UOHS S025/2003
Rozhodnutí: OF/S025/03-948/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-ODKOLEK A.S. a DELTA MLÝNY s.r.o.
Účastníci DELTA MLÝNY s.r.o., Bohunická 24, Brno, Odkolek a.s., Ke Klíčovu 56/1, Praha 9
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 16. 4. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 87 KB


S 25/03-948/03 V Brně dne 28. března 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 25/03, zahájeném dne 7. února 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, společnosti ODKOLEK a.s., se sídlem Ke Klíčovu 56/1, Praha 9, ve správním řízení zastoupené JUDr. Hanou Heroldovou, advokátkou se sídlem Jindřišská 34, Praha 1, na základě plné moci, ve věci udělení povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů ODKOLEK a.s., se sídlem Ke Klíčovu 56/1, Praha 9, a DELTA MLÝNY s.r.o., se sídlem Bohunická 24, Brno, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy o smlouvě budoucí o úplatném převodu obchodních podílů", uzavřené dne 25. září 2002, mezi Jaroslavem Michaelem Paříkem, bytem Podzámčí 53, Napajedla, a Marko Paříkem, bytem Pokojská 12, Praha 6, jako prodávajícími, a společností ODKOLEK a.s., se sídlem Ke Klíčovu 56/1, Praha 9, jako kupujícím, v jejímž konečném důsledku společnost ODKOLEK a.s., se sídlem Ke Klíčovu 56/1, Praha 9, má získat 53,2% obchodní podíl ve společnosti DELTA MLÝNY s.r.o., se sídlem Bohunická 24, Brno, a tím i možnost tuto společnost přímo kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, smlouvy zakládající spojení, informací získaných v průběhu provedeného šetření a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 7/03 ze dne 19. února 2003 současně se zveřejněním výzvy k podání případných námitek proti předmětnému spojení soutěžitelů. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů ODKOLEK a.s., se sídlem Ke Klíčovu 56/1, Praha 9 (dále jen "ODKOLEK"), a DELTA MLÝNY s.r.o., se sídlem Bohunická 24, Brno (dále jen "DELTA MLÝNY"), dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě "Smlouvy o smlouvě budoucí o úplatném převodu obchodních podílů", uzavřené dne 25. září 2002, mezi Jaroslavem Michaelem Paříkem, bytem Podzámčí 53, Napajedla, a Marko Paříkem, bytem Pokojská 12, Praha 6, jako prodávajícími, a společností ODKOLEK, jako kupujícím, jejímž prostřednictvím získá společnost ODKOLEK v konečném důsledku transakce 53,2% obchodní podíl ve společnosti DELTA MLÝNY, a tím i výhradní kontrolu nad touto společností.
V prvním kroku Úřad zkoumal, zda se jedná o spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona. Dle § 12 odst. 3 se za spojení soutěžitelů podle zákona rovněž považuje, jestliže jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik, zejména nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
Pro posouzení charakteru kontroly je významný zejména vliv na obchodní strategii soutěžitele a ve spojení s tím pak jeho trvalá změna, která ovlivňuje obchodní chování a konkurenční boj mezi společnostmi. Rozhodující je tak možnost vykonávat kontrolu nad obchodní aktivitou daného subjektu.
Ve většině případů proto platí, že subjekt, který drží absolutní většinu akcií jiného soutěžitele, má nad takovým soutěžitelem výlučnou kontrolu. Pokud neexistují jiné právní nebo faktické okolnosti spolehlivě vyvracející tento závěr, nezáleží na tom, zda má subjekt 51% podíl na kontrolovaném soutěžiteli nebo podíl 100%. Jinou právní okolností vyvracející tento závěr může být například zvláštní dohoda o výkonu akcionářských práv, která by dávala minoritnímu akcionáři oproti standardní právní úpravě větší rozsah práv, prostřednictvím nichž by mohl efektivně vykonávat vliv na obchodní jednání soutěžitele.
Úřad se tedy v rámci šetření zabýval otázkou, zda nabývaný obchodní podíl ve výši 53,2 % dává společnosti ODKOLEK možnost kontroly nad společností DELTA MLÝNY. Úřad si proto v rámci posouzení kontroly vyžádal informace a podklady od účastníka řízení, tj. společenskou smlouvu společnosti DELTA MLÝNY, podíly na hlasovacích právech v této společnosti, zápisy z valných hromad a další listiny týkající se výkonu kontroly v této společnosti.
Vzhledem k tomu, že společenská smlouva společnosti DELTA MLÝNY neobsahuje úpravu odlišnou od § 114 odst. 1 obchodního zákoníku a nabývané obchodní podíly společností ODKOLEK ve výši 53,2 % jsou stejné jako podíly na hlasovacích právech společnosti DELTA MLÝNY, a s ohledem na skutečnost, že nebyly zjištěny jiné právní okolností vyvracející závěr o možnosti výlučné kontroly kupujícího nad společností DELTA MLÝNY, Úřad konstatuje, že společnost ODKOLEK bude mít po spojení možnost vykonávat nad společnosti DELTA MLÝNY výlučnou kontrolu.
Celkový čistý obrat spojovaných soutěžitelů na trhu v České republice za poslední účetní období ve smyslu § 14 zákona překročil částku 550 milionů Kč a alespoň dva ze spojovaných soutěžitelů dosáhli každý čistého obratu vyššího než 200 milionů Kč za poslední účetní období, tzn. že je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. b) zákona a spojení podléhá povolení Úřadu.
Dopady spojení
Společnost ODKOLEK je akciovou společností nepřímo kontrolovanou společností RAMILL a.s., se sídlem Ke Klíčovu 56/1, Praha 9. Společnost RAMILL a.s. je dále nepřímo kontrolována společností Bakeries Luxembourg S.A., se sídlem 23 Avenue Monterey, Lucembursko, jejímž předmětem činnosti je zejména držení, správa a rozvoj majetkových účastí v obchodních společnostech. Společnost Bakeries Luxembourg S.A. působí v České republice prostřednictvím společnosti RAMILL a.s. a jí kontrolovaných společností zejména v oblasti výroby a prodeje pekařských, mlýnských a ostatních potravinářských výrobků a souvisejících činností.
Společnost RAMILL a.s. kontroluje přímo či nepřímo v České republice následující společnosti: ODKOLEK, UNIMON a.s., se sídlem v Praze, SH-JONATHANN a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, EMKA, spol. s.r.o., se sídlem v Praze, TECHLER, spol. s r.o., v konkurzu, se sídlem v Praze, Spojené těstárny CZ, s.r.o., se sídlem v Praze, UNIMILLS a.s., se sídlem v Praze, Pekárna Žatec a.s., se sídlem v Žatci, Pekárna Chomutov a.s., se sídlem v Chomutově, Pekárna Liberec a.s., se sídlem v Liberci, Pekárna Unimon s.r.o., se sídlem v Praze, Boleslavské mlýny spol. s r.o., se sídlem v Mladé Boleslavi, Kralupské mlýny a.s., se sídlem v Kralupech nad Vltavou, a ATOST, spol. s r.o., se sídlem v Praze.
Společnost DELTA MLÝNY se v současnosti zabývá výrobou mlýnských výrobků. V České republice dále kontroluje společnost TRANSDELTA s.r.o., se sídlem v Brně, která se zabývá silniční motorovou dopravou, a společnost AMPA s.r.o., se sídlem v Pardubicích, jež působí zejména v oblasti mlynářství a laboratorní činnosti v zemědělství a potravinářství.
Z výše uvedeného vyplývá, že oba spojující se soutěžitelé působí v oblasti výroby mlýnských výrobků. Společnost RAMILL a.s. kontrolující společnost ODKOLEK v současné době provozuje mlýn Praha-Vysočany, mlýn Mladá Boleslav, mlýn Kralupy nad Vltavou a mlýn Litoměřice. Společnost DELTA MLÝNY vyrábí mouky ve třech provozovnách v Kyjově, Čejči a Pardubicích. Společnost Odkolek působí rovněž na trzích souvisejících, jako jsou výroba a prodej pekárenských a cukrárenských výrobků.
Trh mlýnských výrobků je možno dále rozdělit dle účelu použití z pohledu spotřebitele na mouky pro pekařské účely (běžné pečivo, jemné pečivo a cukrářské výrobky), mouky pro speciální účely (výroba sušenek, oplatek, těstovin, knedlíků, pizz aj.), mouky spotřebitelské (mouky pro obchody, obchodní řetězce), a mlýnské krmné suroviny (jako vedlejší produkt pro výrobu krmných směsí). Šetření provedené Úřadem v daném případě prokázalo, že vymezení relevantních trhů pro účely předmětného řízení je dostatečné a uvedené skupiny mlýnských výrobků nejsou vzájemně zaměnitelné.
Spojující se soutěžitelé působí na všech takto vymezených relevantních trzích. Na trhu mouky pro pekařské účely byl tržní podíl společnosti Odkolek "obchodní tajemství" % , společnosti DELTA MLÝNY cca "obchodní tajemství" % dle údajů za minulé účetní období, společný tržní podíl by tedy činil "obchodní tajemství" % . Na trhu mouky pro speciální účely společnost Odkolek dosáhla "obchodní tajemství" % a společnost DELTA MLÝNY cca "obchodní tajemství" % za rok 2002, po spojení by tržní podíl činil cca "obchodní tajemství" % . Na trhu mouky spotřebitelské tržní podíly spojujících se subjektů činily za posuzované účetní období u společnosti ODKOLEK "obchodní tajemství" % a u společnosti DELTA MLÝNY cca "obchodní tajemství" % , celkový tržní podíl by tedy po spojení byl cca "obchodní tajemství" % . Spojující se soutěžitelé působí rovněž na trhu mlýnských krmných surovin, kde tržní podíl společnosti ODKOLEK činil cca "obchodní tajemství" % a společnosti DELTA MLÝNY cca "obchodní tajemství" % , společný tržní podíl za období 2002 tedy byl ve výši cca "obchodní tajemství" % . Společný tržní podíl po spojení se tedy bude pohybovat na jednotlivých relevantních trzích od "obchodní tajemství" % do "obchodní tajemství" % , přičemž nejvyšší tržní podíl a rovněž nejvyšší nárůst tržního podílu po spojení byl dosažen na trhu mouky spotřebitelské. Úřad se tímto trhem podrobně zabýval a ze šetření vyplynulo, že na trhu mouky spotřebitelské působí i další významní soutěžitele, jako je např. společnost Penam spol. s r.o., jejíž podíl na tomto trhu zhruba odpovídá tržnímu podílu spojujících se soutěžitelů (cca "obchodní tajemství" %), a rovněž zde neexistují významné bariery pro vstup potencionálních soutěžitelů na tento trh. Předmětným spojením nedojde k takovému navýšení společného tržního podílu na trhu mouky spotřebitelské a k takovému posílení tržní síly, které by mělo za následek vznik či posílení dominantního postavení tohoto subjektu na relevantním trhu mouky spotřebitelské .
Na ostatních uvedených trzích mlýnských výrobků, kde je tržní podíl spojujících se subjektů nižší než "obchodní tajemství" %, působí další významní soutěžitelé, jako je např. společnost Penam spol. s r.o., která na trhu mouky pro pekařské účely dosáhla cca "obchodní tajemství" % tržní podíl, na trhu mouky pro speciální účely cca "obchodní tajemství" % tržní podíl a na trhu mlýnské krmné suroviny cca "obchodní tajemství" % tržní podíl. Dále na tomto trhu působí společnost MILLBA-CZECH, a.s., Mlýny J. Voženílek, spol. s.r.o., a další soutěžitelé, které jsou podobně vertikálně integrování jako společnost ODKOLEK. Na trhu mlýnských výrobků rovněž působí několik desítek menších mlýnů, jejichž tržní podíly se pohybují ve výši cca "obchodní tajemství" %. Předmětným spojením nedojde k takovému posílení tržní síly spojením vzniklého vertikálně integrovaného subjektu, které by mělo za následek vznik či posílení dominantního postavení tohoto subjektu na relevantních trzích mlýnských výrobků či trzích souvisejících. Na spojením dotčených trzích působí i další soutěžitelé a rovněž zde neexistují významné bariery pro vstup potencionálních soutěžitelů na tyto trhy.
Vzhledem ke skutečnosti, že společnost ODKOLEK byla před spojením vertikálně integrována, jak bylo výše uvedeno, a působila rovněž v oblasti výroby a prodeje pekárenských a cukrárenských výrobků, zabýval se Úřad rovněž strukturou trhu na trzích souvisejících s výrobou mouky. Z vlastního šetření Úřadu a odpovědí oslovených subjektů vyplynulo, že obdobně vertikálně integrování jsou i ostatní významní soutěžitelé působící na trhu mlýnských výrobků, tj. jedná se o majetkově propojené skupiny subjektů, které provozují mlýny, pekárny, cukrárny, popř. těstárny a prodejny mlýnských a pekařských výrobků, či zájmové skupiny majetkově nepropojených subjektů vytvořené za účelem posílení vyjednávací pozice vůči obchodním řetězcům a ostatním obchodům a za účelem prodeje vlastních výrobků, případně pro společný nákup surovin.
Úřad využívá všechny dostupné způsoby k získání potřebných informací k objektivizaci stavu na trhu. Z tohoto důvodu oslovil nejvýznamnější konkurenty spojovaných společností a rovněž také profesní organizace Svaz průmyslových mlýnů a Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v ČR se žádostí o vyslovení jejich názoru na možný dopad spojení na hospodářskou soutěž na trh mlýnských výrobků. Oslovené subjekty s výjimkou dvou stanovisek uvedly, že posuzované spojení bude mít pozitivní dopad zejména na stabilizaci mlýnského a pekárenského oboru a stabilizaci cen vstupní suroviny a že nedojde k významnému ovlivnění trhu s mlýnskými výrobky.
V negativním stanovisku, které Úřadu zaslala společnost PRAGOSOJA spol. s r.o. (dále jen "PRAGOSOJA"), jež se zabývá zejména výrobou pekárenských produktů, bylo poukazováno na skutečnost, že předmětné spojení povede zejména k zásadnímu posílení pozice společnosti RAMILL s celkovým podílem na trhu 50-55 % a k možnosti výrazného růstu cen mlýnských výrobků ve střednědobém až dlouhodobém horizontu.
K tomu Úřad uvádí, že šetření neprokázalo, že předmětným spojením dojde k vytvoření či posílení dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a to zejména vzhledem ke skutečnosti, že tržní podíl spojujících se soutěžitelů na základě údajů od ostatních soutěžitelů a rovněž profesního svazu je výrazně nižší než hodnota udávaná touto společností. Pravděpodobnost jednostranného výrazného zvyšování cen mlýnských výrobků ze strany spojením vzniklého subjektu v důsledku spojení je poměrně nízká vzhledem k tržnímu podílu, nabývané mlýnské kapacitě spojením vzniklého subjektu ( "obchodní tajemství" % z celkové kapacitě mlýnů v ČR), vzhledem k výraznému přebytku mouky na trhu v ČR, možným konkurenčním dovozům mouky z regionů sousedících z ČR a velkému počtu konkurentů s volnou výrobní kapacitou představujících dostatečný konkurenční tlak.
Ve vyjádření společnosti MILLBA-CZECH, a.s., k předmětnému spojení bylo uvedeno, že by mohlo dojít ke znevýhodnění těch pekáren, které jsou odkázány na dodávky pekařských mouk z volného trhu bez vazby na vlastní výrobu pekařských mouk.
K tomu Úřad uvádí, že obecně cena za dodávky surovin mezi subjekty v rámci jedné skupiny může být nižší vzhledem k možným nižším fixním nákladům (administrativní náklady, marketingové náklady aj.), než v případě, že by tato surovina byla dodávána mimo tuto skupinu nezávislému subjektu. Ze šetření Úřadu vyplynulo, že na trhu v ČR je většina výrobců mouky vertikálně integrována, jako je tomu v případě společností Penam spol. s r.o., MILLBA-CZECH, a.s., a dalších společnosti, popř. jak bylo uvedeno ve stanovisku profesní komory pekařů a cukrářů v ČR, jednotlivé majetkově nepropojené společnosti tvoří účelové skupiny zahrnující výrobce a prodejce pekárenských výrobků, ale i výrobce mouky, za účelem posílení vyjednávací pozice vůči obchodním řetězcům a ostatním obchodům, případně i pro společný nákup surovin. Šetření Úřadu neprokázalo, že by v důsledku posuzovaného spojení mělo dojít k situaci, na kterou ve svém stanovisku poukazovala společnost MILLBA-CZECH, a.s.
S ohledem k výše uvedenému Úřad konstatuje, že v důsledku předmětného spojení soutěžitelů nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
JUDr. Robert Neruda
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Hana Heroldová
adv. kanc. Kocián Šolc Balaštík
Jindřišská 34
110 00 Praha 1