UOHS S026/2004
Rozhodnutí: OF/S026/04-2275/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Freudenberg & Co. Kommanditgesellschaft a Foseco (Jersey) Limited
Účastníci Foseco (Jersey) Limited, se sídlem Whiteley Chambers, Don Street, St. Helier, Jersey JE4 9WG, Velká Británie Freudenberg & Co. Kommanditgesellschaft, se sídlem Höhnerweg 2-4, 69465 Weinheim, Spolková republika Německo
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 3. 6. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 90 KB


S 26/04-2275/04
V Brně dne 31. května 2004

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 26/04, zahájeném dne 11. února 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, společnosti Freudenberg & Co. Kommanditgesellschaft, se sídlem Höhnerweg 2-4, Weinheim, Spolková republika Německo, ve správním řízení zastoupené JUDr. Martinem Nedelkou, advokátem, se sídlem Jugoslávská 29, Praha 2, na základě plné moci ze dne 10. února 2004, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 písm. b) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy o prodeji a koupi aktivit skupiny Foseco (Jersey) Limited v oblasti chemických separačních látek", uzavřené dne 29. ledna 2004 mezi společnostmi Foseco (Jersey) Limited, se sídlem Whiteley Chambers, Don Street, St. Helier, Jersey, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Foseco (UK) Limited, se sídlem Coleshill Road, Fazeley, Tamworth, Staffordshire, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Foseco Holding (Deutschland) GmbH, se sídlem Gelsenkirchener Strasse 10, Borken, Spolková republika Německo, Foseco Holding (Australia) Pty Ltd., se sídlem 7 Stuart Street, Padstow, Austrálie, Foseco S.r.l., se sídlem Via Ravello, Vermezzo, Miláno, Italská republika, na straně jedné, a společností FCS Interim Holding LP, se sídlem Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, Spojené státy americké, na straně druhé, v jejímž důsledku má společnost Freudenberg & Co. Kommanditgesellschaft, se sídlem Höhnerweg 2-4, Weinheim, Spolková republika Německo, prostřednictvím své dceřiné společnosti FCS Interim Holding LP, získat část podniku společnosti Foseco (Jersey) Limited v oblasti chemických separačních látek, označovanou jako "divize Chem-Trend", a tím i možnost tuto část podniku kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i všeobecně známých skutečností o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 15/2004 ze dne 14. dubna 2004. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Úřad, ve snaze využít všechny dostupné způsoby k získání potřebných informací, vyzval několik subjektů, které působí v oblasti chemických separačních látek, a několik odběratelů spojujících se soutěžitelů k poskytnutí stanovisek k předmětnému spojení. Notifikační podmínky
K navrhované transakci má dojít na základě "Smlouvy o prodeji a koupi aktivit skupiny Foseco (Jersey) Limited v oblasti chemických separačních látek", uzavřené dne 29. ledna 2004 mezi společnostmi Foseco (Jersey) Limited, se sídlem Whiteley Chambers, Don Street, St. Helier, Jersey, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen "Foseco"), Foseco (UK) Limited, se sídlem Coleshill Road, Fazeley, Tamworth, Staffordshire, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen "Foseco (UK)"), Foseco Holding (Deutschland) GmbH, se sídlem Gelsenkirchener Strasse 10, Borken, Spolková republika Německo (dále jen "Foseco (Deutschland)"), Foseco Holding (Australia) Pty Ltd., se sídlem 7 Stuart Street, Padstow, Austrálie (dále jen "Foseco (Australia)"), Foseco S.r.l., se sídlem Via Ravello, Vermezzo, Miláno, Italská republika (dále jen "Foseco S.r.l."), na straně jedné, a společností FCS Interim Holding LP, se sídlem Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, Spojené státy americké (dále jen "FCS"), jež je dceřinou společností společnosti Freudenberg & Co. Kommanditgesellschaft, se sídlem Höhnerweg 2-4, Weinheim, Spolková republika Německo (dále jen "Freudenberg"), na straně druhé.
Podle uvedené smlouvy má společnost Freudenberg získat prostřednictvím společnosti FCS část podniku společnosti Foseco v oblasti chemických separačních látek, označovanou jako "divize Chem-Trend", a tím i možnost tuto část podniku kontrolovat. Konkrétně společnost Freudenberg získá akcie, respektive obchodní podíly společností náležejících do divize Chem-Trend a majetek divize Chem-Trend: (obchodní tajemství) . Předmětná transakce tak představuje spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 písm. b) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období přesahuje hranici 5 miliard Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojovaných subjektů
Společnost Freudenberg je mateřskou společností skupiny Freudenberg, která celosvětově působí v oblasti těsnící a tlumící techniky, technických textilií, výrobků pro domácnost, speciálních maziv, stavebních systémů a flexibilních vodících desek.
V České republice mají sídlo následující společnosti patřící do skupiny Freudenberg: Freudenberg Simrit, spol. s r.o., se sídlem Na Louži 947/1, Praha 10, IČ: 64579280 (prodej průmyslových těsnění a tlumičů); Freudenberg Vilene, s.r.o., se sídlem Za Brněnskou ulicí, Prostějov, IČ: 64507319 (prodej technických textilií); Freudenberg Potřeby pro domácnost, k.s., se sídlem Na Královce 4, Praha 10, IČ: 25087967 (prodej výrobků pro domácnost); Těsnění a pružné elementy, k.s., se sídlem Čeperka 331, IČ: 25253824 (výroba průmyslových těsnění); TPE správní, s.r.o., se sídlem Čeperka 331, IČ: 25251856 (holdingová společnost); Klüber Lubrication CZ, s.r.o., se sídlem Pražákova 10, Brno, IČ: 25588389 (výroba a prodej speciálních maziv); Burgmann s.r.o., se sídlem Na Drahách 1364, Praha 5, IČ: 48583227 (prodej průmyslových těsnění), KE-Burgmann Czech s.r.o., se sídlem V Lázních 395, Jílové u Prahy, IČ: 26734010 (prodej kompensátorů). Kromě výše uvedených společností se skupina Freudenberg v České republice nepřímo účastní na dvou dalších společnostech: Vibracoustic CZ, s.r.o., se sídlem Nad Jatkami 3562, Mělník, IČ: 26429471 (prodej tlumicích systémů pro automobilový průmysl), a Freudenberg Mektec CZ s.r.o., se sídlem Mánesova 74, České Budějovice, IČ: 25158732 (výroba a prodej flexibilních vodicích desek).
Na straně společnosti Freudenberg souvisí zamýšlená transakce s činností divize speciálních maziv-divizí Klüber, jež vedle speciálních maziv rovněž vyvíjí, vyrábí a prodává chemické separační látky využívané v těchto průmyslových oblastech: tlakové lití, výroba polyuretanu, zpracování gumy, výroba umělých vláken a výroba pneumatik.
Divize Chem-Trend je součástí holdingové společnosti Foseco, mateřské společnosti skupiny Foseco. Skupina Foseco je celosvětově činná v oblasti vývoje, výroby a prodeje chemikálií pro hutnický průmysl a v oblasti vývoje, výroby a prodeje chemických separačních látek. V České republice má skupina Foseco dceřinou společnost FOSECO ČESKÁ s.r.o., se sídlem Příkazy čp. 214, IČ: 25896393, která se zabývá prodejem hutnických chemikálií a chemických separačních látek.
Divize Chem-Trend je aktivní v oblasti chemických separačních látek. V České republice nepůsobí žádná dceřiná společnost společnosti Foseco, která by spadala do divize Chem-Trend. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Nabývaná divize Chem-Trend, stejně jako nabývající společnost Freudenberg, působí na území České republiky v oblasti chemických separačních látek.
Chemické separační látky jsou chemikálie umožňující, aby výrobky zpracovávané litím ve formě mohly být po realizaci lití odděleny od příslušné formy, aniž by došlo k přichycení těchto výrobků na povrch formy. Existují dva základní druhy chemických separačních látek: vnější chemické separační látky, které se aplikují přímo na příslušnou formu, a vnitřní chemické separační látky, které se přimíchávají do materiálu zpracovávaného formováním. Vnější chemické separační látky tvoří cca 90 % celkového trhu chemických separačních látek.
Podle materiálu, jenž je formováním zpracováván, lze rozlišovat následující kategorie vnějších chemických separačních látek:
chemické separační látky pro tlakové lití-užívané pro lití kovů formou vysokotlakého lití,
chemické separační látky pro polyuretan-užívané pro lití a formování polyuretanových prvků,
chemické separační látky pro zpracování gumy-užívané pro lití a formování gumárenských prvků,
chemické separační látky pro výrobu a zpracování umělých vláken a umělých hmot-užívané pro lití zpevněných polyesterových vláken a umělých hmot rotačním litím,
chemické separační látky pro výrobu a zpracování pneumatik-užívané při výrobě a protektorování pneumatik.
Spojující se soutěžitelé-společnost Freudenberg i divize Chem-Trend-působí v České republice v rámci všech výše uvedených kategorií chemických separačních látek.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem vymezil tedy Úřad pro účely tohoto rozhodnutí jako věcně relevantní trh chemických separačních látek pro tlakové lití , trh chemických separačních látek pro zpracování polyuretanu , trh chemických separačních látek pro zpracování gumy , trh chemických separačních látek pro výrobu a zpracování umělých vláken a umělých hmot a trh chemických separačních látek pro výrobu a zpracování pneumatik . Z hlediska geografického se v případě věcně vymezeného relevantního trhu jedná o relevantní trh vymezený pro účely tohoto rozhodnutí územím celé České republiky .
Na relevantním trhu chemických separačních látek pro tlakové lití v České republice dosahuje společnost Freudenberg tržního podílu cca (obchodní tajemství) %, divize Chem-Trend cca (obchodní tajemství) %, jejich společný tržní podíl tedy bude (obchodní tajemství) %. Z konkurenčních společností působí na tomto relevantním trhu např. společnost Acheson Industries Deutschland, se sídlem Durnstadt, Spolková republika Německo, s tržním podílem cca (obchodní tajemství) %, a společnost Petrofer Chemie, se sídlem Hildesheim, Spolková republika Německo, s tržním podílem cca (obchodní tajemství) %.
Na relevantním trhu chemických separačních látek pro zpracování polyuretanu v České republice představuje tržní podíl společnosti Freudenberg cca (obchodní tajemství) %, divize Chem-Trend cca (obchodní tajemství) %, po uskutečnění spojení bude tedy společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů cca (obchodní tajemství) %. Na tomto vymezeném relevantním trhu působí konkurenční společnosti Acmos Chemie KG, se sídlem Industriestraße 37-49, Bremen, Spolková republika Německo, s tržním podílem cca (obchodní tajemství) %, Gorapur GmbH, se sídlem Rudolf-Diesel-Strasse 3, Wittenberg, Spolková republika Německo, s tržním podílem cca (obchodní tajemství) %, a Marbo, se sídlem Via T. Tasso 25/27, Pogliano Milanese, Italská republika, s tržním podílem cca (obchodní tajemství) %.
Na relevantním trhu chemických separačních látek pro zpracování gumy v České republice je tržní podíl společnosti Freudenberg cca (obchodní tajemství) % a divize Chem-Trend cca (obchodní tajemství) %, výše společného tržní podílu spojujících se soutěžitelů bude tedy cca (obchodní tajemství) %. Konkurenty na tomto relevantním trhu jsou např. společnosti Henkel Loctite Corp-Industrial (Frekote), se sídlem 1001 Trout Brook Crossing Rocky Hill, Spojené státy americké, dosahující tržního podílu cca (obchodní tajemství) %, Acmos Chemie KG, se sídlem Industriestraße 37-49, Bremen, Spolková republika Německo, dosahující tržního podílu cca (obchodní tajemství) %, a Münch Chemie-International GmbH, se sídlem Vierheimer Straße 70-76, Veinheim, Spolková republika Německo, dosahující tržního podílu cca (obchodní tajemství) %.
Na relevantním trhu chemických separačních látek pro výrobu a zpracování umělých vláken a umělých hmot v České republice dosahuje společnost Freudenberg tržního podílu cca (obchodní tajemství) % a divize Chem-Trend cca (obchodní tajemství) %, společný tržní podíl bude tedy cca (obchodní tajemství) %. Z konkurenčních společností působí na uvedeném relevantním trhu společnosti Acmos Chemie KG, se sídlem Industriestraße 37-49, Bremen, Spolková republika Německo, s tržním podílem cca (obchodní tajemství) %, E. und P. Wuertz GmbH & Co. KG, se sídlem In der Weide 13/18, Bingen-Sponsheim, Spolková republika Německo, s tržním podílem cca (obchodní tajemství) %, a Henkel Loctite Corp-Industrial (Frekote), se sídlem 1001 Trout Brook Crossing Rocky Hill, Spojené státy americké, s tržním podílem cca (obchodní tajemství) %.
Na relevantním trhu chemických separačních látek pro výrobu a zpracování pneumatik v České republice činí tržní podíl společnosti Freudenberg cca (obchodní tajemství) %, divize Chem-Trend cca (obchodní tajemství) %, společný tržní podíl tedy dosáhne cca (obchodní tajemství) %. Na relevantním trhu chemických separačních látek pro výrobu a zpracování pneumatik v České republice působí následující konkurenční společnosti: Barbe Chemische Erzeugnisse GmbH, se sídlem Alte Schmelze 2, Wiesbaden, Spolková republika Německo, Rhodia Silicas Systems, se sídlem 15 rue Piere Pays, Collonges au Mont d´Or, Francouzská republika, a Rhein Chemie Rheinau GmbH, se sídlem Düsseldorfer Strasse 23-27, Mannheim, Spolková republika Německo, přičemž tržní podíl každé z nich činí cca (obchodní tajemství) %.
Z výše uvedených skutečností je patrné, že cca (obchodní tajemství) % výrobků na vymezených relevantních trzích je do České republiky dováženo zejména ze Spolkové republiky Německo, Rakouské republiky, Italské republiky, Belgického království a Francouzské republiky, a to buď prostřednictvím přímých prodejů ze zahraničí nebo prostřednictvím nezávislých či vlastních distributorů. Pro dovozy chemických separačních látek do České republiky neexistují žádné významné překážky. Přepravní náklady dosahují přibližně 2 % konečné kupní ceny.
Divize Chem-Trend vyrábí většinu chemických separačních látek pro evropské zákazníky ve Spolkové republice Německo a do České republiky je dováží prostřednictvím nezávislého distributora, společnosti Biesterfeld Silcom s.r.o., se sídlem Novodvorská 994, Praha 4, IČ: 45792186, malá část prodeje je realizována dceřinou společností společnosti Foseco-Foseco Česká s.r.o. Společost Freudenberg vyrábí v rámci divize Klüber většinu chemických separačních látek pro český trh v Belgickém království, Spolkové republice Německo a Rakouské republice, přičemž chemické separační látky pro tlakové lití jsou v České republice prodávány buď prostřednictvím rakouské pobočky divize Klüber nebo prostřednictvím nezávislých distributorů, ostatní chemické separační látky pak přímo z pobočky divize Klüber ve Spolkové republice Německo nebo prostřednictvím nezávislých distributorů, zejména společnosti SPECTRA spol. s r.o.
Pro vstup na vymezené relevantní trhy neexistují žádné významné překážky: investiční náklady nepředstavují podstatnou bariéru vstupu, až na určité výjimky převážná většina výrobců chemických separačních látek svoji výrobní technologii nepatentuje a zaměřuje se spíše na uchovávání svého specifického know-how, neexistují žádné podstatné právní překážky, dopravní náklady jsou nízké. Navíc soutěžitelé, kteří působí pouze na některém z vymezených relevantních trhů, mohou bez závažnějších překážek rozšířit své aktivity i na další relevantní trhy, neboť výrobní procesy a výrobní technologie jednotlivých typů chemických separačních látek jsou podobné či stejné.
Se vstupem České republiky do Evropské unie lze také očekávat vstup nových zahraničních soutěžitelů na české trhy separačních chemických látek, neboť pro podnikatelské subjekty z ostatních členských států Evropské unie bude snadnější na české trhy proniknout.
Úřad vyzval několik subjektů, které působí v oblasti chemických separačních látek, a několik odběratelů spojujících se soutěžitelů k poskytnutí stanovisek k předmětnému spojení. Stanoviska, jež Úřad obdržel, byla neutrální a dotázané subjekty neměly k uskutečnění předmětného spojení žádné připomínky. Odběratelé spojujících se soutěžitelů uvedli, že uskutečnění spojení nebude pravděpodobně mít dopad na jejich společnosti a že mají možnost zajistit si za srovnatelných podmínek produkty odebírané od spojujících se soutěžitelů (tj. chemické separační látky) od jiných výrobců.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, zejména s ohledem na dostatek silných konkurentů spojujících se soutěžitelů a na možnost odběratelů spojujících se soutěžitelů, kterou tito vyjádřili ve svých stanoviscích, zajistit si za srovnatelných podmínek chemické separační látky od jiných výrobců a dále také s ohledem na neexistenci významných překážek vstupu na vymezené relevantní trhy a na možnost soutěžitelů působících na některém z vymezených relevantních trhů rozšířit výrobu i na další druhy chemických separačních látek, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných společností natolik, aby spojení vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Martin Nedelka, advokát
AK GLEISS LUTZ v.o.s.
Jugoslávská 29
120 00 Praha 2
Právní moc: 3.6.2004.