UOHS S027/2003
Rozhodnutí: OF/S027/03-1180/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-E.ON AG a Ruhrgas AG
Účastníci E.ON AG, E.ON-Platz 1, 40479 Düsseldorf, SRN Ruhrgas AG
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 29. 4. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 103 KB


S 27/03-1180/03 V Brně dne 10. dubna 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 27/03, zahájeném dne 7. února 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost E.ON AG, se sídlem E.ON-Platz 1, Dűsseldorf, Spolková republika Německo, ve správním řízení právně zastoupená JUDr. Vladimírou Glatzovou, advokátkou, se sídlem Husova 5, Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů E.ON AG, se sídlem E.ON-Platz 1, Dűsseldorf, Spolková republika Německo, a Ruhrgas AG, se sídlem Huttropstrasse 60, Essen, Spolková republika Německo, ke kterému dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souvislosti se smlouvou uzavřenou dne 20. května 2002 mezi společnostmi RAG Aktiengesellschaft, se sídlem Rellinghauser Str. 1-11, Essen, Spolková republika Německo; RAG Beteiligungs-GmbH, se sídlem Rellinghauser Str. 1-11, Essen, Spolková republika Německo, a EBV Aktiengesellschaft, se sídlem Herzoggenrath, Spolková republika Německo, na straně jedné, a společností E.ON AG, na straně druhé, a úkony na smlouvu navazujícími, v jejichž důsledku získala společnost E.ON AG přímo či nepřímo akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Ruhrgas AG, a tím i možnost tuto společnost kontrolovat, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel dne 7. února 2003 návrh společnosti E.ON AG, se sídlem E.ON-Platz 1, Dűsseldorf, Spolková republika Německo (dále jen "E.ON"), zastoupené JUDr. Vladimírou Glatzovou, advokátkou, se sídlem Husova 5, Praha 1, na základě plné moci, na povolení spojení soutěžitelů E.ON a Ruhrgas AG, Huttropstrasse 60, Essen, Spolková republika Německo (dále jen "Ruhrgas"), ve smyslu § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad vycházel zejména z návrhu na zahájení správního řízení, dotazníku vztahujícího se ke spojení, smlouvy zakládající spojení soutěžitelů, výročních zpráv a účetních závěrek spojujících se soutěžitelů a dalších informací o spojujících se soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 08/03 ze dne 26. února 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podávání případných námitek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění.
Notifikační podmínky
Dne 20. května 2002 uzavřely společnost RAG Aktiengesellschaft, se sídlem Rellinghauser Str. 1-11, Essen, Spolková republika Německo (dále jen "RAG AG"), její dceřiné společnosti RAG Beteiligungs-GmbH, se sídlem Rellinghauser Str. 1-11, Essen, Spolková republika Německo, a EBV Aktiengesellschaft, se sídlem Herzoggenrath, Spolková republika Německo, na straně jedné, a společnost E.ON, na straně druhé, smlouvu, která se stala základem celé transakce, a v jejímž důsledku získala společnost E.ON přibližně [ obchodní tajemství ] podíl na společnosti Bergemann GmbH, se sídlem v Essenu, Spolková republika Německo (dále jen "Bergemann"), která je vlastníkem akcií představujících [ obchodní tajemství ] podíl na základním kapitálu společnosti Ruhrgas. Bergemann přitom disponuje přibližně [ obchodní tajemství ] podílem na hlasovacích právech této společnosti. V průběhu roku 2002 získala společnost E.ON také zbývající akciové podíly společnosti Bergemann, a sice od ostatních, minoritních, akcionářů, takže ke dni podání návrhu na povolení spojení již byla společnost E.ON [ obchodní tajemství ] akcionářem společnosti Bergemann.
V návaznosti na uvedenou smlouvu získala společnost E.ON v průběhu roku 2002 také [ obchodní tajemství ] akcií společnosti Gelsenberg AG, která vlastní akcie představující [ obchodní tajemství ] podíl na základním kapitálu společnosti Ruhrgas. Hlasovací práva odpovídající tomuto podílu [ obchodní tajemství ] převedla společnost Gelsenberg AG již v 60. letech 20. století právě na společnost Bergemann.
Společnost E.ON zamýšlela v rámci celé transakce přímo nabýt také zbývající část akcií společnosti Ruhrgas, které byly v držení minoritních akcionářů. Tento cca [ obchodní tajemství ] akciový podíl získala společnost E.ON v průběhu prvních 3 měsíců roku 2003.
V důsledku výše uvedené smlouvy a na ni navazujících dílčích kroků transakce se tak společnost E.ON stala vlastníkem, a to přímým i nepřímým, akcií představujících 100% podíl na základním kapitálu společnosti Ruhrgas. Vlastnictví takového akciového podílu a s ním spojený výkon hlasovacích práv umožňuje společnosti E.ON kontrolovat společnost Ruhrgas. Navrhovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč a podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona je tedy splněna, spojení soutěžitelů E.ON a Ruhrgas podléhá povolení Úřadu podle § 12 a násl. zákona.
Dopady spojení
E.ON je holdingovou společností založenou dle práva Spolkové republiky Německo, která působí zejména v oblastech výroby elektřiny, distribuce elektřiny a plynu a provozu elektrických a plynových distribučních soustav. Dále působí v chemickém průmyslu a v oblasti nemovitostí a telekomunikací.
Společnost E.ON není ovládána žádným jiným subjektem. Tato společnost vznikla na základě spojení společností VEBA a VIAG, ke kterému došlo dne 16. června 2000. Akcie společnosti E.ON jsou kotovány na všech německých burzách a švýcarské burze.
V České republice společnost E.ON působí v plynárenském a elektroenergetickém sektoru. V elektroenergetice nepřímo, prostřednictvím společnosti E.ON Czech Holding AG, kontroluje společně se společností Energie AG Oberösterreich (dále jen "Energie AG") společnost Jihočeská energetika, a.s. (dále jen "JČE") a dále pak společně se společnostmi Energie AG a Živnostenská banka, a.s. společnost Jihomoravská energetika, a.s. (dále jen "JME"). Obě tyto společnosti jsou činné především v oblasti výroby a distribuce elektrické energie a v oblasti dodávek elektrické energie pro chráněné a oprávněné zákazníky.
Další společnost, kterou společnost E.ON v České republice v oblasti energetiky nepřímo kontroluje, je společnost E.ON Bohemia, s.r.o., která působí v oblasti manažerské podpory činnosti koncernu E.ON na území České republiky. Mimo společností, které E.ON na území České republiky kontroluje, drží minoritní podíly v dalších 5 společnostech působících v oblasti výroby a distribuce elektrické energie a v oblasti dodávek elektrické energie pro chráněné a oprávněné zákazníky, přičemž tyto minoritní podíly neumožňují společnosti E.ON tyto společnosti kontrolovat.
V oblasti plynárenství společnost E.ON nepřímo společně s Oberösterreichische Ferngas Aktiengesellschaft (dále jen "Ferngas") kontroluje společnost Jihočeská plynárenská, a.s. (dále též "JČP"), která se zabývá distribucí zemního plynu, a dále pak drží minoritní podíly v dalších dvou společnostech, které jsou distributory zemního plynu v České republice, přičemž tyto minoritní podíly neumožňují společnosti E.ON tyto společnosti kontrolovat.
Společnost E.ON drží navíc i minoritní podíly v několika společnostech zabývajících se výrobou a rozvodem teplené energie, přičemž tyto minoritní podíly neumožňují společnosti E.ON tyto společnosti kontrolovat.
Společnost Ruhrgas je velkoobchodníkem se zemním plynem na dlouhé vzdálenosti, který působí zejména na území Spolkové republiky Německo. Tento zemní plyn nakupuje od producentů zemního plynu v Německu i v jiných evropských zemích a dále jej poskytuje jednotlivým distribučním společnostem a průmyslovým zákazníkům se sídlem v Německu a v omezené míře i v jiných zemích. Za účelem dodávek a přepravy zemního plynu v Německu provozuje vlastní přepravní soustavu včetně velkokapacitních podzemních zásobníků zemního plynu. Dceřiné společnosti Ruhrgas působí také v oblasti měřící a regulační techniky, výroby průmyslových pecí a poskytování technických služeb a zejména v oblasti plynárenství a ropného průmyslu.
Pokud jde o posouzení možnosti kontrolovat soutěžní chování, v případě společnosti Ruhrgas je třeba rozlišit podíl na základním kapitálu a podíl na hlasovacích právech společnosti. Zatímco akcie společnosti Ruhrgas byly rozloženy mezi větší množství subjektů, hlasovací práva této společnosti byla postupně koncentrována. Původní akcionáři společnosti Ruhrgas totiž v průběhu 60. let minulého století založili společnost Bergemann, v níž sloučili svá hlasovací práva, [ obchodní tajemství ]. Navíc, jak již bylo uvedeno, společnost Gelsenberg později převedla na společnost Bergeman také svůj [ obchodní tajemství ] podíl na hlasovacích právech společnosti Ruhrgas, v důsledku čehož společnost Bergemann získala přibližně [ obchodní tajemství ] podíl na hlasovacích právech společnosti Ruhrgas. V době před podáním návrhu tedy byla společnost Ruhrgas kontrolována prostřednictvím výkonu hlasovacích práv ze strany společnosti Bergemann.
Na území České republiky společnost Ruhrgas nepřímo vykonává společnou kontrolu nad společností [ obchodní tajemství ], v níž drží akcie představující [ obchodní tajemství ] podíl na základním kapitálu. Zbývající akcie jsou ve vlastnictví fyzických osob-[ obchodní tajemství ]. Společnost [ obchodní tajemství ] dále společně se společností [ obchodní tajemství ] kontroluje společnost [ obchodní tajemství ], která následně drží [ obchodní tajemství ] akciový podíl ve společnosti [ obchodní tajemství ]. Dalším významným akcionářem společnosti [ obchodní tajemství ] společnost [ obchodní tajemství ]. Společnost [ obchodní tajemství ] je pouze holdingovou společností, předmětem činnosti společnosti [ obchodní tajemství ] je uskladňování zemního plynu [ obchodní tajemství ] a hlavní činností společnosti [ obchodní tajemství ].
Společnost Ruhrgas navíc prostřednictvím jedné ze svých dceřiných společností vykonává společnou kontrolu nad společností Pražská plynárenská Holding, a.s., která je majoritním akcionářem společnosti Pražská plynárenská, a.s. (dále jen "PRP"). Společnou kontrolu nad společností Pražská plynárenská Holding a.s. vykonává Ruhrgas spolu se společností RWE Plus AG a hlavním městem Praha. Společnost PRP působí jako distributor zemního plynu.
Navíc do skupin spojujících se soutěžitelů náleží společnosti, které jsou kontrolovány společnostmi JME, JČE, JČP, PRP a SPP Bohemia, ve kterých mají spojující se soutěžitelé s dalšími subjekty společnou kontrolu.
Z výše uvedeného vyplývá, že oba spojující se soutěžitelé působí na území České republiky prostřednictvím společností působících v energetickém sektoru, které samostatně nebo častěji společně s jinými subjekty kontrolují.
Společnost E.ON působí v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), prostřednictvím jí (byť i společně) kontrolovaných společností na trzích distribuce elektrické energie (JME a JČE), dodávek elektrické energie pro chráněné zákazníky (JME a JČE), dodávek pro oprávněné zákazníky (JME a JČE), výroby elektrické energie (JME a JČE) a distribuce zemního plynu (JČP).
Společnost Ruhrgas působí v souladu s energetickým zákonem prostřednictvím jí (byť i společně) kontrolovaných společností na trzích distribuce zemního plynu (PRP) a na trzích těžby (výroby) a uskladňování zemního plynu [ obchodní tajemství ].
Při vymezení relevantních trhů vycházel Úřad z činností spojujících se soutěžitelů, a to především s důrazem na trhy, na nichž působí oba spojující se soutěžitelé, nebo na které společnost E.ON v důsledku předmětného spojení vstupuje, přičemž z provedených šetření vyplynulo, že posuzované spojení soutěžitelů se dotýká oblasti plynárenství.
Plynárenství je průmyslovým odvětvím, které je legislativně regulováno energetickým zákonem, přičemž tento zákon rozlišuje tyto činnosti: přeprava zemního plynu, distribuce zemního plynu, uskladňování zemního plynu, obchodování se zemním plynem a výroba plynu, která představuje jeho těžbu. Základním omezením všech těchto činností je ta skutečnost, že pokud nějaká společnost chce v tomto odvětví podnikat, musí obdržet licenci na provozování dané činnosti, kterou uděluje Energetický regulační úřad. Současně je třeba konstatovat, že na rozdíl od elektroenergetiky, která je již z části liberalizovaná, plynárenský sektor je doposud plně regulován a podle současně platné legislativy první krok k liberalizaci sektoru, tzn. k otevření možnosti určitých (tzv. oprávněných) zákazníků vybrat si svého dodavatele zemního plynu, má být učiněn 2005. Do té doby je cena zemního plynu pro spotřebitele zcela stanovována Energetickým regulačním úřadem. V této souvislosti je také doposud znemožněno vykonávat činnost obchodníka se zemním plynem, neboť jeho pole působnosti se otevře až současně s počátkem liberalizace plynárenství. Do té doby jsou ze zákona povinny zemním plynem zásobovat obyvatelstvo i průmyslové spotřebitele regionální distribuční plynárenské společnosti, které dodávají zemní plyn všem zákazníkům majícím sídlo na území, ke kterému se udělená licence na distribuci zemního plynu vztahuje.
S ohledem na výše uvedené a v souladu se svou předcházející rozhodovací praxí v případech spojení společností RWE Gas AG/Transgas, a.s./REPAS (rozhodnutí č.j. S 25/02-1649/02 ze dne 2. května 2002) a ČEZ/REAS (rozhodnutí č.j. S 145/02-4304/02 ze dne 10. prosince 2002) vymezil Úřad z výrobkového hlediska následující relevantní trhy:
Trh distribuce zemního plynu
Trh těžby (výroby) zemního plynu
Trh uskladňování zemního plynu
Relevantní trh z hlediska geografického je pro výrobkový relevantní trh distribuce zemního plynu vymezen územím působnosti jednotlivých regionálních distribučních společností, v souladu se zákonem č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů, tzn.: a) trh distribuce zemního plynu územím Jihočeského kraje a b) trh distribuce zemního plynu územím hlavního města Prahy.
Pro výrobkové relevantní trhy těžby (výroby) zemního plynu a uskladňování zemního plynu je relevantní trh z hlediska geografického vymezen územím celé České republiky.
Na relevantním trhu distribuce zemního plynu na území Jihočeského kraje působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost E.ON, a to prostřednictvím společnosti JČE. Její tržní podíl na tomto relevantním trhu činí 100 %.
Na relevantním trhu distribuce zemního plynu na území hlavního města Prahy působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost Ruhrgas, a to prostřednictvím společnosti PRP, ve které vykonává společnou kontrolu. Její tržní podíl na tomto relevantním trhu činí 100 %.
Distribuce elektrické energie je stejně jako ostatní činnosti v energetickém sektoru činností licencovanou. Tato licence, kterou uděluje Energetický regulační úřad, se vztahuje na dané území, na kterém je tato licence výlučná, a tudíž na daném území neexistuje konkurenční prostředí. V České republice existuje osm regionálních distribučních společností, které mají na svém území monopolní postavení v distribuci zemního plynu. Činnost představuje provozování distribuční soustavy, která je vymezena jako vzájemně propojený soubor velmi vysokotlakých, vysokotlakých, středotlakých a nízkotlakých plynovodů, včetně systému kontrolní a zabezpečovací techniky a zařízení k převodu informací pro činnosti výpočetní techniky a informačních systémů, který není přímo propojen s kompresními stanicemi a který slouží k zajištění distribuce plynu na příslušném území. Provozovatelé distribučních soustavy jsou povinni zajistit bezpečný a spolehlivý provoz a rozvoj distribuční soustavy a umožnit distribuci na základě uzavřených smluv.
Dále jsou distributoři zemního plynu povinni na území, na němž provozují distribuční soustavu, zajistit dodávku plynu chráněným zákazníkům za Energetickým regulačním úřadem stanovené ceny. Chráněnými zákazníky jsou ve smyslu energetického zákona všichni spotřebitelé, kteří si nemohou zvolit si svého dodavatele zemního plynu. V současné době, až do počátku roku 2005, jsou chráněnými zákazníky všichni spotřebitelé zemního plynu.
Na relevantním trhu těžby (výroby) zemního plynu na území České republiky působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost Ruhrgas, a to prostřednictvím společnosti [ obchodní tajemství ]. Tato společnost představuje jediného významného producenta zemního plynu v České republice, podíl jí vytěženého zemního plynu na celkové spotřebě zemního plynu v České republice je však menší než [ obchodní tajemství ].
Z důvodu malých zásob zemního plynu v nalezištích v České republice je naprostá většina zemního plynu dovážena, a to zejména ze států bývalého Sovětského svazu, a dále pak z nalezišť v Severním moři. Dovoz zemního plynu zajišťuje na základě dlouhodobých smluv pouze společnost Transgas, a.s., která se tak v současné době hlavním způsobem podílí na zajištění zemního plynu pro konečnou spotřebu v České republice.
Na relevantním trhu uskladňování zemního plynu na území České republiky působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost Ruhrgas, a to prostřednictvím společnosti [ obchodní tajemství ]. Její tržní podíl na tomto trhu je však menší než [ obchodní tajemství ].
Zemní plyn se uskladňuje v podzemních zásobnících. Smysl uskladňování zemního plynu slouží k uskladňování přebytků z dovozu či těžby zemního plynu v létě a pro pokrytí zvýšené poptávky po plynu v zimních měsících. Společnost MND vlastní jeden zásobník zemního plynu, a to v Uhřicích, další vlastní společnost SPP Bohemia, a to v Dolních Bojanovicích, nicméně tento zásobník je napojen na slovenskou plynárenskou soustavu a je plně využíván pro slovenský trh. Největším soutěžitelem na trhu uskladňování zemního plynu je ovšem společnost Transgas, a.s., která vlastní většinu zásobníků zemního plynu v České republice a dále využívá dva v zahraničí, a to v Rehdenu (SRN) a v Lábu (Slovensko).
Dále v souvislosti s posuzovaným spojením soutěžitelů dojde k navýšení minoritních podílů společnosti E.ON na regionálních distribučních společnostech, konkrétně se jedná o společnosti ZČP, ve které společnost E.ON drží [ obchodní tajemství ] podíl na hlasovacích právech a vlivem spojení tento podíl vzroste na [ obchodní tajemství ], a JMP, ve které společnost E.ON drží [ obchodní tajemství ] podíl na hlasovacích právech a vlivem spojení tento podíl vzroste na [ obchodní tajemství ]. Nicméně ani takové zvýšení podílu na hlasovacích právech uvedených společností nepovede ke změně kontroly nad nimi, neboť tyto společnosti jsou výlučně kontrolovány společností RWE Gas AG. Spojení soutěžitelů RWE Gas AG a JMP a ZČP Úřad povolil dne 2. května 2002 svým rozhodnutí č.j. S 25/02-1649/02.
V důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů nedojde k podstatnému navýšení tržních podílů na žádném z vymezených relevantních trhů, ani k vytvoření či posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictví Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
JUDr. Robert Neruda
pověřený zastupováním
Právní moc: 29. 4. 2003
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Vladimíra Glatzová, advokátka
AK Glatzová & Co
Husova 5
110 00 Praha 1