UOHS S025/2005
Rozhodnutí: S025/05-4537/05-OOHS Instance I.
Věc spojení soutěžitelů Agrofert Holding, a.s. a Poděbradská blata, a.s.
Účastníci AGROFERT HOLDING, a.s. Poděbradská blata, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2005
Datum nabytí právní moci 19. 8. 2005
Dokumenty dokument ke stažení 111 KB


S 25/05-4537/05-OOHS
V Brně dne 2. srpna 2005

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 25/05, zahájeném dne 28. června 2005 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Roháčova 1099/83, Praha 3, IČ: 26185610, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Roháčova 1099/83, Praha 3, IČ: 26185610, a Poděbradská blata, a.s., se sídlem Kouty čp. 50, IČ: 25618466, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě sedmi samostatných Smluv o úplatném převodu cenných papírů, které byly jednotlivě uzavřeny dne 20. června 2005 panem Václavem Králem, bytem Rohatsko 8, okres Mladá Boleslav, Ing. Zdeňkem Formáčkem, bytem Sýčina 79, Dobrovice, Ing. Josefem Martinem, bytem Vávrova 811, Kolín, Ing. Josefem Mašínem, bytem Dobročovická 836, Úvaly, Ing. Josefem Havránkem, bytem Patřín 113, Loučeň, Ing. Oldřichem Špeldou, Havlíčkova 55/4, Poděbrady, a Ing. Tomášem Havránkem, bytem Choťánky č.p. 178, okres Nymburk, jako převodci, a společností AGROFERT HOLDING, a.s., vždy jako nabyvatelem, v jejichž konečném důsledku má společnost AGROFERT HOLDING, a.s. nabýt [ " obchodní tajemství " ]% obchodní podíl na základním kapitálu společnosti Poděbradská blata, a.s., a tím i získat možnost tuto společnost přímo kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku, listin zakládajících spojení, výročních zpráv a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a situace na relevantních trzích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 28/2005 ze dne 13. července 2005. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhovanétransakci má dojít na základě sedmi samostatných Smluv o úplatném převodu cenných papírů (dále jen "Smlouvy"), které byly jednotlivě uzavřeny dne 20. června 2005 panem Václavem Králem, bytem Rohatsko 8, okres Mladá Boleslav, Ing. Zdeňkem Formáčkem, bytem Sýčina 79, Dobrovice, Ing. Josefem Martinem, bytem Vávrova 811, Kolín, Ing. Josefem Mašínem, bytem Dobročovická 836, Úvaly, Ing. Josefem Havránkem, bytem Patřín 113, Loučeň, Ing. Oldřichem Špeldou, Havlíčkova 55/4, Poděbrady, a Ing. Tomášem Havránkem, bytem Choťánky č.p. 178, okres Nymburk, jako převodci, a společností AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Roháčova 1099/83, Praha 3, IČ: 26185610 (dále jen "Agrofert Holding"), vždy jako nabyvatelem. V důsledku těchto Smluv má společnost Agrofert Holding nabýt [ " obchodní tajemství " ]% obchodní podíl na základním kapitálu společnosti Poděbradská blata, a.s., se sídlem Kouty čp. 50, IČ: 25618466 (dále jen "Poděbradská blata"), a tím i získat možnost tuto společnost přímo kontrolovat. Navrhovaná transakce je tedy spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 mil. Kč, je podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a navrhované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost Agrofert Holding je obchodní společností bez vlastního výrobního programu, která formou majetkových účastí sdružuje další obchodní a výrobní společnosti. Jejím jediným akcionářem je holdingová společnost AGROFERT a.s., se sídlem Roháčova 83/1099, Praha 3, která stojí na vrcholu majetkové struktury této skupiny (dále jen "skupina Agrofert").
Skupina Agrofert zaměřuje svoji činnost do tří základních oblastí, jedná se konkrétně o (i) zemědělskou výrobu a služby, (ii) činnosti související s potravinářskou výrobou a (iii) průmyslovou výrobu chemických látek.
Předmětným spojením dotčenou oblastí je oblast zemědělství. Jedná se zejména o oblast zemědělského zásobování a nákupu, kterým se zabývají podniky zemědělského zásobování a nákupu (ZZN) či agrochemické podniky (ACHP). Uvedené typy společností se zabývají obchodováním s potřebami pro zemědělskou prvovýrobu (průmyslová hnojiva, pesticidy, mořidla) a poskytováním služeb pro zemědělce (např. sklizňové služby, posklizňový výkup plodin a jejich ošetření). Většina společností typu ZZN rovněž vyrábí krmné směsi pro zvířata a v menší míře se zabývá výkrmem drůbeže či prasat.
V oblasti potravinářství působí ze skupiny Agrofert především společnosti Maso Planá, a.s. a MASNA Studená, a.s., které se zabývají zpracováním drůbežího, vepřového a hovězího masa, a dále společnost PENAM spol. s r.o. podnikající zejména v oblasti pekařské a cukrářské výroby, výroby těstovin a mlýnských produktů.
V chemickém průmyslu působí ze skupiny Agrofert především společnosti DEZA a.s., PRECHEZA a.s., Lovochemie a.s., AGROBOHEMIE a.s. a ALIACHEM, a.s., což jsou významní tuzemští producenti výrobků organické i anorganické chemie (mimo jiné i průmyslových hnojiv a agrochemikálií).
Společnost Poděbradská blata je akciovou společností působící v oblasti zemědělské živočišné a rostlinné výroby, jejichž akciové podíly jsou vlastněny jednotlivými fyzickými osobami, z nichž žádná tuto společnost nekontroluje. Společnost Poděbradská blata kontroluje skupinu společností, která se skládá ze dvou společností zemědělského zásobování a nákupu a pěti společností činných v oblasti zemědělské prvovýroby (dále jen "skupina Poděbradská blata"), z nichž nejvýznamnější jsou společnosti ZZN Polabí, se sídlem K Vinici 1304, Kolín, IČ: 45148210, a ZENA-zemědělský nákup a.s., se sídlem Palackého 863, Mladá Boleslav, IČ: 45148163. Mezi hlavní činnosti společností působících v rámci této skupiny patří nákup a prodej obilnin a olejnin, skladování zemědělských komodit, výroba a prodej krmných směsí, prodej přípravků na ochranu rostlin a průmyslových hnojiv, chov a prodej jatečních vepřů a kuřat. Mezi doplňkové činnosti patří prodej zemědělské techniky a hospodářských potřeb, výroba mléka, prodej PHM a rovněž některé další podpůrné služby v oblasti zemědělské prvovýroby.
Dopady spojení
Pro posouzení dopadů předmětného spojení v České republice Úřad nejdříve vymezuje relevantní trh, který je spojením dotčen, a následně posuzuje, zda na takovém trhu navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.Při vymezení spojením dotčených relevantních trhů tedy Úřad vycházel především z výše uvedené podnikatelské činnosti skupiny Poděbradská blata.
Mezi nejvýznamnější činnosti skupiny Poděbradská blata z hlediska podílu na celkovém obratu této skupiny patří oblast nákupu a prodeje obilnin a olejnin , přičemž v této oblasti působí rovněž prostřednictvím svých majetkových účastí i nabyvatel, tj. společnost Agrofert Holding. K obchodování s obilovinami či olejninami dochází, podobně jako u ostatních zemědělských komodit, jak jejich fyzickými dodávkami zpracovatelským subjektům, tak i například prostřednictvím obchodů na komoditní burze.
Úřad se ve své rozhodovací praxi již zabýval spojováním soutěžitelů v oblasti zemědělského zásobování a nákupu 1 , kde na základě analýzy v uvedené oblasti, a to zejména za účelem správného vymezení relevantního trhu, dospěl k názoru, že v oblasti nákupu a prodeje obilnin a olejnin by mohl být věcně relevantní trh vymezen úžeji, například jako nákup a prodej jednotlivých druhů obilnin či olejnin (např. trh pšenice, trh kukuřice atd.). Pro toto užší vymezení trhu a omezenou zaměnitelnost jednotlivých komodit, na rozdíl od možného širšího vymezení relevantního trhu, svědčí určité okolnosti, jako jsou například vlastnosti jednotlivých komodit či jejich odlišné využití v potravinářství nebo v krmivech. Nicméně, pro účely tohoto rozhodnutí nebylo nezbytně nutné přistoupit ke konečnému vymezení relevantních trhů, tj. k určení relevantních trhů obecně jako trhu obilovin či trhu olejnin, nebo naopak k určení relevantních trhů podle jednotlivých druhů plodin. Toto konečné vymezení relevantního trhu nebylo pro posouzení předmětného spojení nutné zejména vzhledem ke skutečnosti, že spojující se soutěžitelé dosahují na jakkoliv vymezených relevantních trzích relativně nízkého společného tržního podílu a dále z důvodu minimálního navýšení tržního podílu skupiny Agrofert o podíl skupiny Poděbradská blata. I při nejužším možném vymezení relevantních trhů by spojení nemělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Dále se spojující se soutěžitelé zabývají výrobou krmných směsí , které pak prodávají především zemědělským prvovýrobcům. Krmné směsi jsou směsi jednotlivých krmiv s přidáním doplňkových látek, které jsou určeny pro výživu zvířat. Základem krmných směsí vyráběných v České republice je vždy obilí, k němuž se přidávají další potřebné složky obsahující bílkoviny (např. řepkové šroty, sójové šroty apod.). Pokud jde o zaměnitelnost či zastupitelnost krmných směsí pro jednotlivé druhy hospodářských zvířat, ta je do značné míry dána především na straně nabídky. Po provedeném šetření a zhodnocení jeho výsledků Úřad pro posouzení dopadů předmětného spojení na hospodářskou soutěž v České republice považuje za věcně relevantní trh krmných směsí .
Další činností provozovanou spojujícími se soutěžiteli je skladování rostlinných komodit . Skladovací prostory pro rostlinné komodity u společností typu ZZN, mlýnů, zpracovatelů plodin a zemědělských prvovýrobců slouží z větší části ke skladování vlastního zboží, například u společností typu ZZN pro plodiny vykupované od zemědělců. Část skladovacích kapacit pro rostlinné komodity je rovněž vyhrazena pro potřeby Státního zemědělského intervenčního fondu, a zbývající část kapacity mohou využít i třetí subjekty. Přes výše uvedené je třeba tuto činnost v jistém smyslu chápat jako poskytování služeb skladování, a i když je skutečná kapacita uskladnění pro třetí subjekty velmi omezená, je třeba tuto činnost považovat za samostatný věcně relevantní trh . Údaje o postavení jednotlivých soutěžitelů vyplývají z jejich celkové kapacity skladovacích prostor.
Spojující se soutěžitelé působí rovněž v oblasti hnojiv , přičemž skupina Poděbradská blata výhradně působí v oblasti maloobchodních dodávek hnojiv pro konečného spotřebitele. Skupina Agrofert jako významný výrobce hnojiv dodává prostřednictvím maloobchodní sítě konečným spotřebitelům na území České republiky pouze malou část z celkových dodávek hnojiv.
Hnojiva lze obecně dělit na hnojiva organická a průmyslová 2 . Pro posouzení daného spojení soutěžitelů je rozhodující zejména oblast průmyslových hnojiv. Podle obsahu biogenních prvků rozlišujeme hnojiva jednosložková (dusíkatá, fosforečná či draselná) a vícesložková, která se dále dělí podle poměru obsažených biogenních prvků (NPK nebo NP hnojiva). Jednosložková hnojiva je možné použít přímo ke hnojení nebo jako materiál pro výrobu vícesložkových hnojiv.
Pokud jde o vzájemnou zastupitelnost jednotlivých druhů hnojiv, Úřad konstatuje, že mezi jednotlivými skupinami průmyslových hnojiv existuje jen velmi omezená poptávková zastupitelnost. Z tohoto pohledu by v úvahu přicházející vymezení relevantního trhu zohledňovalo průmyslová hnojiva jednosložková (dusíkatá, draselná a fosforečná), vícesložková a ostatní (v tomto případě vápenatá). Úřad si je však vědom toho, že vymezení věcně relevantních trhů v závislosti na jednotlivých skupinách hnojiv by přicházelo v úvahu, kdyby spojením dotčenou oblastí byla výroba průmyslových hnojiv a nikoli jejich maloobchodní prodej, resp. distribuce. V případě distribuce totiž existuje silná nabídková substituce nabízených produktů, neboť distributor prodává takový produkt, po kterém existuje poptávka a který si tak v závislosti na poptávce od svého dodavatele-výrobce objedná. To je podstatně odlišná situace v porovnání s výrobou, například z hlediska složitosti přechodu výroby od jednoho druhu výrobku k jinému či změně poměru vyrobeného množství jednoho druhu výrobku ke druhému. Přesto v rámci svého šetření Úřad zkoumal také postavení spojujících se soutěžitelů na maloobchodních prodejích jednotlivých skupin hnojiv, přičemž dospěl k závěru, že tržní podíly na takto úzce vymezených relevantních trzích se nijak výrazně neodlišují od tržních podílů na maloobchodním prodeji široce pojaté skupiny průmyslových hnojiv jako celku. Vzhledem k výše uvedenému Úřad ponechal otázku konečného vymezení dotčeného relevantního trhu otevřenou.
Další oblastí, ve které působí spojující se soutěžitelé, je oblast dodávek zemědělských přípravků na ochranu a podporu růstu rostlin , tzv. pesticidů . Tento trh zahrnuje velké množství výrobků (tzv. agrochemikálií), jejichž cílem je chránit jednotlivé druhy plodin proti všem formám poškození, které může být způsobeno plevelem, hmyzem nebo plísňovými či houbovými chorobami, nebo jsou to například výrobky podporující či regulující růst rostlin. Jedná se zejména o herbicidy (výrobky pro likvidaci nežádoucích plevelů), fungicidy (výrobky k potlačení růstu plísní a hub), insekticidy (výrobky k likvidaci hmyzu), zoocidy (výrobky k likvidaci škůdců), morforegulátory (výrobky k regulaci růstu) a mořidla (pro ošetření zemědělských produktů). Jednotlivé skupiny přípravků na ochranu rostlin jsou z hlediska účelu užití navzájem nezastupitelné.
Situace v oblasti zemědělských přípravků na ochranu a podporu růstu rostlin je ve smyslu výroby a následné distribuce obdobná, jak bylo výše uvedeno u oblasti hnojiv. Vzhledem k tomu, že nabývaná společnost se účastní hospodářské soutěže v této oblasti pouze jako maloobchodní prodejce, není nezbytně nutné vymezovat jinak nezastupitelné výrobky či skupiny výrobků na ochranu rostlin jako samostatné relevantní trhy a v souvislosti s jejich zastupitelností na straně nabídky v rámci maloobchodní distribuce je možno ponechat otázku konečného vymezení dotčeného relevantního trhu rovněž otevřenou.
Spojující se soutěžitelé působí, jak bylo již výše uvedeno, rovněž v oblasti zemědělské prvovýroby-živočišné výroby, jedná se například o oblast chovu a prodeje jatečních prasat a kuřat a v omezené míře rovněž o chov skotu pro produkci mléka . Ze šetření Úřadu a z předchozí rozhodovací praxe Úřadu v uvedených oblastech vyplývá 3 , že jednotlivé druhy masa z důvodu jejich nízké zaměnitelnosti nelze zřejmě považovat za součást jednoho relevantního trhu. Důvodem je jednak cenová odlišnost, dále vlastnosti masa jako je chuť, nutriční hodnoty či možnosti jeho úpravy, a jednak velkou roli sehrává fakt, že každý typ masa je odlišně vnímán spotřebiteli. Nelze tedy zaměňovat ani jednotlivé druhy jatečních zvířat. Vzhledem k minimálním podílům spojujících se soutěžitelů v oblastech chovu a prodeje jatečních prasat, chovu a prodeje kuřat a chovu skotu pro produkci mléka, nebylo pro účely tohoto rozhodnutí nezbytně nutné vymezit věcně relevantní trh s konečnou platností.
Pokud jde o geografické vymezení relevantního trhu, šetření Úřadu svědčí tomu, že podmínky na území středních Čech, kde převážně působí skupina Poděbradská blata, nejsou odlišné od jiných regionů v České republice. Relevantní geografický trh tak byl ve všech případech vymezen územím České republiky .
V oblasti nákupu a prodeje obilovin a olejnin dosahují spojující se soutěžitelé za rok 2004 společného podílu ve výši zhruba [ " obchodní tajemství " ] % , přičemž nabývaný subjekt, skupina Poděbradská blata dosáhla za uvedené období podíl ve výši [ " obchodní tajemství " ] % . V uvedené oblasti působí i další významní soutěžitelé, například skupina Agropol s cca [ " obchodní tajemství " ]% podílem, dále společnosti UNIMILS, Millba a jednotlivé podniky typu ZZN. Šetření, které Úřad v rámci tohoto řízení provedl, ukazuje, že i v případě, kdy by byl relevantní trh vymezen podle jednotlivých obilovin či olejnin, by byly podíly spojením vzniklého subjektu v obdobné výši.
Podíl společností spadajících do skupiny Agrofert na relevantním trhu krmných směsí se pohybuje okolo [ " obchodní tajemství " ] % a podíl skupiny Poděbradská blata je cca [ " obchodní tajemství " ] % , podíl spojením vzniklého subjektu je přibližně [ " obchodní tajemství " ] % . Na tuzemském trhu působí velké množství výrobců krmných směsí, kromě skupiny Agrofert se jedná o skupinu Agropol s přibližně stejným tržním podílem jako skupina Agrofert a dále řada podniků typu ZZN.
Pokud jde o trh skladování rostlinných komodit , podíl spojením vzniklého subjektu na tomto trhu bude činit přibližně [ " obchodní tajemství " ] % , přičemž podíl společnosti Poděbradská blata je cca [ " obchodní tajemství " ] % . Na uvedeném trhu působí i další významní soutěžitelé, například skupina Agropol (cca [ " obchodní tajemství " ] % tržní podíl).
V oblasti maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv v rámci České republiky dosahuje skupina Poděbradská blata tržního podílu ve výši cca [ " obchodní tajemství " ] % , přičemž cca [ " obchodní tajemství " ] % prodejů průmyslových hnojiv této skupiny tvoří nákupy hnojiv od skupiny Agrofert. Skupina Agrofert je významným výrobcem hnojiv v rámci České republiky s tržním podílem cca [ " obchodní tajemství " ] %, nicméně vzhledem k tomu, že většinu objemu dodávek hnojiv na územ České republiky realizuje tato skupina prostřednictvím nezávislých distributorů, je podíl dodávek hnojiv této skupiny v oblasti maloobchodního prodeje konečným spotřebitelům nižší než [ " obchodní tajemství " ] % . Předmětným spojením se tržní podíl skupiny Agrofert v oblasti maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv významně nezmění, a to zejména vzhledem k nízkému tržnímu podílu nabývané společnosti a rovněž k výše uvedené vertikální vazbě (předchozí nákupy hnojiv skupinou Poděbradská blata od skupiny Agrofert). Na trhu působí další soutěžitelé např. společnosti AGROLINZ České Budějovice, spol. s r.o., YARA Agri Czech Republic, s.r.o., HOKR, spol. s r.o. Agropol Chem, s.r.o. , AGRO CS a.s. . V důsledku těchto skutečností nebude stávající postavení skupiny Agrofert na trhu hnojiv, resp. v oblasti maloobchodního prodeje hnojiv, výrazně posíleno, a nedojde ani ke změně struktury v dotčené oblasti.
Skupina Poděbradská blata, která působí pouze jako dodavatel pesticidů pro konečného spotřebitele zaujímá v oblasti maloobchodního prodeje zemědělských přípravků na ochranu a podporu růstu rostlin v České republice cca [ " obchodní tajemství " ] % tržní podíl. SkupinaAgrofert působí na uvedeném trhu jako distributor výrobků zahraničních subjektů, ale i vlastních výrobků vyrobených v rámci této skupiny, přičemž tržní podíl této skupiny v oblasti distribuce a prodeje zemědělských přípravků na ochranu a podporu růstu rostlin v České republice je cca [ " obchodní tajemství " ]%, z toho pouze část těchto přípravků, obdobně jako v oblasti průmyslových hnojiv, je dodávána skupinou Agrofert v rámci maloobchodního prodeje přímo konečnému spotřebiteli. V případě oblasti zemědělských přípravků na ochranu a podporu růstu rostlin Úřad uvádí, že většina přípravků na ochranu rostliny dodávaných na území České republice pochází z dovozu (cca 95 %). V oblasti prodeje přípravků na ochranu rostlin na území České republiky působí zejména dceřiné společnosti významných zahraničních výrobců těchto přípravků jako je například společnost Syngenta Czech s.r.o., Bayer s.r.o., BASF spol. s r.o., DuPont CZ s.r.o. či Dow AgroSciences s.r.o., a dále množství dalších subjektů, jedná se o cca 80 společností například CHEPO, s.r.o., ORIN spol. s r.o., AGROSPOL CHOCENICE spol. s r.o., AGROSPOL Czech spol. s r.o. S ohledem na výše uvedené skutečnosti, a to zejména působení dalších významných soutěžitelů v oblasti prodeje zemědělských přípravků na ochranu a podporu růstu rostlin v České republice a neexistenci podstatným barier pro vstup potencionálních soutěžitelů, nedojde v této oblasti k výraznému posílení postavení skupiny Agrofert a změně struktury v dotčené oblasti.
Pokud jde o oblast chovu a prodeje jatečních prasat a o oblast chovu a prodeje kuřat, tržní podíl skupiny Agrofert nepřevyšuje v žádné z uvedených oblastí hodnotu [ " obchodní tajemství " ] % a u nabývané skupiny Poděbradská blata není tato hodnota vyšší než [ " obchodní tajemství " ] % , tržní podíl spojením vzniklého subjektu tedy nepřevýší v žádné z uvedených oblastí hodnotu [ " obchodní tajemství " ] % . V oblasti chovu skotu pro produkci mléka působí pouze jeden ze spojujících se soutěžitelů, a to skupina Poděbradská blata s tržním podílem nižším než [ " obchodní tajemství " ] % . Vzhledem k postavení spojujících se soutěžitelů před spojením a výši tržního podílu spojením vzniklého subjektu nedojde předmětným spojením k narušení efektivní soutěže v uvedených oblastech zemědělské prvovýroby.
Kromě horizontálních aspektů koncentrace se Úřad v průběhu správního řízení zabýval hodnocením vertikálních vazeb mezi skupinou Poděbradská blata a skupinou Agrofert. Skupina Poděbradská blata, jak již bylo výše uvedeno, odebírala od skupiny Agrofert průmyslová hnojiva a dále nakupovala některé doplňkové zemědělské komodity (sojové a řepkové šroty) používané do krmných směsí. Skupina Agrofert odebírala od skupiny Poděbradská blata některé zemědělské komodity (olejniny a obiloviny). Vzhledem k nízkým tržním podílům skupiny Poděbradská blata v oblasti průmyslových hnojiv a v oblasti obchodování se zemědělskými komoditami a rovněž k nízkému podílů objemu vzájemných obchodů v těchto oblastech, a to vzhledem k celkovému obratu spojujících se soutěžitelů v uvedených oblastech, nehraje tato vertikální vazba z hlediska možného narušení hospodářské soutěže významnou roli.
Z výše uvedeného vyplývá, že předmětným spojením soutěžitelů nedochází, zejména vzhledem k nízkým tržním podílům nabývané skupiny Poděbradská blata, k výraznému posílení stávajícího postavení skupiny Agrofert a k významné změně struktury dotčených relevantních trhů a uvedených oblastí. Na vymezených relevantních trzích a oblastech rovněž působí další konkurenceschopní soutěžitelé a neexistují podstatné překážky pro vstup potencionálních soutěžitelů. Posuzovaných spojením nedojde k navýšení tržní síly spojovaných společností natolik, aby toto mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na vymezených relevantních trzích a oblastech.
Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení. Toto rozhodnutí Úřad ve stanovené lhůtě vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Miroslava Rybová
AGROFERT HOLDING, a.s.
Roháčova 1099/83
130 00 Praha 3
1 Např. rozhodnutí č.j. S 17/03-1290/03, S 166/01-279/02
2 viz např. rozhodnutí Úřadu č.j. S 82/00-220 a S 39/02-3135/02
3 např. rozhodnutí Úřadu S 17/03-1290/03