UOHS S0278/2017
Rozhodnutí: S0278/2017/KS-22171/2017/840/MWi Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů DEK a.s. / WÄRME, spol. s r.o.
Účastníci DEK a.s. WÄRME, spol. s r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2017
Datum nabytí právní moci 9. 8. 2017
Dokumenty dokument ke stažení 288 KB


Č. j.: ÚOHS-S0278/2017/KS-22171/2017 /840/MWi

Brno: 1. 8. 2017Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0278/2017/KS, zahájeném dne 12. 7. 2017 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti DEK a.s., se sídlem Praha-Praha 10, Tiskařská 10/257, IČO 27636801, zastoupeného JUDr. Tomášem Hübnerem, advokátem, se sídlem Praha 6, Dejvická 306/9, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

ROZHODNUTÍ:
Spojení soutěžitelů DEK a.s., se sídlem Praha-Praha 10, Tiskařská 10/257, IČO 27636801, a WÄRME, spol. s r.o., se sídlem Brno, Štýřice, Grmelova 747/1, IČO 18826130, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu podílu ve společnosti s ručením omezeným , která byla uzavřena dne 11. 7. 2017 mezi panem M. M., a panem Z. M., jako převodci, a společností DEK a.s., jako nabyvatelem, v jejímž důsledku má společnost DEK a.s. nabýt 100% obchodní podíl ve společnosti WÄRME, spol. s r.o., a získat tak možnost vykonávat výlučnou kontrolu nad touto společností, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona

POVOLUJE.

Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedeného dokumentu, v jehož důsledku má společnost DEK a.s., se sídlem Praha-Praha 10, Tiskařská 10/257, IČO 27636801 (dále jen DEK ), nabýt 100% obchodní podíl ve společnosti WÄRME, spol. s r.o., se sídlem Brno, Štýřice, Grmelova 747/1, IČO 18826130 (dále jen WÄRME ), a získat tak možnost vykonávat nad touto společností výlučnou kontrolu. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodá řské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost DEK je kontrolována fyzickou osobou, panem V. K., který dále přímo či nepřímo společně či výlučně kontroluje řadu dalších společností (dále jen Skupina DEK ). Společnosti náležící do Skupiny DEK působí na území České republiky především v oblastech velkoobchodního prodeje stavebního materiálu (prostřednictvím společnosti DEKTRADE a.s.), [1] pronájmu průmyslových nemovitostí (například prostřednictvím společnosti DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.) a zemědělských nemovitostí (ENERGO HELVÍKOVICE a.s.), zpracování plechů (DEKMETAL s.r.o.), zpracování dřeva a velkoobchodu se dřevem (DEKWOOD s.r.o.), dále v oblasti projekční činnosti ve stavebnictví (DEKPROJEKT s.r.o.), velkoobchodního prodeje elektroinstalačního materiálu (ARGOS ELEKTRO, a.s.) či prodeje projektů typových rodinných domů (G SERVIS CZ, s.r.o.).
3. Společnost WÄRME je před uskutečněním posuzovaného spojení kontrolována dvěma fyzickými osobami, panem M. M., a panem Z. M. Tato společnost je na území České republiky činná zejména v oblasti velkoobchodního a maloobchodního prodeje zboží pro obor voda, topení, plyn, sanita a vzduchotechnika, a to v 10 vlastních pobočkách v Praze, Plzni, Teplicích, Českém Krumlově, Pardubicích, Svitavách, Blansku, Brně, Ostravě a Uherském Hradišti.
4. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

JUDr. Hynek Brom
I. místopředseda Úřadu

Obdrží
JUDr. Tomáš Hübner, advokát
Dejvická 306/9
160 00 Praha 6
IDDS: 4vnhf6h

Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Právní moc: 9. 8. 2017.

[1] Dne 19. 7. 2017 vydal Úřad rozhodnutí o povolení spojení soutěžitelů č. j.: ÚOHS-S0260/2017/KS-21051/2017/840/MWi, jež téhož dne nabylo právní moci, v jehož důsledku má společnost DEK získat kontrolu nad další společností působící v této oblasti, a to nad společností VPS CZ s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Slezské Předměstí, Vážní 1003, IČO 25963805.