UOHS S023/1999
Rozhodnutí: VO II/S023/99 Instance I.
Věc Povolení spojení podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb.
Účastníci Česká gumárenská společnost, a.s. IGTT a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 1999
Datum nabytí právní moci 7. 6. 1999
Dokumenty dokument ke stažení 111 KB


Č.j. S 23/99-220/1045 V Brně dne 12.5.1999
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jako orgán příslušný dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., ve správním řízení S 23/99 zahájeném dne 11.3.1999 na návrh společnosti Česká gumárenská společnost, a.s., se sídlem Praha 10, Švehlova 1900, zastoupené JUDr. Jaroslavem Čechurou, předsedou představenstva a Ing. Danou Zajíčkovou, místopředsedkyní představenstva, ve správním řízení zastoupené na základě plné moci ze dne 1. února 1999 JUDr. Petrem Čepkem, bytem Jagellonská 14, Praha 3, ve věci udělení povolení ke spojení podniků Česká gumárenská společnost, a.s., se sídlem Praha 10, Švehlova 1900, IČO 18 55 97 60 a IGTT a.s., se sídlem Zlín, T.Bati 299, IČO 46 90 00 80, vydává po zjištění potřebných podkladů dle § 32 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení a poté co byla účastníku řízení dána možnost vyjádřit se k předmětu řízení a výsledkům šetření toto
r o z h o d n u t í:
Spojení podniků Česká gumárenská společnost, a.s., se sídlem Praha 10, Švehlova 1900, IČO 18 55 97 60 a IGTT a.s., se sídlem Zlín, T. Bati 299, IČO 46 90 00 80, k němuž došlo tím, že na základě Smlouvy o převodu cenných papírů uzavřené dne 21.12.1998 mezi společností Matador a.s., se sídlem ve Slovenské republice, T. Vansovej 1054/45, Púchov, jako převodcem a společností MITAS a.s. se sídlem Praha 10, Švehlova 1900, jako prvním nabyvatelem a společností BUZULUK Komárov, a.s. se sídlem Komárov u Hořovic, Buzulská 108, jako druhým nabyvatelem získala Česká gumárenská společnost, a.s., která vlastní 100 % akcií MITAS a.s. a 76,03 % akcií BUZULUK Komárov, a.s., nepřímou kontrolu nad IGTT a.s., se dle § 8a odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb.
p o v o l u j e.
Odůvodnění:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "úřad") zahájil dne 11.3.1999 na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Česká gumárenská společnost, a.s., se sídlem Praha 10, Švehlova 1900 (dále jen "ČGS"), zastoupená na základě plné moci ze dne 1. února 1999 JUDr. Petrem Čepkem, bytem Jagellonská 14, Praha 3, správní řízení ve věci udělení povolení ke spojení podniků ČGS a IGTT a.s., se sídlem Zlín, T.Bati 299 (dále jen "IGTT").
Ke spojení podniků došlo ve smyslu § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. (dále jen "zákon") na základě Smlouvy o převodu cenných papírů uzavřené dne 21.12.1998 mezi společností Matador a.s., se sídlem ve Slovenské republice, T. Vansovej 1054/45, Púchov (dále jen "Matador") jako převodcem a společností MITAS a.s., se sídlem Praha 10, Švehlova 1900 (dále jen "MITAS") jako prvním nabyvatelem a společností BUZULUK Komárov, a.s. se sídlem Komárov u Hořovic, Buzulská 108 (dále jen "BUZULUK Komárov") jako druhým nabyvatelem. Dle uvedené smlouvy bylo převedeno 28.832 ks (34,80 %) akcií IGTT na společnost MITAS (jejíž 100 % akcií vlastní ČGS) a 12.298 ks (14,84 %) akcií IGTT na společnost BUZULUK Komárov (jejíž 76,03 % akcií vlastní ČGS), tj. celkem 41.130 ks (49,64 %) akcií z celkového počtu 82 855 vydaných akcií IGTT. Dále je dle uvedené smlouvy Matador zavázán odprodat prostřednictvím určeného makléře (Zvěřina & Bělohlávek, s.r.o.) dalších 500 ks (0,6 %) akcií IGTT třetí osobě určené společností MITAS. Ke dni vydání rozhodnutí k jejich převodu na nabyvatele nedošlo, 500 ks (0,6 %) akcií IGTT je dosud v držení makléře. Ke dni podání návrhu na udělení povolení ke spojení podniků byli ostatní akcionáři IGTT: IPF Komerční banky, a.s. (19,4 % akcií), IKS KB Plus, podílový fond (4,77 % akcií), FNM (11,26 % akcií), 10 % vlastních akcií drží na časově omezenou dobu 18 měsíců IGTT a zbytek akcií drží drobní akcionáři.
Na základě výše uvedené smlouvy bylo převedeno 49,64 % akcií IGTT na dceřinné společnosti ČGS. Současně úřad přihlédl k tomu, že IGTT drží 10 % svých vlastních akcií na dobu 18 měsíců; ve smyslu obchodního zákoníku nemohou být po tuto dobu s uvedenými akciemi vykonávána hlasovací práva. ČGS tak měl již v době podání návrhu prostřednictvím svých dceřinných společností nadpoloviční většinu hlasovacích práv v IGTT (vzhledem ke skutečnosti, že celkový počet akcií s hlasovacími právy se o 10 % snížil), a mohl dle Stanov IGTT ovlivnit složení dozorčí rady a jejím prostřednictvím i složení představenstva IGTT (pozn.: představenstvo je ve smyslu čl. 16 odst. 2 Stanov IGTT voleno dozorčí radou).
V zájmu zvýšení kontrolního podílu ČGS v IGTT byly již 1.2.1999 uzavřeny smlouvy o úplatném převodu cenných papírů (jednalo se o 24,17 % akcií IGTT, které původně vlastnily IKS KB Plus, podílový fond a IPF KB) mezi makléřskou firmou Zvěřina & Bělohlávek, s.r.o. na straně jedné a společnostmi MITAS, BUZULUK Komárov a ČGS na straně druhé. K realizaci převodu uvedených 24,17 % akcií IGTT došlo dle potvrzení účastníka řízení v průběhu správního řízení, a to dne 6.5.1999. Úřadu byly rovněž předloženy příslušné dokumenty, na jejichž základě k navýšení podílu akcií došlo. Ke dni vydání rozhodnutí tak účastník řízení zvýšil svou nepřímou kontrolu v IGTT na 73,81 % podílu na celkovém základním jmění této společnosti. Dle ust. § 8 odst. 2 písm. a) zákona tak ČGS získala nepřímou kontrolu nad IGTT a došlo tak ke spojení podniků.
V průběhu správního řízení navrhl účastník řízení přerušení řízení na dobu 30 dnů, z důvodu časové náročnosti zpracování podkladů vyžádaných úřadem. Úřad žádosti účastníka řízení vyhověl a správní řízení v souladu s § 29 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, rozhodnutím č.j. S 23 A/99-220/719 ze dne 7.4.1999 na dobu 30 dnů přerušil.
Podklady pro správní řízení:
návrh na zahájení správního řízení
doklad o zaplacení správního poplatku
informace o spojovaných společnostech, jakož i o konkurenčních společnostech
informace o společnostech holdingu ČGS (na jakých výrobkových trzích působí)
úředně ověřená kopie Smlouvy o převodu cenných papírů a smlouvy o navýšení kontrolního podílu ČGS v IGTT
úředně ověřené výpisy z obchodního rejstříku spojovaných společností
originál plné moci k zastupování účastníka řízení
rozbor postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu
prokázání hospodářských výhod spojení
Charakteristika spojovaných subjektů
ČGS vznikla dle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl B, vložka 3614 dne 11. dubna 1991. Jedná se o zcela privatizovaný holding, strategicky zaměřený na gumárenský průmysl, jehož součástí je 14 společností, ve kterých má ČGS většinovou účast. Základním předmětem podnikání společností ve skupině ČGS je vývoj, výroba, distribuce a prodej širokého sortimentu převážně gumárenských výrobků. Mezi strategické výrobky lze zařadit zejména pneumatiky pro mimosilniční použití, pneumatiky pro skútry, motocykly a jízdní kola, výrobky z technické pryže a gumárenské stroje pro gumárenskou a plastikářskou technologii, své místo ve skupině ČGS zaujímá i výroba pístních kroužků. V r. 1998 přesáhl podíl exportu 50 % z celkového konsolidovaného obratu skupiny ČGS. Více než 80 % celkového exportu je realizováno na evropských trzích, přičemž své obchodní partnery má ČGS ve více než 70 ti zemích světa.
IGTT (Institut gumárenské technologie a testování) vznikl dle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Brně oddíl B, vložka 818 dne 1. května 1992 privatizací gumárenské a strojařské části bývalého VÚGPT s.p. (Výzkumný ústav gumárenské a plastikářské technologie) ve Zlíně. Hlavním předmětem činnosti společnosti je poskytování služeb spočívajících ve výzkumu, vývoji a testování výrobků a surovin gumárenského průmyslu-zejména pneumatik a surovin (směsí) pro jejich výrobu. Rozsahem poskytovaných služeb i kvalitou technologického vybavení, je jediným svého druhu v České republice.
IGTT je rovněž autorizován na provádění mezinárodních homologačních zkoušek silničních pneumatik. Prostřednictvím EHK OSN je IGTT akreditován k provádění homologace pneumatik pro osobní a nákladní automobily a pro motocykly. Ministerstvem dopravy ČR je homologační zkušebna IGTT pověřena přípravou podkladů pro schvalování technické způsobilosti výstroje a součástí motorových vozidel-pneumatik, obnovených duší, vložek, ventilů, diskových kol, opravných souprav a preventivních protiprůpichových přípravků do provozu v ČR z domácí produkce i při dovozu. Je-li určitá pneumatika homologována ve spolupráci s IGTT, není již třeba podstupovat homologační proceduru v jiné zemi-je uznávána ve všech evropských zemích, které jsou členy EHK OSN a aplikovaly příslušný předpis.
Skutečnost, že se úřad spojením zabývá byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 13/99 ze dne 31. 3.1999. Ve stanovené lhůtě 8 dnů pro podání případných připomínek úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 12 odst. 6 zákona úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k předmětu řízení a k výsledkům šetření. Při seznámení, které se uskutečnilo dne 7.5.1999, nebyly vzneseny žádné připomínky na doplnění podkladů pro rozhodnutí.
Relevantní trh
Relevantním trhem je prostorový a časový střet nabídky a poptávky zboží, které je schopno uspokojit určitou, konkrétní potřebu spotřebitele (zákazníka).
Analýza relevantního trhu je založena na samostatném posouzení tří aspektů-výrobkového, geografického a časového.
Výrobkový trh zahrnuje všechny identické výrobky a ty výrobky, které spotřebitelé považují za zaměnitelné nebo nahraditelné vzhledem k jejich vlastnostem, ceně nebo zamýšlenému způsobu použití.
Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné.
Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovanost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle.
Z podkladů předložených spojovanými společnostmi vyplynulo, že devět největších společností v rámci holdingu je podle předmětu podnikání organizováno do 3 divizí:
Divize pneumatik-MITAS, Obnova Brno, a.s. (dále jen "Obnova"), Obnova-Výrobní závody, spol. s r.o. (dále jen "Obnova-Výrobní závody").
Divize technické pryže-RUBENA a.s. (dále jen "RUBENA"), Gumokov, akciová společnost (dále jen "Gumokov"), EKO-RUBBER, s.r.o. (dále jen "EKO-RUBBER").
Divize strojírenská-BUZULUK Komárov
Společnosti BS Servis Centrum, s.r.o. a RUBBER Leasing, spol. s r.o. jsou obslužné pro ostatní výše uvedené firmy v oblastech správy bytového fondu, závodního stravování a leasingových finančních služeb.
Gumárenskou výrobou se v rámci holdingu ČGS zabývají následující společnosti:
MITAS-jedná se o společnost 100 % vlastněnou ČGS, jejímž hlavním předmětem činnosti je vývoj a výroba motocyklových, nákladních, mimosilničních (pro stavební stroje, vysokozdvižné vozíky, víceúčelové), zemědělských a leteckých pneumatik. Jedná se o diagonální pneumatiky. Převážná část produkce pneumatik jde na export, z čehož cca 70 % představují dodávky do západní Evropy. V tuzemsku jsou hlavními odběrateli pneumatik jednak společnost zařazená v holdingu ČGS tj. Obnova, která se zabývá obchodní činností a dále pneumatiky odebírá Barum Continental spol. s r.o., který si jimi doplňuje svůj sortiment a prodává je ve své obchodní síti. Dále se společnost zabývá výrobou gumárenských směsí, které slouží k dalšímu užití v rámci holdingu ČGS. Jejich odběratelem je hlavně OBNOVA-Výrobní závody, která je používá pro výrobu protektorů a Mitas Antikor, spol. s r.o. (dále jen "Mitas Antikor"), který je používá k pogumování různých výrobků např. potrubí, dále je odebírají různé protektorovny a další drobní odběratelé pro speciální výroby např. pro výrobu gumových rohožek, pro výrobu dopravníkových pásů atd. MITAS je v ČR jediným výrobcem klínových řemenů, které se používají pro pohon různých druhů motorů. Využití klínových řemenů je např. v osobních autech, v pračkách, myčkách, u zemědělských strojů např. na kombajny atd.
Gumokov-jedná se o společnost 87,24 % vlastněnou společností Rubena, jejichž 64,39 % drží ČGS. Hlavním předmětem činnosti je výroba gumokovových výrobků (silentbloků), těsnění (hřídelová těsnění, těsnění valivých ložisek, těsnění tlumičů pérování), které odebírá automobilový průmysl, dále se zabývá výrobou pogumovaných válců a železničních přejezdů.
EKO-RUBBER-jedná se o společnost 100 % vlastněnou ČGS, která se zabývá ekologickou likvidací pneumatik, které se rozemílají na regenerát, který se používá k další výrobě v gumárenství. Společnost přímo vyrábí gumárenské výrobky na které nejsou vysoké nároky na kvalitu, např. kolečka k popelnicím. Tato společnost ukončí k 30. 6.1999 svoji činnost.
BUZULUK Komárov-jedná se o společnost 76,03 % vlastněnou ČGS, přičemž 26,03 % akcií drží ČGS přímo a 50 % akcií prostřednictvím N-Investu, a.s., jehož je 100 % vlastníkem. Hlavním předmětem činnosti je výroba strojů a zařízení pro gumárenský a plastikářský průmysl a výroba pístních kroužků a ostatních autodílů do spalovacích a vznětových motorů. Své výrobky dodává na tuzemský a zahraniční trh. Na tuzemském trhu je prakticky jediným výrobcem uvedených výrobků. Jejími konkurenty jsou zahraniční společnosti. V rámci skupiny podniků ČGS provádí jednak opravárenskou činnost, zajišťuje servis a dodávky gumárenských strojů a zařízení.
Obnova-Výrobní závody-jedná se o společnost 100 % vlastněnou Obnovou, jejíchž 67,66 % akcií drží MITAS (dceřinná společnost ČGS). Společnost se zabývá výrobou protektorů na téměř všechny silniční druhy pneumatik (na osobní auta, nákladní auta, mimo obřích plášťů). Jejími odběrateli jsou dopravní společnosti, dále své výrobky prodává v obchodní síti Obnovy. Na uvedeném trhu působí řada dalších společností, které se zabývají protektorováním pneumatik, podíl Obnovy na tomto výrobkovém trhu nedosahuje 30 % celkového obratu.
RUBENA-jedná se o společnost 64,39 % vlastněnou ČGS, jejímž hlavním předmětem činnosti je výroba veloplášťů a veloduší. Ve výrobě veloplášťů a veloduší je Rubena jediným tuzemským výrobcem. Konkurenci tvoří dovozy zejména ze zemí jihovýchodní Asie. Převážná část produkce jde na tuzemský trh a jejími odběrateli jsou zejména výrobci kol tj. Velamos Sobotín, Favorit Rokycany, VEFA TRADING Šumperk, velkoobchody a maloobchodní prodejny. Dále společnost vyrábí výrobky z technické pryže-těsnící kroužky a manžety, fólie, desky, pásy, tvarové výrobky, obruče pro pružné spojky atd.
IGTT zajišťuje komplexní vývoj v oblasti gumárenského (pneumatikárenského) průmyslu-zaměřený na pneumatiky, tj. počínaje surovinovým a materiálovým vývojem, tvorbou know-how a konstrukcí nových typů pneumatik a forem pro jejich výrobu. Vyrábí vulkanizační formy pro pneumatiky, zabývá se zaváděním nových výrobků do výroby přímo u výrobce, poloprovozní výrobou speciálních a sportovních pneumatik a technické pryže, provádí komplexní laboratorní i vozidlové zkušebnictví pneumatik včetně vývoje zkušebních metod, zkušebních strojů a jejich výroby, legislativní zkušebnictví (homologaci) a externí servis centrálních laboratoří pro účely gumárenských i plastikářských podniků. Zcela okrajově a na zakázku se zabývá i vývojem a výrobou gumárenských strojů
Služby IGTT jsou poskytovány na základě konkrétních objednávek odběratelů a uzavřených hospodářských smluv. Podle konkrétních požadavků zákazníků může mít zakázka charakter komplexní služby (vývoj výrobků, jeho ověření, zavedení do výroby, včetně dodávky vulkanizačních forem) nebo charakter pouze dílčí dodávky např. vulkanizačních forem. Rozhodující část tržeb IGTT představují tržby za výzkum, vývoj a testování výrobků a surovin gumárenského průmyslu. Výrazně nižší podíl tržeb představuje strojírenská výroba, realizovaná dle dokumentace a požadavku zákazníka (jedná se převážně o výrobu vulkanizačních forem a drobných gumárenských zařízení).
Prakticky všichni významnější konkurenti výrobních podniků ČGS (jedná se téměř výhradně o konkurenci zahraniční) disponují vlastními výzkumnými a vývojovými kapacitami, zatímco ČGS byla při svém dosavadní využívání IGTT výrazně limitována skutečností, že IGTT vlastnila konkurenční společnost MATADOR-výrobce pneumatik. V r. 1998 byli odběrateli služeb IGTT ze skupiny podniků ČGS pouze MITAS a Beltyr (tato společnost byla v r. 1998 sloučena s MITASEM), tyto odebíraly převážně služby testování pneumatik, objem odebraných služeb oběma společnostmi představoval cca 4,3 % z celkového realizovaného obratu IGTT. V současné době se soustřeďuje vývoj, který si pro své výrobky MITAS sám zajišťoval do IGTT, za tímto účelem bylo již do IGTT převedeno z MITASU 30 pracovníků.
Na základě výše uvedeného byl relevantní trh pro účely posouzení spojení podniků vymezen z hlediska:
výrobkového
Jedná se o několik samostatných, navzájem nezastupitelných výrobkových trhů a to:
trhy pneumatik, v jehož rámci jsou vymezeny následující subtrhy pneumatik:
mimosilniční
motocyklové
nákladní
zemědělské
letecké
trh gumárenských směsí
trh strojů a zařízení pro gumárenský a plastikářský průmysl
trh služeb spočívajících ve výzkumu, vývoji a testování výrobků (pneumatik) a surovin gumárenského průmyslu pro jejich výrobu
geografického
Jde o území České republiky, neboť obě společnosti dodávají své výrobky a služby na tomto území.
časového
Jde o trhy trvalé, charakterizované opakujícími se dodávkami uvedených výrobků a služeb.
Pro posouzení spojovaných subjektů na relevantním trhu vycházel úřad z údajů za celý
kalendářní rok, tj. období roku 1998. Každá ze spojovaných společností působí na jiných věcně vymezených relevantních trzích.
ČGS působí prostřednictvím jednotlivých společností holdingu na výše uvedených výrobkových trzích s výjimkou trhu služeb spočívajících ve výzkumu, vývoji a testování výrobků (pneumatik) a surovin gumárenského průmyslu pro jejich výrobu.
Ve sledovaném období dosahoval podíl holdingu ČGS na trhu pneumatik, a to u všech uvedených subtrhů s výjimkou nákladních pneumatik, více než 30 % celkového obratu dosaženého na daném výrobkovém trhu. Spojením podniků nedojde ke změně v uvedených podílech. U nákladních pneumatik byl jeho podíl nižší než 30 % celkového obratu a tento podíl se výrazně nezmění ani po spojení, jde však o trh dotčený spojením podniků (ve vztahu k výzkumu a vývoji také tohoto druhu pneumatik).
Na trhu gumárenských směsí, které se používají zejména k výrobě pneumatik dosahoval podíl ČGS více jak 30 % celkového obratu a tento podíl se nezmění ani po spojení.
Na trhu strojů a zařízení pro gumárenský a plastikářský průmysl dosahoval podíl ČGS více jak 30 % celkového obratu a tento podíl se nezmění ani po spojení.
Podíl ČGS se na uvedených výrobkových trzích vlivem spojení podniků nezmění, neboť IGTT se na těchto trzích neúčastní hospodářské soutěže.
IGTT se účastní hospodářské soutěže pouze na relevantním trhu služeb spočívajících ve výzkumu, vývoji a testování výrobků (pneumatik) a surovin gumárenského průmyslu pro jejich výrobu, kde jeho podíl ve sledovaném období přesahoval 30 % celkového obratu. Tento podíl se po spojení nezmění, neboť ČGS tyto služby neposkytovala. Jeho konkurenty, avšak pouze v určitém segmentu komplexu služeb poskytovaných IGTT, jsou Asociace gumárenské technologie, s.r.o. Zlín a ITC a.s. Zlín, které provádí zejména testování gumárenských surovin. Konkurenty jsou rovněž výrobci gumárenského zboží, kteří mohou provádět testování nejen pro vlastní potřebu, ale i pro ostatní odběratele, v případě jejich potřeby. Skutečnost je však taková, že IGTT provádí testování převážně pro účely vývoje a dále pro účely mezinárodní homologace, ostatní gumárenští výrobci provádí testování zejména pro účely kontroly kvality v rámci sériové výroby zboží.
Počet konkurentů na výše uvedených věcně vymezených relevantních trzích se po spojení ČGS a IGTT nezmění. ČGS se i nadále bude zabývat výrobou gumárenských výrobků a gumárenských směsí pro tyto výrobky, IGTT bude i nadále poskytovat své služby i pro ostatní odběratele v nezměněném rozsahu. Vývojová kapacita IGTT, která byla dosud v převážné míře využívána pro konkurenční firmu zabývající se výrobou pneumatik, tj. slovenskou společnost MATADOR bude nadále využita pro účely vývoje v rámci skupiny společností ČGS, přičemž prostor pro poskytování služeb ostatním soutěžitelům zůstane zachován.
Právní rozbor
Dle § 8 odst. 2 písm. a) zákona se za spojování podniků považuje i jednání, kdy jedna nebo více osob, které již kontrolují jeden podnik, získají přímou nebo nepřímou kontrolu nad celkem nebo podstatnou částí jiného podniku získáním akcií, obchodních nebo členských podílů.
Dle § 8a odst. 1 zákona podléhá povolení úřadu spojení, které narušuje, nebo může narušit hospodářskou soutěž. Za narušení soutěže se považuje, jestliže spojením podniků přesáhne jejich podíl 30 % celkového obratu na celostátním nebo místním trhu daného zboží.
Na základě výše popsané smlouvy o převodu cenných papírů uzavřené mezi společností Matador a dceřinnými společnostmi ČGS (společností MITAS a společností BUZULUK Komárov) a dalších následně uzavřených smluv o úplatném převodu cenných papírů, získala ČGS nepřímou kontrolu nad IGTT. Dle ustanovení § 8 odst. 2 písm. a) zákona tak došlo ke spojení podniků.
Ve správním řízení bylo prokázáno, že podíl společnosti IGTT přesahuje na věcně vymezeném trhu trh služeb spočívajících ve výzkumu, vývoji a testování výrobků (pneumatik) a surovin gumárenského průmyslu pro jejich výrobu 30 % celkového obratu dosahovaného na uvedeném trhu. Rovněž podíl společnosti ČGS přesahuje na věcně vymezených relevantních trzích mimo segmentu nákladních pneumatik 30 % celkového obratu. Jde tedy o spojení, které podle § 8a odst. 1 ustanovení zákona podléhá povolení úřadu.
Výhody spojení
Spojování podniků, které narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž podléhá povolení úřadu ve smyslu ustanovení § 8a zákona. Dle ustanovení § 8a odst. 2 zákona úřad spojení povolí, jestliže zúčastnění soutěžitelé prokáží, že újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese.
Z předložených výhod spojení úřad posoudil jako nejvýznamnější z hlediska přínosu pro spotřebitele následující výhody:
Spojení ČGS a IGTT přinese výraznější propojení výzkumu i vývoje IGTT s praktickými zkušenostmi jednotlivých společností ČGS získanými v daném oboru. Přispěje k intenzivnějšímu a operativnějšímu využívání služeb IGTT pro potřeby všech společností holdingu ČGS (výzkumná a vývojová základna IGTT dosud nebyla ze strany ČGS plně využita vzhledem k vlastnictví IGTT zahraniční konkurenční společností). V konečném důsledku přispěje ke zvýšení užitné hodnoty gumárenských výrobků ČGS při optimalizaci efektivity použité výrobní technologie. Zvýší se tak konkurenceschopnost výrobků ČGS ve vztahu k obdobným výrobkům z dovozu, kde součástí výroby je specializované výzkumné a vývojové pracoviště. Spotřebitelé získají výrobky vyšší kvality.
Ve specializovaných úsecích činnosti IGTT dojde k vytvoření nových pracovních příležitostí, neboť zde budou soustředěni špičkoví specialisté a odborníci v oblasti gumárenství, rozšíří se oblast poskytovaných služeb, neboť pro podniky ve skupině ČGS bude IGTT zajišťovat komplexní vývoj.
Koncentrace výzkumu a vývoje včetně testování v IGTT, který je pro tuto činnost vybaven jak odborníky, tak přístrojovým vybavením, přinese ve svém důsledku úsporu nákladů všem společnostem ČGS, což se projeví i v ceně výrobků pro konečného spotřebitele.
Spojení s kapitálově silnějším partnerem umožní IGTT větší investice do výzkumné a vývojové základny, včetně softwarového a hardwarového vybavení. Efektivní využití investic se v konečném důsledku projeví u výrobků pro spotřebitele.
Posouzení dopadů spojení
V provedeném řízení úřad posoudil zjištěné skutečnosti ve všech vzájemných souvislostech a z hlediska dopadu spojení na soutěžní prostředí.
Na základě provedené analýzy dospěl úřad k závěru, že újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese. Bylo proto rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-II. výkonného odboru. Podání rozkladu má odkladný účinek.
JUDr. Šárka Vlašínová
pověřená řízením II. výkonného odboru
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Petr Čepek
Jegollonská 14
130 00 Praha 3