UOHS S027/2004
Rozhodnutí: OF/S027/04-2724/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Mc Donald´s ČR spol. s r.o. a RESTAURANT IN s.r.o.
Účastníci McDonald´s ČR spol. s r.o., se sídlem Na Zátorce 30, Praha 6, IČ: 16191129 RESTAURANT IN, s.r.o., se sídlem Svatá Kateřina 100, Rozvadov, IČ: 64830161
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 29. 7. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 69 KB


S 27/04-2724/04 V Brně dne 19. července 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 27/04, zahájeném dne 12. února 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Mc Donald´s ČR spol. s r.o., se sídlem Na Zátorce 30, Praha 6, IČ: 16191129, ve správním řízení zastoupená JUDr. Ing. Richardem Myslilem, advokátem, se sídlem Národní 32, Praha 1, na základě plné moci ze dne 19. prosince 2003, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
rozhodnutí :
Spojení soutěžitelů Mc Donald´s ČR spol. s r.o., se sídlem Na Zátorce 30, Praha 6, IČ: 16191129, a RESTAURANT IN s.r.o., se sídlem dálniční odpočívadlo Svatá Kateřina č.p. 100, Rozvadov, IČ: 64830161, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb., na základě "Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti RESTAURANT IN s.r.o." o zvýšení základního kapitálu, učiněného dne 29. prosince 2003 panem Václavem Bečvářem, bytem Líně, Úherecká 523, okres Plzeň-sever, a "Prohlášení o přijetí závazku ke zvýšení základního kapitálu a splacení nového vkladu do společnosti", učiněného dne 30. prosince 2003 společností Mc Donald´s ČR spol. s r.o., v jejichž důsledku má společnost Mc Donald´s ČR spol. s r.o. získat 90% obchodní podíl ve společnosti RESTAURANT IN s.r.o., a tím i možnost tuto společnost kontrolovat, dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb., ve spojení s § 13 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb., a v souladu Čl. III odst. 2 zákona č. 340/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některé další zákony, povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
nepodléhá.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností, týkajících se spojovaných společností.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb. (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 8/2004 ze dne 25. února 2004. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost Mc Donald´s ČR spol. s r.o., se sídlem Na Zátorce 30, Praha 6, IČ: 16191129 (dále jen "Mc Donald´s ČR"), je kontrolována jediným společníkem, americkou společností Mc Donald´s Systems of the Czech Republic., Inc., která patří do skupiny Mc Donald´s, vlastněné americkou společností Mc Donald´s Corporation (dále jen "skupina Mc Donald´s"). Společnost Mc Donald´s ČR nekontroluje žádného jiného soutěžitele. Skupina Mc Donald´s působí celosvětově v oblasti provozování samoobslužných či fast foodových restaurací. Obrat skupiny Mc Donald´s je přitom především realizován jednak provozováním restaurační činnosti ve vlastních restauracích typu Mc Donald´s, jednak poplatky za prodej systému Mc Donald´s formou franchisových smluv.
Za poslední účetní období dosáhla společnost Mc Donald´s ČR celosvětového obratu vypočteného v souladu s § 14 zákona více než 430 miliard Kč, v České republice činil obrat společnosti Mc Donald´s ČR vypočtený v souladu s § 14 zákona cca 1 miliardu Kč.
Společnost RESTAURANT IN s.r.o., se sídlem dálniční odpočívadlo Svatá Kateřina č.p. 100, Rozvadov, IČ: 64830161 (dále jen "RESTAURANT IN"), je před spojením kontrolována jediným společníkem, panem Václavem Bečvářem, bytem Líně, Úherecká 523, okres Plzeň-sever (dále jen "pan Bečvář"). Společnost RESTAURANT IN nekontroluje žádného jiného soutěžitele. Předmětem činnosti společnosti RESTAURANT IN je provozování samoobslužných či fast foodových restaurací, a to konkrétně provozování restaurací pod označením Mc Donald´s.
Obrat společnosti RESTAURANT IN v České republice za poslední účetní období činil cca 72 milionů Kč. Právní rozbor
K předmětné transakci dochází na základě "Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti RESTAURANT IN s.r.o." o zvýšení základního kapitálu, učiněného dne 29. prosince 2003 panem Bečvářem, a "Prohlášení o přijetí závazku ke zvýšení základního kapitálu a splacení nového vkladu do společnosti", učiněného dne 30. prosince 2003 společností Mc Donald´s ČR, v jejichž důsledku má společnost Mc Donald´s ČR získat 90% obchodní podíl ve společnosti RESTAURANT IN, a tím i možnost tuto společnost kontrolovat.
Výše popsaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona, neboť podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje transakce, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
Povinnost notifikace k Úřadu se podle zákona vztahuje na jednání, která jsou ve smyslu § 12 zákona spojením soutěžitelů, za předpokladu, že jsou splněny podmínky uvedené v § 13 zákona, které jsou stanoveny v podobě obratu spojujících se soutěžitelů.
Podle znění zákona platného a účinného v době do 1. června 2004 spojení soutěžitelů podléhala povolení Úřadu v případě, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, nebo jestliže celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 550 milionů Kč a alespoň dva ze spojovaných soutěžitelů dosáhli každý čistého obratu nejméně 200 milionů Kč za poslední účetní období. Posuzované spojení soutěžitelů výše uvedená obratová kritéria splňovala a z tohoto důvodu Úřad vedl šetření, jehož účelem bylo zjištění dopadů předmětného spojení na hospodářskou soutěž a jejich následné posouzení.
Dne 2. června 2004 však nabyl účinnosti zákon č. 340/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některé další zákony (dále jen "novela"). Tato novelizace zákona přinesla změnu obratových kritérií pro posouzení otázky, zda dané spojení podléhá povolení Úřadu či nikoli. Dle novelizovaného znění zákona spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, nebo čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky v případě spojení podle § 12 odst. 3 soutěžitelem, nad jehož podnikem je získávána kontrola, je vyšší než 1,5 miliardy Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1,5 miliardy Kč.
Předmětná transakce tak podle kritérií stanovených novelou nepodléhá povolení Úřadu, neboť požadovaných obratů spojující se soutěžitelé v posledním účetním období nedosáhli.
Pro posouzení případů spojení notifikovaných v době před 2. červnem 2004 a ukončených po tomto datu je zásadní skutečnost, že podle přechodných ustanovení novely, konkrétně článku III odst. 2, Úřad v řízení podle Hlavy IV zákona (tj. o povolení spojení) zahájeném před nabytím účinnosti novely posoudí, zda spojení podléhá povolení podle této novely. V případě, že takové spojení nebude podléhat povolení, je Úřad povinen vydat rozhodnutí, že dané spojení soutěžitelů povolení nepodléhá.
Z tohoto důvodu Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Ing. Richard Myslil
AK Čermák Hořejš Myslil
Národní 32
110 00 Praha 1