UOHS S024/2004
Rozhodnutí: OF/S024/04-1092/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., a Matsushita Electric Works, Ltd.
Účastníci Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., se sídlem 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japonsko Matsushita Electric Works, Ltd., se sídlem 1048, Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8686, Japonsko
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 31. 3. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 91 KB


S 24/04-1092/04
V Brně dne 12. března 2004

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 24/04, zahájeném dne 6. února 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, společnosti Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., se sídlem 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka, Japonsko, ve správním řízení zastoupené JUDr. Lubošem Tichým, advokátem, se sídlem Václavské náměstí 57, Praha 1, na základě plné moci ze dne 15. prosince 2003, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., se sídlem 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka, Japonsko, a Matsushita Electric Works, Ltd., se sídlem 1048, Kadoma, Kadoma-shi, Osaka, Japonsko, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě veřejné nabídky na odkup akcií nezávazně vyhlášené společností Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. dne 19. ledna 2004 a následně potvrzené dne 21. ledna 2004, v jejímž důsledku má společnost Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., navýšit akciový podíl na společnosti Matsushita Electric Works, Ltd. z (obchodní tajemství) % na (obchodní tajemství) %, a tím získat možnost vykonávat kontrolu nad touto společností, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i všeobecně známých skutečností o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 7/2004 ze dne 18. února 2004. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhované transakci má dojít na základě veřejné nabídky na odkup akcií nezávazně vyhlášené společností Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., se sídlem 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka, Japonsko (dále jen "MEI"), dne 19. ledna 2004 a následně potvrzené dne 21. ledna 2004. Podle uvedené veřejné nabídky na odkup akcií má společnost MEI navýšit svůj akciový podíl na společnosti Matsushita Electric Works, Ltd., se sídlem 1048, Kadoma, Kadoma-shi, Osaka, Japonsko (dále jen "MEW"), z (obchodní tajemství) % na (obchodní tajemství) %, a tím získat možnost vykonávat kontrolu nad touto společností. Navrhovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období přesahuje hranici 5 miliard Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojovaných subjektů
Akcie společnosti MEI jsou veřejně obchodovatelné, přičemž společnost MEI není kontrolována žádným akcionářem ani jejich skupinou. Společnost MEI se v celosvětovém měřítku zabývá výrobou spotřební elektroniky, přičemž činnost společnosti MEI je rozčleněna do následujících oblastí:
Audio, video a komunikační sítě , zahrnující audio, video a komunikace (např. DVD, DVD rekordéry), komunikace pomocí pevných linek (např. komunikační zařízení, zařízení digitálního zobrazování, pohon optických disků, síťové kamery), mobilní komunikace (např. mobilní telefony), automobilová elektronika (např. automobilová audio zařízení, navigační systémy) a systémová řešení (např. přepravní systémy a digitální vysílací systémy),
Domácí spotřebiče , zahrnující domácí spotřebiče a zařízení domácností, systémy pro zdravotnictví (např. elektronické sledovací zařízení), osvětlení (např. žárovky) a systémy pro životní prostředí (např. větrací ventilátory),
Součástky a přístroje , včetně polovodičů, zobrazovacích jednotek, baterií, elektronických součástek a elektromotorů, a
Výrobní automatizace .
V České republice působí společnost MEI prostřednictvím následujících dceřiných společností:
PANASONIC CZECH REPUBLIC, s.r.o., se sídlem Křižíkova 237, Praha 8, IČ: 63993520, jež se zabývá prodejem spotřebního zařízení a elektrických a elektronických výrobků pro obchodní a profesionální využití, jakož i poskytováním služeb po prodeji těchto výrobků;
Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o., se sídlem U Panasoniku 1068/1, Plzeň, IČ: 64833054, která je činná v oblasti výroby barevných televizorů;
Panasonic Mobile & Automotive Systems Czech, s.r.o., se sídlem U Panasoniku 266, Staré Čívice, Pardubice, IČ: 26438356, vyvíjející činnost v oblasti výroby mobilních telefonů a automobilových audiosystémů;
Panasonic Europe Software Development Laboratory s.r.o., se sídlem Teslova 1, Plzeň, IČ: 26322471, působící v oblasti vývoje počítačových softwarů pro společnosti skupiny MEI;
Akcie společnosti MEW jsou veřejně obchodovatelné a před spojením nevykonává nad společností MEW kontrolu žádný z jejích akcionářů ani jejich skupina. Společnost MEW v celosvětovém měřítku působí v těchto oblastech:
Osvětlovací zařízení , zahrnující např. osvětlení domácností, osvětlení určené pro instituce a průmyslové osvětlení, osvětlení pro komerční sektor, venkovní osvětlení, součástky osvětlení (např. držáky lamp, předřadníky a zažehovače) a automatické dveřní operátory,
Informační zařízení a elektroinstalační výrobky , zahrnující např. elektroinstalační a spínací přístroje, spínače a vypínače, rozvodné desky, elektrická vedení a elektromateriál, IBS (tzv. "intelligent building" systém), síťové informační systémy a bezpečnostní systémy,
Domácí spotřebiče , zahrnující např. pánské a dámské výrobky osobní péče, výrobky pro zdravý život, výrobky pro pohodlný život, elektrické přístroje, zahradnické výrobky, hodiny, hodinky a stopky,
Výrobky určené pro stavebnictví , zahrnující např. materiály pro vnitřní vybavení, bytové zařízení, koupelny a příslušenství, materiály pro vnější úpravu,
Elektronické a plastické materiály , zahrnující např. části forem pro odlévání, průmyslové pryskyřice, laminát, sklo a cateringové zařízení, a
Řízení a automatizace , zahrnující např. reléová zařízení, spínače, senzory, spojovací zařízení, výrobní automatizační zařízení a přístroje určené pro výrobu a optické komunikační přístroje.
V České republice je společnost MEW aktivní prostřednictvím společností:
Matsushita Electric Works (CZ), s.r.o., se sídlem Průmyslová 1, Planá, IČ: 25217071, vyrábí a prodává (obchodní tajemství) přístroje pro řízení automatizace, a
Vossloh-Schwabe GmbH organizační složka, se sídlem Brunnerova 998/4, Praha 6, která prodává komponenty pro osvětlení. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Nabývaná společnost, MEW, je v České republice činná v oblasti výroby a prodeje přístrojů pro řízení automatizace a prodeje komponent pro osvětlení kromě žárovek. Nabývající společnost, MEI, působí v České republice v oblasti výroby barevných televizorů, mobilních telefonů a audiosystémů pro automobily a v oblasti prodeje elektrických a elektronických výrobků jako jsou televizory, mobilní telefony, audiovizuální technika včetně videopřehrávačů, přehrávačů DVD a DVD rekordérů, videokamer a faxů. K překrytí činností spojujících se soutěžitelů tedy nedochází.
Pokud jde o vertikální propojení spojujících se soutěžitelů, (obchodní tajemství) Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem vymezil tedy Úřad pro účely tohoto rozhodnutí jako věcně relevantní trh přístrojů pro řízení automatizace a trh komponentů pro osvětlení .Z hlediska geografického je v obou případech věcně vymezených relevantních trhů relevantním trhem pro účely tohoto rozhodnutí území celé České republiky .
Na vymezeném relevantním trhu přístrojů pro řízení automatizace v České republice dosahuje společnost MEW tržního podílu cca (obchodní tajemství) %. Mezi významné konkurenty společnosti MEW na tomto vymezeném relevantním trhu patří např. společnost TYCO, se sídlem 160 Billet Road, Walthamstow, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, s tržním podílem cca (obchodní tajemství) %, společnost SIEMENS, se sídlem Wittelsbacherplatz 2, Mnichov, Spolková republika Německo, s tržním podílem cca (obchodní tajemství) %, společnost FCI, se sídlem 145 rue Yves le Coz, Versailles, Cedex, Francouzská republika, s tržním podílem cca (obchodní tajemství) % a společnost MOLEX, se sídlem Felix-Wankel-Str. 11, Heilbronn-Biberach, Spolková republika Německo, s tržním podílem cca (obchodní tajemství) %.
Na vymezeném relevantním trhu komponent pro osvětlení v České republice dosahuje společnost MEW tržního podílu cca (obchodní tajemství) %. Mezi významné konkurenty společnosti MEW na tomto vymezeném relevantním trhu patří např. společnost Helvar, se sídlem Purotie 3, Helsinki, Finská republika, s tržním podílem cca (obchodní tajemství) %, společnost TridonicAtco GmbH & Co KG, se sídlem Farbergasse 15, Dornbirn, Rakouská republika, s tržním podílem cca (obchodní tajemství) % a společnost A.A.G.Stucchi, se sídlem IV Novembre, Olginate, Italská republika, s tržním podílem cca (obchodní tajemství) %.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných společností natolik, aby spojení vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Luboš Tichý
AK Squire, Sanders & Dempsey, v.o.s.
Václavské náměstí 57
110 00 Praha 1
Právní moc: 31.3.2004.