UOHS S024/2003
Rozhodnutí: OF/S024/03-918/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-PENTA INVESTMENTS LIMITED a Léčebné lázně Jáchymov a.s.
Účastníci PENTA INVESTMENTS LIMITED, se sídlem 28th October No. 319, Kanika Business Cente, 2nd floor, Limassol 3105, Kypr Léčebné lázně Jáchymov a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 8. 4. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 75 KB


S 24/03-918/03 V Brně dne 21.března 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 24/03, zahájeném dne 6. února 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost PENTA INVESTMENTS LIMITED, se sídlem 28th Octovriu No. 319, Kanika Business Center, 2nd floor, Limassol 3105, Kypr, ve správním řízení právně zastoupená Mgr. Radkem Pokorným, advokátem, na základě plné moci ze dne 22. července 2002, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů PENTA INVESTMENTS LIMITED, se sídlem 28th Octovriu No. 319, Kanika Business Center, 2nd floor, Limassol 3105, Kypr, a Léčebné lázně Jáchymov a.s., se sídlem Jáchymov, T. G. Masaryka 415, ke kterému dochází dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě dopisu ze dne 26. února 2002, kterým společnost PENTA INVESTMENTS LIMITED uplatnila opci na koupi akcií společnosti Léčebné lázně Jáchymov a.s., představujících 71,5% podíl na základním kapitálu společnosti Léčebné lázně Jáchymov a.s., od společnosti Médeia Bohemia, a.s., se sídlem Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 6, a na základě Opční smlouvy o úplatném převodu cenných papírů uzavřené mezi společnostmi INVEST KAPA, a.s., se sídlem administratívna budova PD, Dunajská Lužná, Slovenská republika, a PENTA INVESTMENTS LIMITED, upravující výkon hlasovacích práv ve společnosti Léčebné lázně Jáchymov a.s. ve prospěch společnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, smlouvy o úvěru, smlouvy a opční smlouvy o úplatném převodu cenných papírů a dalších informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 07/03 ze dne 19. února 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k jeho podkladu a ke způsobu jeho zjištění.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě dopisu ze dne 26. února 2002, kterým společnost PENTA INVESTMENTS LIMITED, se sídlem 28th Octovriu No. 319, Kanika Business Center, 2nd floor, Limassol 3105, Kypr, (dále jen " PENTA ") uplatnila opci na koupi akcií společnosti Léčebné lázně Jáchymov a.s., se sídlem Jáchymov, T. G. Masaryka 415, (dále jen " LLJ ") představujících 71,5% podíl na základním kapitálu společnosti LLJ od společnosti Médeia Bohemia, a.s., se sídlem Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 6, s tím, že dne 27. února 2002 převedla společnost PENTA akcie společnosti LLJ na základě Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů na společnost INVEST KAPA, a.s., se sídlem administratívna budova PD, 900 42 Dunajská Lužná, Slovenská republika, když zároveň s uzavřením této smlouvy byla mezi společnostmi PENTA a INVEST KAPA, a.s. uzavřena Opční smlouva o úplatném převodu cenných papírů upravující výkon hlasovacích práv ve společnosti LLJ ve prospěch společnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED.
Celkový celosvětový čistý obrat společností PENTA a LLJ za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč , přesahuje tedy hranici stanovenou v § 13 písm. a) zákona, a tím je splněna notifikační podmínka dle tohoto ustanovení. Posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Strany spojení
PENTA je společností založenou podle práva Kypru, jejíž právní úprava se nejvíce blíží české úpravě akciové společnosti. Společnost PENTA náleží do koncernové struktury PENTA HOLDING LIMITED. V rámci holdingu má PENTA pozici investora pro všechny význačnější investiční projekty, takže jejím předmětem působení je nabývání a držení majetkových (akciových) podílů v různých společnostech za účelem jejich zhodnocení, tj. provedení restrukturalizace v jednotlivých společnostech, po kterém následuje jejich prodej strategickým investorům. Tyto strategické investiční projekty mají povětšinou střednědobý charakter.
V České republice kontroluje PENTA společnost SANITAS, a.s. zabývající se distribucí léčiv a zdravotnických prostředků a společnost Adast a.s., která připravuje akvizici společnosti ADAMOVSKÉ STROJÍRNY a.s. Spojení bylo posuzováno Úřadem v rámci řízení S 26/03 a dne 10. března 2003 povoleno.
LLJ jsou akciovou společností založenou podle práva České republiky. Jedná se o společnost působící primárně v oblasti lázeňství (balneologie), s čímž souvisí i další společností poskytované služby ubytovacího charakteru poskytované lázeňským hostům. Společnost LLJ nevykonává kontrolu v žádné společnosti.
Před spojením byla společnost LLJ kontrolována společností Médeia Bohémia, a.s. Společnost Médeia přistoupila k závazku své mateřské společnosti-společnosti KTP Quantum, a.s. vůči společnosti PENTA a tento úvěr zajistila zajišťovacím převodem akcií společnosti LLJ, na které později uplatnila společnost PENTA opci.
Dopady spojení
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Jak je zřejmé z výše uvedeného, činnosti spojujících se soutěžitelů se ani v České republice ani mimo ni nepřekrývají. Při vymezování relevantních trhů vycházel Úřad především z převáděných podnikatelských aktivit společnosti LLJ, neboť po uskutečnění spojení tyto činnosti rozšíří pole působnosti společnosti PENTA.
Posuzované spojení se v České republice dotýká oblasti poskytování lázeňské péče. Základním přírodním zdrojem lázní LLJ jsou léčebné prameny získané z 12. patra jáchymovského dolu SVORNOST a základní používanou metodou je tzv. radónová koupel. Jejím prostřednictvím jsou léčeny například následující poruchy: revmatoidní artritis, osteoporóza, koxatróza, gonatróza, stavy po ortopedických operacích s použitím náhrady kloubní, stavy po poraněních a operacích periferního nervstva s poruchami hybnosti, metabolická onemocnění s postižením kloubů atd. V případě, že komplex léčebných procedur není dostatečně účinný, používá se ještě doplňkově tradiční brachyradiumterapie a nenádorová rentgenoterapie. Ošetřovaným jsou ze strany LLJ poskytovány i navazující ubytovací (hospitalizační) a stravovací služby, které jsou komplexní součástí léčebné lázeňské péče a nejsou běžně poskytovány odděleně.
Poskytování lázeňské péče by mohlo být z teoretického hlediska rozděleno jednak dle používaných metod péče/léčby (koupele, obklady, per orální užívání minerálních vod z léčivých pramenů, pobyt pacientů v pro ně vhodném klimatickém prostředí atp.), nebo případně dle léčených indikací, protože v některých případech je nutno použít pro léčbu ošetřovaného kombinaci několika léčebných postupů. Navíc někteří pacienti mohou trpět kombinacemi nemocí či poúrazových komplikací, které použití některých metod vylučují.
Vzhledem k tomu, že se činnosti spojujících se soutěžitelů v České republice ani mimo ni nepřekrývají, nebylo v daném případě třeba vymezit relevantní trh s konečnou platností, neboť při jakémkoliv v úvahu přicházejícím vymezení relevantního trhu nedojde k posílení postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich takovým způsobem, který by jim umožňoval chovat se na trhu nezávisle na jiných soutěžitelích či spotřebitelích.
Z hlediska geografického reprezentuje výše vymezený relevantní trh území celé České republiky, neboť podmínky pro poskytování služeb náležejících do výše uvedeného relevantního trhu jsou dostatečně homogenní na celém území České republiky.
Z pohledu časového se jedná o trvalý trh založený na pravidelných, opakujících se dodávkách. Takovéto dodávky nejsou předmětem jakýchkoli výrazných změn v průběhu kalendářního roku.
Tržní podíl společnosti LLJ v oblasti poskytování lázeňské péče v České republice představuje cca (obchodní tajemství) .
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a především s ohledem na absenci překrývání podnikatelských aktivit, dospěl Úřad k závěru, že v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů nedojde ke snížení úrovně konkurenčního prostředí, v jehož důsledku by byla podstatně narušena hospodářská soutěž v České republice.
Lze konstatovat, že zamýšleným spojením, které je spojením konglomerátního charakteru, nedojde ke vzniku dominantního postavení, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice. Koncern PENTA HOLDING LIMITED prostřednictvím společnosti PENTA v tomto případě vystupuje pouze v pozici portfoliového investora, který nebyl aktivní na trhu/trzích v oblasti poskytování lázeňské péče. Mezi stranami spojení neexistuje žádné vzájemné překrytí.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
JUDr. Robert Neruda
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží: Mgr. Radek Pokorný, advokát advokátní kancelář Pokorný, Wagner a spol. Karolíny Světlé 301/8 110 00 Praha 1