společným trhem Evropské unie.
Výše uvedená rozhodnutí Evropské komise mají v tomto případě pouze podpůrný charakter.
Právní posouzení a hospodářské výhody spojení
Podle § 8 odst. 2 písm. b) zákona se za spojování podniků považuje i jednání , kdy jedna nebo více osob, které již kontrolují jeden podnik, získají přímou nebo nepřímou kontrolu nad celkem nebo podstatnou částí jiného podniku smlouvou nebo jiným způsobem, který umožňuje vliv na určení soutěžního chování soutěžitele.
Na základě kooperační smlouvy, podepsané dne 22. prosince 2000 mezi společnostmi E.ON a Energie AG dochází ke spojení minoritních podílů těchto společností na společnostech JME a JČE, působících jako regionální distributoři elektrické energie, které má vést k získání společné kontroly nad těmito společnostmi. Podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. b) zákona tak došlo ke spojení podniků.
Z výše uvedeného je patrné, že posuzované spojení podniků je svým charakterem spojení horizontální.
Podle ustanovení § 8a odst. 1 zákona podléhá povolení Úřadu spojení, které narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž. Za narušení se považuje, jestliže spojením podniků přesáhne jejich podíl 30 % celkového obratu na celostátním nebo místním trhu daného zboží.
Ve správním řízení bylo prokázáno, že podíl společností JME a JČE přesáhnul na vymezeném relevantním trhu 30 % celkového obratu, to znamená, že tyto subjekty zaujímají dominantní postavení.
Podle § 8a odstavec 2 zákona Úřad spojování podniků povolí, jestliže zúčastnění soutěžitelé prokáží, že újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese. V ostatních případech Úřad spojení nepovolí. V rozhodnutí o povolení může Úřad stanovit omezení a závazky nezbytné pro ochranu hospodářské soutěže.
Z předložených výhod spojení Úřad shledal jako nejvýznamnější z hlediska přínosu pro spotřebitele tyto výhody :
Posuzované spojení podniků umožní společnostem JME a JČE nabídnout odběratelům elektřiny na liberalizovaném trhu optimální odběratelské ceny.
Vzhledem k liberalizaci, spojení zlepší schopnost hospodářské soutěže spojovaných subjektů, především se zřetelem na výstavbu sítě el. proudu. Dále bude na úseku systémové optimalizace a výstavby nových oborů činnosti docíleno synergií.
Spolupráce se silnými zahraničními společnostmi zajistí i nutné investice a jistotu zásobování pro účastníky trhu.
Společnosti JME a JČE budou schopny mezinárodní konkurence. Společná kontrola společností E.ON a Energie AG nad společnostmi JME a JČE zajistí nutné kapacity pro výstavbu moderních zúčtovacích systémů, pro vybudování tzv. call centra, dále umožní péči o zákazníky na principu IT, vybudování obchodního centra s dostatečnou likviditou a podobné služby.
Spojením získají JME a JČE rovněž přístup k know-how zahraničních společností působících na liberalizovaných trzích a mohou se tak včas připravit na hospodářskou soutěž, následující otevření trhu s elektřinou.
Na základě analýzy dopadů spojení na hospodářskou soutěž a posouzení výhod tohoto spojení Úřad dospěl k závěru, že spojení podniků přinese též výhody, na nichž budou v konečném důsledku participovat spotřebitelé a bude naplněn veřejný zájem. Újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese. Podíl účastníků řízení na relevantním trhu dodávek elektřiny se na vymezených územích nezmění.
Po zvážení všech skutečností Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
rozhodnutí obdrží:
Dr. iur. Jiří Němec, LL.M., advokát
Palác Myslbek
Ovocný trh 8
110 00 Praha 1