UOHS S0238/2017
Rozhodnutí: S0238/2017/KS-30319/2017/840/DUl Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů PENTA INVESTMENTS LIMITED / Medica Healthworld a.s.
Účastníci PENTA INVESTMENTS LIMITED Medica Healthworld a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2017
Datum nabytí právní moci 23. 10. 2017
Dokumenty dokument ke stažení 386 KB


Č. j.: ÚOHS-S0238/2017/KS-30319/2017/840/DUl

Brno: 18. 10. 2017Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0238/2017/KS, zahájeném dne 21. 6. 2017 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Spojené státy americké, Channel Islands, St. Helier, JE23RG, 5-7 Old Street, Osprey House, 3. patro, zastoupená společností Jan Evan, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Praha 1, Na Florenci 2116/15, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

ROZHODNUTÍ:
Spojení soutěžitelů PENTA INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Spojené státy americké, Channel Islands, St. Helier, JE23RG, 5-7 Old Street, Osprey House, 3. patro, a Medica Healthworld Hospital a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 832/19, IČO 03292193, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu akcií uzavřené dne [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] mezi společností Medica Healthworld a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 832/19, IČO 27661857, jako prodávajícím, a společností Penta Hospitals CZ, s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, IČO 4116364, jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost PENTA INVESTMENTS LIMITED, prostřednictvím společnosti Penta Hospitals CZ, s.r.o., nabýt obchodní podíl představující 100 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Medica Healthworld Hospital a.s., a tím i získat možnost nepřímo výlučně tuto společnost kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona

POVOLUJE.

Odůvodnění

1. Správní řízení o povolení posuzovaného spojení soutěžitelů bylo Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zahájeno dne 21. 6. 2017 na základě zjednodušeného návrhu společnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Spojené státy americké, Channel Islands, St. Helier, JE23RG, 5-7 Old Street, Osprey House, 3. patro (dále jen PENTA nebo také Navrhovatel ). Tato skutečnost byla zveřejněna v souladu s § 16a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon), na webových stránkách Úřadu. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, Úřad žádnou námitku k uvedené transakci neobdržel.
2. V souvislosti s informacemi obsaženými v předmětném návrhu na povolení spojení soutěžitelů Úřad zjistil, že pro posouzení dopadů spojení na hospodářskou soutěž a vydání rozhodnutí o povolení spojení bylo nezbytné doplnění dalších informací a podkladů ze strany účastníka řízení, tj. společnosti PENTA. Vyžádané informace se vztahovaly zejména k určení postavení spojujících se soutěžitelů v oblasti maloobchodního prodeje léčiv a lékárenského zboží na území města Sokolov, resp. na území 20minutové dojezdové vzdálenosti od lékárny v areálu nemocnice v Sokolově, ve které se činnosti spojujících se soutěžitelů překrývaly. K tomuto doplnění vyzval Úřad společnost PENTA dne 27. 6. 2017, [1] přičemž odpověď Navrhovatele Úřad obdržel dne 17. 7. 2017.
3. Ve svém podání reagujícím na Výzvu k doplnění návrhu společnost PENTA mimo jiné odhadla výši tržních podílů, kterých dosahují spojující se soutěžitelé na trhu maloobchodního prodeje léčiv a lékárenského zboží na území 20minutové dojezdové vzdálenosti od lékárny, která má sídlo v areálu nemocnice v Sokolově. Dále Navrhovatel uvedl i odhad tržního procentního podílu, kterého dosahují spojující soutěžitelé na výše uvedeném trhu na území města Sokolov. [2] Současně však společnost PENTA argumentovala, že dle jejího názoru v oblasti maloobchodního prodeje léčiv a lékárenského zboží nedochází k překrytí činností spojujících se soutěžitelů, neboť lékárna provozovaná podnikatelskou skupinou, v jejímž čele stojí společnost Medica Healthworld Hospital a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 832/19, IČO 03292193 (dále jen MHH ), je lékárnou ústavního typu, která hlavně zásobuje léky nemocnici v Sokolově a která prodává léčiva přímo pacientům pouze doplňkově.
4. Při určení (resp. odhadu) výše tržních podílu spojujících se soutěžitelů na předmětném trhu Navrhovatel uvedl, že nemá k dispozici údaje o obratech jednotlivých konkurenčních lékáren, a proto odhadl podíl spojujících se soutěžitelů na základě předpokladu, že jednotlivé lékárny ve zkoumaném území dosahují stejných tržeb, s výjimkou lékárny v areálu nemocnice v Sokolově, jejíž postavení na trhu ponížil koeficientem [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] (což má odpovídat tomu, že pouze [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] % obratu této lékárny je tvořeno prodejem léčiv konečným spotřebitelům). [3]
5. Společnost PENTA tímto způsobem odhadla, že společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů v oblasti maloobchodního prodeje léčiv a lékárenského zboží dosahoval cca [5-15]% jak na území dojezdové vzdálenosti 20 minut od lékárny v areálu nemocnice v Sokolově, tak i na území města Sokolov. [4]
6. Na uvedené doplnění návrhu na povolení spojení soutěžitelů reagoval Úřad dne 26. 7. 2017 svým Sdělením Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. ÚOHS-S0238/2017/KS-21610/840/DUl (dále jen Sdělení ). [5] Ve svém Sdělení se Úřad neztotožnil s tvrzením Navrhovatele, že lékárna v areálu nemocnice v Sokolově působí na odlišném produktovém trhu než lékárny provozované podnikatelským uskupením Navrhovatele. Lékárna v areálu nemocnice v Sokolově kromě toho, že zajišťuje nemocnici v Sokolově zásobování léčivy, rovněž slouží k maloobchodnímu prodeji zboží konečným spotřebitelům (sám Navrhovatel konstatoval, že tento prodej činí cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] % celkových tržeb předmětné lékárny). S ohledem na výše uvedené Úřad konstatoval, že posuzovaným spojením soutěžitelů dochází k překryvu aktivit spojujících se soutěžitelů na trhu maloobchodního prodeje léčiv a lékárenského zboží vymezeného územím 20minutové dojezdové vzdálenosti od lékárny v areálu nemocnice v Sokolově, popř. územím města Sokolov.
7. K metodě stanovení výše tržních podílů na základě počtu lékáren Úřad společnosti PENTA sdělil, že tržní podíl spojujících se soutěžitelů na trhu maloobchodního prodeje léčiv a lékárenského zboží na výše zmiňovaných územích nelze určit jen prostřednictvím prostého porovnání počtu lékáren provozovaných spojujícími se soutěžiteli a lékáren konkurenčních (tj. za využití předpokladu stejného obratu dosaženého všemi lékárnami). Důležitějším ukazatelem jsou v daném případě dosahované obraty jednotlivých lékáren, které poukazují na význam konkrétní lékárny pro spotřebitele. Navíc z předcházející rozhodovací praxe Úřadu vyplynulo, že tržní podíl lékárenského řetězce Dr. Max , který je provozován podnikatelskou skupinou Navrhovatele, určený na základě počtu lékáren umístěných na relevantních trzích, je mnohdy podstatně nižší než v případě, kdy je tržní podíl tohoto řetězce určen na základě skutečně dosahovaného obratu. [6]
8. Vzhledem ke skutečnosti, že ani po výše uvedeném doplnění informací ze strany společnosti PENTA nebylo možné s jistotou vyloučit, že tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele, který by byl určen na základě skutečně dosažených obratů jednotlivých lékáren, by přesáhl, a to i výrazně, hranici 15 % a že podnikatelská skupina, jejíž součástí je i Navrhovatel, na území České republiky představuje nejvýznamnějšího soutěžitele v oblasti maloobchodního prodeje léčiv a lékárenských produktů, který je současně vertikálně integrován i do oblasti velkoobchodního prodeje léčiv, posuzované spojení soutěžitelů by mohlo vzbuzovat vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže. Současně bylo obtížné určit, zda předmětné spojení splňuje znaky definované v § 16a zákona pro aplikaci zjednodušené procedury. [7] Z uvedených důvodů Úřad dne 26. 7. 2017 svým Sdělením vyzval společnost PENTA v souladu s ustanovením § 16a odst. 3 věta třetí zákona, aby podala úplný návrh na povolení posuzovaného spojení soutěžitelů. To Navrhovatel učinil dne 26. 9. 2017.
9. Skutečnost, že byl Úřadu podán úplný návrh na povolení předmětného spojení soutěžitelů, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona zveřejněna v Obchodním věstníku č. OV00802899 ze dne 2. 10. 2017. Tato skutečnost byla současně zveřejněna na webových stránkách Úřadu. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou námitku k uvedené transakci neobdržel.
10. Za účelem získání informací potřebných k náležitému zjištění skutkového stavu v oblastech dotčených posuzovanou transakcí Úřad oslovil konkurenty spojujících se soutěžitelů. Některé z oslovených subjektů ve svých vyjádřeních sdělily Úřadu námitky proti posuzovanému spojení soutěžitelů. Úřad se bude těmito námitkami zabývat níže v tomto rozhodnutí.
11. Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výročních zpráv a účetních závěrek spojujících se soutěžitelů, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů. Dále Úřad vycházel z informací a stanovisek obdržených od konkurentů spojujících se soutěžitelů. Úřad zohlednil rovněž svoji předchozí rozhodovací praxi a přihlédl i k rozhodovací praxi Evropské komise.

I. Notifikační podmínky
12. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o převodu akcií uzavřené dne [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] mezi společností Medica Healthworld a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 832/19, IČO 27661857 (dále jen MHW ), jako prodávajícím, a společností Penta Hospitals CZ, s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, IČO 4116364, jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost PENTA, prostřednictvím společnosti Penta Hospitals CZ, s.r.o., nabýt obchodní podíl představující 100 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti MHH, a tím i získat možnost nepřímo výlučně tuto společnost kontrolovat.
13. Navrhovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 2 zákona, neboť podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nebo jeho část, zejména nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů anebo smlouvou nebo jinými způsoby, které jim umožní takového soutěžitele nebo jeho část kontrolovat.
14. Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a každý ze spojujících se soutěžitelů dosáhl za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.

II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
15. Společnost PENTA je holdingovou společností stojící v čele podnikatelské skupiny (dále jen Skupina PENTA ), která působí v různých odvětvích činnosti v rámci svých investičních projektů v zemích Evropy. [8] Na území České republiky je Skupina PENTA činná zejména v oblastech (i) velkoobchodní distribuce léčivých přípravků, léčivých látek, doplňků stravy, kosmetických výrobků a dalšího zboží do nemocnic, [9] (ii) zdravotních služeb lůžkové a ambulantní péče, [10] (iii) provozování lékáren, [11] (iv) výroby a prodeje částí letadel, vrtulníků, leteckých komponentů a oprav letecké techniky, [12] (v) provozování kurzových sázek, [13] (vi) zpracování masa a výroby masných výrobků, [14] (vii) realitní a developerské činnosti [15] a (vii) přípravy, tisku a distribuce novin a časopisů. [16]
16. Společnost MHH je v době před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů kontrolována společností MHW a sama kontroluje společnost NEMOS GROUP a.s. [17] (dále jen NEMOS ) a její dceřiné společnosti (společně dále jen Skupina MHH ). NEMOS je holdingová společnost, která působí prakticky výlučně na území České republiky. Skupina MHH vyvíjí podnikatelskou činnost zejména v oblasti poskytování zdravotnických služeb formou ambulantní [18] a lůžkové péče. [19] V rámci areálu nemocnice v Sokolově je provozována i lékárna společnosti NEMOS, která slouží jako lékárna ústavního typu, dodávající zboží přímo pro nemocnici a v menším objemu také koncovému spotřebiteli. Dále se společnosti Skupiny MHH zabývají poskytováním účetních a poradenských služeb, [20] správou a pronájmem vlastní nemovitosti provozovatelům zdravotnických zařízení ambulantního typu, [21] poskytováním IT služeb zaměřených na správu HW a SW [22] a vyvíjí aktivity v oblasti prodeje zdravotnické techniky, vybavení a zdravotnického materiálu, [23] přičemž tyto aktivity jsou vyvíjeny zejména vůči společnostem náležícím do podnikatelské skupiny kontrolované společností MHH.

III. Dopady spojení
17. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, jímž je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
18. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 2 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele či na ně vertikálně navazují nebo jim předcházejí.
19. Z výše uvedeného popisu aktivit spojujících se soutěžitelů vyplývá, že oba spojující se soutěžitelé působí zejména v oblasti poskytování zdravotnických služeb formou ambulantní a lůžkové péče a v oblasti maloobchodního prodeje léčiv a lékárenského zboží. Skupina PENTA pak působí i v oblasti velkoobchodního prodej léčiv, přičemž tato společnost dodává léčiva do lékáren, provozovaných společností náležící do Skupiny PENTA, a do nemocnic, a to jak do nemocnice provozované Skupinou PENTA, tak i do nemocnic provozovaných subjekty nezávislými na Skupině PENTA . [24]
20. Další aktivity Skupiny MHH, tj. poskytování účetních a poradenských služeb, správa a pronájem vlastních nemovitostí provozovatelům zdravotnických zařízení ambulantního typu, poskytování IT služeb zaměřených na správu HW a SW a prodej zdravotnické techniky, vybavení a zdravotnického materiálu, jsou vyvíjeny zejména vůči společnostem, jež jsou součástí podnikatelské Skupiny MHH, a třetím osobám jsou tyto výrobky či služby nabízeny jen marginálně. S ohledem na tuto skutečnost a vzhledem k tomu, že činnosti spojujících se soutěžitelů se v těchto oblastech nepřekrývají (produktově nebo geograficky), Úřad se jimi dále v tomto rozhodnutí nebude zabývat.

III.1 Oblast poskytování zdravotní péče
21. V oblasti poskytování zdravotnických služeb Navrhovatel působí výlučně prostřednictvím společnosti Nemocnice Vrchlabí, s.r.o., která provozuje nemocnici ve Vrchlabí, tj. v Královéhradeckém kraji. Skupina MHH je v oblasti poskytování zdravotnických služeb aktivní prostřednictvím společnosti NEMOS SOKOLOV s.r.o., která provozuje nemocnici v Sokolově (Karlovarský kraj) a v Sušici (Plzeňský kraj), a prostřednictvím společnosti NEMOS PLUS s.r.o., která provozuje nemocnici v Ostrově nad Ohří (Karlovarský kraj). V rámci Skupiny MHH dále působí společnosti (i) NEMOS AMBULANCE s.r.o., poskytující komplexní ambulantní zdravotní péči [25] v Karlových Varech, Sokolově, Nejdku, Ostrově, Vintířově a Vřesové, (ii) ORTHO-CENTRUM s.r.o., která poskytuje ambulantní péči a jednodenní zdravotní péči v oboru ortopedie, (iii) NEMOS STOMATOLOGICKÉ CENTRUM s.r.o., poskytující ambulantní péči v zubním lékařství, a (iv) NEMOS Medical Private Care s.r.o., činné jako zdravotnické zařízení v oboru všeobecného lékařství a ambulantní specializované zařízení v oboru oftalmologie (tři poslední jmenované společností působí v Praze).
22. V souvislosti s předchozí rozhodovací praxí Úřadu [26] v oblasti poskytování zdravotní péče by bylo možno ambulantní zdravotní péči a lůžkovou zdravotní péči považovat za samostatné věcně relevantní trhy, přičemž Úřad při vymezování relevantních trhů rovněž přihlíží k dalšímu možnému detailnějšímu členění výše uvedených oblastí poskytování zdravotní péče dle konkrétních specializovaných lékařských oborů, a to zejména vzhledem ke skutečnosti, že péče v těchto oborech je poskytována specializovanými pracovníky a jednotlivé typy péče poskytované na odděleních či ambulancích jsou vzájemně nezastupitelné, a to jak z hlediska nabídky, tak i poptávky.
23. Z hlediska geografického Úřad ve své předchozí rozhodovací praxi posuzoval dopady spojení soutěžitelů působících v oblasti zdravotnických služeb lůžkové i ambulantní péče s ohledem na dostupnost zdravotnického zařízení pacientům z hlediska jejich dopravy do příslušného zdravotnického zařízení na lokálně vymezených relevantních trzích, a to zejména v rámci krajů (při zohlednění přilehlých oblastí krajů sousedních), případně též okresů či úžeji vymezených oblastí, a to zejména v případě poskytování ambulantní péče, kterou vyhledávají pacienti v bezprostřední blízkosti svého bydliště. [27]
24. Z hlediska geografického spojující se soutěžitelé působí v územích od sebe relativně vzdálených, když Skupina PENTA je aktivní v Královehradeckém kraji (prostřednictvím nemocnice ve Vrchlabí), zatímco Skupina MHH je aktivní v oblasti lůžkové zdravotnické péče v krajích Plzeňském a Karlovarském a v oblasti ambulantní zdravotní péče v krajích Plzeňském, Karlovarském, Vysočina a v Hlavním městě Praha. Nejbližšími zdravotnickými zařízení provozovanými Skupinou MHH k nemocnici ve Vrchlabí je v oblasti lůžkové péče nemocnice v Ostrově nad Ohří, která je vzdálená více než 260 km, a v oblasti zdravotnické péče ambulantní zdravotnická zařízení v Praze, která jsou vzdálená cca 130 km. Zdravotnická zařízení spojujících se soutěžitelů si tak nejsou navzájem geograficky blízká a jejich pacienti mají na výběr z řady jiných, výrazně bližších zdravotnických zařízení (ambulantních i nemocničních) konkurenčních subjektů, která se nacházejí ve stejných krajích či krajích sousedících.
25. S ohledem na výše uvedené, předmětné spojení soutěžitelů v oblasti poskytování zdravotní péče lůžkové i ambulantní nevzbuzuje obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže a v daném případě tak není nezbytné vymezovat relevantní trhy z hlediska produktového ani geografického.
III.2 Oblast maloobchodního prodeje léčiv a lékárenských produktů
26. Oblastí maloobchodního prodeje léčiv a lékárenských produktů (společně dále také jen léčiv ) se Úřad rovněž zabýval ve své předcházející rozhodovací praxi, v níž Úřad s ohledem na dané charakteristiky různých typů lékáren naznačil, že by bylo možné oblast maloobchodního prodeje léčiv členit na maloobchodní prodej léčiv do zdravotnických zařízení a maloobchodní prodej léčiv konečným spotřebitelům (tj. prostřednictvím veřejných, ale i ústavních lékáren). Další členění maloobchodního prodeje léčiv přicházející v úvahu Úřad spatřoval v rozdělení prodávaného zboží v závislosti na tom, zda se jedná o léčiva na lékařský předpis či léčiva prodejná bez lékařského předpisu.
27. S ohledem na skutečnost, že činnosti spojujících se soutěžitelů se v oblasti maloobchodního prodeje překrývají, a to pouze ve vztahu k prodejům léčiv konečným spotřebitelům, s vědomím toho, že prakticky veškeré lékárny nabízejí jak léčiva na lékařský předpis, tak i léčiva prodejná bez předpisu, a jednotlivé lékárny si navzájem cenově konkurují jak při prodeji léčiv na lékařský předpis, tak při prodeji volně prodejných léčiv, Úřad nepovažuje za nezbytně nutné pro účely posouzení dopadů horizontálního propojení spojujících se soutěžitelů rozlišovat prodej léčiv prostřednictvím veřejných či ústavních lékáren, ani prodej léčiv na předpis či prodej volně přístupných léčiv.
28. S přihlédnutím ke všem shora uvedeným okolnostem Úřad v posuzovaném případě vymezil pro účely tohoto správního řízení produktový relevantní trh jako trh maloobchodního prodeje léčiv konečným spotřebitelům.
29. Při vymezování relevantního trhu maloobchodního prodeje léčiv konečným spotřebitelům z hlediska geografického Úřad vycházel ve své předcházející rozhodovací praxi z následujících úvah.
30. Konečný spotřebitel je při svém výběru lékárny omezen několika faktory, a to zejména časovou a dopravní dostupností lékárny, která mnohdy může být ovlivněna i zdravotním stavem spotřebitele. Z tohoto důvodu spotřebitel považuje za relevantní oblast, v níž poptává léčiva, popřípadě hledá alternativní dodavatele předmětného zboží, pouze lokální, tj. regionálně omezené, území. V minulosti Úřad považoval zpravidla za geograficky relevantní trh území cca 20minutové dojezdové vzdálenosti jízdy autem okolo místa spotřebitele, resp. okolo umístění lékáren spojujících se soutěžitelů, přičemž s ohledem na potřebu určitého zjednodušení, respektive schopnost získání relevantních dat, byl posuzován dopad na trhy maloobchodního prodeje léčiv na území jednotlivých okresů, popřípadě větších měst, České republiky. [28] V posledních případech spojení soutěžitelů v oblasti maloobchodního prodeje léčiv konečným spotřebitelům Úřad rovněž posuzoval dopady spojení ve vztahu k území vymezenému vzdáleností cca 5 km od lékáren provozovaných nabývaných soutěžitelem. [29]
31. S ohledem na výše uvedené Úřad v rámci posouzení možných dopadů na hospodářskou soutěž v oblasti maloobchodního prodeje léčiv konečným spotřebitelům posuzoval situaci alternativně při dvou definicích relevantního geografického trhu připadajícího v úvahu, a to na území města Sokolov [30] a na území 20minutové dojezdové vzdálenosti od lékárny provozované Skupinou MHH v areálu nemocnice v Sokolově.
32. Za účelem zjištění celkových velikostí relevantních trhů Úřad oslovil veškeré subjekty, které v daných územích provozují lékárny a které Úřadu identifikoval Navrhovatel ve svém úplném návrhu na povolení spojení, který Úřadu byl doručen dne 26. 9. 2017, se žádostí o poskytnutí informací o jimi dosažených obratech z maloobchodního prodeje léčiv konečným spotřebitelům v roce 2016. [31] S ohledem na skutečnost, že některé z lékáren identifikovaných spojujícími se soutěžiteli již byly uzavřeny, [32] působí pouze jako dodavatelé léčiv do nemocnic, [33] či se nacházejí mimo výše uvedené relevantní území, [34] Úřad jejich výkony do celkové velikosti relevantního trhu nezapočítal, neboť tyto nepředstavují konkurenci spojením vzniklému soutěžiteli. Co se týče lékárny provozované Skupinou MHH v areálu nemocnice v Sokolově, Úřad musel její skutečně dosažený obrat z maloobchodního prodeje léčiv konečným spotřebitelům (nikoli nemocnici v Sokolově) v roce 2016 upravit, neboť tato lékárna nabízí své služby konečným zákazníkům až od září roku 2016. Aby mohl být vzat v potaz její reálný konkurenční význam, Úřad při celkové velikosti relevantního trhu a jejího tržního podílu v roce 2016 započítal obrat, kterého daná lékárna dosáhla za období září 2016-srpen 2017. S ohledem na skutečnost, že některé z oslovených subjektů (3) na výzvu Úřadu nereagovaly, při stanovení výše jejich obratu pro účely zjištění celkové velikosti relevantního trhu Úřad vycházel z kvalifikovaného odhadu jejich obratu, který Úřadu poskytl Navrhovatel.
III.2.1 Dopady spojení soutěžitelů na trh maloobchodního prodeje léčiv konečným spotřebitelům na území města Sokolov
33. Na území města Sokolov je v době před uskutečněním navrhovaného spojení soutěžitelů aktivních 6 soutěžitelů, kteří dohromady provozují 8 lékáren.
34. Spojující se soutěžitelé provozují každý jednu lékárnu, Skupina PENTA lékárnu pod obchodní značkou Dr. Max a Skupina MHH lékárnu nacházející se v areálu nemocnice v Sokolově. V roce 2016 dosáhla Skupina PENTA na trhu maloobchodního prodeje léčiv konečným spotřebitelům na území města Sokolov cca [15-25]% tržního podílu, postavení Skupiny MHH pak činilo cca [5-15]% . Tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele tak činí cca [15-25]% .
35. Spojením vzniklý soutěžitel bude na trhu maloobchodního prodeje léčiv konečným spotřebitelům na území města Sokolov čelit konkurenci ze strany 4 subjektů, když individuální tržní postavení tří z nich bude obdobné (mírně vyšší či mírně nižší) postavení Skupiny PENTA po uskutečnění navrhované transakce. Z hlediska dosaženého obratu nejvýznamnějšími soutěžiteli na předmětném trhu ve městě Sokolov, když oba dosahují individuálního tržního podílu ve výši 25-35 %, jsou společnosti Lékárna Zelená hvězda s.r.o., která provozuje 2 lékárny, a společnost Léčebně preventivní zařízení s.r.o., které své služby nabízí v jedné lékárně. Další soutěžitelé prodávající na území města Sokolov léčiva jsou společnost HERBA cz, s.r.o., která provozuje 2 lékárny a která dosahuje 15-25% tržního podílu, a lékárna Tilia, která je provozovaná fyzickou osobou a jejíž tržní podíl odpovídá 5-15 %.
36. Z provedeného šetření Úřadu dále vyplynulo, že kromě dvou nynějších lékáren, které spojující se soutěžitelé v současnosti na území města Sokolov provozují, Skupina PENTA [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] bude otevírat další lékárnu. Důsledkem toho bude situace, kdy spojením vzniklý soutěžitel bude disponovat jednou třetinou z celkového počtu lékáren prodávajících léčiva na území města Sokolov. Nicméně s ohledem na to, že na území města Sokolov působí kromě lékáren spojujících se soutěžitelů i větší množství konkurenčních lékáren (6), které zajišťují konečným spotřebitelům dostatek alternativ při výběru lékárny, a vzhledem k tomu, že nabývaná lékárna v areálu nemocnice Sokolov z hlediska výše jejího obratu představuje nejmenšího soutěžitele na trhu, nebude mít posuzované spojení soutěžitelů za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na trhu.
III.2.2 Dopady spojení soutěžitelů na trh maloobchodního prodeje léčiv konečnému spotřebiteli na území 20minutové dojezdové vzdálenosti od lékárny provozované v areálu nemocnice v Sokolově
37. Na území 20minutové dojezdové vzdálenosti od lékárny provozované v areálu nemocnice v Sokolově je v době před uskutečněním navrhovaného spojení soutěžitelů aktivních 21 soutěžitelů, kteří dohromady provozují 36 lékáren.
38. Skupina PENTA na předmětném trhu provozuje pod obchodní značkou Dr. Max sedm lékáren a Skupina MHH lékárnu nacházející se v areálu nemocnice v Sokolově. V roce 2016 dosáhla Skupina PENTA na trhu maloobchodního prodeje léčiv konečnému spotřebiteli na území 20minutové dojezdové vzdálenosti od lékárny provozované v areálu nemocnice v Sokolově cca [25-35]% tržního podílu, postavení Skupiny MHH pak činilo cca [0-5]% . Tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele tak činí cca [25-35]% .
39. Spojením vzniklý soutěžitel bude na trhu maloobchodního prodeje léčiv konečnému spotřebiteli na území 20minutové dojezdové vzdálenosti od lékárny v areálu nemocnice v Sokolově čelit konkurenci ze strany 19 subjektů. Z hlediska dosaženého obratu nejvýznamnějšími konkurenty spojením vzniklého soutěžitele jsou společnosti Lékárna Zelená hvězda s.r.o., která na předmětném relevantním trhu provozuje celkem čtyři lékárny, a BENU Česká republika a.s. a PHARMA J a J, s.r.o., které obě nabízí své služby ve dvou lékárnách. Tyto společnost dosahují individuálních podílů ve výši 5-15 %. Z ostatních soutěžitelů na trhu maloobchodního prodeje léčiv na území 20minutové dojezdové vzdálenosti od lékárny nacházející se v areálu nemocnice v Sokolově provozují více než jednu lékárnu ještě společnosti HERBA cz, s.r.o., KARLOPHARMA spol. s r.o. a Lékárna ČEDVO s.r.o.
40. S ohledem na skutečnost, že na území 20minutové dojezdové vzdálenosti od lékárny v areálu nemocnice v Sokolově působí kromě lékáren spojujících se soutěžitelů i větší množství konkurenčních lékáren (28), které zajišťují konečným spotřebitelům dostatek alternativ při výběru lékárny, a vzhledem k tomu, že nabývaná lékárna v areálu nemocnice v Sokolově z hlediska výše jejího obratu představuje jednoho z menších soutěžitelů na trhu a že v důsledku navrhované transakce dochází pouze k velmi malému navýšení tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele, nebude mít posuzované spojení soutěžitelů za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na trhu maloobchodního prodeje léčiv konečnému spotřebiteli na území 20minutové dojezdové vzdálenosti od lékárny v areálu nemocnice v Sokolově.
III.3 Oblast velkoobchodního prodeje léčiv
41. Oblast velkoobchodní distribuce léčiv a souvisejícího zboží představuje dodávky těchto produktů především dvěma kategoriím odběratelů, a to lékárnám a nemocnicím. Léčiva jsou jim obvykle dodávána dvěma způsoby, a to jednak přímo výrobci léčiv, jednak velkodistributory, kteří je odebírají od výrobců a v širokém rozsahu je dále distribuují svým zákazníkům. Distributory léčiv je možné dále členit na klasické distributory, kteří distribuují široké portfolio léčiv, a distributory specializované, kteří nabízejí úzké, specificky orientované spektrum léčiv.
42. Dle předchozí rozhodovací praxe Evropské komise jednotlivé výše popsané způsoby velkoobchodní distribuce léčiv mohou představovat nezastupitelné distribuční kanály. Z tohoto důvodu je možné tyto považovat za samostatné relevantní trhy. [35] Vzhledem ke skutečnosti, že Skupina PENTA (prostřednictvím společnosti ViaPharma s.r.o.) představuje klasického nespecializovaného velkoobchodního distributora léčiv, Úřad se při posuzování dopadů předmětného spojení soutěžitelů zabýval pouze oblastí klasické velkoobchodní distribuce léčiv.
43. Ve své předchozí rozhodovací praxi se Úřad při vymezování relevantních trhů v oblasti klasické velkoobchodní distribuce léčiv dále zabýval otázkou, zda je třeba tuto oblast členit dle typu odběratelů léčiv, a to především na velkoobchodní distribuci léčiv do nemocnic a velkoobchodní distribuci do lékáren. Z předcházejících šetření Úřadu vyplynulo, [36] že mezi jednotlivými typy odběratelů existují rozdíly, zejména pokud jde o lhůty splatnosti faktur za dodávky léčiv či sortiment odebíraných produktů. Avšak s ohledem na skutečnost, že podmínky velkoobchodního prodeje léčiv jsou sjednávány vždy individuálně a způsob distribuce je obdobný (zejména co se týče frekvence závozu léčiv zákazníkovi), ať se jedná o lékárnu či nemocnici, dospěl Úřad k závěru, že další členění oblasti velkoobchodní distribuce léčiv dle typů zákazníků nebylo nezbytně nutné. [37]
44. Vzhledem ke skutečnosti, že Skupina PENTA v rámci velkoobchodní distribuce léčiv zásobuje pouze ty lékárny, které sama provozuje, a tudíž tyto dodávky se neuskutečňují na volném trhu, a nemocnice, lze konstatovat, že spojením dotčeným trhem je trh klasické velkoobchodní distribuce léčiv do nemocnic.
45. Z hlediska geografického považuje Úřad za relevantní trh klasické velkoobchodní distribuce léčiv do nemocnic území České republiky, neboť na tomto území působí prostřednictvím svých skladů všichni hlavní soutěžitelé, kteří distribuují své produkty za obdobných podmínek.
46. S ohledem na skutečnost, že předmětné spojení soutěžitelů na území České republiky v této spojením dotčené oblasti nevzbuzuje obavu z narušení hospodářské soutěže při žádné v úvahu připadající definice relevantních trhů, Úřad ponechává otázku konečného vymezení relevantních trhů otevřenou.
47. V rámci klasické velkoobchodní distribuce léčiv působí ze spojujících se soutěžitelů pouze Skupina PENTA, která na území České republiky dosahuje pouze cca [5-15]% tržního podílu.
48. S ohledem na skutečnost, že Skupina PENTA působí v oblasti velkoobchodní distribuce léčiv do nemocnic a Skupina MHH v oblasti poskytování zdravotnické lůžkové péče, tj. provozuje nemocnice, má posuzované spojení soutěžitelů i vertikální charakter. Nicméně toto vertikální propojení nebude mít za následek narušení hospodářské soutěže, neboť oba spojující se soutěžitelé dosahují relativně nízkého tržního podílu na navazujících relevantních trzích. Tržní podíl Skupiny PENTA na trhu klasické velkoobchodní distribuce léčiv do nemocnic dosahuje výše cca [5-15]% a Skupina MHH provozuje pouze tři z téměř 190 nemocničních zařízení nacházejících se na území České republiky. V důsledku uvedeného spojení tak nedojde k situaci, kdy by ostatní provozovatelé nemocnic neměli přístup k dodávkám léčiv či kdy by ostatní velkoobchodní distributoři léčiv neměli kde uplatnit jimi prodávané zboží.

IV. Námitky třetích osob
49. Úřad v průběhu správního řízení oslovil 19 konkurentů spojujících se soutěžitelů, kteří provozují na území 20minutové dojezdové vzdálenosti od lékárny v areálu nemocnice v Sokolově celkem 28 lékáren, mimo jiné se žádostí o poskytnutí názoru na možné dopady předmětného spojení soutěžitelů na hospodářskou soutěž a jejich tržní postavení. Většina z oslovených subjektů ve svých odpovědích nevyjádřila obavy z narušení hospodářské soutěže. Někteří soutěžitelé, zejména ti, kteří provozují své lékárny mimo území města Sokolov, Úřadu sdělili, že nabytí kontroly nad lékárnou v Sokolově ze strany Skupiny PENTA nemá žádný dopad na hospodářskou soutěž ani na jejich tržní postavení. [38]
50. Nicméně některé z oslovených subjektů ve svých stanoviscích obavy z narušení hospodářské soutěže vyjádřily. Jednalo se o dvě společnosti provozující lékárny na území města Sokolov, tři soutěžitele podnikající v oblasti maloobchodního prodeje léčiv na území města Karlovy Vary a dva další soutěžitele provozující lékárny v okrese Sokolov.
51. Dle stěžovatelů předmětné spojení soutěžitelů bude mít za následek negativní dopady do postavení všech lékáren na území 20minutové dojezdové vzdálenosti od lékárny v areálu nemocnice v Sokolově, neboť povede s ohledem na finanční sílu Skupiny PENTA ke vzniku monopolního postavení na trhu maloobchodního prodeje léčiv konečnému spotřebiteli. Současně dle některých stěžovatelů v důsledku uskutečnění navrhované transakce dochází ke vzniku uzavřeného komplementu lékařské a lékárenské péče, které může vést k omezení svobodné volby pacienta zvolit si lékárnu, ve které si vyzvedne svá léčiva. Uvedené podle názoru některých stěžovatelů dále zhorší postavení konkurenčních lékáren na trhu maloobchodního prodeje léčiv a naopak posílí tržní sílu Skupiny PENTA.
52. Nad rámec výše uvedeného někteří ze stěžovatelů poukazovali na údajné poskytování klamavých informací spotřebitelům ze strany Skupiny PENTA, a to zejména ve vztahu k informování pacientů ohledně doplatků a dostupnosti poptávaných léčiv.
53. K výše uvedeným námitkám konkurentů spojujících se soutěžitelů spočívajících ve vzniku dominantního, resp. monopolního postavení Skupiny PENTA na trhu maloobchodního prodeje léčiv konečným pacientům po uskuteční navrhované transakce Úřad odkazuje na kapitolu III.2 Oblast maloobchodního prodeje léčiv a lékárenských produktů. Předmětné spojení soutěžitelů povede pouze k relativně malému nárůstu tržního podílu Skupiny PENTA na trhu maloobchodního prodeje léčiv konečným pacientům, a to při jakékoli v úvahu připadající definici geografického relevantního trhu. Pacienti budou mít možnost vybrat si svého dodavatele léčiv z řady dalších lékáren, z nichž některé (zejména na území města Sokolov) [39] dosahují srovnatelných nebo i vyšších obratů než lékárny provozované Skupinou PENTA, a to i přesto, že Skupina PENTA disponuje výrazně vyšší finanční silou než její konkurenti působící na předmětném trhu.
54. K námitce spočívající v možnosti, resp. schopnosti omezovat svobodnou vůli pacienta vybrat si svého dodavatele léčiv, která má plynout z propojení aktivit Skupiny MHH spočívajících v provozování nemocnic, resp. zdravotnických zařízení, a aktivit Skupiny PENTA na maloobchodním prodeji léčiv konečným pacientům, Úřad uvádí následující.
55. V prvé řadě Úřad konstatuje, že s ohledem na skutečnost, že pacienti zdravotnických zařízení si mohou svobodně vybrat lékárnu, ve které si nakoupí, resp. vyzvednou, jimi požadovaná léčiva, nepovažuje obavu, že by spojením vzniklý subjekt jim v tom mohl proti jejich vůli zabránit, za reálnou. Spojením vzniklý soutěžitel může přilákat více pacientů nemocničních zařízení tím, že jim nabídne v rámci konkurenčního boje lepší cenu poptávaných produktů či lepší služby, nebo tím, že se nachází blíže zdravotnickému zařízení.
56. Co se týče cenové soutěže, resp. soutěže uplatňované prostřednictvím kvality poskytovaných služeb, Úřad konstatuje, že Skupina PENTA je již v době před realizací navrhovaného spojení soutěžitelů aktivní v lokalitách, kde se nachází zdravotnická zařízení Skupiny MHH, přesto si v těchto lokalitách spotřebitelé nadále mohou vybrat a vybírají svého dodavatele léčiv z řady jiných provozovatelů lékáren, které dosahují srovnatelných nebo dokonce i vyšších obratů. Z toho vyplývá, že v dotčených oblastech probíhá konkurenční boj, který je průvodním jevem fungující hospodářské soutěže a který přináší benefity pro konečné spotřebitele, kdy účinná hospodářská soutěž mezi firmami snižuje ceny pro konečné spotřebitele, vybízí firmy k inovacím, k dynamickému přizpůsobování se změnám preferencí spotřebitelů a významným investicím na výzkum a vývoj nových produktů.
57. Pokud se jedná o porovnání blízkosti lékáren Skupiny PENTA a nemocnic provozovaných Skupinou MHH, pak bylo zjištěno, že jedinou nemocnicí, kde bude lékárna spojením vzniklého soutěžitele blíže než konkurenční lékárny, je nemocnice v Sokolově, nicméně v této lokalitě nedochází s ohledem na společné provozování lékárny a zdravotnického zařízení jedním podnikatelským subjektem k podstatné změně na trhu, neboť Skupina MHH již v současnosti obě činnosti vykonává. V ostatních lokalitách, tj. kolem nemocnic v Ostrově nad Ohří a v Sušici ve srovnatelné nebo kratší vzdálenosti, než v jaké je lékárna provozovaná Skupinou PENTA, lze nalézt dvě až tři další lékárny provozované konkurenčními subjekty.
58. Na základě výše uvedených skutečností Úřad uzavírá, že ani uvedené propojení aktivit spojujících se soutěžitelů nevede k obavě z podstatného narušení hospodářské soutěže na spojením dotčených trzích.
59. K námitkám týkajícím se údajného nekalého obchodního jednání Skupiny PENTA, které má spočívat v namítaném klamavém informování spotřebitele ohledně ceny léčiv (resp. doplatků) nebo dostupnosti léčiv, Úřad konstatuje, že posuzování problematiky nekalosoutěžního chování, jak je definováno v § 2976 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, je v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, svěřeno obecným soudům České republiky v občanském soudním řízení, nikoliv Úřadu.

V. Závěr
60. Po zhodnocení všech skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Úřad proto rozhodl o povolení posuzovaného spojení soutěžitelů v souladu s § 16 odst. 2 zákona tak, jak je uvedeno ve výroku, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

JUDr. Hynek Brom
I. místopředseda Úřadu

Obdrží:
JUDr. Ing. Jan Evan, LL.M.
Jan Evan, advokátní kancelář s.r.o.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
ID DS: fuyix6c

Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
[1] Viz Výzva k doplnění návrhu na povolení spojení , č.j. ÚOHS-S0238/2017/KS-19254/2017/840/DUl (dále jen Výzva k doplnění návrhu ), listy spisu č. 557-558.
[2] Viz odpověď společnosti PENTA na dotaz č. 3 a 4 z Výzvy k doplnění návrhu, listy spisu č. 559-563.
[3] Odhad tržních podílů účastníků trhu tak dle Navrhovatele byl určen principiálně na základě počtu lékáren nacházejících se na dotčeném území.
[4] Viz listy spisu č. 559-563.
[5] Viz listy spisu č. 564-566, Sdělení si Navrhovatel převzal dne 26. 7. 2017.
[6] Viz správní řízení sp. zn. S544/2012/KS Česká lékárna/Lékárny Lloyds a Lloyds Holding CZ.
[7] Dle odst. 27 Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů (viz http://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/spojovani-soutezitelu/guidelines-ke-spojeni-soutezitelu.html ) ta spojení soutěžitelů, u nichž se jeví obtížné vymezení relevantního trhu či zjištění výše tržních podílů spojujících se soutěžitelů, nejsou vhodná pro aplikaci zjednodušené procedury ve smyslu § 16a zákona, popř. je v těchto případech doporučováno spojujícím se soutěžitelům takové případy konzultovat v rámci tzv. přednofifikačních kontaktů. Před zahájením posuzovaného správního řízení však spojující se soutěžitelé nepožádali Úřad o přednotifikační jednání.
[8] Především v České republice, Slovenské republice, Spolkové republice Německo a Maďarské republice.
[9] Prostřednictvím firmy ViaPharma s.r.o. a jejích dceřiných společností.
[10] Prostřednictvím společnosti Penta Hospitals, s.r.o. a její dceřiné společnosti Nemocnice Vrchlabí, s.r.o.
[11] Prostřednictvím společnosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.
[12] Prostřednictvím společnosti AERO Vodochody a.s.
[13] Např. prostřednictvím společností FORTUNA GAME a.s., FORTUNA RENT s.r.o.
[14] Prostřednictvím společnosti Masokombinát Plzeň s.r.o.
[15] Prostřednictvím širšího spektra svých dceřiných společností ovládaných zejména společnostmi Kaufstein B.V., Denda Beheer B.V., Jinonice Holdings B.V., Smíchov Development B.V., Bubenec Holding B.V. NOPOCZ01 s.r.o.
[16] Prostřednictvím dceřiné společnosti VLTAVA LABE MEDIA a.s.
[17] Společnost MHH drží v době před uskutečněním navrhovaného spojení soutěžitelů akcie představující [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti NEMOS GROUP a.s. V souvislosti s posuzovanou transakcí má společnost MHH nabýt akcii představující [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] na základním kapitálu společnosti MHH, a to na základě Smlouvy o převodu akcií uzavřené dne [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] jako prodávajícím, a společností MHH, jako kupujícím.
[18] Prostřednictvím společností NEMOS Medical Private Care s.r.o., NEMOS AMBULANCE s.r.o., ORTO-CENTRUM s.r.o. a NEMOS STOMATOLOGICKÉ CENTRUM s.r.o.
[19] Prostřednictvím společností NEMOS PLUS s.r.o. a NEMOS SOKOLOV s.r.o.
[20] Prostřednictvím společnosti NEMOS SERVICE s.r.o.
[21] Prostřednictvím společnosti KV-DENT s.r.o.
[22] Prostřednictvím společnosti NEMOS Net s.r.o.
[23] Prostřednictvím společnosti MEDISERVIS s.r.o.
[24] Skupina PENTA převedla své aktivity spočívající ve velkoobchodním prodeji léčiv do nezávislých lékáren třetímu, na ní nezávislému, subjektu, předmětná transakce byla posuzována Úřadem v roce 2015 v rámci správního řízení sp. zn. S0740/2015/KS PHARMOS/část podniku ViaPharma.
[25] Poskytuje ambulantní zdravotní péči v oborech všeobecné praktické lékařství, všeobecné praktické lékařství pro děti a dorost, oftalmologie, stomatologie, stomatologická LSPP, rehabilitace, gynekologie, interna, endokrinologie, diabetologie, psychiatrie a dentální hygiena.
[26] Problematikou poskytování zdravotní péče se Úřad zabýval např. v rámci správních řízení vedených pod sp. zn. S191/2007- AGEL a.s./zařízení Nemocnice Přerov, Nemocnice Prostějov a Nemocnice Šternberk, sp. zn. S 532/2011- AGEL a.s./ dlouhodobý nájem části podniku představovaného vymezenou částí Moravskoslezského kraje, která zahrnuje souhrn veškerého majetku a závazků náležející společnosti Nemocnic e s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěvková organizace či sp.zn. S636/2013/KS MEDITERRA/Mělnická zdravotní .
[27] Viz správní řízení sp. zn. S 532/2011- AGEL a.s./ dlouhodobý nájem části podniku představovaného vymezenou částí Moravskoslezského kraje, která zahrnuje souhrn veškerého majetku a závazků náležející společnosti Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěvková organizace, sp.zn. S636/2013/KS MEDITERRA/Mělnická zdravotní či sp. zn. S222/2012/KS AGEL/Avenier .
[28] V iz např. správní řízení vedené pod sp. zn. S134/02 Lékárny Lloyds/CSS Kastor , sp. zn. S181/2006 LOREA INVESTMENT LIMITED/Česká lékárna či sp. zn. S544/2012/KS Česká lékárna/Lékárny Lloyds a Lloyds Holding .
[29] Viz např. správní řízení vedené pod sp. zn. S544/2012/KS Česká lékárna/Lékárny Lloyds a Lloyds Holding či S710/2012/KS Česká lékárna/SimonPharma.
[30] Všechny lékárny na území města Sokolov se nacházejí v okruhu 5 km od lékárny provozované Skupinou MHH v areálu nemocnice v Sokolově.
[31] Tzn. tržeb z maloobchodního prodeje veškerého zboží, které je běžně prodávané v lékárnách.
[32] Lékárna U THERMALU a lékárna U Drahomíry v Karlových Varech, Městská lékárna v Novém Sedle.
[33] Ústavní část lékárny Karlovarské krajské nemocnice a.s.
[34] Lékárna na adrese Zámecký Vrch 423/18, Karlovy Vary, Stará lékárna v Karlových Varech a lékárna Arnika v Horním Slavkově.
[35] Viz např. rozhodnutí Evropské komise M.6044 Alliance Boots/Andreae-Noris Zahn.
[36] Viz rozhodnutí Úřadu ve věci kartelové dohody S 60/06 PHOENIX lékárenský velkoobchod, Alliance UniChem CZ, PHARMOS a GEHE Pharma Praha .
[37] Taktéž viz správní řízení vedené pod sp. zn. S162/04 PHOENIX lékárenský velkoobchod/PURUS .
[38] Např. Doubská lékárna s.r.o., Karlovarská krajská nemocnice, a.s., BENU Česká republika, a.s. či PHARMA J a J, s.r.o.
[39] Právě na území města Sokolov dochází k nabytí lékárny Skupiny MHH ze strany Skupiny PENTA.