UOHS S027/2000
Rozhodnutí: VO I/S027/00 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů
Účastníci GESO Beteiligungs-und Beratungs-Aktiengesellschaft, Friedrich-List-Platz 2, D-01069 Dresden hlavní město Praha, Mariánské námměstí 2, 110 01 Praha 1 Pražská energetika, a.s., Na Hroudě 4, 100 05 Praha 10 RWE Energie Aktiengesellschaft, Kruppstrasse 5, D-45 128 Essen, SRN
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno s podm.
Rok 2000
Datum nabytí právní moci 23. 7. 2000
Dokumenty dokument ke stažení 118 KB


Č.j. S 27/00-1063/00-210 V Brně dne 4. 7. 2000
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl ve správním řízení č.j. S 27/00 zahájeném dne 25. 4. 2000 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve spojení s § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona
č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., na návrh účastníků řízení, jimiž jsou hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ: 110 01, RWE Energie Aktiengesellschaft, Kruppstrasse 5, D-45128 Essen, SRN, a GESO Beteiligungs-und Beratungs-Aktiengesellschaft, Friedrich-List-Platz 2, D-01069, Dresden, SRN, ve správním řízení zastoupeni Mgr. Jitkou Logesovou, advokátkou, Linklaters & Alliance, Jáchymova 2, Praha 1, na základě plných mocí ze dne 14. 2. 2000, 9. 2. 2000 a 9. 2. 2000, ve věci udělení povolení ke spojení podniků Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ: 110 01, RWE Energie Aktiengesellschaft, Kruppstrasse 5, D-45128 Essen, SRN, a GESO Beteiligungs-und Beratungs-Aktiengesellschaft, Friedrich-List-Platz 2, D-01069, Dresden, SRN, na straně jedné a Pražská energetika, a. s., Na Hroudě 4, Praha 10, PSČ: 100 05, IČO: 60193913, dle
§ 8a zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb.,
takto:
Záměr spojení soutěžitelů hlavní město Praha , Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ:
110 01, RWE Energie Aktiengesellschaft , Kruppstrasse 5, D-45128 Essen, SRN, a GESO Beteiligungs-und Beratungs-Aktiengesellschaft , Friedrich-List-Platz 2, D-01069, Dresden, SRN, na straně jedné, a Pražská energetika, a. s., Na Hroudě 4, Praha 10, PSČ: 100 05, IČO: 60193913, na straně druhé, ke kterému by mělo dojít tak, že hlavní město Praha, RWE Energie Aktiengesellschaft a GESO Beteiligungs-und Beratungs-Aktiengesellschaft získají ve smyslu ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. společnou kontrolu
nad společností Pražská energetika, a. s., a to prostřednictvím společnosti Pražská energetika Holding, a. s., kterou účastníci řízení založí a převedou na ni své akcie (či hlasovací práva spojená s opcí na jejich nabytí) společnosti Pražská energetika, a. s. za podmínek stanovených "Rámcovou dohodou o společné holdingové společnosti" ze dne 9. 2. 2000, se dle ustanovení § 8a odst. 2 citovaného zákona povoluje s následujícím omezením nezbytným pro ochranu hospodářské soutěže:
Účastníci řízení nesmí činit bez předchozího souhlasu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže právní úkony, na základě kterých by společnost RWE Energie Aktiengesellschaft, Kruppstrasse 5, D-45128 Essen, SRN, získala samostatnou přímou či nepřímou kontrolu současně nad společností Pražská energetika holding, a. s., a Pražská plynárenská holding,
a. s., ve smyslu § 8 odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb., v platném znění. Odůvodnění
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel dne 25. 4. 2000 návrh na zahájení řízení o povolení předpokládaného spojení podniků ve smyslu § 8a zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona
č. 286/1993 Sb. (dále jen "zákon" nebo "zákon o ochraně hospodářské soutěže"), který podaly hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ: 110 01, společnost RWE Energie Aktiengesellschaft, Kruppstrasse 5, D-45128 Essen, SRN, a společnost GESO Beteiligungs-und Beratungs-Aktiengesellschaft, Friedrich-List-Platz 2, D-01069, Dresden, SRN,
ve správním řízení zastoupeni Mgr. Jitkou Logesovou, advokátkou, Linklaters & Alliance, Jáchymova 2, Praha 1, na základě plných mocí ze dne 14. 2. 2000, 9. 2. 2000 a 9. 2. 2000.
Ke spojení by mělo dojít mezi účastníky řízení na straně jedné se společností Pražská energetika, a. s., Na Hroudě 4, Praha 10, PSČ 100 05, IČO: 60193913, na straně druhé, a to tak, že účastníci řízení nad touto společností získají společnou kontrolu ve smyslu § 8 odst. 2 zákona.
Dne 27. 4. 2000 vyzval Úřad účastníky řízení k zaplacení správního poplatku. Správní poplatek byl uhrazen na účet Úřadu dne 4. 5. 2000.
Dopisy ze dne 28. 4. 2000 a 9. 5. 2000 si Úřad vyžádal ve smyslu § 11 odst. 1 písm. i) zákona doplňující informace od účastníků řízení. Na základě skutečnosti, že obstarání potřebných informací si vyžádá delší dobu a že informace od zahraničních účastníků řízení vyžadují časově náročné překlady, požádali účastníci dopisem ze dne 10. 5. 2000 o přerušení správního řízení na dobu 30 dnů ve smyslu § 29 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád). Úřad na základě této žádosti rozhodl dne 15. 5. 2000 (doručeno dne
17. 5. 2000) o přerušení správního řízení. Dne 19. 6. 2000 byly účastníky řízení předloženy požadované podklady a informace.
Dne 10. 5. 2000 bylo v Obchodním věstníku zveřejněno oznámení o připravovaném spojení podniků. V uvedené lhůtě Úřad neobdržel k tomuto spojení připomínky.
Dne 28. 6. 2000 se účastníci seznámili s výsledky šetření a předpokládaným omezením nezbytným pro ochranu hospodářské soutěže ve smyslu § 8a odst. 2 zákona. Účastníci řízení nevyjádřili žádné připomínky.
1. Charakteristika stran spojení
Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, Praha 1, (dále jen "hl. m. Praha") samo podnikatelskou činnost nevyvíjí. Přesto se zákon o ochraně hospodářské soutěže vztahuje
i na tento subjekt, neboť se účastní hospodářské soutěže ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona, a to prostřednictvím podniků, které kontroluje. Jedná se o následující: [ ] .
GESO Beteiligungs-und Beratungs-Aktiengesellschaft, Friedrich-List-Platz 2, Dresden, (dále jen "GESO") se podnikání na trhu v ČR přímo neúčastní. Předmětem podnikání této společnosti v Německu je správa a nabývání podílů v oboru zásobování
a likvidace odpadů, v oboru telekomunikací a poradenských služeb. V ČR kontroluje společnost [ ].
RWE Energie Aktiengesellschaft, Kruppstrasse 5, Essen, (dále jen "RWE") v ČR přímo nepodniká. Je součástí koncernu RWE AG, který je činný v energetickém sektoru, zejména se zabývá výrobou, distribucí a přenosem elektrické energie. V této oblasti patří
k nejvýznamnějším soutěžitelům na německém trhu. Dále podniká v oblasti prodeje, přepravy a distribuce zemního plynu zejména v SRN (kde patří k významným soutěžitelům), v západní Evropě a dále v Maďarsku. Kromě toho se zabývá např. stavební činností, průmyslovými systémy, těžbou a zpracováním surovin, podniká v oblasti životního prostředí, minerálních olejů, chemických produktů, telekomunikací a také v oblasti dodávek tepla a vody.
V ČR kontroluje řadu společností, z nichž je možno uvést: [ ]
Kromě toho RWE ovládá společnosti: [ ]
Pražská energetika, a. s., Na Hroudě 4, Praha 10, PSČ 100 05, (dále jen "PRE") se zabývá zejména distribucí a tranzitem elektrické energie na území města Prahy a Roztoky. Tento podnik kontroluje tyto společnosti: PREmont Lhotka, a. s., a PREmont Projekt, Praha 4, Lhotecká 804, které se zejména zabývají údržbou a opravami rozvodných zařízení, projekční činností, dodávají a montují elektrozařízení do110 kW; PREleas, a. s., Praha 10,
Na Hroudě 19, která podniká v oblasti leasingu energetických technologií; CEP, a. s., Praha 7, Partyzánská 7a, která se zabývá zejména ověřováním, opravami, montáží měřidel, prodejem elektroměřičů, měřicích transformátorů, rozvaděčů, měřicích přístrojů, a obdobných zařízení; CEP-elektroměrová služba s. r. o., Praha 7, Partyzánská 7a, která provádí montáž elektroměrových rozvaděčů, desek a rozvodnic a dále zřizuje odběrná místa pro přímé
a nepřímé měření elektrické energie; ODEM, a. s., Praha 10, Na Hroudě 19, provádí pro PRE kontrolu plombování a stavu elektroměrů z hlediska neoprávněných odběrů a technického stavu a dále odečty spotřeby elektřiny.
2. Popis transakce
Dle § 8a odst. 1 zákona spojování podniků, které narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž, podléhá povolení Úřadu. Za narušení hospodářské soutěže se považuje, jestliže spojením podniků přesáhne jejich podíl 30 % celkového obratu na celostátním nebo místním trhu daného zboží.
Úřad v souladu s citovaným ustanovením zkoumá, zda se jedná o spojení podniků.
Za spojení podniků se ve smyslu § 8 zákona mj. považuje i případ, kdy jedna nebo více osob, které již kontrolují jeden podnik, získají přímou nebo nepřímou kontrolu nad celkem nebo podstatnou částí jiného podniku.
V návrhu, příp. jeho přílohách a písemnostech, na které návrh odkazuje, se uvádí, že ke spojení podniků dochází na základě následující transakce. [ ] Na základě této transakce získá PREH podíl na základním jmění PRE ve výši 50,76 % .
Současně se účastníci zavázali, že [ ].
Ze uvedených stanov vyplývá, že předmětem podnikání PREH bude správa majetkových účastí právnických osob a činnost ekonomických a organizačních poradců (článek 4). Pokud jde o způsob kontroly účastníků řízení nad PREH, [ ].
Z výše uvedeného vyplývá, že i když hl. m. Praha získá [ ] % podíl na základním jmění PREH, nebude schopno samostatně tento podnik kontrolovat. [ ] Lze konstatovat, že účastníci řízení získají společnou kontrolu nad PREH, která bude vlastnit majoritní podíl v PRE. Na základě shora uvedené operace získají účastníci řízení společnou kontrolu nad společností PRE. V daném případě se tedy bude jednat o spojení podniků, ke kterému dojde ve smyslu § 8 odst. 2 zákona.
Také je třeba poukázat na to, že souběžně se správním řízením č.j. S 27/00 probíhá správní řízení č.j. S 26/00, v rámci kterého účastníci správního řízení hl. m. Praha, RWE a Ruhrgas Energie Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Huttropstrasse 60, D-45138 Essen, SRN, (dále jen "Ruhrgas) žádají ve smyslu § 8a zákona o povolení k předpokládanému spojení podniků, ke kterému dochází obdobným způsobem jako v tomto případě. To znamená, že účastníci řízení prostřednictvím společnosti Pražská plynárenská Holding, a. s., (dále jen "PPH") založí společnou kontrolu nad společností Pražská plynárenská, a. s., U plynárny 500, Praha 4, PSČ 140 00, IČO 60193492, (dále jen "PP"), neboť [ ]. S ohledem na to, že mechanizmy rozhodování v PPH (příp. jmenování členů představenstva) jsou shodné s mechanizmy rozhodování v PREH, bude hl. město Praha spolu se společností RWE kontrolovat jak PRE, tak i PP. Dochází tedy i ke spojení podniků PRE a PP, které budou kontrolovány společně ze strany hl. m. Prahy a společností RWE.
Relevantní trh
Jak bylo výše uvedeno, Úřad dále posuzuje, zda spojení podniků podléhá povolení
ze strany Úřadu, tj. zda v důsledku spojení dojde nebo může dojít k narušení hospodářské soutěže, přičemž tento případ nastane, když spojením podniků přesáhne jejich podíl 30 % celkového obratu na celostátním nebo místním trhu daného zboží (tj. na relevantním trhu). Úřad je tedy povinen vymezit relevantní trh a stanovit podíl soutěžitelů na tomto trhu.
I když pojem relevantní trh není v zákoně definován, obecně lze říci, že za relevantní trh se pokládá místo, kde dochází ke střetu nabídky a poptávky v reálném čase. Věcně relevantní trh obvykle zahrnuje veškeré výrobky či služby, které spotřebitelé ohledně jejich vlastností, ceny a předpokládaného účelu použití pokládají za zaměnitelné nebo zastupitelné. Po stránce geografické se relevantním trhem rozumí oblast, ve které zúčastnění podnikatelé nabízejí relevantní produkty nebo služby, ohledně kterých jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a která se odlišuje od sousedních oblastí znatelně jinými soutěžními podmínkami. Relevantní trh se z hlediska času zkoumá pouze v případě, když v konkrétním okamžiku nebo období jsou soutěžní podmínky výrazně jiné než v obdobích ostatních.
S ohledem na to, že v daném případě nedochází ke spojení podniků účastníků řízení navzájem, ale mezi PP na straně jedné a podniky účastníků na straně druhé, se Úřad zabýval relevantními trhy ve vztahu účastníci řízení-PP (tedy nikoliv ve vzájemném vztahu mezi účastníky řízení).
Jak bylo již výše uvedeno, PRE podniká zejména v oblasti distribuce a tranzitu elektrické energie, a to na území města Prahy a Roztoky. Na základě uvedených zásad Úřad vymezil relevantní trh po stránce věcné jako trh dodávek elektrické energie konečným spotřebitelům (domácnosti, maloodběratelé, velkoodběratelé), příp. dalším prodejcům. Elektřina jako energetické médium je z velké části nenahraditelná. Pokud je v některých případech nahraditelná jinými energetickými médii (plyn, přehřátá sytá pára), pak je tak
za cenu překonání investičních a časových bariér. Po stránce geografické považuje Úřad
za relevantní trh území hl. města Prahy a města Roztoky u Prahy. V daném případě se totiž jedná o podnikání v typickém síťovém odvětví a relevantním trhem je území, kam vedou technické sítě účastníka řízení. Pokud jde o vymezení relevantního trhu po stránce časové, jedná se o trh trvalého charakteru. Z hlediska tohoto řízení neexistují podstatná časová ohraničení. Na základě výše uvedeného vymezení trhu a poznatků Úřadu získaných při jeho činnosti posoudil správní orgán postavení PRE v daném časovém období a za daných podmínek vůči odběratelům na území města Prahy a Roztoky u Prahy jako monopolní.
Hl. m. Praha prostřednictvím kontrolovaných podniků působí zejména na trhu [ ]
RWE prostřednictvím kontrolovaných společností působí na následujících významných trzích: [ ]
Jak bylo výše uvedeno, dochází také ke spojení podniků PRE a PP. Z tohoto důvodu se Úřad také zabýval také trhem, na kterém působí PP. Na základě uvedených zásad Úřad vymezil relevantní trh po stránce věcné jako trh dodávek plynu konečným spotřebitelům (domácnosti, maloodběratelé, velkoodběratelé) a dalším prodejcům; plyn jako energetické médium je v některých případech z pohledu jeho předpokládaného použití zastupitelný jinými energetickými médii, avšak pouze za cenu překonání investičních a časových bariér.
Po stránce geografické považuje Úřad za relevantní trh území města Prahy a některých přilehlých obcích; jedná se o podnikání v typickém síťovém odvětví a relevantním trhem je území, kam vedou technické sítě účastníka řízení. Na základě výše uvedeného vymezení trhu a poznatků Úřadu získaných při jeho činnosti posoudil správní orgán postavení PP v daném období a za daných podmínek vůči odběratelům relevantním trhu jako monopolní. Na základě výše uvedeného dospěl Úřad k závěru, že dané spojení podniků podléhá povolení ze strany Úřadu. 4. Posouzení újmy na hospodářské soutěži a hospodářských výhod spojení
Dle § 8a odst. 2 zákona Úřad spojení povolí, jestliže zúčastnění soutěžitelé prokáží, že újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese. V ostatních případech spojení Úřad nepovolí.
V souladu se zákonem se Úřad zabýval dopady tohoto spojení na hospodářskou soutěž, resp. zkoumal újmu , která v důsledku spojení vzniká nebo může vzniknout. Přitom Úřad posuzuje, zda dochází k založení nebo k posílení dominantního postavení, přičemž v této souvislosti zkoumá strukturu všech spojením dotčených trhů, počet soutěžitelů na trhu, podíl spojujících se soutěžitelů na těchto trzích, jejich hospodářskou a finanční sílu, právní
a jiné překážky vstupu dalších soutěžitelů na spojením dotčené trhy, možnost volby dodavatelů nebo odběratelů. V některých případech, a to zejména absolutní koncentrace na trhu, úřad dále zkoumá situaci v oblasti tzv. substituční soutěže, tj. soutěže mezi výrobky a službami, které se nenacházejí na stejném výrobkovém trhu, ale mezi kterými existuje
do určité míry zastupitelnost z pohledu spotřebitele.
PRE na straně jedné a hl. město Praha, GESO a RWE na straně druhé nepůsobí
na shodných relevantních trzích. Z tohoto důvodu lze konstatovat, že v důsledku spojení nedojde ke snížení počtu soutěžitelů na trhu, nedojde ani ke zvýšení podílu spojujících se subjektů na trhu. Úřad také nezjistil, že spojení bude mít zásadní dopady na odběratele
či dodavatele spojujících se subjektů; Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., který kontroluje
hl. m. Praha, je významným odběratelem elektrické energie od PRE, a tak vzniká riziko, že
po liberalizaci trhu s elektrickou energií může dojít k upřednostňování PRE jako dodavatele elektrické energie.
Dále je třeba přihlédnout k tomu, že po liberalizaci trhu s elektřinou může být koncern RWE jednak přímým konkurentem PRE v oblasti dodávek elektrické energie konečnému spotřebiteli a jednak se může stát také jejím dodavatelem. Z pohledu potenciální soutěže vykazuje spojení negativní účinky jak horizontální-snížení počtu soutěžitelů na trhu, tak vertikální-propojení distribuce elektrické energie (PRE) s její výrobou a přenosem (RWE), což omezuje distributory elektrické energie ve volném výběru dodavatele plynu, staví bariéry vstupu na trhu a tím tento trh uzavírá. To se může negativně projevit ve vztahu ke konečnému spotřebiteli především v cenové oblasti.
V této souvislosti je třeba poukázat na zkušenosti ze zahraničí, že ani otevřený přístup k sítím třetích osob nevede v kratším časovém horizontu (cca 2 let) ke znatelnému zlepšení soutěžní situace na trhu zásobování zemním plynem. Je tomu tak z důvodu vlastnictví sítí, technickým těžkostem a dobrému přístupu k zákazníkům v důsledku dřívějšího zcela monopolního postavení na daném území (srov. např. rozhodnutí Bundeskartellamt, č.j.
B 8-40200-U-141/99). Úřad na druhé straně však přihlédl ke skutečnosti, že mechanizmus rozhodování v rámci PPH s vysokou mírou pravděpodobnosti zajistí, aby výběr dodavatelů zemního plynu pro PP byl činěn tak, aby měl pozitivní dopady i na konečného spotřebitele.
V daném případě také vzniká riziko, že dojde k utlumení tzv. substituční soutěže mezi dvěma energetickými médii-plynem a elektrickou energií. Úřad vzal v úvahu, že mezi elektřinou a plynem existuje do určité míry soutěžní vztah jen při vytápění objektů a přípravě teplé vody. Je třeba očekávat že tato substituční soutěž mezi plynem a elektřinou při vytápění objektů bude mít menší soutěžní význam, než tomu bylo v minulosti kvůli relativní nehospodárnosti vytápění objektů elektřinou. Určitou roli může tato soutěž hrát v případech, kdy nebyla na relevantním území učiněna investice do plynovodní sítě a dále v případech ohřevu teplé vody.
V souvislosti se shora uvedenými dopady spojení na hospodářskou soutěž, resp. újmou, která v důsledku spojení vznikne nebo může vzniknout, se Úřad zabýval hospodářskými výhodami spojení, které byly uvedeny účastníkem řízení ve smyslu § 8a
odst. 2 zákona. Pojem "hospodářské výhody" zákon nedefinuje. Spojení přináší hospodářské výhody spojujícím se soutěžitelům zpravidla vždy, protože nelze předpokládat, že by měli zájem se vlastním jednáním poškozovat. Z této skutečnosti lze odvodit, že dle citovaného ustanovení se nejedná především nebo výlučně o výhody pro tyto subjekty. Hospodářské výhody nejsou čistě soutěžním kritériem, jsou proto Úřadem zvažovány z pohledu veřejného zájmu. Podstatu tohoto zájmu je třeba spatřovat zejména straně poptávky; to znamená, že je třeba uvedené výhody posuzovat z hlediska spotřebitele. Hospodářské výhody jsou dány, jestliže spojení z dlouhodobého hlediska přináší nebo přinese spravedlivý podíl výsledných výhod i spotřebitelům, resp. odběratelům.
Účastníci řízení poukázali na to, že je možné v evropském kontextu trvale zajistit hospodářství v regionu pouze tehdy, pokud se podaří výhodně sestavit jeho rozhodující produkční faktory podle mezinárodního měřítka, což platí zejména pro energetické služby, které představují rozhodující faktor nákladů každé produkce. RWE a GESO dají k dispozici promyšlenou energetickou koncepci a na míru střižená energetická řešení dalšího zvýšení
a trvalého zajištění konkurenceschopnosti Prahy a okolí. Vklad rozsáhlého know-how německých partnerů ve všech hospodářských a technických oborech do PRE učiní
ze společnosti výkonný, hospodářsky silný a konkurenceschopný podnik. To představuje základ pro cenově výhodnou a jistou distribuci elektřiny, z čehož bude profitovat i konečný spotřebitel prostřednictvím atraktivních nabídek. PRE na liberalizovaný trh s elektřinou vstoupí v pozici soutěžitele do dosavadních monopolně strukturovaných trhu distribuce energií v ČR a vytvoří celkově výhodné distribuční podmínky pro spotřebitele.
RWE uvádí, že s ohledem na plánovanou liberalizaci trhu elektrické energie v ČR bude narůstat konkurenční tlak, přičemž bude třeba připravit PRE na tuto situaci včas a posílit ji partnerstvím s významnou energetickou společností. RWE uvádí, že poskytne PRE podporu v oblasti:
marketingu/odbytu (zejména se bude jednat o provádění analýz trhu s cílem jistit budoucí odbytový potenciál a o implementaci organizační struktury zaměřené na prodej,
tj. napojení marketingu/odbytu do organizační struktury PRE, vč. realizace požadovaných postupů; dále půjde o vypracování tržní koncepce za účelem využití současného
a budoucího odbytového potenciálu /tj. informování občanů o službách, poradenství v oblasti vybavení spotřebiči a úspor energie, vypracování programů pro školy a osobního získávání zákazníků, programů spolupráce s výrobci/, stejně tak jako o podporu v oblasti kalkulace nákladů a stanovování cen a dále o právní poradenství);
techniky (jedná se o sestavování plánů výstavby a investic a jejich financování, měření, výpočty a ovlivňování ztrát při distribuci elektrické energie, poradenství při přípravě digitální dokumentace sítí a napojení na městský informační systém, zavedení informačních systémů a systém zpracování dat pro fakturace zákazníkům);
organizační (bude docházet k výměně informací ve vztahu k ekonomickému vedení podniku energetické společnosti, poskytování poradenských služeb v otázkách personální a sociální politiky, příp. dalšího vzdělávání);
know-how (půjde o výměnu zkušeností v podobně strukturovanými zahraničními společnostmi, ve kterých má RWE účasti, např. v Maďarsku).
Společnost GESO uvedla, že může PRE poskytnou rozsáhlé know-how v oblasti:
technické (optimální uspořádání a dimenzování sítí a jejich částí, racionální řízení
a kontrola sítí, racionální řízení údržby energetických zařízení, zpracování koncepcí obnovy, plánování a výstavba rozvoden a vedení, zpracování ochranných konceptů, vybudování technického controllingu, zavádění osvědčených řešení v oblasti organizace, výpočtech sítě a jejich dokumentace za pomoci počítačové podpory, projektování veřejného osvětlení s využitím dálkového ovládání, zavádění programů na vyhledávání
a vyhodnocování poruch, vyhledávání možností snižování nákladů, realizace opatření k zajištění spolehlivosti dodávek, technické posuzování poruch);
obecné (zpracování marktetingových a odbytových konceptů, cenové politiky, konstrukce smluv, podpora při změnách organizační struktury, předání know-hov v oblasti podnikatelských plánů, výkaznictví apod., podpora v oblasti informačních technologií, optimalizace nákupu a skladového hospodářství, podpora personálním řízení).
Na výzvu Úřadu účastníci řízení dále doplnili, že RWE a GESO dávají k dispozici know-how, "inteligentní energetické koncepty" a "na míru střižená" energetická řešení a tím posilují konkurenceschopnost PRE. Kromě toho hl. m. Praha získává v PREH dominantní postavení, čímž bude mít možnost ve zvýšené míře zajistit služby pro své občany.
Pokud jde o posouzení hospodářských výhod spojení, je možno konstatovat, že se jedná ve své podstatě o poskytnutí know-how společnosti PRE. Toto může zlepšit konkurenceschopnost PRE na liberalizovaném trhu s elektrickou energií a současně prosperující PRE zajistí návratnost vynaložených investic a jejich zhodnocení pro RWE
a GESO. Z tohoto pohledu se jedná o hospodářské výhody pro spojující se podniky. Je však třeba poukázat na to, že přestože účastníci řízení uvedli řadu oblastí podpory a předávání know-how, jednalo se o obecné informace bez bližší specifikace, příp. prokázání jejich potřebnosti. Dále bylo účastníky řízení poukázáno na to, že konkurenceschopná PRE
po liberalizaci trhu může přispět k rozvoji hospodářské soutěže v dané oblasti, z čehož může profitovat i konečný spotřebitel.
Úřad dále vzal v úvahu skutečnost, že v důsledku spojení může také dojít
ke zkvalitnění služeb pro konečného spotřebitele. Úřad má také za to, že významná účast
hl. m. Prahy na PREH může přispět k tomu, že budou velkou měrou hájeny zájmy obyvatel města Prahy v roli spotřebitelů.
Pokud jde o újmu na hospodářské soutěži, na základě výše uvedeného Úřad dospěl k závěru, že v důsledku spojení nedojde k nabytí či posílení dominantního postavení soutěžitelů na trhu a tedy dopady spojení v současné době až na riziko vyloučení substituční soutěže nejsou Úřadem spatřovány. Po liberalizaci trhu však spojení může mít negativní dopad na hospodářskou soutěž, protože dojde ke snížení počtu potenciálních soutěžitelů
na trhu a dále k vertikálnímu propojení mezi výrobcem (příp. prodejcem) elektrické energie
a distributorem, které je za určitých okolností také spojeno s negativními soutěžními dopady.
Na základě zhodnocení újmy na hospodářské soutěži, která v důsledku spojení vzniká nebo může vzniknout, ve vztahu k hospodářským výhodám spojení, dospěl Úřad k závěru, že hospodářské výhody převažují nad potenciální újmou a tak spojení podniků soutěžitelů povolil. S ohledem na výše popsaná rizika Úřad však stanovil účastníkům řízení omezení nezbytné pro ochranu hospodářské soutěže ve smyslu § 8a odst. 2 zákona.
4. Stanovení omezení
V souvislosti s předmětným spojením Úřad poukázal na to, že může dojít k omezení tzv. substituční soutěže mezi plynem a elektřinou. K tomu přistupuje skutečnost, že
po liberalizaci trhu s elektrickou energií vzniká riziko vertikálního propojení mezi výrobci (prodejci) elektrické energie a jejími distributory. Současně však Úřad uvedl, že společná kontrola může být určitou zárukou toho, že nebude docházet k jednáním, které by vedlo
k poškození spotřebitelů. Koncentrace kontroly současně nad PREH a PPH (a tím i nad PRE
a PP) v rukou jediné osoby bude nebo může mít dopady na soutěžní jednání PRE, jakož i PP.
S ohledem na to, že akcionářem jak v PPH, tak v PREH bude RWE a hl. m. Praha, měl Úřad za nutné případný proces koncentrace kontroly nad PPH a PREH podrobit dohledu Úřadu. S ohledem na to, že u hl. města Prahy lze předpokládat jednání zejména ve prospěch spotřebitelů, vzniká zvýšené riziko negativních dopadů uvedené koncentrace právě
u společnosti RWE. Z toto důvodu stanovil omezení tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím I. výkonného odboru Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Podání rozkladu má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
pověřený řízením I. výkonného odboru
Rozhodnutí obdrží: 1. Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ: 110 01
2. RWE Energie Aktiengesellschaft, Kruppstrasse 5, D-45128 Essen, SRN
3. GESO Beteiligungs-und Beratungs-Aktiengesellschaft, Friedrich-List-Platz 2, D-01069, Dresden, SRN
prostřednictvím: Mgr. Jitkou Logesová, advokátka, Linklaters & Alliance,
Jáchymova 2, Praha 1
Označeno za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku.