UOHS S026/2000
Rozhodnutí: VO I/S026/00 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů
Účastníci hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, Praha 1 Pražská plynárernská, a.s., u plynárny 500, 140 00 Praha 4 Ruhrgas Energie Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Huttropstrasse 60, D-45138 Essen, SRN RWE Energie Aktiengesellschaft, Kruppstrasse 5 D-45128 Essen, SRN
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno s podm.
Rok 2000
Datum nabytí právní moci 23. 7. 2000
Dokumenty dokument ke stažení 122 KB


Č.j. S 26/00-1062/00-210 V Brně dne 4. 7. 2000
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl ve správním řízení č.j. S 26/00 zahájeném dne 25. 4. 2000 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve spojení s § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona
č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. na návrh účastníků řízení, jimiž jsou: hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ: 110 01, RWE Energie Aktiengesellschaft, Kruppstrasse 5, D-45128 Essen, SRN, a Ruhrgas Energie Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Huttropstrasse 60, D-45138 Essen, SRN, ve správním řízení zastoupeni Mgr. Jitkou Logesovou, advokátkou, Linklaters & Alliance, Jáchymova 2, Praha 1, PSČ 110 00,
na základě plných mocí ze dne 14. 2. 2000, 9. 2. 2000 a 9. 2. 2000, ve věci udělení povolení ke spojení podniků: hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ: 110 01, RWE Energie Aktiengesellschaft, Kruppstrasse 5, D-45128 Essen, SRN, a Ruhrgas Energie Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Huttropstrasse 60, D-45138 Essen, SRN, na straně jedné,
a Pražská plynárenská, a. s., U plynárny 500, Praha 4, PSČ 140 00, IČO: 60193492, na straně druhé, dle § 8a zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona
č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb.
takto:
Záměr spojení soutěžitelů hlavní město Praha , Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ: 110 01, RWE Energie Aktiengesellschaft , Kruppstrasse 5, D-45128 Essen, SRN, a Ruhrgas Energie Beteiligungs-Aktiengesellschaft , Huttropstrasse 60, D-45138 Essen, SRN, na straně jedné, a Pražská plynárenská, a. s ., U plynárny 500, Praha 4, PSČ 140 00, na straně druhé,
ke kterému by mělo dojít tak, že hlavní město Praha, RWE Energie Aktiengesellschaft
a Ruhrgas Energie Beteiligungs-Aktiengesellschaft získají ve smyslu ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb.
a zákona č. 286/1993 Sb. společnou kontrolu nad společností Pražská plynárenská, a. s., a to prostřednictvím společnosti Pražská plynárenská Holding, a. s., kterou účastníci řízení založí
a převedou na ni akcie společnosti Pražská plynárenská, a. s. za podmínek stanovených "Rámcovou dohodou o společné holdingové společnosti" ze dne 9. 2. 2000, se dle ustanovení § 8a odst. 2 citovaného zákona povoluje s následujícím omezením nezbytným pro ochranu hospodářské soutěže:
Účastníci řízení nesmí činit bez předchozího souhlasu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže právní úkony, na základě kterých by společnost RWE Energie Aktiengesellschaft, Kruppstrasse 5, D-45128 Essen, SRN, získala samostatnou přímou či nepřímou kontrolu současně nad společností Pražská energetika holding, a. s., a Pražská plynárenská holding,
a. s., ve smyslu § 8 odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb., v platném znění. Odůvodnění
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel dne 25. 4. 2000 návrh na zahájení správního řízení o povolení předpokládaného spojení podniků ve smyslu
§ 8a zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. (dále jen "zákon" nebo "zákon o ochraně hospodářské soutěže"), který podaly hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ: 110 01, společnost RWE Energie Aktiengesellschaft, Kruppstrasse 5, D-45128 Essen, SRN, a společnost Ruhrgas Energie Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Huttropstrasse 60, D-45138 Essen, SRN, zastoupeni Mgr. Jitkou Logesovou, advokátkou, Linklaters & Alliance, Jáchymova 2, Praha 1, PSČ 110 00, na základě plných mocí ze dne 14. 2. 2000, 9. 2. 2000 a 9. 2. 2000. Ke spojení by mělo dojít mezi účastníky řízení na straně jedné se společností Pražská plynárenská, a. s., U plynárny 500, Praha 4, PSČ 140 00, IČO: 60193492, na straně druhé, a to tak, že účastníci řízení nad touto společností získají společnou kontrolu ve smyslu § 8 odst. 2 zákona.
Dne 27. 4. 2000 vyzval Úřad účastníky řízení k zaplacení správního poplatku. Správní poplatek byl uhrazen na účet Úřadu dne 4. 5. 2000.
Dopisy ze dne 28. 4. 2000 a 9. 5. 2000 si Úřad vyžádal ve smyslu § 11 odst. 1 písm. i) zákona doplňující informace od účastníků řízení. Na základě skutečnosti, že obstarání potřebných informací si vyžádá delší dobu a že informace od zahraničních účastníků řízení vyžadují časově náročné překlady, požádali účastníci dopisem ze dne 10. 5. 2000 o přerušení správního řízení na dobu 30 dnů ve smyslu § 29 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád). Úřad na základě této žádosti dne 15. 5. 2000 rozhodl o přerušení správního řízení (doručeno dne 17. 5. 2000). Dne 19. 6. 2000 byly účastníky řízení předloženy požadované podklady a informace.
Dne 28. 6. 2000 se účastníci řízení seznámili s výsledky šetření a předpokládaným omezením nezbytným pro ochranu hospodářské soutěže ve smyslu § 8a odst. 2 zákona. Účastníci řízení nevyjádřili žádné připomínky.
1. Charakteristika stran spojení
Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, Praha 1, (dále jen "hl. m. Praha") samo podnikatelskou činnost nevyvíjí. Přesto se zákon o ochraně hospodářské soutěže vztahuje
i na tento subjekt, neboť se účastní hospodářské soutěže ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona, a to prostřednictvím podniků, které kontroluje. Jedná se o následující: [ ]
Ruhrgas Energie Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Huttropstrasse 60, D-45138 Essen, SRN, (dále jen "Ruhrgas") je jednou ze společností skupiny podniků Ruhrgas. Předmětem podnikání této společnosti je nabývání podílů na energetických distribučních společnostech zaměřených na distribuci plynu a činnosti související. Ke koncernu náleží kromě dalších i společnost Ruhrgas Aktiengesellschaft, Essen, SRN, která působí zejména na německém trhu, kde odebírá plyn od německých a zahraničních výrobců a tento plyn dodává distribučním společnostem a konečným spotřebitelům-velkoodběratelům, přičemž v této oblasti patří
k nejvýznamnějším německým podnikům.
V ČR se tato společnost podílí [ ].
RWE Energie Aktiengesellschaft, Kruppstrasse 5, Essen, (dále jen "RWE") v ČR přímo nepodniká. Je součástí koncernu RWE AG, který je činný v energetickém sektoru, zejména se zabývá výrobou, distribucí a přenosem elektrické energie. V této oblasti patří
k nejvýznamnějším soutěžitelům na německém trhu. Dále podniká v oblasti prodeje, přepravy a distribuce zemního plynu zejména v SRN (kde patří k významným soutěžitelům), v západní Evropě a dále v Maďarsku. Kromě toho se zabývá např. stavební činností, průmyslovými systémy, těžbou a zpracováním surovin, podniká v oblasti životního prostředí, minerálních olejů, chemických produktů, telekomunikací a také v oblasti dodávek tepla a vody.
V ČR kontroluje řadu společností, z nichž je možno uvést: [ ].
Kromě toho RWE ovládá společnosti: [ ].
Pražská plynárenská, a. s., U plynárny 500, Praha 4, PSČ 140 00, (dále jen "PP") je distributorem plynu na území hl. m. Prahy a přilehlých obcích. PP společně s RWE (každá
z 50 %) vlastní společnost Prometheus, energetické služby, s. r. o., Praha 4, U plynárny 500, která se zabývá dodávkami domovních plynovodů a plynových spotřebičů (zejm. sporáků, topidel, kotlů, kogeneračních jednotek, kotelen) a dále se společností Gaz de France se z 50 % podílí na společnosti Praha-Paříž Rekonstrukce, a. s., Praha 10, U hostivařského nádraží 276, která se zejména zaměřuje na výstavbu a rekonstrukce plynovodů místních sítí v oblasti Prahy a středních Čech.
2. Popis transakce
Dle § 8a odst. 1 zákona spojování podniků, které narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž, podléhá povolení Úřadu. Za narušení hospodářské soutěže se považuje, jestliže spojením podniků přesáhne jejich podíl 30 % celkového obratu na celostátním nebo místním trhu daného zboží.
Úřad v souladu s citovaným ustanovením zkoumá, zda se jedná o spojení podniků.
Za spojení podniků se ve smyslu § 8 zákona mj. považuje i případ, kdy jedna nebo více osob, které již kontrolují jeden podnik, získají přímou nebo nepřímou kontrolu nad celkem nebo podstatnou částí jiného podniku.
V návrhu, příp. jeho přílohách a písemnostech, na které návrh odkazuje, se uvádí, že ke spojení podniků dochází na základě následující transakce: [ ].Na základě této transakce získá PPH podíl na základním jmění PP ve výši [ ] % .
Současně se soutěžitelé-hl. m. Praha, RWE a Ruhrgas zavázali, že PPH [ ].
Z uvedených stanov vyplývá, že předmětem podnikání PPH bude správa majetkových účastí právnických osob a činnost ekonomických a organizačních poradců (článek 4). [ ]
Z výše uvedeného vyplývá, že i když hl. m. Praha získá [ ] % podíl na základním jmění PPH, nebude schopno samostatně tento podnik kontrolovat. [ ] Lze konstatovat, že účastníci řízení získají společnou kontrolu nad PPH, který bude vlastnit majoritní podíl v PP. Na základě shora uvedené operace získají účastníci řízení společnou kontrolu nad společností PP. V daném případě se tedy bude jednat o spojení podniků, ke kterému dojde ve smyslu § 8 odst. 2 zákona.
Dále je třeba poukázat na to, že souběžně s tímto správním řízením (č.j. S 26/00) probíhá správní řízení č.j. S 27/00, v rámci kterého účastníci správního řízení-hl. m. Praha, RWE a GESO Beteiligungs-und Beratungs-Aktiengesellschaft, Friedrich-List-Platz 2,
D-01069, Dresden, SRN, (dále jen "GESO") žádají ve smyslu § 8a zákona o povolení k předpokládanému spojení podniků mezi účastníky řízení a společností Pražská energetika,
a. s., Na Hroudě 4, Praha 10, PSČ: 100 05, IČO: 60193913, (dále jen "PRE"), ke kterému dochází obdobným způsobem jako v tomto případě. To znamená, že účastníci řízení prostřednictvím společnosti Pražská energetika Holding, a. s., (dále jen "PREH") založí společnou kontrolu nad PRE, neboť PREH bude vlastnit [ ] % podíl na základním jmění společnosti PREH. [ ] S ohledem na to, že mechanizmy rozhodování v PREH (případně jmenování členů představenstva) jsou shodné s mechanizmy rozhodování v PPH, může hl. město Praha spolu se společností RWE kontrolovat jak PRE, tak i PP. Dochází tedy i ke spojení podniků PRE a PP, které budou kontrolovány společně ze strany hl. m. Prahy a společností RWE.
Relevantní trh
Jak bylo výše uvedeno, Úřad dále posuzuje, zda spojení podniků podléhá povolení
ze strany Úřadu, tj. zda v důsledku spojení dojde nebo může dojít k narušení hospodářské soutěže, přičemž tento případ nastane, když spojením podniků přesáhne jejich podíl 30 % celkového obratu na celostátním nebo místním trhu daného zboží (tj. na relevantním trhu). Úřad je tedy povinen vymezit relevantní trh a stanovit podíl soutěžitelů na tomto trhu.
I když pojem relevantní trh není v zákoně definován, obecně lze říci, že za relevantní trh se pokládá místo, kde dochází ke střetu nabídky a poptávky v reálném čase. Věcně relevantní trh obvykle zahrnuje veškeré výrobky či služby, které spotřebitelé ohledně jejich vlastností, ceny a předpokládaného účelu použití pokládají za zaměnitelné nebo zastupitelné. Po stránce geografické se relevantním trhem rozumí oblast, ve které zúčastnění podnikatelé nabízejí relevantní produkty nebo služby, ohledně kterých jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a která se odlišuje od sousedních oblastí znatelně jinými soutěžními podmínkami. Relevantní trh se z hlediska času zkoumá pouze v případě, když v konkrétním okamžiku nebo období jsou soutěžní podmínky výrazně jiné než v obdobích ostatních.
S ohledem na to, že v daném případě nedochází ke spojení podniků účastníků řízení navzájem, ale mezi PP na straně jedné a podniky účastníků na straně druhé, se Úřad zabýval relevantními trhy ve vztahu účastníci řízení-PP (tedy nikoliv ve vzájemném vztahu mezi účastníky řízení).
Jak bylo již výše uvedeno, PP podniká zejména v oblasti distribuce zemního plynu,
a to na území města Prahy a v některých přilehlých obcích. Na základě uvedených zásad Úřad vymezil relevantní trh po stránce věcné jako trh dodávek zemního plynu konečným spotřebitelům (domácnosti, maloodběratelé, velkoodběratelé), případně dalším prodejcům. Plyn jako energetické médium je z velké části nenahraditelný. Pokud je v některých případech nahraditelný jinými energetickými médii (elektřina, přehřátá sytá pára), pak je tak za cenu překonání investičních a časových bariér. Po stránce geografické považuje Úřad za relevantní trh území hl. města Prahy a přilehlých obcích; v daném případě se totiž jedná o podnikání v typickém síťovém odvětví a relevantním trhem je území, kam vedou technické sítě účastníka řízení. Pokud jde o vymezení relevantního trhu po stránce časové, jedná se o trh trvalého charakteru. Z hlediska tohoto řízení neexistují podstatná časová ohraničení. Na základě výše uvedeného vymezení trhu a poznatků Úřadu získaných při jeho činnosti posoudil správní orgán postavení PP v daném časovém období a za daných podmínek vůči odběratelům na území města Prahy jako monopolní.
Hl. m. Praha prostřednictvím kontrolovaných podniků působí zejména na trhu [ ].
RWE prostřednictvím kontrolovaných společností působí na následujících významných trzích: [ ]
Ruhrgas působí prostřednictvím kontrolovaných společností v ČR na následujících významných trzích: [ ]
Jak bylo výše uvedeno, dochází také ke spojení podniků PRE a PP. Z tohoto důvodu se Úřad také zabýval také trhem, na kterém působí PRE. Na základě uvedených zásad Úřad vymezil relevantní trh po stránce věcné jako trh dodávek elektrické energie konečnému spotřebiteli (domácnosti, maloodběratelé, velkoodběratelé), případně dalším prodejcům.
Po stránce geografické považuje Úřad za relevantní trh území hl. města Prahy a města Roztoky u Prahy. V daném případě se totiž jedná o podnikání v typickém síťovém odvětví
a relevantním trhem je území, kam vedou technické sítě účastníka řízení. Na základě výše uvedeného vymezení trhu a poznatků Úřadu získaných při jeho činnosti posoudil správní orgán postavení PRE v daném časovém období a za daných podmínek vůči odběratelům na území města Prahy a Roztoky u Prahy jako monopolní.
Na základě výše uvedeného dospěl Úřad k závěru, že dané spojení podniků podléhá povolení ze strany Úřadu ve smyslu § 8a odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže. 4. Posouzení újmy na hospodářské soutěži a hospodářských výhod spojení
Dle § 8a odst. 2 zákona Úřad spojení povolí, jestliže zúčastnění soutěžitelé prokáží, že újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese. V ostatních případech spojení Úřad nepovolí.
V souladu se zákonem se Úřad zabýval dopady tohoto spojení na hospodářskou soutěž, resp. zkoumal újmu , která v důsledku spojení vzniká nebo může vzniknout. Přitom Úřad posuzuje, zda dochází k založení nebo k posílení dominantního postavení, přičemž v této souvislosti zkoumá strukturu všech spojením dotčených trhů, počet soutěžitelů na trhu, podíl spojujících se soutěžitelů na těchto trzích, jejich hospodářskou a finanční sílu, právní
a jiné překážky vstupu dalších soutěžitelů na spojením dotčené trhy, možnost volby dodavatelů nebo odběratelů. V některých případech, a to zejména absolutní koncentrace
na trhu, Úřad dále zkoumá situaci v oblasti tzv. substituční soutěže, tj. soutěže mezi výrobky
a službami, které se nenacházejí na stejném výrobkovém trhu, ale mezi kterými existuje
do určité míry zastupitelnost z pohledu spotřebitele.
PP (na straně jedné) a hl. město Praha, Ruhrgas a RWE (na straně druhé) nepůsobí
na shodných relevantních trzích. Z tohoto důvodu lze konstatovat, že v důsledku spojení nedojde ke snížení počtu soutěžitelů na trhu, nedojde ani ke zvýšení podílu spojujících se subjektů na trhu. Úřad také nezjistil, že spojení bude mít zásadní dopady na odběratele
či dodavatele spojujících se subjektů; pouze v případě Ruhrgasu, pokud jde o domácí
a hromadné měřiče plynu a plynová regulační zařízení a další plynárenská zařízení, vzniká riziko, že ze strany PP dojde k upřednostňování Ruhrgasu jako dodavatele těchto výrobků.
Dále je třeba přihlédnout k tomu, že po liberalizaci trhu s plynem mohou být koncerny RWE a Ruhrgas jednak přímými konkurenty vůči PP v oblasti distribuce plynu (tj. dodávek zemního energie konečnému spotřebiteli, případně i dalším prodejcům) a jednak se mohou stát jejími dodavateli. Z pohledu potenciální soutěže vykazuje spojení negativní účinky jak horizontální-snížení počtu soutěžitelů na trhu, tak vertikální-propojení distribuce plynu s jeho přenosem, což omezuje distributory zemního plynu ve volném výběru dodavatele, staví bariéry vstupu na trhu a tím tento trh uzavírá. To se může negativně projevit ve vztahu ke konečnému spotřebiteli především v cenové oblasti.
V této souvislosti je třeba poukázat na zkušenosti ze zahraničí, že ani otevřený přístup k sítím třetích osob nevede v kratším časovém horizontu (cca 2 let) ke znatelnému zlepšení soutěžní situace na trhu zásobování zemním plynem. Je tomu tak z důvodu vlastnictví sítí, technickým těžkostem a dobrému přístupu k zákazníkům v důsledku dřívějšího zcela monopolního postavení na daném území. Zvláště v oblasti dodávek zemního plynu jsou podmínky pro přepravu plynu zatím nedostatečné (srov. např. rozhodnutí Bundeskartellamt,
č.j. B 8-40200-U-141/99). Úřad na druhé straně však přihlédl ke skutečnosti, že mechanizmus rozhodování v rámci PPH s vysokou mírou pravděpodobnosti zajistí, aby výběr dodavatelů zemního plynu pro PP byl činěn tak, aby měl pozitivní dopady i na konečného spotřebitele.
V daném případě také vzniká riziko, že dojde k utlumení tzv. substituční soutěže mezi dvěma energetickými médii-plynem a elektrickou energií. Úřad vzal v úvahu, že mezi elektřinou a plynem existuje do určité míry soutěžní vztah jen při vytápění objektů a přípravě teplé vody. Je třeba očekávat že tato substituční soutěž mezi plynem a elektřinou při vytápění objektů bude mít menší soutěžní význam, než tomu bylo v minulosti kvůli relativní nehospodárnosti vytápění objektů elektřinou. Určitou roli může tato soutěž hrát v případech, kdy na relevantním území nebyla učiněna investice do zbudování nové či rozšíření stávající plynovodní sítě, a dále v případech dodávek energetického média pro ohřev teplé vody.
V souvislosti se shora uvedenými dopady spojení na hospodářskou soutěž, resp. újmou, která v důsledku spojení vznikne nebo může vzniknout, se Úřad zabýval hospodářskými výhodami spojení, které byly uvedeny účastníkem řízení ve smyslu § 8a
odst. 2 zákona. Pojem "hospodářské výhody" zákon nedefinuje. Spojení přináší hospodářské výhody spojujícím se soutěžitelům zpravidla vždy, protože nelze předpokládat, že by měli zájem se vlastním jednáním poškozovat. Z této skutečnosti lze odvodit, že dle citovaného ustanovení se nejedná především nebo výlučně o výhody pro tyto subjekty. Hospodářské výhody nejsou čistě soutěžním kritériem, jsou proto Úřadem zvažovány z pohledu veřejného zájmu. Podstatu tohoto zájmu je třeba spatřovat zejména straně poptávky; to znamená, že je třeba uvedené výhody posuzovat z hlediska spotřebitele. Hospodářské výhody jsou dány, jestliže spojení z dlouhodobého hlediska přináší nebo přinese spravedlivý podíl výsledných výhod i spotřebitelům, resp. odběratelům.
Účastníci řízení poukázali na to, že je možné v evropském kontextu trvale zajistit hospodářství v regionu pouze tehdy, pokud se podaří výhodně sestavit jeho rozhodující produkční faktory podle mezinárodního měřítka, což platí zejména pro energetické služby, které představují rozhodující faktor nákladů každé produkce. RWE a Ruhrgas dají k dispozici promyšlenou energetickou koncepci a na "míru střižená" energetická řešení dalšího zvýšení
a trvalého zajištění konkurenceschopnosti Prahy a okolí. Vklad rozsáhlého know-how německých partnerů ve všech hospodářských a technických oborech do PP učiní z této společnosti výkonný, hospodářsky silný a konkurenceschopný podnik. To představuje základ pro cenově výhodnou a jistou distribuci plynu, z čehož bude profitovat i konečný spotřebitel prostřednictvím atraktivních nabídek. PP na liberalizovaný trh s plynem vstoupí v pozici soutěžitele do dosavadních monopolně strukturovaných trhů distribuce energií v ČR a vytvoří celkově výhodné distribuční podmínky pro spotřebitele.
RWE uvádí, že s ohledem na plánovanou liberalizaci trhu s plynem v ČR bude narůstat konkurenční tlak, přičemž bude třeba připravit PP na tuto situaci včas a posílit ji partnerstvím s významnou energetickou společností. RWE uvádí, že poskytne PP podporu v oblasti:
marketingu/odbytu (zejména se bude jednat o provádění analýz trhu s cílem zajistit budoucí odbytový potenciál a dále o implementaci organizační struktury zaměřené
na prodej, tj. napojení marketingu/odbytu do organizační struktury PP, vč. realizace požadovaných postupů; dále půjde o vypracování tržní koncepce za účelem využití současného a budoucího odbytového potenciálu /tj. informování občanů o službách, poradenství v oblasti vybavení spotřebiči a úspor energie, vypracování programů
pro školy a pro osobní získávání zákazníků, programů spolupráce s výrobci/, stejně tak jako o podporu v oblasti kalkulace nákladů a stanovování cen a dále o poskytování právního poradenství);
techniky (jedná se o sestavování plánů výstavby a investic a jejich financování, poradenství při přípravě digitální dokumentace sítí a napojení na městský informační systém, zavedení informačních systémů a systému zpracování dat pro fakturace zákazníkům);
organizační (bude docházet k výměně informací ve vztahu k ekonomickému vedení podniku energetické společnosti, poskytování poradenských služeb v otázkách personální a sociální politiky, příp. dalšího vzdělávání);
know-how (půjde o výměnu zkušeností s podobně strukturovanými zahraničními společnostmi, ve kterých má RWE účasti, např. v Maďarsku).
Ruhrgas nabízí transfer know-how tak, aby byl podpořen rozvoj PP směrem
k ekonomicky silnému a konkurenceschopnému plynárenskému distribučnímu podniku. Jedná se o podporu ve všech ekonomických oborech v oblasti plynárenství a užívání plynu, především při transportu, skladování a rozvodu, vč. měření a regulace. Ruhrgas je konkrétně připraven spolupracovat zejména v oblasti:
maketingu (jedná se o podporu při vypracování energetických ekologicky zaměřených koncepcí, poskytnutí technicko-ekonomických plánů pro plynofikaci nových, tak jako
pro rozvoj již plynofikovaných území a dále projektového poradenství, poradenství v technických, procesně technických otázkách a nasazení kogenerace a o podporu
při nasazení reklamních koncepcí při plynofikaci);
techniky (podpora v otázkách plánování, výstavby a efektivního spolehlivého provozu systému pro transport plynu, přičemž PP ji od roku 1995 používá simulační program vyvinutý Ruhrgasem k optimalizaci svého rozvodného systému);
organizace (je třeba provést restrukturalizaci PP, přičemž PP je k dispozici organizační tým Ruhrgasu s četnými zkušenostmi);
zajištění dodávek plynu (konkrétně se jedná o poradenství při optimalizaci získávání plynu, možnost nabídky vysoce jistých dodávek pro PP, podpora ohledně nejistot budoucího vývoje trhu, jakými jsou rychlost plynofikace, předpisy EU, daně, atd.);
ekonomické služby (poradenství při optimalizaci ekonomiky podniku, poradenství
v souvislostí s předpisy EU);
výzkum v oblasti užívání a distribuce plynu (Ruhrgas provádí ve velkém rozsahu výzkum v oblasti užívání a distribuce plynu za účelem zlepšení odbytu plynu a za účelem jistoty
a efektivity provozu, jehož výsledky je připraven PP poskytnout);
výměna know-how s jinými plynárenskými společnostmi (Ruhrgas se podílí na řadě německých i zahraničních podniků a v případě vstupu do PP bude tato společnost zapojena do mezinárodní výměny zkušeností).
Na výzvu Úřadu účastníci řízení dále doplnili, že RWE a Ruhrgas dávají k dispozici know-how, "inteligentní energetické koncepty" a "na míru střižená" energetická řešení a tím posilují konkurenceschopnost PP. Kromě toho Hl. m. Praha získává v PPH dominantní postavení, čímž bude mít možnost ve zvýšené míře zajistit služby pro své občany.
Pokud jde o posouzení hospodářských výhod spojení, je možno konstatovat, že se jedná ve své podstatě zejména o poskytnutí know-how společnosti PP. Toto může zlepšit konkurenceschopnost PP na liberalizovaném trhu se zemním plynem a současně prosperující PP zajistí návratnost vynaložených investic a jejich zhodnocení pro RWE a Ruhrgas. Z tohoto pohledu se jedná o hospodářské výhody pro spojující se podniky. Dále je třeba poukázat
na to, že přestože účastníci řízení uvedli řadu oblastí podpory a předávání know-how, jednalo se o obecné informace bez bližší specifikace, příp. prokázání jejich potřebnosti. Dále bylo účastníky řízení poukázáno na to, že konkurenceschopná PP po liberalizaci trhu může přispět k rozvoji hospodářské soutěže v dané oblasti, z čehož může profitovat i konečný spotřebitel.
Úřad vzal v úvahu, že zahraniční účastníci disponují kvalitním know-how ve všech oblastech podnikání v daném odvětví a mají zkušenosti s liberalizací trhu s plynem v západní Evropě, přičemž se ve "Smlouvě o spolupráci mezi akcionáři společnosti Pražská plynárenská Holding, a. s." zavazují ke spolupráci s PP tak, aby vznikla hospodářsky silná
a konkurenceschopná společnost, která bude výhodně a spolehlivě zásobovat své klienty elektřinou; současně mají usilovat o to, aby byla PP zachována schopnost investovat. K dosažení těchto cílů jsou Ruhrgas a RWE připraveny poskytnou veškeré know-how.
Úřad dále vzal v úvahu skutečnost, že v důsledku spojení může také dojít
ke zkvalitnění služeb pro konečného spotřebitele. Úřad má také za to, že významná účast hl. m. Prahy na PPH může přispět k tomu, že budou velkou měrou hájeny zájmy obyvatel města Prahy v roli spotřebitelů.
Pokud jde o újmu na hospodářské soutěži, na základě výše uvedeného Úřad dospěl k závěru, že v důsledku spojení nedojde k nabytí či posílení dominantního postavení soutěžitelů na trhu a tedy dopady spojení v současné době až na riziko vyloučení substituční soutěže nejsou Úřadem spatřovány. Po liberalizaci trhu však povolované spojení může mít vliv na hospodářskou soutěž, protože dochází ke snížení počtu potenciálních soutěžitelů
na trhu a dále k vertikálnímu propojení mezi výrobci, resp. prodejci zemního plynu
a jejím distributorem, které je za určitých okolností spojeno s negativními soutěžními dopady.
Na základě zhodnocení újmy na hospodářské soutěži, která v důsledku spojení vzniká nebo může vzniknout, ve vztahu k hospodářským výhodám spojení, dospěl Úřad k závěru, že hospodářské výhody převažují nad potenciální újmou, a tak spojení podniků soutěžitelů povolil. S ohledem na výše popsaná rizika Úřad však stanovil účastníkům řízení omezení nezbytné pro ochranu hospodářské soutěže ve smyslu § 8a odst. 2 zákona.
4. Stanovení omezení
V souvislosti s předmětným spojením Úřad poukázal na to, že může dojít k omezení tzv. substituční soutěže mezi plynem a elektřinou. K tomu přistupuje skutečnost, že po liberalizaci trhu s elektrickou energií vzniká riziko vertikálního propojení mezi výrobci (prodejci) elektrické energie a jejími distributory. Současně však Úřad uvedl, že společná kontrola může být určitou zárukou toho, že nebude docházet k jednáním, které by vedlo k poškození spotřebitelů. Koncentrace kontroly současně nad PREH a PPH (a tím i nad PRE a PP) v rukou jediné osoby bude nebo může mít dopady na soutěžní jednání PRE, jakož i PP.
S ohledem na to, že akcionářem jak v PPH, tak v PREH, bude RWE a hl. m. Praha, měl Úřad za nutné případný proces koncentrace kontroly nad PPH a PREH podrobit dohledu Úřadu. S ohledem na to, že u hl. města Prahy lze předpokládat jednání zejména ve prospěch spotřebitelů, vzniká zvýšené riziko negativních dopadů uvedené koncentrace právě u společnosti RWE. Z toto důvodu stanovil omezení tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím I. výkonného odboru Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Podání rozkladu má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
pověřený řízením I. výkonného odboru
Rozhodnutí obdrží: 1. Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ: 110 01
2. RWE Energie Aktiengesellschaft, Kruppstrasse 5, D-45128 Essen, SRN
3. Ruhrgas Energie Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Huttropstrasse 60, D-45138 Essen, SRN
prostřednictvím: Mgr. Jitka Logesová, advokátka, Linklaters & Alliance, Jáchymova 2, Praha 1, PSČ 110 00
Označeno za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku.