UOHS S027/2002
Rozhodnutí: OF/S027/02-995/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-NRG International III. Inc., USA a CZECHPOL ENERGY spol. s r.o.
Účastníci CZECHPOL ENERGY spol. s r.o. NRG International III. Inc., 901 Marquette Avenue, Suite 2300, Mineapolis, USA
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 4. 4. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 53 KB


S 27/02-995/02 V Brně dne 12. března 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 27/02, zahájeném dne 6. února 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost NRG International III., Inc., se sídlem 901 Marquette Avenue, Suite 2300, Mineapolis, USA, zastoupená Mgr. Kristýnou Diewokovou, advokátkou, se sídlem Jungmannova 31, Praha 1, na základě plné moci ze dne 18. ledna 2002, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Správní řízení č.j. S 27/02 se dle ustanovení § 6 odst. 1 a 3 zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, a ustanovení § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění, z důvodu nezaplacení správního poplatku
z a s t a v u j e .
O d ů v o d n ě n í
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel dne 6. února 2002 návrh společnosti NRG International III., Inc., se sídlem 901 Marquette Avenue, Suite 2300, Mineapolis, USA (dále jen "NRG"), na povolení spojení soutěžitelů NRG a CZECHPOL ENERGY spol. s r.o., se sídlem ve Sviadnově, O. Kišové 208, IČ 00562408 (dále jen "Czechpol") podle ustanovení § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), ke kterému má dojít na základě "Smlouvy o převodu obchodního podílu" uzavřené mezi NRG, jako kupujícím, a společností Cinergy Global One, Inc., se sídlem Corporation Trust Center, 1209 Orange street, Wilmington, Delaware, USA, jako prodávajícím, ve smyslu § 12 odst. 3 zákona.
Povinností navrhovatele v řízení o povolení spojení soutěžitelů je podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, v platném znění (dále jen "zákon o správních polatcích"), resp. dle jeho přílohy, Sazebníku správních poplatků, položky č. 62, zaplatit při podání návrhu správní poplatek, což v tomto případě navrhovatel neučinil. Podle § 6 odst. 1 zákona o správních poplatcích vyzval Úřad dne 11. února 2002 navrhovatele, aby do 15 dnů ode dne následujícího doručení výzvy uvedený správní poplatek ve výši 10 000,-Kč zaplatil.
Současně Úřad navrhovatele poučil, že pokud nebude správní poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, zahájené správní řízení se, podle § 6 odst. 1 a 3 zákona o správních poplatcích, ve spojení s § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění, zastaví. Jelikož správní poplatek dosud zaplacen nebyl, Úřad rozhodnul tak, jak je uvedeno ve výroku a správní řízení č.j. S 27/02 zastavil.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doruče­ní rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Joštova 8, Brno, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Podání rozkladu má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
PM: 4.4.2002
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Kristýna Diewoková, advokátka
Dewey Ballantine, v.o.s.
Jungmanova 31
110 00 Praha 1