UOHS S027/2001
Rozhodnutí: OF/S027/01 Instance I.
Věc Spojení podniků-BALMED Praha, státní podnik a Středočeská zřídla, státní podnik
Účastníci BALMED Praha, státní podnik Středočeská zřídla, státní podnik
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 26. 6. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 53 KB


Č.j.: S 27/01-750/01-OF V Brně 6. června 2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 27/01 zahájeném dne 17. dubna 2001 podle ustanovení § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, a v souladu
s ustanovením § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona
č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., na návrh účastníků řízení BALMED Praha, státní podnik, se sídlem Lysolaje 15, IČ 25125877 a Středočeská zřídla, státní podnik, se sídlem v Bílině, Kyselská 122, IČ 00024074, oba ve správním řízení zastoupeni JUDr. Josefem Mackem, advokátem, Lucemburská 10, Praha, ve věci povolení spojení podniků ve smyslu § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb. vydává, toto
rozhodnutí:
Správní řízení č.j. S 27/01 se dle ustanovení § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, na návrh účastníků řízení zastavuje. Odůvodnění
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "úřad") obdržel dne 17. dubna 2001 ve smyslu § 8a zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona
č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb. (dále jen "zákon") návrh na zahájení správního řízení ve věci povolení spojení podniků dle § 8 odst. 1 písm. a) zákona, který podaly společnosti BALMED Praha, státní podnik, se sídlem Lysolaje 15, IČ 25125877
a Středočeská zřídla, státní podnik, se sídlem v Bílině, Kyselská 122, IČ 00024074, obě ve správním řízení zastoupené JUDr. Josefem Mackem, advokátem, Lucemburská 10, Praha.
Úřad dne 19. dubna 2001 vyzval účastníky řízení ve smyslu § 6 odst. 1 zákona ČNR
č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů k zaplacení správního poplatku a následně 20. dubna 2001 bylo správní řízení přerušeno za účelem odstranění nedostatků podání. V řízení bylo pokračováno dne 11. května 2001 po té, co účastníci předložili kompletní podklady potřebné pro posouzení spojení podniků v rámci správního řízení.
Na základě získaných informací a dalšího šetření úřad zjistil, že spojení podniků BALMED Praha, státní podnik a Středočeská zřídla, státní podnik, nepodléhá povolení úřadu.
V návaznosti na tuto skutečnost, vzali účastníci řízení svůj návrh ve věci povolení spojení podniků dne 4. června 2001 zpět. S odkazem na znění § 30 zákona č. 71/1967 Sb.,
o správním řízení, které umožňuje zastavit správní řízení, vzal-li účastník návrh na jeho zahájení zpět, úřad řízení zastavil.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doruče­ní rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Joštova 8, Brno, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Podání rozkladu má odkladný účinek.
JUDr. Luboš Rybák
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Josef Macek, advokát
Lucemburská 10
130 00 Praha 3