UOHS S023/2004
Rozhodnutí: OF/S023/04-1057/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů-MAF LIO Vermoegensverwaltungs GmbH & Co. KG a Hirschmann Electronics GmbH & Co. Kg a Hirschmann Verwaltungs GmbH
Účastníci Hirschmann Electronics GmbH & Co. KG, se sídlem Stuttgarter Str. 45-51, Neckartenzlingen, Spolková republika Německo Hirschmann Verwaltungs GmbH, se sídlem Neckartenzlingen, Spolková republika Německo MAF LIO Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG, se sídlem Eifelweg 10, 73066 Uhingen, Spolková republika Německo
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 18. 3. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 92 KB


S 23/04-1057/04
V Brně dne 8. března 2004

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 23/04, zahájeném dne 5. února 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost MAF LIO Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG, se sídlem Eifelweg 10, Uhingen, Spolková republika Německo, ve správním řízení zastoupená Mgr. Vladimírou Hájkovou, se sídlem Slovanský dům, Na Příkopě 22, Praha 1, na základě plné moci ze dne 3. února 2004, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů MAF LIO Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG, se sídlem Eifelweg 10, Uhingen, Spolková republika Německo , na straně jedné, a Hirschmann Electronics GmbH & Co. KG, se sídlem Stuttgarter Str. 45-51, Neckartenzlingen, Spolková republika Německo, a Hirschmann Verwaltungs GmbH, se sídlem Stuttgarter Str. 45-51, Neckartenzlingen, Spolková republika Německo, na straně druhé, k němuž má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy o koupi a převodu podílu" uzavřené dne 3. února 2004 mezi společností Rheinmetall Aktiengesellschaft, se sídlem Rheinmetall Allee 1, se sídlem Düsseldorf, Spolková republika Německo, jako prodávajícím, a společností MAF LIO Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG , jako kupujícím, v jejímž konečném důsledku má společnost MAF LIO Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KGzískat 100% obchodní podíl ve společnosti Hirschmann Verwaltungs GmbH a rovněž 100% podíl komanditisty ve společnosti Hirschmann Electronics GmbH & Co. KG, a tím i možnost tyto společnosti přímo kontrolovat, se v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
povoluje.
Odůvodnění
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku a obdobných veřejných seznamů, listiny zakládající spojení, výročních zpráv, a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 7/2004 ze dne 18. února 2004. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhované transakci má dojít na základě "Smlouvy o koupi a převodu podílu" ze dne 3. února 2004 (dále jen "Smlouva") uzavřené mezi společností Rheinmetall Aktiengesellschaft, se sídlem Rheinmetall Allee 1, se sídlem Düsseldorf, Spolková republika Německo (dále jen "Rheinmetall"), jako prodávajícím, a společností MAF LIO Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG, se sídlem Eifelweg 10, Uhingen, Spolková republika Německo (dále jen "MAF LIO"), jako kupujícím. V důsledku této Smlouvy má společnost MAF LIO získat 100 % obchodní podíl ve společnosti Hirschmann Verwaltungs GmbH, se sídlem Stuttgarter Str. 45-51, Neckartenzlingen, Spolková republika Německo (dále jen "Hirschmann GmbH"), a 100% podíl komanditisty ve společnosti Hirschmann Electronics GmbH & Co. KG, se sídlem Stuttgarter Str. 45-51, Neckartenzlingen, Spolková republika Německo (dále jen "Hirschmann KG"), a tím i možnost tyto společnosti přímo kontrolovat.
Navrhovaná transakce je tedy spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona, neboť společnost MAF LIO získá možnost přímo kontrolovat soutěžní chování jiného soutěžitele, v tomto případě společností Hirschmann GmbH a Hirschmann KG.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů, vypočtený dle ustanovení § 14 zákona, byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a navrhované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost MAF LIO je německá komanditní společnost založená za účelem předmětného spojení. Společnost MAF LIO je 100% kontrolována anglickou komanditní společností HgCapital LLP vlastněnou fyzickými osobami odpovídajícími za její management. Společnost HgCapital LLP působí, zejména prostřednictvím dvou dceřiných společností HgInvestment Managers Limited a HgPooled Management Limited, v oblasti investičního managementu, poradenství a souvisejících služeb pro soukromé kapitálové fondy, penzijní fondy a podílové fondy. Společnost HgCapital LLP a její dceřiné společnosti tvoří tzv. skupinu společností HgCapital (dále jen "skupina HgCapital").
V rámci České republiky nekontroluje skupina HgCapital žádné soutěžitele, ale z portfolia této skupiny zde působí následující zahraniční společnosti:
Eagle Rock-oblast hudby a zábavního průmyslu (získávání a vytváření práv k hudebním záznamům, videu atd.), přičemž v rámci České republiky distribuuje své hudební a video nahrávky,
skupina FTE-oblast výroby a distribuce ovládacích systémů (spojky a brzdy) pro automobily dodávaných originálním automobilových výrobcům,
skupina W.E.T.-oblast komfortních systémů pro automobilová sedadla (vytápěcí, klimatizační systémy apod.), kabely a automobilové senzory,
Worldmark-oblast tiskařského průmyslu (identifikační, označovací, bezpečnostní a funkční komponenty pro označování výrobků),
Xyratex-oblast výroby a vývoje softwaru pro IT sítě a komponenty pro počítačové systémy uchovávání dat.
Společnosti Hirschmann GmbH a Hirschmann KG jsou před uskutečněním předmětného spojení 100% kontrolovány společností Rheinmetall, která je jediným společníkem společnosti Hirschmann GmbH a 100% komanditistou společnosti Hirschmann KG. Společnost Hirschmann GmbH je pak jediným komplementářem společnosti Hirschmann KG. Obě tyto společnosti a jejich dceřiné společnosti pak tvoří tzv. skupinu Hirschmann, která je diverzifikovaným dodavatelem elektronických zařízení, komponentů a souvisejících součástek. Činnost skupiny Hirschmann se dělí do čtyř výrobkových sektorů:
Divize automatizovaných a síťových řešení-síťové vybavení pro průmyslové aplikace, průmyslové přípojky a související služby;
Divize automobilových komunikačních systémů-automobilové anténní systémy a související vysokofrekvenční kabelové technologie;
Divize elektroniky pro multimedia-zařízení a příslušenství pro příjem a distribuci televizních a radiových signálů;
Divize elektronických kontrolních systémů-elektronika a související komponenty pro jeřáby a ostatní zařízení a automobily přenášející těžká zařízení.
V rámci České republiky nekontroluje skupina Hirschmann žádné soutěžitele a dodává sem pouze výrobky Divize automatizovaných a síťových řešení a Divize automobilových komunikačních systémů.
Dopady spojení
Pro posouzení dopadů předmětného spojení v České republice Úřad nejdříve vymezuje relevantní trh, který je spojením dotčen, a následně posuzuje, zda na takovém trhu navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. V tomto případě je kontrola získávána nad společnostmi Hirschmann KG a Hirschmann GmbH, tedy nad skupinou Hirschmann.
Skupina Hirschmann do České republiky dodává, jak již bylo výše uvedeno, pouze výrobky Divize automatizovaných a síťových řešení a Divize automobilových komunikačních systémů, konkrétně se jedná o následující produkty:
aktivní komponenty pro systémy IT sítí-vývoj a výroba technických součástek tvořících logickou infrastrukturu IT sítí (např. rozbočovače, spínače či směrovače), a dále poskytování souvisejících služeb (konzultace, zaškolování apod.). Uvedené komponenty jsou používány na různých úrovních IT sítě (např. Local Area Networks, tj. LAN, nebo Wide Area Networks), nebo používají různé přenosové protokoly či technologie (Ethernet, Token Ring, ATM atd.), přičemž tyto technologie jsou ve velké míře zastupitelné. Skupina Hirschmann vyvíjí, vyrábí a distribuuje široký okruh průmyslového síťového zařízení založeného na technologii předávacího protokolu Ethernet (včetně přijímačů, centrálních počítačů, řízených a neřízených přepínačů, Ethernetové brány atd.).
průmyslové konektory-zahrnují konektory pro průmyslové aplikace i pro výzkum a vývoj. Většina konektorů je standardizovaných, ale některé z průmyslových konektorových aplikací vyžadují, aby byly konektory vyrobeny v souladu se specifickými požadavky. Skupina Hirschmann dodává průmyslové konektory a kabely kombinované s konektory a tyto výrobky jsou používány pro výrobu, testování i měření (pro automatické výrobní jednotky a strojní nářadí, lisy a automatické děrovače, kontrolní systémy pro stroje a zařízení, dále pak pro laboratoře výzkumu a vývoje, testovací oddělení a dílny pro školy atd.).
automobilové anténní systémy dodávané výrobcům automobilů (tzv. OEM) a na navazující nezávislý trh s příslušenstvím (tzv. IAM)-tato oblast zahrnuje aktivní a pasivní anténové systémy pro automobily, jakož i mobilní anténové systémy pro komerční vozidla. Kromě rádiové a mobilní komunikace mohou být antény použity pro speciální účely (např. určování polohy vozidla, automatizovaný systém výběru dálničních poplatků). Do České republiky skupina Hirschmann nedodává systémy automobilových antén na OEM.
vysokofrekvenční kabelové technologie dodávané na OEM-jedná se o montované koaxiální kabely pro přenos vysokofrekvenčních signálů (např. rádiových signálů z antény do tuneru rádia). Skupina Hirschmann designuje, vyrábí a distribuuje vysokofrekvenční konektory a montované vysokofrekvenční kabely.
Naproti tomu všechny společnosti skupiny HgCapital působí v rámci České republiky ve zcela odlišných oblastech. Pouze společnost W.E.T. vyrábí a distribuuje elektrické kabelové technologie, nicméně vzhledem ke způsobu výroby, užití i ceně se jedná o trh naprosto odlišný od trhu vysokofrekvenčních kabelových technologií popsaných výše. Elektrické kabely se skládají z jednoho nebo více drátů obtočených izolačním materiálem, naproti tomu vysokofrekvenční kabely obsahují jeden měděný drát obalený plastickým obalem, který je obtočen měděnou síťovinou dále obalenou izolačním materiálem.
Na základě posouzení činností spojujících se soutěžitelů vymezil Úřad věcně relevantní trhy pro účely tohoto rozhodnutí jako (i) trh aktivních komponentů pro systémy IT sítí ,(ii) trh průmyslových konektorů , (iii) trh automobilových anténních systémů pro IAM a (iv) trh vysokofrekvenční kabelové technologie pro OEM . Z hlediska geografického jsou tyto relevantní trhy vymezeny celým územím České republiky .
Na relevantním trhu aktivních komponentů pro systémy IT sítí dosahuje skupina Hirschmann v rámci České republiky cca (obchodní tajemství) % podílu. Nejvýznamnějšími soutěžiteli zde jsou společnosti Cisco, Nortel, Siemens atd. Na relevantním trhu průmyslových konektorů dosahuje skupina Hirschmann rovněž cca (obchodní tajemství) % podílu a významnými soutěžiteli zde jsou společnosti Woodhead (cca (obchodní tajemství) % tržní podíl), Lumberg a Murr (cca (obchodní tajemství) % tržní podíly). Na relevantním trhu automobilových anténních systémů pro IAM je podíl skupiny Hirschmann odhadován pod úrovní (obchodní tajemství) % a hlavními soutěžiteli zde jsou společnosti Bosch či Andrew Wireless. Konečně na relevantním trhu vysokofrekvenční kabelové technologie pro OEM dosahuje skupina Hirschmann cca (obchodní tajemství) % podílu a nejvýznamnějšími konkurenty jsou společnosti MD-Electronics, MAG a AMP Tyco.
Činnosti spojujících se soutěžitelů se tedy na území České republiky nepřekrývají a nedochází k vertikální ani horizontální integraci. Podíly skupiny Hirschmann na vymezených relevantních trzích nepřesahují (obchodní tajemství) %, vyjma trhu vysokofrekvenční kabelové technologie pro OEM, kde je podíl skupiny Hirschmann (obchodní tajemství) %; tento podíl však po uskutečnění předmětného spojení zůstává nezměněn. Na uvedených trzích působí celá řada dalších silných soutěžitelů a rovněž neexistují významné bariéry pro vstup nových soutěžitelů na tyto trhy.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dospěl Úřad k závěru, že předmětným spojením nedojde k nárůstu tržního podílu ani k nárůstu tržní síly spojením vzniklého subjektu na takovou míru, která by mu umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích, a spojení tedy nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Vladimíra Hájková
Lovells sdružení advokátů
Slovanský dům
Na Příkopě 22
110 00 Praha 1
PM: 18. 3. 2004