UOHS S028/2000
Rozhodnutí: VO I/S028/00 Instance I.
Věc dohoda o distributorovi
Účastníci ControlTech s.r.o., Třídvorská 1371, Kolín Rockwell Automation s.r.o., Americká 22, Praha
Typ správního řízení Dohody
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2000
Datum nabytí právní moci 19. 7. 2000
Dokumenty dokument ke stažení 64 KB


Č.j. S 28/00-1040/00-210 V Brně dne 28. června 2000
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 28/00 zahájeném dne 4. května 2000 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, a v souladu s § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., na návrh účastníků řízení, jimiž jsou společnost Rockwell Automation s.r.o. se sídlem v Praze, Americká 22, IČ 48590631 a společnost ControlTech s.r.o. se sídlem v Kolíně, Třídvorská 1371, IČ 26150271, obě ve správním řízení zastoupené Mgr. Ing. Richardem Myslilem, advokátem AK BUBNÍK & MYSLIL se sídlem v Praze, Národní třída 32, ve věci schválení dohody o distributorovi dle § 3 odst. 5 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. vydává v průběhu tohoto správního řízení toto
r o z h o d n u t í:
Dohoda o distributorovi uzavřená dne 2. května 2000 mezi společnostmi Rockwell Automation s.r.o. se sídlem v Praze, Americká 22 a ControlTech s.r.o. se sídlem v Kolíně, Třídvorská 1371 nevyžaduje ke své účinnosti schválení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve smyslu 3 odst. 5 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb.
Odůvodnění
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel dne 4. května 2000 návrh společností Rockwell Automation s.r.o. se sídlem v Praze, Americká 22, IČ 48590631 a ControlTech s.r.o. se sídlem v Kolíně, Třídvorská 1371, IČ 26150271 na zahájení správního řízení ve věci schválení dohody o distributorovi dle § 3 odst. 5 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění ,zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. (dále jen "zákon").
Vzhledem k tomu, že návrh neobsahoval náležitosti podání jak vyplývá z dle 3 odst. 5 zákona, byli účastníci řízení dne 9. května 2000 písemně vyzváni k odstranění nedostatků podání, spočívajících v předložení pouze anglické verze dohody. Z uvedeného důvodu Úřad správní řízení v souladu s 29 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen "správní řád") přerušil s tím, že Úřad bude v řízení pokračovat, jakmile pominou překážky, pro které bylo řízení přerušeno. Nedostatky podání byly odstraněny dne 24. května 2000.
Účastníci řízení ve svém návrhu předložili smlouvu s názvem Dohoda o distributorovi (dále jen "Dohoda") uzavřenou dne 2. května 2000 s tím, že žádají Úřad o její schválení. Dohoda kromě označení smluvních partnerů obsahuje 23 článků, v nichž je postupně uveden předmět Dohody, dále práva a povinnosti obou účastníků, doba platnosti a způsob ukončení Dohody. Jako důvod pro uzavření Dohody účastníci uvádějí skutečnost, že zboží vyráběné skupinou Rockwell je vysoce speciální a je dodáváno především pro výrobní linky zákazníků a vyžaduje z hlediska distributora vysoké znalosti v oblasti elektroniky, elektrotechniky, mechaniky a rovněž vysokou znalost řídících výrobních systémů, včetně automatizace. Distributor rovněž musí znát značné množství výrobků, dílů a komponentů, vyráběných jinými společnostmi, aby byl operativně schopen řešit vyvstalé problémy. Z tohoto důvodu by měl distributor absolvovat náročná školení o výrobcích skupiny Rockwell. Z právě uvedeného tedy vyplývá, že na případného distributora jsou kladeny velmi vysoké požadavky. Jak uvádějí účastníci řízení, hlavním důvodem jmenování v současné době jen jednoho distributora je snaha o racionalizaci, zajištění perfektní informovanosti zákazníků a vysokou kvalitu distribuce pro konečné zákazníky, kterými jsou společnosti zabývající se další výrobou a nikoli prodejem v maloobchodní síti.
Předmětem šetření Úřadu byl text samotné dohody o distributorovi a Úřad především zkoumal, zda jednotlivá ustanovení narušují či mohou narušit hospodářskou soutěž ve smyslu § 3 odst. 1 zákona, případně zda jednotlivá ujednání dohody spadají pod režim 3 odst. 4 zákona, kde se uvádí že zákaz dohod narušujících hospodářskou soutěž se nevztahuje na dohody, jejichž předmětem je jednotné používání obchodních, dodavatelských nebo platebních podmínek, s výjimkou dohod o cenách, racionalizace hospodářské činnosti, zejména její specializací, pokud nepovede k podstatnému omezení soutěže na trhu a dále podíl na zásobování trhu daného zboží menší než 5 % celostátního trhu nebo menší než 30 % místního trhu, jehož se účastníci dohody pravidelně účastní.
Nejdříve tedy Úřad hodnotil Dohodu z pohledu § 3 odst. 1 zákona. Podle tohoto ustanovení jsou zakázané a neplatné veškeré dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí sdružení podnikatelů a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě, které vedou nebo mohou vést k narušení hospodářské soutěže, pokud zákon o ochraně hospodářské soutěže nebo zvláštní zákon nestanoví jinak nebo pokud Úřad nepovolil výjimku. Pro posuzování dohod ve smyslu 3 zákona je nezbytné zhodnotit, zda vůbec existuje dohoda, rozhodnutí nebo jednání ve vzájemné shodě mezi na sobě nezávislými soutěžiteli a dále zda může být hospodářská soutěž v důsledku takových ujednání vyloučena, zkreslena či omezena. Z předložené Dohody bylo zjištěno, že jednotlivá ustanovení Dohody neobsahují ani ujednání, jež by naplňovala znaky narušení hospodářské soutěže ve smyslu ustanovení 3 odst. 1 zákona, ani jiné výhradní závazky, které by případně mohly být posuzovány dle § 3 odst. 4 zákona; tomuto zjištění odpovídá výrok rozhodnutí.
Účastníci řízení v návrhu požadují schválení Dohody dle § 3 odst. 5 zákona i přesto, že jsou si sami vědomi toho, že se v daném případě nejedná o exkluzivní smlouvu, a upozorňují na skutečnost, že uzavřeli smlouvu o distribuci pouze s jedním distributorem, přičemž v nejbližší době nehodlají další takovou, smlouvu uzavírat. Dle názoru účastníků by tímto faktickým jednáním, resp. nejednáním mohla být následně naplněna dohoda dle § 3 odst. 4 zákona. Úřad se v tomto ohledu opírá o skutečnost, že výběr způsobu distribuce je jedním z řady svobodných rozhodnutí, které soutěžitel v rámci svých podnikatelských aktivit činí, nebo-li základním principem fungování hospodářské soutěže je nezávislé určování jednání každého ze soutěžitelů. Jestliže se tedy v tomto případě jedná o zjevně nezávislé rozhodnutí společnosti Rockwell mít v daném období pouze jednoho distributora, nelze takové rozhodnutí zároveň charakterizovat jako dohodu dvou a více soutěžitelů Navíc z informací předložených Úřadu vyplývá, že dohoda v tomto smyslu nebyla uzavřena ani v jiné než písemné podobě.
Pojetí práva EU je v tomto směru odvozeno ze znění článku 81 Smlouvy o ES. Komise tradičně posuzuje, zda dohoda může omezit soutěž na základě toho, zda omezuje obchodní aktivitu jakékoliv ze smluvních stran a zda má dohoda nepříznivé účinky na postavení třetích stran, jako jsou konkurenční podniky nebo spotřebitelé. Podle tohoto přístupu Komise v zásadě nezohledňuje při aplikaci článku 81 takové faktory jako je charakter smluvního vztahu mezi stranami nebo povaha ujednání omezujících soutěž, přičemž se v současné době stále více zvyšuje úloha ekonomických analýz při posuzování jednotlivých soutěžních případů.
Výsledkem postupu Úřadu v této věci je vydání negativního atestu jako stanoviska k tomu, že na základě sdělených údajů neexistují důvody pro šetření Dohody pro porušení 3 zákona, tedy že Dohoda neporušuje pravidla hospodářské soutěže.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat rozklad ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k předsedovi ÚOHS, Joštova 8, Brno, prostřednictvím I. výkonného odboru ÚOHS. Podání rozkladu má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
pověřený řízením I. výkonného odboru
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Ing. Richard Myslil, advokát AK BUBNÍK & MYSLIL, Praha 1, Národní třída 32