UOHS S026/2001
Rozhodnutí: OF/S026/01 Instance I.
Věc Spojení podniků-NESTLÉ S.A. a RALSTON PURINA COMPANY
Účastníci Nestlé S.A., Avenue Nestlé 55, 1800 Vevey, Švýcarsko RALSTON PURINA COMPANY, 222 E. Dunklin Street, Jeferson City, Missouri 65101, USA
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 1. 6. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 130 KB


Č.j. S 26/01-603/01-OF V Brně dne 15. května 2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona
č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., ve správním řízení č.j. S 26/01 zahájeném dne 13.4.2001 ve smyslu § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), a ve smyslu § 8a zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., na návrh účastníka řízení, jímž je společnost NESTLÉ S.A., se sídlem Avenue Nestlé 55, CH-1800 Vevey, Švýcarská konfederace, číslo společnosti CH-550-0067293-5, ve správním řízení zastoupená JUDr. Richardem Wagnerem, advokátem Advokátní kanceláře Pokorný, Wagner & spol., se sídlem Krocínova 1, Praha 1, na základě plné moci ze dne 21.2.2001, ve věci udělení povolení ke spojení podniků NESTLÉ S.A., se sídlem Avenue Nestlé 55, CH-1800 Vevey, Švýcarská konfederace, číslo společnosti CH-550-0067293-5 a RALSTON PURINA COMPANY, se sídlem 222 E. Dunklin Street, Jeferson City, Missouri 65101, USA, ke kterému dochází dle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., vydává toto
r o z h o d n u t í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže spojení podniků NESTLÉ S.A. , se sídlem Avenue Nestlé 55, CH-1800 Vevey, Švýcarská konfederace, číslo společnosti CH-550-0067293-5 a RALSTON PURINA COMPANY , se sídlem 222 E. Dunklin Street, Jeferson City, Missouri 65101, USA, ke kterému dochází tím, že společnost NESTLÉ S.A., Avenue Nestlé 55, CH 1800 Vevey, Švýcarská konfederace, číslo společnosti CH-550-0067293-5 uzavřela prostřednictvím své 100% vlastněné dceřinné společnosti Nestlé Holdings, Inc., c/o Nestlé USA Inc., 800 N Brand Boulevard, Glendale CA 91203, USA, se společností RALSTON PURINA COMPANY, 222 E. Dunklin Street, Jeferson City, Missouri 65101, USA, Smlouvu o fúzi a plánu fúze, dle níž se následně nově založená společnost "NewCo Merger Company", založena v souladu s právem státu Missouri, a jež je 100% dceřinou společností Nestlé Holdings, Inc., sloučí se společností RALSTON PURINA COMPANY, 222 E. Dunklin Street, Jeferson City, Missouri 65101, USA, načež "NewCo Merger Company" ukončí svou samostatnou existenci a společnost RALSTON PURINA COMPANY, 222 E. Dunklin Street, Jeferson City, Missouri 65101, USA bude pokračovat jako nástupnická společnost, dle ustanovení § 8a odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., povoluje .
Odůvodnění
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "úřad") obdržel dne 13.4.2001 návrh na zahájení řízení o povolení spojení podniků ve smyslu § 8a zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb. (dále jen "zákon"), který podala společnost NESTLÉ S.A., se sídlem Avenue Nestlé 55, CH-1800 Vevey, Švýcarská konfederace, číslo společnosti CH-550-0067293-5 (dále jen "NESTLÉ"). Podstatou spojení je získání výhradní kontroly ze strany společnosti NESTLÉ nad společností RALSTON PURINA COMPANY, 222 E. Dunklin Street, Jeferson City, Missouri 65101, USA (dále jen "RALSTON PURINA") dle ustanovení § 8 odst. 2 písm. a) zákona, kdy NESTLÉ uzavřela prostřednictvím své 100% dceřinné společnosti Nestlé Holdings, Inc., c/o Nestlé USA Inc., 800 N Brand Boulevard, Glendale CA 91203, USA se společností RALSTON PURINA Smlouvu o fúzi a plánu fúze (dále i jen jako "Smlouva"). Následně se dle Smlouvy nově založená společnost "NewCo Merger Company", která byla založena v souladu s právem státu Missouri, a která je 100% dceřinou společností Nestlé Holdings, Inc., sloučí se společností RALSTON PURINA, načež "NewCo Merger Company" ukončí svou samostatnou existenci a společnost RALSTON PURINA bude pokračovat jako nástupnická společnost. V souladu s podmínkami Smlouvy bude každá vydaná kmenová akcie společnosti RALSTON PURINA konvertována v právo obdržet v hotovosti určenou částku v USD. Po realizaci smlouvy bude NESTLÉ vykonávat plná vlastnická práva a kontrolu nad společností RALSTON PURINA.
Podkladem pro rozhodnutí jsou především materiály a informace poskytnuté účastníkem řízení, a to:
dopis společnosti NESTLÉ ve věci návrhu na zahájení řízení o povolení spojení podniků;
vyplněný dotazník úřadu, zpracovaný společností NESTLÉ, doplněný v přílohách o výroční zprávu společnosti RALSTON PURINA a zprávu managementu společnosti NESTLÉ, informace o činnosti spojovaných společností, jejich obratu, postavení na trhu a o ostatních soutěžitelích;
ověřená kopie dokumentu "Agreement and Plan of Merger"-Dohoda a plán týkající se fúze ze dne 15.1.2001 mezi společnostmi NESTLÉ a RALSTON PURINA.
Úřad vycházel dále z podkladů a informací poskytnutých ostatními soutěžiteli, které se týkají jejich podílu na relevantních trzích, a to zejména: KSK Bono, Mika a spol. s.r.o., VAFO s.r.o., Brasa Bohemia Safari.
Správní spis dále mimo jiné obsahuje doklad o zaplacení správního poplatku účastníkem řízení, ověřené Osvědčení-"CERTIFICATE NESTLÉ S.A." s ověřeným překladem, "ARTICLES OF INCORPORATION OF RALSTON PURINA COMPANY"-upravené znění stanov, s ověřeným překladem.
Úřad seznámil s připravovaným spojením podniků veřejnost prostřednictvím oznámení v Obchodním věstníku, kde v č. 17/01 ze dne 25.4.2001 pod zn. 119424-17/01 byla zveřejněna výzva k podání případných námitek proti spojení. Ve stanovené lhůtě nebyla úřadu doručena žádná námitka proti chystanému spojení podniků soutěžitelů.
Účastník řízení byl seznámen ve smyslu § 12 odst. 6 zákona s výsledky šetření dne 14.5.2001 s tím, že spojení podniků může představovat narušení hospodářské soutěže. Současně úřad poskytl zástupci účastníka řízení možnost se k výsledku šetření vyjádřit.
Charakteristika spojovaných subjektů
NESTLÉ S.A. je mateřskou společností skupiny NESTLÉ. Skupina NESTLÉ se podílí na výrobě, marketingu a prodeji široké škály potravinářských výrobků jako jsou mléčné výrobky, rozpustná káva, pražená a mletá káva, minerální vody, nealkoholické nápoje, cereálie, instantní potraviny a dietní výrobky, zmrazené potraviny, čokoláda a krmiva a výrobky pro domácí zvířata. NESTLÉ je společností, jejíž právní forma se nejvíce blíží právní úpravě akciové společnosti dle českého práva. Vzhledem k určitým odlišnostem vyplývajícím ze specifik národních právních úprav však nemohou být oba pojmy zaměňovány. Akcie NESTLÉ jsou značně rozděleny. Dle znalostí NESTLÉ žádná osoba nebo společnost jiná než NESTLÉ a její přidružené osoby nevlastní akcie představující více jak 3% podíl na základním kapitálu a nebo hlasovacích právech této společnosti. Celosvětový obrat společnosti NESTLÉ v obchodním roce 2000 byl 1 873 439 000 000,-Kč (81 422 000 000 CHF), z toho obrat na území České republiky ,-Kč.
RALSTON PURINA je společnost, jejíž právní forma se nejvíce blíží právní úpravě akciové společnosti dle českého práva. Společnost není přímo či nepřímo kontrolována žádnou třetí osobou. Hlavním předmětem činnosti společnosti RALSTON PURINA je podnikání v potravinářství, a to výroba a prodej krmiva a výrobků pro domácí zvířata. Celosvětový obrat společnosti RALSTON PURINA v obchodním roce 2000 (1.10.1999-30.9.2000) byl 102 814 000 000,-Kč (2 763 300 000 USD), z toho obrat na území České republiky ,-Kč.
Relevantní trh
Relevantní trh je označením pro prostorový a časový souběh nabídky a poptávky po takovém zboží, službách a výkonech, které jsou z hlediska uspokojení určitých potřeb uživatelů (odběratelů těchto výrobků, služeb a výkonů) shodné nebo vzájemně zastupitelné. Vymezení relevantního trhu je založeno na posouzení tří aspektů-výrobkového, geografického a časového.
věcné vymezení relevantního trhu
Dle návrhu na povolení spojení podniků NESTLÉ a RALSTON PURINA předkládaná transakce, dle níž dojde ke spojení podniků, ovlivňuje výrobu a prodej krmiva pro domácí zvířata, avšak neovlivňuje trhy s krmivy pro hospodářská zvířata. Jak NESTLÉ, tak i RALSTON PURINA, mají aktivity v oblasti výroby a prodeje krmiv pro domácí zvířata po celém světě.
Péče o zvířata (jak domácí tak i hospodářská) je v České republice regulována "Zákonem o veterinární péči", který ukládá chovateli mimo jiné zvířata řádně ošetřovat, využívat je způsobem odpovídajícím druhu a kategorii, sledovat jejich zdravotní stav a v neposlední řadě poskytovat vhodnou a adekvátní výživu. Výživa je jedním z rozhodujících faktorů ovlivňujících vedle geneticky podmíněných vlastností i dobrý zdravotní stav zvířete, jeho kondici, výkonnost i délku života. Krmiva používaná ve výživě zvířat musí být schopna pokrýt všechny nutriční požadavky zvířete vzhledem k plemenné příslušnosti, pohlaví, hmotnosti, stáří, fází reprodukčního cyklu, pohybové aktivitě, osrstění, klimatickým podmínkám atd. V neposlední řadě musí splňovat podmínky vysoké mikrobiologické a hygienické kvality, musí být pro zvířata chuťově atraktivní a nesmí vyvolávat u zvířat poruchy zdravotního stavu.
Obecný pojem krmivo pro domácí zvířata zahrnuje průmyslově vyráběné krmivo pro domácí zvířata a krmivo připravované doma, jako je čerstvé nebo balené maso, ryby, těstoviny, zelenina, případně zbytky jídel. Ke krmení svých domácích zvířat používají jejich majitelé jak doma připravované, tak i průmyslově vyráběné krmivo. Kompletní krmné směsi jsou směsi krmiv, které jsou způsobilé pokrýt potřebu živin zvířat s přihlédnutím k jejich specifickým potřebám. Do této skupiny řadíme konzervované (mokré) a granulované (suché) kompletní krmné směsi.
Pojem průmyslově vyráběné krmivo pro domácí zvířata se obecně vztahuje na krmiva pro psy a kočky. Krmiva pro jiná domácí zvířata (krmivo pro malé savce, krmivo pro akvarijní rybky, zob pro ptáky) jsou považována za zvláštní kategorii "potřeb pro chov domácích zvířat".
Průmyslově vyráběná krmiva pro psy a průmyslově vyráběná krmiva pro kočky nejsou vzájemně zastupitelná a patří k separátním výrobkově relevantním trhům. Takto věcně vymezený relevantní trh je v souladu s rozhodovací praxí EU-European Commision´s decision of 2.4.1998, IV/M. 1127, "Nestlé / Dalgety".
Jak průmyslové krmivo pro psy, tak i průmyslové krmivo pro kočky je vyráběno a prodáváno ve dvou rozdílných typech jako suché (méně než 25% vody, v orig. označováno "dry") a mokré (obvykle 72-78% vody, v orig. označováno "wet"). Vzhledem ke skutečnosti, že použití adjektiv "suché" a "mokré" ve spojení s krmivy pro domácí zvířata není příliš obvyklé, je k označení tzv. "suchých" krmiv používán spíše výraz "granulované" a krmiv pro domácí zvířata s vysokým obsahem vody používán výraz "konzervované". Pojem konzervovaný zahrnuje různé typy krmiv pro domácí zvířata a nepředstavuje nutně pouze výrobky balené v konzervách, ale také krmiva balená v aluminiových sáčcích, aluminiových miskách a obdobných typech obalů. Většina granulovaných výrobků obsahuje méně než 12% vody, ale relativně malé množství označované často jako polosuché a polovlhké dosahuje obsahu vody od 12-25%. Konzervované a granulované výrobky jsou obecně vyráběny a prodávány jako kompletní a vyvážené dávky, které uspokojí všechny nutriční potřeby domácích zvířat. Jsou vyráběny v několika variantách-co se týká výživy psů, je to pro štěňata do 12 měsíců, do 18 měsíců (pro velká a obří plemena), pro dospělé psy s normální aktivitou, pro psy se zvýšenou tělesnou aktivitou, seniory, feny v graviditě a laktaci, s nízkým energetickým obsahem pro obézní psy atd. Pro výživu koček je členění krmiva obdobné.
Konzervované a granulované výrobky výrazně odlišují výrobní procesy, ingredience, receptury pro přípravu, přizpůsobené balení, vzhled a aroma.
Granulované (přesněji však "suché") produkty se skládají ze široké škály bílkovinných ingrediencí, včetně zpracovaných obilovin a vedlejších produktů mlynárenství, produktů zpracování masa a drůbeže. Jsou typicky extrudovány, ačkoliv mohou být nahrubo rozemlety, nebo ponechány ve formě moučky. Extruze je kontinuální hydro-tepelný technologický proces, který zvyšuje stravitelnost jednotlivých složek krmiva, snižuje obsah anti-nutričních dávek, vylučuje výskyt nežádoucích mikroorganismů a prodlužuje skladovatelnost krmiva. V zařízení na extruzi-extrudéru (prvně vyvinut a použit v USA před cca 40-ti lety)-dojde během krátké doby při teplotě 135-160 stupňů Celsia a tlaku 3,5-4,0 Mpa ke sterilizaci, dehydrataci, stabilizaci a homogenizaci. Zvýšení stravitelnosti škrobů je považováno za nejvýznamnější objev extruze. Mimoto mohou být výrobky granulovány nebo vyráběny ve formě sušenek. Suché výrobky jsou typické křupavou konzistencí, nemají prakticky aroma zjistitelné lidmi a jsou baleny v krabicích nebo pytlích různých velikostí, které obsahují větší množství jednotlivých porcí. Suché výrobky nevyžadují zvláštní skladování, jsou znatelně praktičtější a komfortnější pro užívání a jejich zkrmování je s ohledem na cenu jedné porce ekonomičtější.
Konzervované produkty jsou vyráběny smícháním masa, ryb nebo drůbeže s vodou, kořením, vitamíny a minerály a mohou také obsahovat malé množství zpracovaných obilovin nebo jejich vedlejších produktů. Jsou tepelně zpracovány a poté baleny do plechovek, hliníkových vaniček, nebo hliníkových sáčků různých velikostí, sahajících od balení obsahujících jednu porci do konzerv o váze 1,2 kilogramu. Konzervované výrobky mají obecně vzhled sekaného masa, mají měkkou konzistenci a výrazné aroma. Pokud se jednou konzervované výrobky otevřou, stávají se, jestliže jsou otevřeny po delší dobu, předmětem kontaminace bakteriemi, a proto musí být pro další užití uchovány v chladu. Jejich použití po otevření je limitováno velmi krátkou dobou ve srovnání k suchému krmivu.
Konzervované a suché výrobky se také odlišují průměrnými nutričními hodnotami. Suché krmivo pro psy má průměrný obsah bílkovin 21-27%, obsah tuku 10-16%, obsah karbohydrátů okolo 50% a okolo 330 metabolizovatelných kilokalorií ve 100 gramech. Naproti tomu konzervované krmivo pro psy má obsah bílkovin 8-13%, obsah tuku 5-9%, zanedbatelný obsah karbohydrátů a okolo 100 metabolizovatelných kilokalorií ve 100 gramech. Tento rozdíl znamená, že např. pes o váze 25 kg by potřeboval pro uspokojení svých potřeb metabolizovatelné energie zkonzumovat cca 400 g suchého krmiva, ale cca 1,3 kg konzervovaného krmiva pro psy. Rozdíl mezi suchým a konzervovaným krmivem pro kočky je obdobný. Tento důvod společně s vyššími náklady na balení u konzervovaného krmiva je příčinou většího cenového rozdílu jedné porce mezi konzervovaným a suchým krmivem. Rozdíly v konzistenci, vzhledu, chutnosti, nákladech, komfortu přípravy a skladování a nutričních vlastnostech mezi konzervovaným a suchým krmivem pro psy a kočky vedou k rozlišení spotřebitelských preferencí a užívání výrobků. Zákazníci nicméně volí pro účely krmení svých domácích zvířat i mix obou typů produktů, nebo mix jednoho nebo obou s doma připravovaným krmivem.
Mimo suchého krmiva pro psy, konzervovaného krmiva pro psy, suchého krmiva pro kočky a konzervovaného krmiva pro kočky existuje celá široká škála snacků a pochoutek pro psy a snacků a pochoutek pro kočky. Tyto výrobky jsou užívány zvláště mezi jídly hlavně jako odměna. Většina těchto výrobků nenabízí kompletní vyváženou stravu. Nemohou proto plně nahradit krmivo pro psy a kočky, jak je výše popsáno, a typicky mají na volumetrické bázi vyšší cenu.
Z důvodů výše uvedených vymezil úřad výrobkový relevantní trh na:
suché krmivo pro psy
konzervované krmivo pro psy
suché krmivo pro kočky
konzervované krmivo pro kočky
Evropská komise ve své rozhodovací praxi ponechala otevřenou otázku, zda jsou konzervované a suché typy krmiva pro psy a kočky považovány za separátní trhy (European Commision´s decision of 13.3.1995, IV/M. 554 "Dalgety Plc. / The Quaker Oats Company", European Commision´s decision of 2.4.1998, IV/M. 1127, "Nestlé / Dalgety").
vymezení relevantního trhu z hlediska geografického
Relevantní trh z hlediska geografického zahrnuje území, na kterém se realizuje vztah nabídky a poptávky po zboží za dostatečně homogenních podmínek, jimiž se odlišuje od ostatních území, na kterých nabídka a poptávka probíhá za podmínek zřetelně odlišných.
Z hlediska geografického je relevantním trhem celé území ČR, a to z následujících důvodů:
podmínky jsou pro zákazníky na území České republiky homogenní
cenové úrovně jsou v České republice na bázi spotřebitelských cen víceméně stejné
vymezení relevantního trhu z hlediska časového
Vymezení trhu z hlediska časového vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovanost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle.
Dodávky krmiv jsou vzhledem k jejich balení zajišťující snadnou transportovatelnost a dlouhou životnost distribuovány pravidelnými dodávkami po celý kalendářní rok. Z uvedeného důvodu byl relevantní trh z hlediska časového vymezen jako trh trvalý. Pro posuzování spojení byl sledován poslední finanční rok, tedy rok 2000 s přihlédnutím k roku 1999.
Úřad provedl toto vymezení na základě podkladů poskytnutých účastníkem řízení, vlastních zjištění a získaných podkladů, využil rovněž vymezení trhu dle European Commision´s decision of 2.4.1998, IV/M. 1127, "Nestlé / Dalgety".
Podíl účastníka řízení na relevantním trhu
Továrny NESTLÉ jsou umístěny po celé Evropě, NESTLÉ vyrábí většinu svých výrobků pro domácí zvířata sama, i když méně než jedno procento jejího obratu v oblasti výroby krmiv pro domácí zvířata je vyráběno prostřednictvím spolupracujících výrobců. Místa produkce NESTLÉ v Evropě jsou umístěna v .
RALSTON PURINA také vyrábí většinu svých krmiv pro domácí zvířata sama, když okolo % jejího obratu v oblasti výroby krmiv pro domácí zvířata je vyráběno prostřednictvím spolupracujících výrobců. Místa produkce společnosti RALSTON PURINA v Evropě jsou umístěna v . Jak NESTLÉ tak i RALSTON PURINA nemají v České republice žádné výrobní kapacity.
Hlavními výrobci krmiva pro psy a kočky jsou v České republice: KSK Bono s.r.o., Česká Skalice (výroba značky "BONO"), DELIKAN, Lipník nad Bečvou (výroba značky "DELIKAN"), Míka a spol. s.r.o., Veselí nad Lužnicí (výroba značky "PROPESKO"), VAFO s.r.o., Rudná u Prahy (výroba značky "ASTOR", "BRIT"), Brasa Bohemia Safari s.r.o., Brniště. Tito soutěžitelé jsou sdruženi v Unii výrobců krmiv pro domácí zvířata (dále jen "Unie"), která byla založena v lednu 1999 a je otevřenou organizací právnických osob sdružující české výrobce krmiv. Výrobci sdružení v Unii produkují cca 90% výroby krmiv pro domácí zvířata v ČR a jejich produkce je celkem cca 50 tis. tun. Největším soutěžitelem na trhu krmiv pro psy a kočky je společnost Master Foods, kom. spol. (Mars), Poříčí nad Sázavou (distribuce značek "PEDIGREE PAL", "CHAPPI", "FROLIC", "WHISKAS", "KITEKAT", "SCHEBA", "CEZAR"), dalšími významnými soutěžiteli jsou společnosti NESTLÉ (distribuce značek "DARLING", "FRISKIES", "DOKO") a RALSTON PURINA ("Purina"). Dalšími značkami nabízenými a prodávanými na trhu v ČR jsou ROYAL CANIN, EAGLE PACK (výrobce Eagle Products, Inc.), GILPA (výrobce Gilbertson & Page Limited, Anglie), HAPPY DOG (výrobce Interquell Stärkechemie GmbH, Německo), TWINNER, ACANA, BOSCH, HILL´S, K-9, ANKA, APORT, FIT MIN, AGIL, BRASA, FIRST MATE, ROLLO DOG, PRIMA FOOD a řada dalších, jejichž postavení na trhu krmiv pro psy a kočky není významné.
Do České republiky bylo v roce 2000 dovezeno cca 21,5 tis. tun výživy pro psy a kočky, za předchozí roky byl objem dovozu podstatně menší, v roce 1999 cca 15 tis. tun, v roce 1998 cca 11,5 tis. tun. Největší množství je v roce 2000 dovezeno z Maďarska (téměř polovina celkového dovozu), ostatní významné dovozové země jsou Rakousko (5 tis. tun), SRN (2 tis. tun), Polsko a Francie (obě přes 1 tis. tun), Itálie a Nizozemí. Dovoz z Rakouska je od roku 1998 na stejné úrovni, dovoz z Maďarska silně posílil z 2 tis. tun v roce 1998 přes 3 tis. tun v roce 1999 na současnou hodnotu více jak 10 tis. tun. Vývoz výživy pro psy a kočky je z ČR je ve srovnání s dovozem nižší, činí necelých 6 tis. tun. Na Slovensko a do Polska bylo v roce 2000 vyvezeno dohromady přes 4,5 tis. tun, na Slovensko se ročně vyveze vždy největší část domácí produkce.
Společnost NESTLÉ se svými objemovými dodávkami za období roku 2000 podílí na trhu suchých krmiv pro psy méně než %, na trhu konzervovaných krmiv pro psy necelými %, na trhu suchých krmiv pro kočky % a na trhu konzervovaných krmiv pro kočky méně než %. Společnost RALSTON PURINA má na těchto trzích (v pořadí jak je uvedeno výše) podíly %, méně než %, více jak % a %. Pouze na trhu suchých krmiv pro kočky dojde po spojení společností k překročení hranice 30% a podíl na trhu by činil téměř %. Hodnoty podílu spojovaných společností na uvedených trzích jsou v předchozích letech 1999 a 1998 podobné a nevykazují výraznější změny, ta je zaznamenána pouze na trhu suchých krmiv pro kočky, kde byl v roce 1998 objemový podíl společnosti NESTLÉ %, v roce 1999 klesl na % a za rok 2000 činí uvedených %. Na tomto trhu byl zaznamenán u společnosti RALSTON PURINA ještě výraznější výkyv, když v roce 1998 byl objemový podíl téměř %, v roce 1999 stoupl až na % a v roce 2000 činil něco přes již zmíněných %.
Nejsilnější postavení na trhu suchých krmiv pro psy, konzervovaných krmiv pro psy, suchých krmiv pro kočky a konzervovaných krmiv pro kočky zaujímá společnost Master Foods, kom. spol. (dále jen "MARS"), která svým objemem dodávek v roce 2000 na trh v České republice dominuje s podíly cca %, %, % a % (bráno v pořadí dle jednotlivých trhů). Své postavení si udržuje ve všech sledovaných letech s tím, že v roce 1998 byl její podíl na všech čtyřech posuzovaných trzích vyšší o ... až ...% (mimo trh konzervované krmivo pro kočky, kde byl vyšší o cca ...%). V roce 1999 podíl značně poklesl a v roce 2000 se výrazně nezměnil.
Ostatní soutěžitelé se "dělí" o zbývající podíly na vymezených trzích, žádný z nich nedosahuje na všech sledovaných trzích výraznější podíl, obvykle se jedná o podíly %, společnost KSK Bono s.r.o. dosahuje k % podílu, nebo i přes % podíl na trzích krmiva pro psy (na trhu krmiv pro kočky do %).
Distribuce krmiv pro domácí zvířata je zajišťována prostřednictvím prodejen se smíšeným zbožím a dalších jiných prodejen, jako jsou obchody s potřebami pro chov domácích zvířat, hobby shopy, případně veterinární ordinace. Prodejny neprodávající potraviny jsou někdy zásobovány přímo výrobci, ale obecně jsou zásobovány velkoobchody nebo jinými distributory. Prodejnám se smíšeným zbožím dominují nadnárodní obchodní řetězce a výrazný cash-and-carry řetězec Makro. Postupně se tyto řetězce přikláněly k centralizovanému nákupu a distribuci. Výsledkem bylo postupné upouštění od tradičních lokálních prodejních sil. Centralizovaná distribuce běžně vyplývá z centralizovaného nákupu. Nezávislé obchody se smíšeným zbožím a velkoobchody jsou obsluhovány lokálními prodejními silami. Nepotravinářské prodejny jsou až na výjimky (některé hobby shopy, které jsou zásobovány výrobci) obsluhovány distributory.
Distribuce krmiv pro domácí zvířata společnosti NESTLÉ je v České republice prováděna . Na základě smlouvy zaváží výrobky "Darling" a "Friskies" obchodním řetězcům a velkoobchodním partnerům a poskytuje všechny logistické služby včetně fakturace zákazníkům, NESTLÉ je zodpovědné za obchodní podmínky poskytované zákazníkům. Zaváží se přibližně odběrných míst, počet zákazníků je cca . Z nich je velkými distribučními centry nadnárodních řetězců se smíšeným zbožím, zbytek jsou velkoobchody a přímé dodávky na hypermarkety a velké supermarkety.
Distribuce výrobků společnosti RALSTON PURINA je v České republice prováděna společností . Tento distributor byl na základě smlouvy jmenován na jeden rok exkluzivním zástupcem pro distribuci zboží "Purina" prostřednictvím nepotravinářských prodejců.
Posouzení újmy hospodářské soutěže a hospodářských výhod spojení
Na základě výše uvedeného dospěl úřad k závěru, že dané spojení podniků naruší hospodářskou soutěž, neboť spojením podniků přesáhne jejich podíl 30% na jmenovaném trhu suchých krmiv pro kočky.
Úřad spojení povolí, jestliže soutěžitelé prokáží, že újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese. V ostatních případech úřad spojení nepovolí (§ 8a odst. 2 zákona).
V další fázi šetření se úřad zabýval dopady tohoto spojení na hospodářskou soutěž, resp. zkoumal újmu, která v důsledku spojení může vzniknout, přičemž újmu je třeba spatřovat již v samotném faktu narušení soutěže. Jedná se zejména o snížení počtu vzájemně si konkurujících subjektů a v založení nebo posílení dominantního postavení soutěžitele. Újma se projevuje negativním vývojem struktury daného trhu, jehož důsledkem je narušení funkcí hospodářské soutěže. V tomto případě dochází ke snížení počtu soutěžitelů.
Úřad při posouzení výhod spojení podniků soutěžitelů a dopadů spojení na hospodářskou soutěž přihlíží k dalším kritériím jako jsou bariéry vstupu na trh, či očekávaný vstup na trh nového silného soutěžitele. Mezi faktory ovlivňující vstup na trh jsou celkové náklady vynaložené se vstupem na trh a náklady na inzerci a propagaci výrobků, investice do výzkumu a vývoje, náklady na organizaci prodeje, marketing a administrativní aparát. Dále jsou to bariéry právních nebo jiných předpisů, které by bránily vstupu příslušného výrobku na trh.
Dovozy spojovaných společností, tak jako dovozy ostatních soutěžitelů, nejsou ovlivněny jakýmikoliv kvótami. Neexistují žádné právní nebo jiné regulační bariéry omezující vstup na trh v oblasti výroby krmiv pro domácí zvířata. Existují pouze určitá veterinární pravidla o obsahu a popisech obsahu jednotlivých zkrmovaných ingrediencí zaměřených k tomu, aby byly naplněny určité nutriční potřeby zvířat.
Dopravní náklady podstatně neovlivňují obchod v České republice, nepředstavují bariéru vstupu na trh. Výrobce, který sídlí ve větší vzdálenosti od země, kde chce prodávat své výrobky, si zpravidla najde lokálního koproducenta, aby vyráběl v daném místě na jeho účet. Jakmile je dosaženo určitého množství prodeje z takovéto výroby, dochází k založení lokální továrny výrobce.
Investice do výzkumu a vývoje nemusí nově vstupující subjekt investovat prakticky vůbec, neboť recept výrobků lze opatřit od univerzit a vysokých škol, a některé z nich nabízí programy, kdy technicky připravení lidé pomáhají malým společnostem rozvíjet výrobu výměnou za příležitost studentům získat obchodní zkušenosti. Související technologické, strojní a výrobní vybavení je možno získat od různých dodavatelů. Společnost NESTLÉ vlastní několik patentů na . Tyto patenty nejsou určující a nebrání jiným soutěžitelům, aby na trh uváděli srovnatelné výrobky. Tyto patenty nepokrývají technologie potřebné pro vstup na trh. Je dostupná i řada jiných alternativ, kterými výrobci dojdou ke stejným výsledkům. RALSTON PURINA vlastní patenty . Existuje mnoho alternativ, jak vytvořit konkurenceschopný výrobek a systémy výroby vůbec. Jiní výrobci mají své patenty na technologii a výrobu krmiva. Ty nebrání zapojení do soutěže a nelze říci, že by nějaký soutěžitel v této oblasti měl díky vlastnictví patentu výraznou výhodu. Rozšiřující se konkurence v oblasti krmiv pro zvířata podporuje neustálou inovaci, a ačkoliv je ochrana patentům poskytnuta na dobu 20 let, jsou většinou překonané vývojem na trhu, a tak nemohou bránit nebo klást jiné překážky hospodářské soutěži.
V porovnání s rolí výzkumu a vývoje v jiných průmyslových odvětvích, v průmyslu krmiv pro domácí zvířata nehraje výzkum a vývoj větší roli. Jedná se o podnikání s nízkými nároky na technologii. Největší výrobci krmiv pro domácí zvířata v Evropě utratí na výzkum a vývoj typicky mezi 1%-1,5% jejich čisté hodnoty prodeje. To zahrnuje analytický výzkum, vývoj produktů, zlepšení procesu výroby, zkoušení krmiv, balení. Malí výrobci krmiv pro domácí zvířata věnují na výzkum a vývoj i méně než uvedené částky. Bez větších obtíží je možné si objednat i externí expertízu výzkumu a vývoje. Proto výzkum a vývoj nepředstavují překážku pro vstup na trh, nebo pro růst podílu na trhu krmiv pro domácí zvířata.
Výrobní provozy pro suché krmivo pro psy mohou jednoduše produkovat suché krmivo pro kočky. To samé platí pro konzervované krmivo pro psy a konzervované krmivo pro kočky. Výrobní zařízení pro krmiva pro zvířata a pro širokou škálu potravinářských výrobků mohou být konvertována tak, aby produkovala krmiva pro domácí zvířata. Obecná zaměnitelnost na straně nabídky je relativně vysoká. Většina výrobců může produkovat celou škálu suchého krmiva pro psy a kočky a konzervovaného krmiva pro psy a kočky.
Celkové počáteční náklady rentabilního vstupu, kdy bude produkce uváděná zčásti jako soukromá neznačková a zčásti jako značková, se mohou pohybovat téměř od nuly (pro společnou výrobu) po cca mil. Kč. To je částka nutná dle odborného odhadu soutěžitelů pro vybudování nové továrny kdekoliv v Evropě pro výrobu suchého krmiva vlastní výroby s vlastním personálem a s kapacitou tis. tun (cca % výroby krmiv pro domácí zvířata v Evropě) a zajištění prodeje těchto tis. tun v kombinaci části prodeje pod soukromou neznačkovou etiketou a části jako značkové výrobky. Minimální rentabilní objem je uváděn cca tis. tun z pohledu evropského trhu.
V oblasti výroby a prodeje krmiv pro domácí zvířata dochází v České republice k růstu výroby a prodeje, který odpovídá vzrůstajícímu poměru průmyslově vyrobených krmiv oproti doma připravovaným krmivům, vyjádřenému v kalorické spotřebě (podíl v kaloriích v poměru k celkovému objemu krmiva spotřebovaného domácími zvířaty). Kalorická spotřeba v České republice je stále dosti nízká v porovnání se situací v mnoha jiných evropských státech a činí cca % u psů a cca % u koček. V Itálii činí tento poměr % u psů, % u koček; v Rakousku % u psů a % u koček; v Belgii % u psů a % u koček; ve Francii % u psů a % u koček; v SRN % u psů a % u koček. Růst prodeje průmyslově vyráběných krmiv je spojen i s měnícím se životním stylem a v návaznosti na zvyšující se životní úroveň, kdy si lidé mohou spíše dovolit kupovat průmyslově připravené krmivo pro zvířata. Do budoucna lze očekávat, že růst bude pokračovat, tak jako v předchozích letech, také díky vzrůstající potřebě zákazníků uspokojit co nejvíce svá domácí zvířata z pohledu nutričních potřeb. Vzrůstající poptávka byla ovlivněna i díky vývoji nových balicích forem a nabídkou různých velikostí balení a tedy i počtu porcí.
Maloobchodníci nabízejí širokou škálu výrobků krmiv pro psy a kočky, hypermarkety či supermarkety nabízí vždy nejméně 5-6 značek krmiv pro suchou stravu pro psy, suchou stravu pro kočky, konzervovanou stravu pro psy a konzervovanou stravu pro kočky. Menší prodejci, mimo specializované obchody, nabízejí zpravidla méně značek krmiv. Věrnost značce krmiva je poněkud nízká. Majitelé domácích zvířat jsou obecně přesvědčeni, že jejich zvířata musí mít různorodou stravu a tak nakupují výrobky s různým složením, tedy střídají různé značky. Konzervované krmivo pro psy i kočky a suché krmivo pro psy i kočky nabízí vždy kompletní a vyváženou nutriční hodnotu stravy.
V České republice vstoupili za posledních 5 let do podnikání v oblasti krmiv pro domácí zvířata i následující soutěžitelé: Kanadská obchodní společnost (distribuce značky "ANKA"), od roku 1995; Fit Min (značka "Fit Min") od roku 1998; Noble-Can s.r.o. (značka "Shur-Gain"), od roku 1995; Weber mlýn ("značka AKANA") od roku 1997; Tekro spol. s r.o. (značka "APORT"), od roku 1997.
V souvislosti s dopady spojení na hospodářskou soutěž, resp.újmou, která v důsledku spojení vznikne nebo může vzniknout, se úřad zabýval hospodářskými výhodami spojení, které byly uvedeny účastníkem řízení ve smyslu § 8a odst. 2 zákona, přičemž pojem "hospodářské výhody" zákon nedefinuje. Spojení přináší hospodářské výhody těmto subjektům téměř vždy, protože nelze předpokládat, že by měly zájem se vlastním jednáním poškozovat. Z této skutečnosti lze odvodit, že se ve smyslu citovaného ustanovení nejedná především nebo výlučně o výhody těchto subjektů. Hospodářské výhody nejsou čistě soutěžním kritériem, jsou proto úřadem zvažovány z pohledu veřejného zájmu. Podstatu tohoto zájmu je třeba spatřovat zejména na straně poptávky, tzn. je třeba věc posuzovat z hlediska spotřebitele. Hospodářské výhody jsou dány, jestliže spojení z dlouhodobého hlediska přináší nebo přinese spravedlivý podíl výsledných výhod i spotřebitelům, resp. odběratelům.
Účastník řízení uvedl tyto výhody:
Rozšíření nabídky: NESTLÉ nabídne konečným spotřebitelům širší škálu výrobků včetně značek, které nebyly na trhu v České republice dostupné. Spojení umožní značce RALSTON PURINA, aby se mnohem účinněji prosadila v České republice.
Výzkum a vývoj: Společné úsilí výzkumu a vývoje včetně využití synergických příležitostí kombinace komplementárních expertíz podpoří rychlejší vývoj inovací. To přinese na český trh více nových výrobků s lepší nutriční hodnotou, rozšíří sortiment a služby v této oblasti na českém trhu.
Stimulace soutěže: Mars je lídrem s velmi silnou pozicí na českém trhu v oblasti konzervovaného krmiva pro kočky, suchého a konzervovaného krmiva pro psy. Spojení umožní značkám NESTLÉ účinněji se zapojit do soutěže ve všech třídách krmiv, což přinese prospěch konečnému spotřebiteli. Spojení podpoří soutěž i v dalších částech Evropy.
Zlepšení distribuce: Propojení obou systémů distribuce umožní NESTLÉ efektivněji využívat kapacitu stávajícího systému, což přinese zákazníkovi větší dostupnost všech současných a potenciálně i nových produktů.
Životní prostředí: Výše zmíněná efektivnost může mít příznivý vliv i na životní prostředí díky nižšímu znečištění v rámci dopravy, výzkumu, vývoje a výroby.
Úřad po zhodnocení předložených podkladů dospěl k závěru, že pokud jde o rozvoj výzkumu a vývoje, koncentrace umožní spojení know-how a finančních prostředků, což může vést k vývoji a vzniku nových technologií a k inovaci stávající techniky. To se v konečném důsledku může projevit jako výhoda pro spotřebitele, neboť nové technologie zpravidla vedou ke zkvalitnění produkce a k úspoře nákladů. Pozitivní dopady se mohou projevit také v oblasti ekologie, a to nahrazováním stávajících technologií novými, vedoucími k úspoře energetických nákladů.
Pokud se jedná o výhodu nabídky širší škály výrobků konečným spotřebitelům včetně značek, které nebyly na trhu v České republice dostupné, úřad předpokládá, že spojení umožní značce RALSTON PURINA více se prosadit nejen v České republice, ale i v Evropě. Spotřebitelé tak budou mít na výběr širší škálu výrobků krmiv pro domácí zvířata a díky spojení prodejních sítí NESTLÉ a RALSTON PURINA budou tyto výrobky nabízeny spotřebitelům ve větším množství maloobchodních prodejen.
Předpokládaný růst prodeje na trhu krmiv pro domácí zvířata v České republice ponechává dostatečný prostor pro vstup dalších soutěžitelů na trh a s ohledem na neexistující významné bariéry vstupu je další rozšiřování počtu soutěžitelů na trhu krmiv velmi reálné.
Tím, že spojením NESTLÉ a RALSTON PURINA nevzniká na trhu krmiv pro domácí zvířata dominantní postavení spojovaných společností ve vztahu k celkovým objemům prodaného krmiva a s ohledem na snadnou přizpůsobivost technologického zařízení pro výrobu krmiva, úřad nepředpokládá navýšení cen krmiv pro domácí zvířata ze strany spojovaných společností. Na trhu jsou zastoupeny krmiva v různých cenových relacích ať už od stejného výrobce stejné značky či jiných značek různých výrobců. Spotřebitelé volí krmivo pro domácí zvířata v takové cenové relaci a v takových spotřebitelských baleních, které považují pro výživu svých domácích zvířat a s ohledem na své možnosti za optimální.
Výhody spojení popsal úřad výše, za rozhodující považuje možnost rozsáhlejší nabídky krmiv pro domácí zvířata v maloobchodní síti, možnost efektivnější výroby vlivem spojení inovačních procesů a pro předpoklad růstu trhu neexistující bariéry vstupu pro další soutěžitele. Všechny tyto výhody se následně projeví i jako výhody pro spotřebitele.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat rozklad ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Joštova 8 Brno, prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, odboru fúzí.
JUDr. Luboš Rybák
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží NESTLÉ S.A. prostřednictvím:
JUDr. Richard Wagner, advokát
Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol.
Krocínova 1
110 00 Praha 1