UOHS S025/2001
Rozhodnutí: OF/S025/01 Instance I.
Věc Spojení podniků-Pribina, spol. s r.o. a Vysočina spol. s r.o.,
Účastníci Pribina, spol. s r.o. Vysočina spol. s r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 26. 5. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 53 KB


Č.j. S 25/01-570/01-OF V Brně dne 10.května 2000
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 25/01 zahájeném dne 13.dubna 2001 podle § 18 zákona č. 71/01967 Sb., o správním řízení, a v souladu s § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb. na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Pribina, spol. s r.o., se sídlem Hesov 421, 582 22 Přibyslav, IČ 49242041, ve správním řízení zasoupená na základě plné moci ze den 10.4.2001 Mgr. Andreou Löfflerovou, advokátkou AK Kocián Šolc Balaštík, se sídlem Jindřišská 34, 110 00 Praha 1 a dále na základě substituční plné moci ze dne 12.4.2001 JUDr. Sylvií Schneeweissovou, advokátní koncipientkou AK Kocián Šolc Balaštík, ve věci povolení spojení podniků Pribina, spol. s r.o., se sídlem Hesov 421, 582 22 Přibyslav, IČ 49242041 a Vysočina spol. s r.o., se sídlem Hesov 376, 582 22 Přibyslav, IČ 47124903, ve smyslu § 8a zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb. vydává toto
r o z h o d n u t í :
Správní řízení vedené ve smyslu § 8a zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve sznění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb. se podle § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení,
z a s t a v u j e.
O d ů v o d n ě n í
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel dne 13.dubna 2001 návrh společnosti Pribina, spol. s r.o., se sídlem Hesov 421, 582 22 Přibyslav, IČ 49242041 (dále jen "Pribina") na zahájení správního řízení ve věci povolení spojení podniků Pribina a Vysočina spol. s r.o., se sídlem Hesov 376, 582 22 Přibyslav, IČ 47124903 (dále jen "Vysočina") ve smyslu § 8a zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb. (dále jen "zákon").
Úřad v rámci správního řízení nařídil ústní jednání ve smyslu § 21 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen "správní řád"), na němž právní zástupkyně účastníka řízení předložila podklady prokazující, že společnost Vysočina nevyvíjí žádnou hospodářskou činnost, neboť jejím faktickým předmětem podnikání je výlučně pronájem nemovitostí. V žádném případě tedy Vysočina nepůsobí na relevantním trhu, na kterém je činná společnost Pribina (trh mléčných výrobků). Na základě těchto skutečností Úřad právní zástupkyni účastníka řízení sdělil, že spojení podniků Pribina a Vysočina nebude podléhat povolení ve smyslu § 8a zákona. Právní zástupkyně účastníka řízení poté oznámila, že návrh na vydání rozhodnutí o spojení podniků soutěžitelů ze dne 12.4.2001 bere zpět.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Podání rozkladu má odkladný účinek.
JUDr. Luboš Rybák
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Andrea Löfflerová
AK Kocián Šolc Balaštík
Jindřišská 34
110 00 Praha 1