UOHS S026/2002
Rozhodnutí: OF/S026/02-1122/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-PURUS spol. s r.o, Blučina a ZP-Medica, a.s.
Účastníci PURUS, spol. s r.o., Cézavy 627, 664 56 Blučina ZP-Medica a.s., se sídlem Olomoucká 3897/116, Prostějov
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 26. 3. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 68 KB


S 26/02-1122/02 V Brně dne 25. března 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 16/02, zahájeném dne
23. ledna 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, kterým je společnost Purus, spol. s r.o., se sídlem Cézavy 627, 664 56 Blučina, ve správním řízení právně zastoupené Mgr. Vladimírem Hamplem, advokátem, se sídlem Rödl & Partner, v.o.s., Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Spojení soutěžitelů, ke kterému dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy o převodu cenných papírů, uzavřené dne 30. ledna 2002 mezi společností Slovakofarma, a.s., se sídlem Nitrianská 100, Hlohovec, Slovenská republika, jako prodávajícím, a společností Purus, spol. s r.o., se sídlem Cézavy 627, 664 56 Blučina, jako kupujícím, v jejímž důsledku dojde k převodu 100 % akcií společnosti ZP-Medica, a.s., se sídlem Olomoucká 3897/116, 796 03 Prostějov, z prodávajícího na kupujícího, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 23. ledna 2002 na návrh společnosti Purus, spol. s r.o., se sídlem Cézavy 627, 664 56 Blučina (dále jen "Purus"), právně zastoupené Mgr. Vladimírem Hamplem, advokátem, se sídlem Rödl & Partner, v.o.s., Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno, na základě plné moci, správní řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů Purus a ZP-Medica, a.s., se sídlem Olomoucká 3897/116, 796 03 Prostějov (dále jen "ZP-Medica"), ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad vycházel z návrhu na zahájení správního řízení, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníků řízení, dotazníku vztahujícího se k posuzovanému spojení, listin zakládajících spojení, výpisů z obchodních rejstříků, výročních zpráv, účetních závěrek a způsobu výpočtu obratů spojujících se soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 11/02 ze dne 13. března 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podávání případných námitek Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníků správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Ze strany zástupce účastníků správního řízení nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění důkazů a podkladů pro rozhodnutí.
Notifikační podmínky
Ke spojení dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona na základě smlouvy o převodu cenných papírů (dále jen "Smlouva"), která byla uzavřena mezi společností Purus, jako kupujícím, a společností Slovakofarma, a.s., se sídlem Nitrianská 100, Hlohovec, Slovenská republika (dále jen "Slovakofarma"), jako prodávajícím. Předmětem převodu, v jehož důsledku získá společnost Purus výlučnou kontrolu ve společnosti ZP-Medica, je 100 % akcií společnosti ZP-Medica.
Celkový čistý obrat společnosti Purus dosažený na území ČR činí za poslední účetní období .. Kč, celkový čistý obrat společnosti ZP-Medica dosažený na území ČR činí za poslední účetní období .. Kč. Celkový celosvětový čistý obrat společnosti Purus dosáhl za poslední účetní období .. Kč, u společnosti ZP-Medica pak .. Kč. Jsou tedy splněny notifikační podmínky dle § 13 zákona.
Dopady spojení
Společnost Purus podniká v oblasti distribuce léčiv a zdravotnických prostředků, mezi její další činnosti zapsané v obchodním rejstříku jako předmět podnikání patří koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej a nájemní a leasingové služby. Není kontrolována žádným subjektem, stejně tak před uskutečněním posuzovaného spojení nekontroluje žádný subjekt.
Společnost ZP-Medica působí v oblasti distribuce léčiv a zdravotnických prostředků. Před uskutečněním předmětného spojení soutěžitelů je výlučně kontrolována společností Slovakofarma, která je činná zejména jako výrobce léčiv. Dceřiná společnost společnosti ZP-Medica PharmaNet, a.s., zabývající se především službami a poradenstvím v oblasti elektronického zpracování dat, vstupuje v současné době do likvidace. Oblastmi, v nichž působí sesterské společnosti ZP-Medica-Intercaps, spol. s r.o., a Slovakofarma, spol. s r.o., jsou výroba léčivých přípravků a jejich obalů, marketingové služby a prodej volně prodejných léčivých a kosmetických přípravků.
Jak vyplývá z údajů předložených účastníky správního řízení, překrývají se aktivity spojujících se soutěžitelů v oblasti distribuce léčiv a zdravotnických prostředků. Na základě těchto skutečností Úřad vymezil jako věcně relevantní trh distribuce léčiv a zdravotnických prostředků. Za geograficky relevantní trh považoval Úřad v posuzované věci území celé České republiky. Z časového hlediska považoval Úřad posuzovaný trh za trh s trvalým charakterem.
Produkty zahrnuté pod věcné vymezení relevantního trhu jsou spojujícími se soutěžiteli přímo dodávány jejich odběratelům, mezi něž patří provozovatelé jednotlivých lékáren, z nichž žádný nemá vzhledem k jejich struktuře rozdrobené do velkého množství nezávislých subjektů postavení nejvýznamnějšího odběratele.
Na trhu distribuce léčiv a zdravotnických prostředků dosáhla společnost Purus v roce 2001 tržního podílu cca %, tržní podíl společnosti ZP-Medica na tomto relevantním trhu činil za stejné období cca %, po spojení se tedy bude společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů pohybovat mezi - %. Na výše vymezeném relevantním trhu jsou spojující se soutěžitelé vystaveni konkurenci ze strany společnosti .., s tržním podílem ve výši %, společnosti ., s tržním podílem ve výši %, společnosti ., s tržním podílem ve výši %, a společnosti ., s tržním podílem %. Posuzované spojení soutěžitelů tak neumožní společnostem Purus a ZP-Medica získat na tomto relevantním trhu postavení, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na těchto trzích.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o tom, že navrhovaného spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Vladimír Hampl, AK Rödl & Partner, v.o.s.
Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno
Právní moc: 26.3.2002