UOHS S024/2005
Rozhodnutí: S024/05-4334/05-OOHS Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Müller Sachsen GmbH, organizační složka, a ALIMPEX FOOD a.s. se společností Mlékárna Pragolaktos, a.s.
Účastníci ALIMPEX FOOD a.s., se sídlem Českobrodská 1174, Praha 9-Kyje 190 00 Mlékárna Pragolaktos, a.s., se sídlem Českobrodská 1174, Praha 9-Kyje 198 00 Müller Sachsen GmbH, organizační složka, se sídlem Kokonínská 18, Rychnov u Jablonce nad Nisou 468 02
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2005
Datum nabytí právní moci 21. 7. 2005
Dokumenty dokument ke stažení 82 KB


S 24/05-4334/05-OOHS
V Brně dne 15. července 2005

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 24/05, zahájeném dne 29. června 2005 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníků řízení, jimiž jsou společnosti Müller Sachsen GmbH, organizační složka, se sídlem Kokonínská 18, Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČ: 25489232, a ALIMPEX FOOD a.s., se sídlem Českobrodská 1174, Praha 9-Kyje, IČ: 47115807, ve správním řízení zastoupené panem Liborem Prokešem, advokátem, se sídlem Na Příkopě 15, Praha 1, na základě plných mocí, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě "Smlouvy o koupi a převodu akcií Mlékárna Pragolaktos, a.s.", jež bude uzavřena mezi společnostmi Müller Sachsen GmbH, organizační složka, se sídlem Kokonínská 18, Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČ: 25489232, jako kupujícím, a ALIMPEX FOOD a.s., se sídlem Českobrodská 1174, Praha 9-Kyje, IČ: 47115807, jako prodávajícím, v jejímž důsledku mají společnosti Müller Sachsen GmbH, organizační složka a ALIMPEX FOOD a.s. získat možnost společně kontrolovat společnost Mlékárna Pragolaktos, a.s., se sídlem Českobrodská 1174, Praha 9-Kyje, IČ: 27133079, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojovaných soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 28/2005 ze dne 13. července 2005. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhované transakci má dojít na základě "Smlouvy o koupi a převodu akcií Mlékárna Pragolaktos, a.s." (dále jen "smlouva"), jež bude uzavřena mezi společnostmi Müller Sachsen GmbH, organizační složka, se sídlem Kokonínská 18, Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČ: 25489232 (dále jen "Müller"), jako kupujícím, a ALIMPEX FOOD a.s., se sídlem Českobrodská 1174, Praha 9-Kyje, IČ: 47115807 (dále jen "ALIMPEX"), jako prodávajícím, jakož i panem Milanem Kinclem, bytem Praha 10, Milánská 458 (dále jen "M. Kincl"), jakožto osobou kontrolující společnost ALIMPLEX.
Podle výše uvedené smlouvy má společnost Müller získat od společnosti ALIMPLEX akcie představující (obchodní tajemství) % podíl na základním jmění společnosti Mlékárna Pragolaktos, a.s., se sídlem Českobrodská 1174, Praha 9-Kyje, IČ: 27133079 (dále jen "Pragolaktos"), přičemž společnost ALIMPLEX zůstane i nadále vlastníkem akcií představujících (obchodní tajemství) % podíl na základním kapitálu společnosti Pragolaktos.
Podle článku (obchodní tajemství) smlouvy (obchodní tajemství) .
Vzhledem k výše uvedenému získají po uskutečnění předmětné transakce společnosti Müller a ALIMPEX možnost vykonávat společnou kontrolu nad společností Pragolaktos. Posuzovaná transakce představuje tedy spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost Müller je organizační složkou německé společnosti Müller Sachsen GmbH, která je součástí skupiny společností kontrolovaných v konečném důsledku fyzickou osobou, panem Theobaldem Müllerem. Společnosti skupiny Müller působí především v oblasti výkupu mléka, výroby a distribuce mléčných produktů všeho druhu, ovocných výrobků a v oblasti související výroby plastových obalů. Na území České republiky působí pouze společnost Müller, a to především v oblasti výkupu syrového kravského mléka. Společnost Müller nevykonává kontrolu nad žádnou další společností.
Společnost ALIMPEX je kontrolována fyzickou osobou, panem M. Kinclem, jenž vlastní akcie představující (obchodní tajemství) % na jejím základním kapitálu. Společnost ALIMPEX působí v oblasti velkoobchodu (skladování, distribuce) mléčnými výrobky (mléko trvanlivé, jogurty/jogurtové nápoje, dezerty, máslo, konzumní tvarohy, smetany vč. zakysaných, tavené sýry, přírodní sýry) a chlazenými potravinami a dále v oblasti výkupu syrového kravského mléka. Syrové kravské mléko prodává společnost ALIMPEX dále společnosti Pragolaktos s tím, že po uskutečnění posuzované transakce budou veškeré smlouvy na výkup syrového kravského mléka postoupeny přímo společnosti Pragolaktos.
Společnost ALIMPEX vykonává kontrolu nad společností Pragolaktos a dále nad společnostmi Alimpex Gastro spol. s r.o., se sídlem Českobrodská 1174, Praha 9, IČ: 26138395, zabývající se obchodováním potravinami, a SahneBöhm Bratislava, s.r.o., se sídlem Lozornianská 35, Bratislava, Slovenská republika, jež působí na Slovensku v oblasti velkoobchodu mléčnými výrobky. Společnost ALIMPEX dále vlastní (obchodní tajemství) % podíl na společnosti (obchodní tajemství) , tuto společnost vyvíjející obchodní činnost však nekontroluje. Pan M. Kincl vykonává společně se společností Ehrmann AG Oberschönegg im Allgäu kontrolu nad společností EHRMANN Stříbro s.r.o., se sídlem Zemské právo 1199/5, Praha 10, IČ: 26472066, jejímž předmětem činnosti je výroba mléka a mléčných produktů. Do 10. ledna 2005 kontroloval pan M. Kincl rovněž společnost Alimpex Louny spol. s r.o., se sídlem Zemské právo 1199/8, Praha 10, IČ: 26119773, obchodní podíl na této společnosti však prodal společnosti FT s.r.o., se sídlem V Tůních 10, Praha 2, IČ: 25782428.
Společnost Pragolaktos podléhá před uskutečněním spojení výlučné kontrole společnosti ALIMPEX. Společnost Pragolaktos působí v oblasti výroby konzumního trvanlivého (UHT) mléka 1 a mléčných produktů (jogurty, zakysané smetany, termixy), v současné době je však již vypracován obchodní plán, na jehož základě společnost od konce roku 2005 bude činná pouze v oblasti výroby konzumního trvanlivého (UHT) mléka. Společnost Pragolaktos působí dále také v oblasti výkupu syrového kravského mléka. Společnost Pragolaktos nekontroluje žádnou osobu. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána společná kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatelů.
Vzhledem ke skutečnosti, že nabývaná společnost Pragolaktos působí v oblasti výkupu syrového kravského mléka a v oblasti výroby konzumního mléka, vymezil tedy Úřad v případě posuzovaného spojení jako věcně relevantní trh výkupu syrového kravského mléka a trh výroby konzumního mléka 2 . Z geografického hlediska jde o trh vymezený územím celé České republiky , neboť podmínky pro provozování uvedených činností jsou na celém území České republiky dostatečně homogenní.
Na relevantním trhu výkupu syrového kravského mléka v roce 2004 dosáhla společnost ALIMPEX tržního podílu cca (obchodní tajemství) % (jak bylo uvedeno výše, po uskutečnění transakce bude tato činnost převedena na společnost Pragolaktos), společnost EHRMANN Stříbro s.r.o., jež podléhá společné kontrole pana M. Kincla a společnosti Ehrmann AG Oberschönegg im Allgäu, dosáhla tržního podílu cca (obchodní tajemství) %. Výše tržního podílu společnosti Müller na relevantním trhu výkupu syrového kravského mléka činila v roce 2004 cca (obchodní tajemství) %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu výkupu syrového kravského mléka tedy nepřesahuje (obchodní tajemství) %.
Z konkurenčních společností působí na relevantním trhu výkupu syrového kravského mléka např. společnosti MADETA, a.s. s cca (obchodní tajemství) % tržním podílem, OLMA, a.s. s cca (obchodní tajemství) % tržním podílem a Mlékárna Hlinsko s cca (obchodní tajemství) % tržním podílem.
Na relevantním trhu výroby konzumního mléka působí pouze společnost Pragolaktos s cca (obchodní tajemství) % tržním podílem a dále společnost EHRMANN Stříbro s.r.o., jež dosahuje cca (obchodní tajemství) % tržního podílu. Společnost Müller ani žádná ze společností patřících do téže skupiny v České republice na tomto relevantním trhu nepůsobí. Uskutečnění spojení tedy nebude mít za následek navýšení tržního podílu na relevantním trhu výroby konzumního mléka.
Na relevantním trhu výroby konzumního mléka působí také dostatečné množství soutěžitelů-např. společnost Mlékárna Hlinsko s cca (obchodní tajemství) % tržním podílem, MADETA, a.s. s cca (obchodní tajemství) % tržním podílem, OLMA, a.s. s cca (obchodní tajemství) % tržním podílem a Mlékárna Kunín s cca (obchodní tajemství) % tržním podílem.
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že v důsledku realizace posuzované transakce nedojde na relevantním trhu výroby konzumního mléka k žádnému navýšení tržního podílu, na relevantním trhu výkupu syrového kravského mléka pak dojde pouze k nepatrnému navýšení, přičemž na obou vymezených relevantních trzích působí dostatečné množství konkurentů.
Pokud jde o vertikální integraci, existuje tato mezi společnostmi ALIMPEX a Pragolaktos. Vertikální integrace je však dána především historicky, jelikož společnost Pragolaktos vznikla v první polovině roku 2004 vyčleněním výrobní činnosti ze společnosti ALIMPEX. Společnost ALIMPEX provádí, jak bylo uvedeno výše, výkup syrového kravského mléka, které dále přeprodává společnosti Pragolaktos (jež od počátku roku 2005 provádí výkup také přímo), která z tohoto mléka vyrábí trvanlivé (UHT) mléko a další mléčné výrobky a distribuuje je prostřednictvím společnosti ALIMPEX. Po uskutečnění spojení však dojde k omezení vertikální integrace, neboť společnost Pragolaktos bude následně sama vykupovat syrové kravské mléko, vyrábět konzumní mléko a toto mléko bude rovněž sama distribuovat.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných společností natolik, aby spojení vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
pověřený řízením odboru
ochrany hospodářské soutěže
Rozhodnutí obdrží:
Libor Prokeš, advokát
c/o NÖRR STIEFENHOFER LUTZ v.o.s.
Na Příkopě 15
110 00 Praha 1
Právní moc: 21.7.2005.
1 UHT mléko je tepelně ošetřené mléko ve smyslu § 1 odst. 2 vyhlášky č. 77/2003 Sb. ze dne 6. března 2003, kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje
2 Danou oblastí se Úřad zabýval již v rozhodnutí č.j. S 47/01-1209/01-OF. Úřad zde konstatoval, že trh konzumního mléka se skládá z mléka čerstvého a UHT mléka, přičemž i přes určité rozdíly mezi těmito produkty (spočívající v jejich trvanlivosti a následně i v charakteru jejich distribuce) je čerstvé mléko a UHT mléko z hlediska spotřebitele zaměnitelné, a to zejména vzhledem k jejich zamýšlenému způsobu použití.