UOHS S025/2012
Rozhodnutí: S025/2012/KS-2603/2012/840/RPl Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů NATLAND F&E Solutions, a.s./ELTODO, a.s. (odvětví stavební výroby, gastronomické služby, služby finanční, telekomunikačních sítí a systémů,)
Účastníci NATLAND F&E Solutions, a.s. ELTODO, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 23. 2. 2012
Dokumenty dokument ke stažení 112 KBČ. j.: ÚOHS-S025/2012/KS-2603/2012/840/RPl
V Brně dne: 6. 2. 2012

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S025/2012/KS, zahájeném dne 16. 1. 2012 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti NATLAND F&E Solutions, a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, IČ: 24140244, zastoupeného Mgr. Petrem Halbrštátem, advokátem, se sídlem Praha 3, Husinecká 808/5, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů NATLAND F&E Solutions, a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, IČ: 24140244, a ELTODO EG, a.s., se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, IČ: 45274517, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu akcií společnosti ELTODO EG, a.s. uzavřené dne 6. 12. 2011 mezi společností ELTODO, a.s., se sídlem Praha 4, se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, IČ: 27945651, jako prodávajícím, a společností NATLAND F&E Solutions, a.s., jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost NATLAND F&E Solutions, a.s. získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společností ELTODO EG, a.s., a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona povoluje. Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedeného dokumentu, v jehož důsledku má společnost NATLAND F&E Solutions, a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, IČ: 24140244 (dále jen NATLAND Solutions ), získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti ELTODO EG, a.s., se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, IČ: 45274517 (dále jen ELTODO EG ), a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat ve smyslu § 12 odst. 4 zákona. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost NATLAND Solutions byla v době podání návrhu na povolení spojení kontrolována prostřednictvím společnosti NATLAND Investment Group N.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Strawinskylaan 1143, společností NATLAND GROUP LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Larnaca, Nicolaides Sea view City, Arch. Makariou & Kalograion 4. Společnost NATLAND Solutions byla založena jako účelová společnost, tj. Special Purpose Vehicle , jejímž účelem je držení a správa majetkových účastí a jiných aktiv.
3. Společnosti náležící do téže skupiny jako NATLAND Solutions působí na trhu České republiky v řadě odvětví, především se jedná o (i) stavební výrobu (částečné i komplexní realizace staveb, a to od bytové a občanské výstavby, až po stavby metra a dopravních staveb), (ii) služby spojené se správou a údržbou nemovitostí (tzv. facility management ), (iii) realitní developerské služby, (iv) ubytovací a gastronomické služby a (v) služby finanční (poskytování úvěrů apod.).
4. Společnost ELTODO EG byla v době podání návrhu na povolení posuzovaného spojení kontrolována společností Centrum Novodvorská, a.s., se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, IČ: 27945651>(dříve ELTODO, a.s.).[1] Společnost ELTODO EG působí v České republice v oblasti elektromontáží, oblasti elektrotechnické výroby, oblasti instalace parkovacích systémů, oblasti provozování garáží a parkovacích míst, dále v oblasti specializované elektrotechnické a dopravně-technologické projektové a inženýrské činnosti, příležitostně v oblasti developerských služeb ve vztahu k nebytovým prostorám a rovněž v oblasti reklamních služeb.
5. Společnost ELTODO EG v České republice výlučně kontroluje společnost Vegacom a.s., která poskytuje služby v oblasti telekomunikačních sítí a systémů, datových sítí a integrovaných bezpečnostních systémů, společnost ELTODO dopravní systémy s.r.o., která je činná v oblasti projektování, instalace a údržby dopravních a parkovacích systémů, a společnost ELTODO Národní dům, s.r.o., která realizuje projekt rekonstrukce a následného provozování objektu Národního domu v Karlových Varech. Spolu se společností CITELUM, a.s. vykonává společnost ELTODO EG společnou kontrolu nad společností ELTODO-CITELUM, s.r.o., která se zabývá zejména správou a údržbou municipálních systémů veřejného osvětlení a která je komplementářem ve společnosti Osvětlení Týnec, k.s., zajišťující správu a údržbu systému veřejného osvětlení ve vybraných obcích středočeského regionu.
6. Součástí listiny zakládající spojení soutěžitelů jsou mimo jiné i doplňková omezení, jejichž účelem je zejména [ obchodní tajemství ] .
7. V uvedeném rozsahu tyto závazky splňují znaky tzv. omezení hospodářské soutěže, které soutěžitelé uvedli v návrhu na povolení spojení a které se spojením přímo souvisí a jsou nezbytné k jeho uskutečnění ve smyslu § 17 odst. 2 zákona ve spojení se Sdělením Evropské komise o omezeních přímo souvisejících se spojováním a pro ně nezbytných (2005/C 56/03)[2] (dále jen Sdělení), k němuž Úřad podpůrně přihlíží. Úřad tak konstatuje, že výše zmiňované dohody mezi stranami smlouvy zakládající posuzované spojení soutěžitelů, jsou obecně považovány za omezení přímo související a nezbytné k uskutečnění spojení soutěžitelů. Uvedené závazky jsou pokryty tímto rozhodnutím po celou dobu jejich trvání.
8. V návrhu na povolení posuzovaného spojení odkazuje účastník řízení kromě shora uvedených závazků také na [ obchodní tajemství ] . Nicméně v této souvislosti má Úřad za to, že taková omezení nejsou typem závazků, které by spadaly pod pojem omezení přímo související a nezbytná k uskutečnění spojení soutěžitelů ve smyslu Sdělení.
9. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže
v zastoupení
Mgr. Michael Mikulík, LL.M.
pověřený zastupováním

PM: 23. 2. 2012
Obdrží:
Mgr. Petr Halbrštát, advokát
HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
Husinecká 808/5
130 00 Praha 3
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

[1] Dne 20. 12. 2011 byla do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze zapsána změna obchodní firmy společnosti ELTODO, a.s. na novou obchodní firmu, a to Centrum Novodvorská, a.s.
[2] Viz Commission Notice on restrictions directly related and necessary to concentrations (2005/C 56/03).