UOHS S0223/2016
Rozhodnutí: S0223/2016/KS-26867/2016/840/DVá Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Rockaway Capital SE / Netretail Holding B.V.
Účastníci Rockaway Capital SE
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 27. 6. 2016
Dokumenty dokument ke stažení 655 KBČ. j.: ÚOHS-S0223/2016/KS-26867/2016/840/DVá

Brno 27. 6. 2016


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0223/2016/KS, zahájeném dne 7. 4. 2016 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti Rockaway Capital SE, se sídlem Praha 4, Nusle, Na Hřebenech II 1718/8, IČ: 01967631, zastoupeného JUDr. Ivo Jandou, Ph.D., advokátem, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 14, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

rozhodnutí:

Spojení soutěžitelů Rockaway Capital SE, se sídlem Praha 4, Nusle, Na Hřebenech II 1718/8, IČ: 01967631, a Netretail Holding B.V., se sídlem Nizozemské království, Hoofdorp, Taurusavenue 105, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě S mlouvy o prodeji a koupi akcií ve vztahu k akciím ve společnosti Netretail Holding B.V. , uzavřené dne [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] mezi společností Sully system a.s., se sídlem Praha 4, Nusle, Na Hřebenech II 1718/8, IČ: 04196830, jako kupujícím, a společností MIH Allegro B.V., se sídlem Nizozemské království, Hoofdorp, Taurusavenue 105, a fyzickými osobami O. F., P. B., a E. M., jako prodávajícími, v jejímž důsledku má společnost Rockaway Capital SE, prostřednictvím společnosti Sully system a.s., nabýt akcie představující 100 % základního kapitálu a hlasovacích práv ve společnosti Netretail Holding B. V., a tím i možnost tuto společnost přímo výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona

povoluje.

Odůvodnění
1. Skutečnost, že se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. OV 481679 ze dne 11. 4. 2016. Tato skutečnost byla současně zveřejněna na internetových stránkách Úřadu. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad k uvedenému spojení soutěžitelů obdržel námitky JUDr. Filipa Chytrého. [1] Později v průběhu správního řízení Úřad obdržel námitky proti předmětnému spojení soutěžitelů od některých dalších subjektů.
2. Za účelem získání informací potřebných k náležitému zjištění skutkového stavu v oblasti dotčené předmětným spojením Úřad oslovil konkurenty spojujících se soutěžitelů. Některé z oslovených subjektů ve svých vyjádřeních sdělily Úřadu námitky proti posuzovanému spojení soutěžitelů. Úřad se bude těmito námitkami, stejně jako dalšími námitkami, které obdržel v průběhu správního řízení, zabývat níže v tomto rozhodnutí.
3. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších veřejně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčených oblastí. Současně Úřad při rozhodování vzal v úvahu i vyjádření a stanoviska obdržená od konkurentů spojujících se soutěžitelů působících ve spojením dotčených oblastech a rovněž informace shromážděné v průběhu správního řízení vedeného pod sp. zn. ÚOHS-S0013/2016/KS. [2] Úřad rovněž přihlížel k vlastní rozhodovací praxi a rozhodovací praxi Evropské komise (dále jen Komise ).
I. Notifikační podmínky
4. K navrhované transakci má dojít na základě na základě S mlouvy o prodeji a koupi akcií ve vztahu k akciím ve společnosti Netretail Holding B.V. , uzavřené dne [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] mezi společností Sully system a.s., se sídlem Praha 4, Nusle, Na Hřebenech II 1718/8, IČ: 04196830, jako kupujícím, a společností MIH Allegro B.V., se sídlem Nizozemské království, Hoofdorp, Taurusavenue 105, a fyzickými osobami O. F. P. B. a E. M., jako prodávajícími.
5. V důsledku realizace předmětné smlouvy má společnost Rockaway, prostřednictvím společnosti Sully system a.s., nabýt akcie představující 100 % základního kapitálu a hlasovacích práv ve společnosti Netretail, a tím i získat možnost tuto společnost ve smyslu § 12 odst. 3 zákona nepřímo výlučně kontrolovat.
6. Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, neboť podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
7. Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna. Navrhované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
8. Společnost Rockaway je kontrolovaná fyzickou osobou, panem Jakubem Havrlantem, a představuje holdingovou společnost, která stojí v čele podnikatelské skupiny (dále jen Skupina Rockaway ), jež je prostřednictvím jí přímo či nepřímo společně či výlučně kontrolovaných společností činná v oblastech
a. maloobchodního prodeje spotřebního zboží prostřednictvím internetu (e commerce), [3]
b. vývoje a provozování online služeb a zákaznických systémů pro e-shopy či provozování sociálních sítí, [4]
c. vývoje a prodeje softwaru, aplikací a her pro počítače a mobilní zařízení, [5]
d. distribuce předplacených karet a poskytování souvisejících mobilních aplikací, [6]
e. internetového prodeje jízdenek, [7]
f. online srovnávání, zprostředkování a prodeje finančních a pojišťovacích produktů, [8]
g. provozování (online) služeb cestovní agentury a prodeje zájezdů, [9]
h. poskytování logistických služeb [10] a
i. provozování online cenových srovnávačů. [11]
9. Společnost ECH [12] působí prostřednictvím jí přímo či nepřímo společně či výlučně kontrolovaných společností v následujících oblastech maloobchodního prodeje spotřebního zboží: (i) prodej parfémů, hodinek, šperků a módních doplňků (prostřednictvím společnosti VIVANTIS a.s.), [13] (ii) prodej oblečení, doplňků a hraček (Rock Fashion s.r.o., Club Shop s.r.o., AR SPORT SNOWBOARDS s.r.o.), [14] (iii) prodej zboží druhé jakosti, vráceného a nadbytečného zboží (LIMAL(CZ) s.r.o.), [15] (iv) prodej potravin, produktů pro domácnost a prostředků péče o zvířata (Kolonial.cz s.r.o.) [16] a (v) prodej elektroniky (CZC.cz s.r.o.-dále jen CZC ). [17] Společnost ECH dále kontroluje společnost Digital Engines s.r.o., jež je činná v oblasti poskytování logistických, zákaznických, marketingových a dalších služeb pro internetové obchody.
10. Společnost Netretail je holdingovou společností, která stojí v čele podnikatelské skupiny zabývající se na území České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska a Slovinska činnostmi v oblasti maloobchodního prodeje zboží přes internet. Na území České republiky společnost Netretail prostřednictvím dceřiné společnosti Internet Mall, a.s. provozuje internetový obchod pod značkou www.mall.cz (dále jen Mall ), který se zabývá maloobchodním prodejem zboží, zejména elektroniky, domácích spotřebičů, počítačové a telekomunikační techniky, kosmetických přípravků, prostředků péče o dítě, hraček, oděvů, obuvi, sportovních potřeb, prostředků péče o zvířata nebo potřeb pro dům a zahradu.
11. Před realizací předmětného spojení soutěžitelů je společnost Netretail součástí podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojí společnost Naspers Ltd., se sídlem Jihoafrická republika, Kapské město, Heerengracht 40. III. Vymezení relevantních trhů
12. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
13. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele získávajícího možnost kontroly, resp. které jim vertikálně předcházejí či na ně navazují. III.1 Vymezení relevantních trhů z hlediska produktového
III.1.1 Oblast maloobchodního prodeje spotřebního zboží přes internet
14. Z výše uvedeného popisu činností spojujících se soutěžitelů vyplývá, že jak Skupina Rockaway, tak společnost Netretail působí v oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží přes internet. Skupina Rockaway, zejména prostřednictvím společnosti ECH, resp. internetových obchodů provozovaných jejími dceřinými společnostmi, se zabývá prodejem spotřebního zboží, jako např. parfémů, hodinek, šperků a módních doplňků, oblečení a obuvi, potravin, drogerie, potřeb pro péči o děti, produktů pro domácnost a elektroniky.
15. Nabývaná společnost Netretail provozuje e-shop Mall, který se rovněž zabývá maloobchodním prodejem spotřebního zboží přes internet, zejména prodejem elektroniky, včetně malých a velkých domácích spotřebičů, potřeb pro péči o děti, hraček, prostředků péče o zvířata, dále pak oděvů, obuvi, sportovních potřeb, kosmetických přípravků nebo potřeb pro dům a zahradu. S ohledem na zaměření činností spojujících se soutěžitelů tak dochází k překrytí jejich aktivit jak v oblasti zahrnující maloobchodní prodej spotřebního zboží přes internet, tak na některých užších trzích této oblasti. Posuzované spojení soutěžitelů tak má horizontální povahu.
16. Spojením dotčenou oblastí se Úřad již zabýval ve svých předchozích rozhodnutích, když naznačil možné vymezení věcně relevantního trhu v oblasti prodeje zboží a služeb prostřednictvím internetu (e-commerce) podle účelu, k němuž jsou jednotlivé produkty ze skupiny spotřebního zboží konečnými zákazníky využívány. V otázce zastupitelnosti maloobchodního prodeje přes internet s jinými způsoby prodeje, včetně prodeje zboží v kamenných obchodech, Úřad konstatoval existenci faktorů či indicií dokládajících možnost vymezení jednoho celkového trhu maloobchodního prodeje zboží bez ohledu na způsob prodeje, současně však identifikoval rovněž faktory svědčící pro samostatné vymezení trhu maloobchodního prodeje přes internet a v kamenných obchodech. Otázku přesného vymezení produktového relevantního trhu však Úřad v předchozích případech ponechal otevřenou. [18]
17. Úřad rovněž konstatoval, že činnosti v oblasti maloobchodního prodeje zboží a služeb přes internet (e-commerce) zahrnují zejména online prodej zboží konečnému spotřebiteli, přičemž naznačil možnost užšího členění spojením dotčené oblasti podle kategorií prodávaného zboží. [19] Úřad rovněž ponechal otázku případného užšího vymezení produktového relevantního trhu otevřenou.
18. Uvedená zjištění z předchozí rozhodovací praxe Úřadu jsou v souladu s rozhodovací praxí Komise, která uvedla, že sice neshromáždila dostatek důkazů svědčící pro závěr, že všechny maloobchodní distribuční kanály jsou součástí stejného produktového trhu, avšak současně její šetření poukázalo na skutečnost, že alespoň (distanční) prodejní kanály určené k nakupování z domova buď prostřednictvím internetu nebo katalogu by z důvodu vzájemné zaměnitelnosti z pohledu zákazníka mohly tvořit jeden relevantní trh. Komise rovněž uvedla, že v případě prodeje standardizovaných produktů, jejichž charakteristiky či parametry jsou jednoznačně popsané, např. zboží v kategorii elektronika, by prodej v kamenných obchodech, tj. offline prodej, a distanční prodej zahrnující online a katalogový prodej mohl tvořit jeden produktový relevantní trh. [20] Ačkoli Komise ponechala otázku konečného vymezení produktového relevantního trhu otevřenou, při vymezování produktového relevantního trhu rovněž zvažovala možné užší členění oblasti prodeje spotřebního zboží podle jednotlivých produktových kategorií.
19. Účastník řízení v návrhu na povolení spojení soutěžitelů navrhl vymezit produktový relevantní trh v oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží jako trh, který zahrnuje jak prodej spotřebního zboží prostřednictvím internetu, tak prodej v kamenných obchodech. Toto vymezení relevantního trhu zakládá společnost Rockaway zejména na názoru, že nabídky produktů online i offline prodejními kanály jsou ze strany zákazníků pravidelně zaměňovány. Současně Navrhovatel v souladu s rozhodovací praxí Komise i Úřadu naznačil možné členění relevantních trhů v oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží dle způsobu distribuce a dle produktových kategorií.
20. S ohledem na skutečnost, že spojující se soutěžitelé nabízí spotřební zboží pouze prostřednictvím internetu, Úřad v případě posuzované transakce předběžně zastával stanovisko, že je třeba relevantní trhy v oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží rozlišit jak z hlediska produktového, tak i podle způsobu prodeje, tj. na prodej zboží prostřednictvím internetu a prodej prostřednictvím kamenných prodejen.
21. V průběhu správního řízení pak Úřad za účelem ověření svého předběžného náhledu na vymezení produktového relevantního trhu oslovil konkurenty spojujících se soutěžitelů, mj. právě s otázkou, zda považují společnosti provozující kamenné prodejny za konkurenční subjekty pro soutěžitele, kteří prodávají spotřební zboží prostřednictvím internetu. Většina z oslovených soutěžitelů na uvedenou otázku odpověděla kladně. To by svědčilo ve prospěch názoru, že produktový relevantní trh zahrnuje jak kamenné, tak internetové prodejce. V této souvislosti je však nezbytné vzít v úvahu, že Úřadem oslovení soutěžitelé, jež považují provozovatele kamenných prodejen za svoji konkurenci, současně s prodejem spotřebního zboží přes internet prodávají stejné zboží rovněž ve vlastních kamenných prodejnách. Tuto skutečnost například ve svých odpovědích zdůraznily společnosti CeWe Color, a.s. [21] či POMPO spol. s r.o. [22]
22. Naopak soutěžitelé, kteří se zabývají provozováním výlučně internetových obchodů, Úřadu sdělili, že za relevantní konkurenci považují pouze soutěžitele nabízející internetový prodej. [23] Společnosti provozující internetové i kamenné prodejny jsou těmito soutěžiteli považovány za konkurenci pouze v rozsahu, v jakém nabízí zboží na internetu. [24] Některé z důvodů, proč prodeje skrze kamenné prodejny nepředstavují konkurenci soutěžitelům nabízející spotřební zboží přes internet, shrnula ve své odpovědi společnost Mironet.cz a.s. (dále jen Mironet ), [25] když poukázala na vyšší distribuční náklady kamenných prodejen nebo skutečnost, že kamenné obchody cílí na jinou zákaznickou skupinu, resp. jiné potřeby zákazníků. Důsledkem těchto rozdílů pak má být i odlišný způsob prodeje nebo rozdíl v nabízeném sortimentu. Společnost Mironet rovněž konstatovala, že nesleduje obchodní strategii kamenných obchodů, ale pouze e-shopů, které považuje za svou konkurenci.
23. Při posouzení, zda online a offline prodejní kanály mohou představovat součást jednoho širšího trhu prodeje spotřebního zboží či nikoli, vzal Úřad v úvahu i motivaci vedoucí spotřebitele k tomu, aby preferoval nabídku online obchodníka před nabídkou zboží v kamenném obchodě. K tomu využil mj. i studii Asociace pro elektronickou komerci (dále jen studie APEK ) [26] zabývající se problematikou e-commerce v České republice. V části studie APEK zaměřené na faktory či výhody, které motivují kupujícího využít k nákupu právě online prodejní kanál, je uvedena řada důvodů, proč spotřebitelé nakupují zboží přes internet. K zásadním faktorům pro rozhodnutí zájemce o zboží k nákupu na internetu patří podle studie APEK zejména výhodnější cena zboží (26 % respondentů), dále úspora času a možnost nákupu kdykoli (oba důvody uvedlo shodně cca 20 % respondentů) či snadné porovnání cen (cca 15 % respondentů). Zatímco v otázce prodejní ceny by kamenné prodejny potenciálně mohly internetovým prodejcům konkurovat, a to i s přihlédnutím ke skutečnosti, že ceny produktů nabízených po internetu jsou obvykle nižší než ceny zboží nabízeného v kamenných prodejnách, ostatní důvody, proč zákazníci preferují internet před kamennou prodejnou, nejsou schopny eliminovat.
24. Úřad se rovněž zabýval možnými rozdíly mezi prodejem online a v kamenných obchodech z hlediska nabídkové strany možného obchodního vztahu mezi zákazníkem a obchodníkem. V tomto ohledu považuje Úřad za podstatný faktor rozdíl v rozsahu zboží nabízeného internetovým prodejcem a konkrétní jednou kamennou prodejnou. Zatímco internetový prodejce je schopen v jeden moment nabízet tisíce či dokonce desetitisíce produktových položek, sortiment nabízený v určitý okamžik kamennou prodejnou je podstatně omezenější, neboť tyto jsou vázány kapacitou prostoru předmětné prodejny.
25. Při posuzování možné zaměnitelnosti online a offline prodejních kanálů je rovněž nezbytné vzít v úvahu i skutečnost, že jak v oblasti prodeje spotřebního zboží přes internet, tak v oblasti prodeje skrze kamenné prodejny představují nejvýznamnější hráče odlišné subjekty. Tato skutečnost je zejména patrná v oblasti maloobchodního prodeje elektroniky, která dle studie společnosti Heureka Shopping [27] (dále jen studie HEUREKA ) představuje nejvýznamnější segment prodeje spotřebního zboží přes internet (cca 50 %). V této oblasti (nabídky prodeje elektroniky přes internet) nejvýznamnějšími hráči na trhu jsou společnosti, které jsou čistými internetovými prodejci, tj. nevlastní síť kamenných poboček, jako jsou např. společnosti Alza, CZC, Mall, T.S. BOHEMIA a.s. (dále jen TSB ) nebo Mironet, když společný tržní podíl nejvýznamnějších ryze internetových prodejců dosahuje více než 80 % veškerých prodejů v této oblasti. Naopak soutěžitelé, kteří představují významné hráče v oblasti prodeje elektroniky prostřednictvím kamenných poboček (např. Electro World s.r.o. (dále jen Electro World ), HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. (dále jen HP Tronic ), DATART INTERNATIONAL, a.s. (dále jen Datart ), Okay s.r.o. (dále jen Okay )) nepředstavují podstatné hráče v oblasti prodeje téhož zboží přes internet, když individuálně dosahují tržního podílu maximálně do 5 %.
26. Ve vztahu k předmětnému spojení soutěžitelů Úřad vzal v úvahu zaměření činností spojujících se soutěžitelů. Jak Navrhovatel, tak nabývaná společnost Netretail působí výhradně v oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží přes internet, když k překrytí jejich činností dochází na některých užších trzích uvedené oblasti, zahrnujících prodej kosmetických přípravků, prostředků péče o dítě, hraček, oděvů, obuvi, sportovních potřeb, prostředků péče o zvířata, potřeb pro dům a zahradu a elektroniky. Právě prodej zboží v oblasti elektroniky představuje nejvýznamnější část obchodních aktivit obou spojujících se soutěžitelů. Jak skupina Rockaway prostřednictvím e shopu www.czc.cz, tak nabývaná společnost Netretail prostřednictvím e-shopu Mall nabízejí své produkty zejména v kategoriích spotřební elektronika, informační technologie, telekomunikační, kancelářská a výpočetní technika nebo v kategorii fotopřístroje.
27. Rovněž tak je nezbytné vzít v potaz i geografické obchodní zvyklosti spotřebitelů. Zatímco v případě prodeje spotřebního zboží po internetu mohou zákazníci vyhledávat potenciální dodavatele na celém území České republiky, kteří mají poptávané zboží k dispozici, v případě kamenných prodejen je toto území výrazně užší, když v závislosti na hodnotě nakupovaného zboží potenciální konkurenci představují pouze prodejny v jisté dojezdové vzdálenosti, např. prodejny na území města či okresu v rámci území České republiky.
28. S ohledem na výše uvedené a současně na skutečnost, že oba spojující se soutěžitelé zaměřují své obchodní aktivity při prodeji spotřebního zboží výhradně na online prodejní kanály, považuje Úřad při posuzování možných dopadů předmětné transakce za relevantní:
- trh maloobchodního prodeje spotřebního zboží přes internet jako celek, a z toho
a. maloobchodní prodej elektroniky přes internet jako celek, a z toho
(i) maloobchodní prodej zboží v kategorii spotřební elektronika, včetně zábavní elektroniky, přes internet,
(ii) maloobchodní prodej zboží v kategorii počítačová technika přes internet,
(iii) maloobchodní prodej zboží v kategorii telekomunikační zařízení přes internet,
(iv) maloobchodní prodej zboží v kategorii fotopřístroje přes internet,
(v) maloobchodní prodej zboží v kategorii velké domácí spotřebiče přes internet,
(vi) maloobchodní prodej zboží v kategorii malé domácí spotřebiče přes internet,
b. maloobchodní prodej zboží v oblasti zdraví a krása přes internet,
c. maloobchodní prodej oblečení a obuvi přes internet,
d. maloobchodní prodej zboží pro kutily a zahradu přes internet,
e. maloobchodní prodej hraček a her přes internet,
f. maloobchodní prodej sportovního a kempinkového zboží přes internet,
g. maloobchodní prodej prostředků péče o dítě přes internet a
h. maloobchodní prodej prostředků péče o zvířata přes internet.
III.1.2 Oblast nákupu zboží za účelem jeho maloobchodního prodeje
29. Na nákupním trhu prodávají výrobci spotřební zboží svým odběratelům, mezi něž patří velkoobchodníci, maloobchodníci a další podnikatelské subjekty. Jak skupina Rockaway, jako provozovatel řady e-shopů, tak společnost Netretail, provozující internetový obchod Mall, působí v rámci svých obchodních aktivit na trzích v oblasti maloobchodního prodeje zboží přes internet rovněž na velkoobchodních trzích v oblasti prodeje spotřebního zboží určeného k dalšímu prodeji, a to na poptávkové straně. S ohledem na zaměření aktivit spojujících se soutěžitelů by bylo možné předmětnou oblast, tj. nákupní trhy zboží k dalšímu prodeji, členit dle výše uvedených kategorií zboží, prodávaných jednotlivými spojujícími se soutěžiteli. Na trzích nákupu zboží k dalšímu prodeji působí mimo internetových prodejců rovněž další soutěžitelé, zejména provozovatelé kamenných obchodů. Jelikož však předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže při jakémkoli v úvahu připadajícím vymezení produktového relevantního trhu v oblasti nákupu spotřebního zboží za účelem jeho dalšího prodeje, Úřad ponechal tuto otázku otevřenou.
III.2 Vymezení relevantních trhů z hlediska geografického
30. Úřad se rovněž zabýval možným vymezením relevantního trhu z hlediska geografického. Geografickým relevantním trhem se rozumí oblast, v níž soutěžitelé nabízejí a poptávají příslušné zboží a v níž jsou podmínky soutěže homogenní a současně dostatečně odlišitelné od podmínek existujících v jiných oblastech. Úřad v rámci správního řízení zkoumal, zda je možno relevantní trh vymezit jako trh lokální, národní nebo zda území ovlivněné předmětným spojením zahrnuje širší území, přesahující hranice České republiky.
III.2.1 Oblast maloobchodního prodeje spotřebního zboží přes internet
31. Skupina Rockaway působí v oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží přes internet prostřednictvím jí provozovaných e-shopů zejména na území České republiky a Slovenska. Nabývaná společnosti Netretail, provozující e-shop Mall, je činná rovněž zejména v České republice, na Slovensku, dále pak v Polsku, Maďarsku, Slovinsku a Chorvatsku.
32. Účastník řízení navrhl vymezit geografický relevantní trh v oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží, jako přinejmenším trh národní, vymezený územím České republiky, přičemž svůj názor opíral o předchozí rozhodovací praxi Komise a Úřadu.
33. Podle názoru Komise svědčí pro vymezení geografického trhu jako trhu národního skutečnost, že ceny, sortiment produktů, služby vztahující se k prodeji zboží, kontroly kvality nebo marketing a reklamní činnost jsou určovány zpravidla na národní úrovni a oblastní manažeři mají jen omezenou možnost se od stanovených cen a dalších podmínek prodeje odchýlit. V případě online nakupování by však zejména s přihlédnutím k rozvoji mezinárodní logistiky bylo možné rovněž zvažovat, zda relevantní trh z hlediska geografického nezahrnuje i území širší než národní. [28]
34. Úřad ve své předchozí rozhodovací praxi rovněž posuzoval faktory svědčící jak ve prospěch, tak proti vymezení geografického relevantního trhu v oblasti maloobchodního prodeje zboží přes internet jako území širšího, než je území České republiky. Proti vymezení geografického relevantního trhu územím širším než Česká republika mohou svědčit například problémy spojené s případným uplatněním práv z odpovědnosti za vady zboží v situaci, kdy zákazník bydlí či má sídlo na území jiného státu, než ve kterém došlo k uskutečnění nákupu. Rovněž na podporu možného vymezení geografického relevantního trhu územím České republiky lze dále uvést zjištění, že české internetové obchody dodávají velice malou část svých celkových prodejů zboží zákazníkům mimo území České republiky. [29] Úřad však otázku konečného vymezení geografického relevantního trhu ve své předchozí rozhodovací praxi ponechal otevřenou, případně se přiklonil k vymezení geografického relevantního trhu jako trhu národního. [30]
35. Jelikož předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže při jakémkoli v úvahu připadajícím vymezení geografického relevantního trhu, Úřad ponechal tuto otázku otevřenou a zabýval se dopady posuzovaného spojení soutěžitelů na trzích v oblasti maloobchodního prodeje zboží přes internet na národní úrovni, když za území dotčené spojením soutěžitelů považuje území České republiky.
III.2.2 Oblast nákupu zboží za účelem jeho maloobchodního prodeje
36. Ve své předchozí rozhodovací praxi Úřad v oblasti nákupu spotřebního zboží za účelem jeho maloobchodního prodeje vymezoval relevantní trh z hlediska geografického územím České republiky.
37. Podle zjištění Úřadu je možné nákupní trhy zboží vymezit jako národní, přičemž takový přístup vychází z obdobných skutečností, jak byly uvedeny výše v případě maloobchodního prodeje spotřebního zboží přes internet. Navíc je třeba přihlížet i k faktu, že řada mezinárodních výrobců (v postavení dodavatelů) vyjednává s maloobchodními prodejci (v postavení odběratelů) na národní úrovni prostřednictvím svých dceřiných společností, a rovněž tak využívají dostupných národních distribučních kanálů, v případě dovážených produktů jsou před jejich prodejem přizpůsobovány podmínkám České republiky balení a jazyk, ve kterém jsou konečnému spotřebiteli sdělovány informace o produktu. [31]
38. Jelikož však předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže při jakémkoli v úvahu připadajícím vymezení geografického relevantního trhu ve spojením dotčené oblasti nákupu spotřebního zboží za účelem jeho maloobchodního prodeje, Úřad ponechal tuto otázku otevřenou.
IV. Struktura spojením dotčených trhů
39. Úřad v jednotlivých případech spojení soutěžitelů zkoumá, zda v jejich důsledku dojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích či nikoli. Za tím účelem se zaměřuje na posouzení kritérií, jejichž zkoumání mu předepisuje zákon v § 17 odst. 1. Posuzuje tedy zejména potřebu zachování a rozvíjení účinné hospodářské soutěže, strukturu všech spojením dotčených trhů, podíl spojujících se soutěžitelů na těchto trzích, jejich hospodářskou a finanční sílu, právní a jiné překážky vstupu dalších soutěžitelů na spojením dotčené trhy, možnost volby dodavatelů nebo odběratelů spojujících se soutěžitelů, vývoj nabídky a poptávky na dotčených trzích, potřeby a zájmy spotřebitelů a výzkum a vývoj, jehož výsledky jsou ku prospěchu spotřebitele a nebrání účinné soutěži. Současně Úřad podpůrně přihlíží k pravidlům stanoveným v Pokynech pro posuzování horizontálních spojení podle Nařízení Rady č. 139/2004 o kontrole spojování podniků (dále jen Pokyny pro posuzování horizontálních spojení ) [32] a v Pokynech pro posuzování nehorizontálních spojení podle Nařízení rady č. 139/2004 o kontrole spojování podniků (dále též Pokyny pro posuzování nehorizontálních spojení ). [33]
40. Základní představu o struktuře trhů a konkurenčním významu spojujících se soutěžitelů i jejich konkurentů poskytují podíly na trhu. Pokud jde o velikost tržních podílů, zákon v § 17 odst. 3 stanoví, že pokud společný podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu nepřesáhne 25 %, má se za to, že jejich spojení nemá za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, neprokáže-li se při posuzování spojení opak.
41. V případě hodnocení struktury trhu Úřad rovněž podpůrně používá ukazatel míry celkové úrovně koncentrace trhu, jež je vyjádřená tzv. Herfindahl-Hirschmanovým indexem (dále jen HHI ). Tento ukazatel se vypočítá jako součet čtverců jednotlivých tržních podílů všech soutěžitelů na trhu. Zatímco absolutní úroveň HHI poskytuje prvotní údaj o konkurenčním tlaku na trhu po spojení, změna HHI (tzv. Delta) je užitečným ukazatelem změny úrovně koncentrace přímo vyvolané spojením.
42. Problémy v oblasti hospodářské soutěže při posuzování horizontálních spojení pravděpodobně nevyvstanou na trhu s hodnotou HHI po spojení pod 1000 bodů, ani v případě spojení s hodnotou HHI po spojení mezi 1000 a 2000 a Delta pod 250, respektive v případě spojení s výší HHI po spojení nad 2000 a Delta pod 150. [34] To neplatí v případě existence zvláštních okolností, například v podobě jednoho nebo více následujících faktorů: spojení se účastní potenciální zájemce o vstup na trh nebo podnik s malým podílem na trhu, na který ale nedávno vstoupil, jedna nebo více spojujících se stran jsou významnými inovátory, jejichž metody se nepromítají do podílů na trhu, existuje významné vlastnictví podílů mezi účastníky trhu, jeden ze spojujících se soutěžitelů je individualistický podnik s vysokou pravděpodobností narušení koordinovaného chování, existují známky minulé nebo pokračující koordinace nebo usnadňujících postupů, jedna ze spojujících se stran má před spojením 50% nebo větší podíl na trhu. [35]
43. Hraniční hodnoty tržního podílu spojením vzniklého subjektu, stejně jako hodnoty parametrů HHI a Delta, jež identifikují v zásadě bezpečnou úroveň, v níž není pravděpodobné narušení hospodářské soutěže na vymezeném relevantním trhu, jsou označovány jako tzv. safe harbour .
44. Z výše uvedených informací vyplynulo, že předmětné spojení má na území České republiky horizontální charakter, když dochází ke spojení subjektů, které působí v oblasti provozování e-shopů na trzích v oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží nabízeného přes internet a na nákupních trzích spotřebního zboží za účelem jeho dalšího prodeje.
IV.1 Oblast nákupu zboží za účelem jeho maloobchodního prodeje na území České republiky
45. Na trzích v oblasti nákupu spotřebního zboží za účelem jeho maloobchodního prodeje na území České republiky působí oba spojující se soutěžitelé, přičemž na těchto trzích spojení soutěžitelů nevzbuzuje žádné obavy z narušení hospodářské soutěže, neboť tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele nedosahuje hranice 15 %.
IV.2 Oblast maloobchodního prodeje spotřebního zboží přes internet
46. Pro zjištění struktury trhu, jež je jedním ze základních ukazatelů vypovídajících o stavu konkurenčního prostředí, je nezbytné co nejpřesněji stanovit jeho celkovou velikost. Při odhadech celkové velikosti trhu v oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží přes internet, respektive jednotlivých výše vymezených trzích spojením dotčené oblasti na území České republiky, vycházel Navrhovatel v návrhu na povolení spojení soutěžitelů zejména z analytických podkladů společností GfK Czech s.r.o. a Euromonitor International Ltd. a datových přehledů společnosti Heureka Shopping. V návrhu na povolení spojení Účastník řízení předložil své odhady tržních podílů ve vztahu k rokům 2012-2014. Na základě výzvy Úřadu k doplnění informací pak Navrhovatel doplnil údaje o tržních podílech spojujících se soutěžitelů na spojením dotčených trzích i pro rok 2015. Úřad pro kontrolu odhadů spojujících se soutěžitelů provedl šetření mezi jejich konkurenty na trzích v oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží prostřednictvím internetu na území České republiky, a to na trzích, kde se činnost spojujících se soutěžitelů překrývá a jejich společný tržní podíl přesahoval podle názoru Účastníka řízení 15 %.
47. Z dat shromážděných v průběhu šetření Úřadu vyplynulo, že součet výkonů Úřadem oslovených soutěžitelů na některých trzích (jedná se o trh maloobchodního prodeje elektroniky přes internet, trh maloobchodního prodeje spotřební elektroniky, včetně zábavní elektroniky, přes internet, trh maloobchodního prodeje počítačové techniky přes internet, trh maloobchodního prodeje fotopřístrojů přes internet a trh maloobchodního prodeje prostředků péče o zvířata přes internet) významně přesahuje odhady velikosti uvedených trhů, jak byly Úřadu předloženy Účastníkem řízení.
48. Úřad tedy při stanovení celkové velikosti výše uvedených relevantních trhů zboží vzal v úvahu údaj vypočtený z dat shromážděných v průběhu správního řízení. Prostý součet výkonů dosažených jednotlivými soutěžiteli, kteří Úřadu na základě jeho výzvy požadované údaje poskytli, pak představuje celkový objem výkonů na jednotlivých výše vymezených trzích, který byl následně použit pro účely určení tržních podílů jednotlivých subjektů. V případě relevantních trhů, kde součet výkonů dosažených Úřadem oslovenými soutěžiteli nedosahoval hodnot celkové velikosti trhu předložených Účastníkem řízení, Úřad při určení tržních podílů jednotlivých subjektů vycházel z odhadů Účastníka řízení, neboť podklady, které Úřad v průběhu šetření zajistil, obvykle pocházely od cca 10-15 subjektů, přičemž na trhu působí řádově stovky či tisíce subjektů. Z uvedeného pak vyplynulo, že odhady celkové velikosti těchto trhů nebyly Navrhovatelem nadhodnoceny takovým způsobem, že by to mělo podstatný dopad na hodnocení tržních podílů spojujících se soutěžitelů.
49. V tomto kontextu je třeba vnímat v rozhodnutí uvedené tržní podíly soutěžitelů na těch trzích, kde jejich celková velikost byla určena prostým součtem tržeb oslovených subjektů, jako maximální možné, ve skutečnosti budou nižší.
50. Podle údajů poskytnutých Navrhovatelem dosáhla v roce 2015 Skupina Rockaway na trhu maloobchodního prodeje spotřebního zboží přes internet v České republice , jehož celková velikost činila cca 55,9 mld. Kč, tržního podílu cca [5-15] %, zatímco tržní podíl nabývané společnosti Netretail činil cca [5-15] %. Společný tržní podíl spojením vzniklého subjektu tak představoval cca [5-15] %.
51. Na trhu maloobchodního prodeje elektroniky přes internet v České republice , jehož celková velikost činila v roce 2015 cca 24,2 mld. Kč, [36] dosahovala Skupina Rockaway tržního podílu cca [5-15] %, přičemž tržní podíl nabývané společnosti Netretail činil cca [5-15] %. Společný tržní podíl spojením vzniklého subjektu tak činil cca [15-25] %. Na trhu maloobchodního prodeje elektroniky působí řada významných konkurentů spojujících se soutěžitelů, jako jsou např. společnost Alza, jež dosahovala tržního podílu cca 55-65 %, a dále společnosti TSB, HP Tronic, Mironet, ElectroWorld, Datart, ExaSoft Holding a.s. (dále jen ExaSoft ) či Elektra PV s.r.o. (dále jen Elektra PV ), všechny individuálně s tržním podílem 0-5 %. S ohledem na skutečnost, že odhad celkové velikosti tohoto trhu založil Úřad na výsledcích svého šetření mezi konkurenty spojujících se soutěžitelů, je třeba vnímat tržní podíly výše jmenovaných soutěžitelů, včetně spojujících se subjektů, jako maximálně možné, které jsou ve skutečnosti nižší.
52. Na trhu maloobchodního prodeje spotřební elektroniky, včetně zábavní elektroniky, přes internet v České republice , jehož celková velikost činila v roce 2015 cca 6,5 mld. Kč, dosahovala Skupina Rockaway tržního podílu cca [0-5] %, zatímco tržní podíl nabývané společnosti Netretail činil cca [5-15] %. Společný tržní podíl spojením vzniklého subjektu tak představoval cca [5-15] %. Skupina Rockaway bude i po uskutečnění posuzovaného spojení nadále čelit konkurenčnímu tlaku řady významných soutěžitelů, jako např. společnosti Alza, jež dosahovala tržního podílu cca 65-75 %, a dále společností TSB, HP Tronic, Mironet, Electro World, Datart, ExaSoft či Elektra PV, které individuálně dosahovaly tržního podílu cca 0-5 %. S ohledem na skutečnost, že odhad celkové velikosti tohoto trhu založil Úřad na výsledcích svého šetření mezi konkurenty spojujících se soutěžitelů, je třeba vnímat tržní podíly výše jmenovaných soutěžitelů, včetně spojujících se subjektů, jako maximálně možné, které jsou ve skutečnosti nižší.
53. Na trhu maloobchodního prodeje počítačové techniky přes internet v České republice , jehož celková velikost činila v roce 2015 cca 9,6 mld. Kč, dosahovala Skupina Rockaway tržního podílu cca [15-25] %, zatímco tržní podíl nabývané společnosti Netretail činil cca [0-5] %. Společný tržní podíl spojením vzniklého subjektu tak představoval cca [15-25] %. Na trhu maloobchodního prodeje počítačové techniky přes internet působí řada významných konkurentů spojujících se soutěžitelů, jako jsou např. společnost Alza, jež dosahovala tržního podílu cca 55-65 %, společnost TSB, jež dosahovala tržního podílu cca 5-15 %, a dále společnosti Mironet, HP Tronic, ElectroWorld, Datart, ExaSoft či Elektra PV, jejichž tržní podíl činil cca 0-5 %. S ohledem na skutečnost, že odhad celkové velikosti tohoto trhu založil Úřad na výsledcích svého šetření mezi konkurenty spojujících se soutěžitelů, je třeba vnímat tržní podíly výše jmenovaných soutěžitelů, včetně spojujících se subjektů, jako maximálně možné, které jsou ve skutečnosti nižší.
54. Na trhu maloobchodního prodeje telekomunikačních zařízení přes internet na území České republiky , jehož celková velikost činila v roce 2015 cca 5,8 mld. Kč, dosahovala Skupina Rockaway tržního podílu cca [5-15] %, tržní podíl nabývané společnosti Netretail pak činil cca [5-15] %. Společný tržní podíl spojením vzniklého subjektu tak představoval cca [5-15] %. Na trhu maloobchodního prodeje telekomunikačních zařízení přes internet působí řada významných konkurentů skupiny Rockaway, jako jsou např. společnosti Alza, jež dosahovala tržního podílu cca 25-35 %, a dále společnosti TSB, Mironet, HP Tronic, ElectroWorld Datart, ExaSoft nebo Elektra PV, jejichž individuální tržní podíl činil cca 0-5 %. Úřad k tomu dodává, že jím zjištěný údaj o celkové velikosti trhu maloobchodního prodeje telekomunikačních zařízení činil cca 65 % velikosti tohoto trhu, jak byla odhadnuta Účastníkem řízení. K posouzení tržního postavení jednotlivých soutěžitelů tak Úřad využil odhad velikosti trhu poskytnutý Účastníkem řízení, neboť jej považoval za relevantní s ohledem na skutečnost, že na předmětném trhu působí relativně vysoký počet dalších soutěžitelů nabízejících toto zboží, včetně např. telefonních operátorů, kteří představují významné prodejce telekomunikačních zařízení, jejichž prodejní data však Úřad neměl k dispozici.
55. Na trhu maloobchodního prodeje fotopřístrojů přes internet v České republice , jehož celková velikost činila v roce 2015 cca 848 mil. Kč, dosahovala Skupina Rockaway tržního podílu cca [5-15] %, zatímco tržní podíl nabývané společnosti Netretail činil cca [5-15] %. Společný tržní podíl spojením vzniklého subjektu tak představoval cca [15-25] %. Na trhu maloobchodního prodeje fotopřístrojů přes internet působí řada významných konkurentů skupiny Rockaway, jako jsou např. společnosti Alza, jež dosahovala tržního podílu cca 25-35 %, společnosti CeWe Color, a.s., MEGAPIXEL s.r.o. a Milan Škoda-FOTO, každá individuálně s tržním podílem cca 5-15 %, nebo společnosti AARON shop s.r.o., HP Tronic, ElectroWorld, Datart, ExaSoft či Elektra PV, jejichž individuální tržní podíly činily cca 0-5 %. S ohledem na skutečnost, že odhad celkové velikosti tohoto trhu založil Úřad na výsledcích svého šetření mezi konkurenty spojujících se soutěžitelů, je třeba vnímat tržní podíly výše jmenovaných soutěžitelů, včetně spojujících se subjektů, jako maximálně možné, které jsou ve skutečnosti nižší.
56. Na trhu maloobchodního prodeje prostředků péče o zvířata přes internet na území České republiky , jehož celková velikost činila v roce 2015 cca 842 mil. Kč, dosahovala Skupina Rockaway tržního podílu menšího než [0-5] %, tržní podíl nabývané společnosti Netretail činil cca [25-35] %. Společný tržní podíl spojením vzniklého subjektu tak představoval méně než [25-35] %. Skupina Rockaway bude i nadále čelit konkurenčnímu tlaku významných soutěžitelů, jako jsou např. společnosti SpokojenyPes.cz s.r.o., zooplus AG, PetCenter CZ s.r.o. nebo TV PROBBE s.r.o., jejichž individuální tržní podíly činily cca 15-25 %, nebo PROFIZOO s.r.o., která dosahovala 25-35 % tržního podílu.
57. Na trhu maloobchodního prodeje prostředků péče o dítě přes internet v České republice , jehož celková velikost činila v roce 2015 cca 1,4 mld. Kč, dosahovala Skupina Rockaway v roce 2015 tržního podílu cca [0-5] %, zatímco tržní podíl nabývané společnosti Netretail činil cca [15-25] %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů tak představoval cca [15-25] %. Rovněž na tomto trhu bude spojením vzniklý subjekt vystaven konkurenčnímu tlaku, mj. společnosti Špuntík.cz s.r.o., s tržním podílem cca 5-15 %, dále společností BENEO CZ s.r.o., Tesco Stores ČR a.s. nebo ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., s individuálním tržním podílem 0 -5 %.
58. Na trzích, kde se činnost spojujících se soutěžitelů překrývala a jejich společný tržní podíl dosahoval dle Navrhovatele více než 15 %, Úřad zhodnotil úroveň jejich koncentrace a její změnu v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů, viz Tabulka č. 1.

Tabulka č. 1
Trh
HHI (body)
Delta

Trh maloobchodního prodeje spotřebního zboží přes internet
pod 2000
pod 150

Trh maloobchodního prodeje elektroniky přes internet
nad 2000
nad 150

Trh maloobchodního prodeje spotřební elektroniky, včetně zábavní, přes internet
nad 2000
pod 150

Trh maloobchodního prodeje počítačové techniky přes internet
nad 2000
pod 150

Trh maloobchodního prodeje telekomunikačních zařízení přes internet
pod 2000
pod 150

Trh maloobchodního prodeje fotopřístrojů přes internet
pod 2000
pod 250

Trh maloobchodního prodeje prostředků péče o dítě přes internet
pod 2000
pod 150

Trh maloobchodního prodeje hraček a her přes internet
pod 2000
pod 150

Trh maloobchodního prodeje prostředků péče o zvířata přes internet
nad 2000
pod 150


59. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na trzích maloobchodního prodeje zboží přes internet v produktových kategoriích zdraví a krása, oblečení a obuv, zboží pro kutily a zahradu, hračky a hry a sportovní a kempinkové zboží byl v roce 2015 relativně nízký, když činil méně než 15 %. [37] V důsledku realizace předmětné transakce nadto dochází pouze k minimálnímu nárůstu společného tržního podílu spojujících se soutěžitelů na výše uvedených trzích (ve výši cca [0-5] %).
60. Na dalších trzích v oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží přes internet v České republice se pak činnost spojujících se soutěžitelů nepřekrývala, když na nich působila pouze nabývaná společnost Netretail, která:
- na trhu maloobchodního prodeje velkých domácích spotřebičů přes internet v roce 2015 dosahovala tržního podílu cca [15-25] % a
- na trhu maloobchodního prodeje malých domácích spotřebičů přes internet v roce 2015 její tržní podíl činil cca [25-35] %.
IV.3 Shrnutí struktury trhů
61. V případě posuzované transakce, při níž dochází ke spojení subjektů činných na trzích v oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží přes internet v České republice, patří oba spojující se soutěžitelé mezi nejvýznamnější subjekty na dotčených trzích, přičemž téměř na všech dotčených trzích, kde se činnost spojujících se soutěžitelů překrývá, bude spojením vzniklý soutěžitel druhým nejsilnějším subjektem na trhu. [38] Nejvýznamnějším soutěžitelem na spojením dotčených trzích pak zůstává, a to zejména na trzích maloobchodního prodeje elektroniky jako celku, spotřební elektroniky, počítačové techniky, telekomunikačních zařízení i fotopřístrojů, společnost Alza, která na většině z těchto trhů dosahuje výrazně vyšších tržních podílů než spojením vzniklý soutěžitel. Dalšími významnými hráči jsou soutěžitelé, kteří působí buď jako ryzí internetoví maloobchodní prodejci, jako např. TSB či Mironet, nebo soutěžitelé, kteří kromě nabízení zmiňovaného zboží přes internet jej prodávají i prostřednictvím sítě jimi vlastněných kamenných prodejen, jako např. společnosti HP Tronic, Datart či Electro World. Spojením vzniklý soutěžitel bude rovněž vystaven konkurenci velkého množství méně významných internetových prodejců.
62. Úřad dále porovnal vývoj tržních podílů jednotlivých soutěžitelů na trzích, kde se činnost spojujících se soutěžitelů překrývá, v čase. Z provedeného porovnání pak vyplynulo, že společný tržní podíl spojujících se soutěže na většině z těchto trhů, zejména na trzích v oblasti maloobchodního prodeje elektroniky prostřednictvím internetu, má mírně klesající tendenci, když tržní podíl Skupiny Rockaway (působící prostřednictvím internetového obchodu www.czc.cz ) mírně roste, zatímco tržní podíl e-shopu Mall naopak klesá. Rovněž tak z provedeného šetření vyplynulo, že tržní postavení nejsilnějšího tržního subjektu, tj. společnosti Alza, v čase neustále mírně roste.
63. Z hlediska tržního podílu pak je rovněž třeba konstatovat, že na všech trzích v oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží prostřednictvím internetu na území České republiky společný tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele je nižší než 25 %. V této souvislosti Úřad poukazuje na ustanovení § 17 odst. 3 zákona, dle kterého platí, že pokud společný podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu nepřesáhne 25 %, má se za to, že jejich spojení nemá za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, neprokáže-li se při posuzování spojení opak.
64. Jedinou výjimku z uvedeného představuje relevantní trh maloobchodního prodeje prostředků péče o zvířata přes internet v České republice, kde společný tržní podíl činí cca [25-35] %. K tomu Úřad uvádí, že na předmětném trhu tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele přesahuje hranici 25 % pouze mírně, navíc na trhu z hlediska tržního podílu dochází pouze k nepatrné změně, když tržní podíl Navrhovatele je nižší než [0-5] %.
65. Rovněž tak z hlediska hodnocení koncentrace trhu (měřeno prostřednictvím HHI) a její změny v důsledku spojení soutěžitelů (měřeno prostřednictvím Delta) spojení soutěžitelů spadá pod tzv. safe harbour (viz odst. 42 tohoto rozhodnutí), v jehož rámci horizontální spojení soutěžitelů nevzbuzují obavy z narušení hospodářské soutěže. Jedinou výjimkou je souhrnný trh maloobchodního prodeje elektroniky prostřednictvím internetu na území České republiky, který je trhem vysoce koncentrovaným a s ukazatelem Delta vyšším než 150. Nicméně i na tomto trhu je společný tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele pod 25 %, jejich nejvýznamnější konkurent dosahuje výrazně vyššího tržního podílu, a navíc na něm působí velká řada dalších na trhu etablovaných soutěžitelů, kteří představují pro spotřebitele reálný zdroj pokrytí jejich poptávky po zboží z oblasti elektroniky.
66. S ohledem na relativně nízké tržní podíly spojujících se soutěžitelů na spojením dotčených trzích v oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží prostřednictvím internetu na území České republiky, existenci velkého množství konkurenčních subjektů, z nichž minimálně společnost Alza představuje podstatně silnějšího soutěžitele, posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže. Tuto skutečnost potvrdily ve svých vyjádřeních i některé oslovené subjekty. [39]
V. Námitky třetích osob
67. Úřad v průběhu správních řízení sp. zn. ÚOHS-S0223/2016/KS a ÚOHS-S0013/2016/KS obdržel několik námitek proti posuzovanému spojení soutěžitelů spočívajícímu v nabytí kontroly nad společností Netretail ze strany Účastníka řízení.
V.1 Námitky spočívající v obavě ze vzniku subjektu s velmi silným, až dominantním, postavením na trzích v oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží přes internet na území České republiky.
V.1.1 Shrnutí obsahu námitek
68. Většina z Úřadem obdržených námitek proti posuzovanému spojení soutěžitelů vyjadřovala obavu, že spojením vzniklý subjekt bude nejvýznamnějším soutěžitelem na trzích v oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží přes internet v České republice, když dle jejich názoru obrat Skupiny Rockaway dosahuje cca 4 miliard Kč a obrat společnost Netretail cca 9 miliard Kč. [40]
69. V této souvislosti někteří stěžovatelé konstatovali, že spojením vzniklý soutěžitel bude na trhu maloobchodního prodeje spotřebního zboží přes internet na území České republiky dosahovat již nyní nebo v blízké budoucnosti tržního podílu přesahujícího 25 %, a proto spojení by dle jejich názoru s odkazem na znění § 17 odst. 3 zákona nemělo být povoleno. [41]
70. Rovněž tak někteří stěžovatelé namítali, že dopady spojení soutěžitelů by Úřad neměl posuzovat nejen ve vztahu k trhu maloobchodního prodeje spotřebního zboží prostřednictvím internetu jako celku, nýbrž i k jeho jednotlivým částem, jako např. na trzích maloobchodního prodeje prostřednictvím internetu zboží v kategoriích spotřební elektronika, fotografické přístroje, počítačová technika, telekomunikační zařízení či velké a malé domácí spotřebiče apod. [42]
71. Na některých z těchto trhů pak dle stěžovatelů spojením vzniklý soutěžitel bude disponovat dominantním postavením, když jeho tržní podíl se bude pohybovat ve výši cca 35-75 %. Tyto své odhady stěžovatelé zakládali na odhadu celkové velikosti relevantních trhů ze strany společnosti Euromonitor International Ltd. a jejich odhadů tržeb dosažených spojujícími se soutěžiteli prodejem zboží v jednotlivých zbožových kategoriích. [43]
72. Takto silného tržního postavení spojením vzniklý soutěžitel bude dle stěžovatelů moci využít např. tím, že
a. bude moci určovat další vývoj trhů v oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží přes internet, včetně omezování vlivu konkurence,
b. bude moci dlouhodobě udržovat velmi nízké ceny jím nabízeného zboží tak, aby oslabil či případně zcela eliminoval stávající konkurenci, a zvýšil tak svůj tržní podíl na úkor ostatních soutěžitelů, [44]
c. bude moci podstatně omezovat nabídku zboží na trzích v oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží prostřednictvím internetu, a to zejména co se týká skladby zboží, dostupnosti méně známých výrobků, možností dopravy zboží apod.,
d. bude moci omezovat nebo alespoň nebude nucen rozšiřovat nabídku poskytování podpůrných, servisních, reklamačních a dalších služeb v zájmu spotřebitele. [45]
73. V souvislosti s namítaným údajným velmi silným (až dominantním) postavením spojením vzniklého soutěžitele někteří soutěžitelé poukazovali na skutečnost, že Skupina Rockaway je v současnosti podstatně aktivní na poli fúzí a akvizic, tudíž její tržní podíl v budoucnu bude dle jejich názoru růst i formou nabývání kontroly nad dalšími soutěžiteli působícími na spojením dotčených trzích. Tuto okolnost by dle jejich názoru měl Úřad vzít v potaz při hodnocení dopadů posuzovaného spojení soutěžitelů.
74. Kromě námitek, které směřovaly k obavám z propojení aktivit internetových obchodů spojujících se soutěžitelů, Úřad rovněž obdržel námitky, že na trzích v oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží přes internet působí i společnost Heureka Shopping, a to prostřednictvím služby Heureka Košík . Z uvedeného pak stěžovatelé vyvozovali, že tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele je vyšší než prostý součet aktivit internetových obchodů Skupiny Rockaway a Mall. [46]
V.1.2 Vyjádření Úřadu k námitkám
75. K výše identifikovaným obavám z narušení hospodářské soutěže Úřad úvodem uvádí, že při posuzování postavení spojením vzniklého soutěžitele na trzích v oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží přes internet v České republice je nezbytné vycházet z obratů, jichž spojující se soutěžitelé dosahovali prodejem svého zboží na území České republiky. Pokud někteří ze stěžovatelů argumentovali tak, že obrat společnosti Netretail činil cca 9 mld. Kč, pak je třeba konstatovat, že tento údaj se vztahoval k veškerým prodejům této společnosti, a to včetně prodejů, jichž bylo dosaženo např. i na Slovensku, v Polsku, Maďarsku či Slovinsku. Obrat na dotčených relevantních trzích v České republice činil cca [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] Kč.
76. K námitce spočívající v argumentaci, [47] že posuzované spojení soutěžitelů by měl Úřad zakázat, neboť spojením vzniklý soutěžitel již nyní na trhu disponuje tržním podílem přesahujícím 25 %, nebo jím pravděpodobně bude brzy disponovat, Úřad uvádí následující. Zákon v § 17 odst. 3 stanoví, že pokud společný podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu nepřesáhne 25 %, má se za to, že jejich spojení nemá za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, neprokáže-li se při posuzování spojení opak. Toto ustanovení zakládá orientační hranici (určenou tržním podílem) pro soutěžitele, kdy mohou předpokládat, že jejich spojení soutěžitelů nebude, pokud nenastanou výjimečné okolnosti, považováno Úřadem za způsobilé narušit hospodářskou soutěž. Nelze jej však vykládat tím způsobem, že spojení má být zakázáno nebo povoleno pouze za podmínky přijetí závazků ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže, pokud společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů přesáhne 25 %.
77. Pokud stěžovatelé namítali, že Úřad by neměl dopady spojení soutěžitelů posuzovat pouze ve vztahu k celkovému trhu maloobchodního prodeje spotřebního zboží přes internet, nýbrž i ve vztahu k prodeji zboží v jednotlivých produktových kategoriích, pak Úřad odkazuje na části III. a IV. tohoto rozhodnutí, kde vymezil relevantní trhy v oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží přes internet dle jednotlivých produktových kategorií.
78. K námitkám směřujícím k tomu, že spojením vzniklý soutěžitel bude mít na trzích maloobchodního prodeje zboží prostřednictvím internetu v kategoriích spotřební elektronika, fotografické přístroje, počítačová technika, telekomunikační zařízení či velké a malé domácí spotřebiče extrémně významné až dominantní postavení, Úřad uvádí následující.
79. Na většině z trhů, [48] na které poukazovali stěžovatelé, Úřad provedl šetření mezi konkurenty spojujících se soutěžitelů s cílem zjistit jejich skutečné prodeje na těchto trzích. Na každém z těchto trhů Úřad oslovil deset nejvýznamnějších konkurentů spojujících se soutěžitelů, kteří byli v průběhu správního řízení identifikování Navrhovatelem. Prostým součtem jejich obratů a obratů spojujících se soutěžitelů pak Úřad stanovil odhad celkové velikosti jednotlivých relevantních trhů (viz kapitola IV.2 tohoto rozhodnutí). Z takto provedeného šetření pak vyplynuly tržní podíly spojujících se soutěžitelů, které jsou podstatně nižší než odhady provedené stěžovateli, které nejsou navíc založeny na znalosti skutečných prodejů jednotlivých soutěžitelů na trzích v oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží přes internet v České republice.
80. S ohledem na výši tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele na trzích v oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží a zejména elektroniky, kde se činnost spojujících se soutěžitelů překrývá, s ohledem na existenci řady dalších významných a na trhu dlouhodobě etablovaných soutěžitelů a skutečnost, že na většině z těchto trhů působí rovněž společnost Alza, která disponuje výrazně vyšším tržním podílem než spojením vzniklý subjekt, Úřad konstatuje, že ani po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů Skupina Rockaway nebude mít takovou tržní sílu, která by jí umožňovala chovat se nezávisle na konkurentech či spotřebitelích. Pokud by totiž internetové obchody provozované Skupinou Rockaway zhoršily své služby poskytované zákazníkům, tito by mohly snadno a bez jakýchkoli dodatečných nákladů poptávat zboží u jiných konkurenčních subjektů.
81. Obdobně s ohledem na existenci řady konkurenčních společností, z nichž některé kromě maloobchodního prodeje spotřebního zboží přes internet tyto produkty nabízejí i prostřednictvím rozsáhlé sítě kamenných prodejen, a tudíž disponují možnostmi nákupu zboží za obdobných podmínek jako spojující se soutěžitelé, se nejeví jako ekonomicky úspěšná ze strany stěžovatelů namítaná strategie snižování ceny produktů spojením vzniklého soutěžitele s cílem vytlačování konkurence z trhu, neboť Skupina Rockaway nebude mít dostatečnou sílu k vytlačení svých hlavních konkurentů, kteří společně se spojením vzniklým soutěžitelem zaujímají většinou více než 80 % trhu.
82. K námitce, že Úřad má při hodnocení dopadů spojení posuzované transakce a určení tržního postavení spojením vzniklého soutěžitele vzít v potaz i skutečnost, že Navrhovatel údajně hodlá i v budoucnu nabývat další společnosti provozující internetové obchody, Úřad konstatuje následující. Při hodnocení dopadů spojení soutěžitelů soutěžní Úřady posuzují dopady vyplývající z konkrétních transakcí. Pokud v budoucnosti bude Účastník řízení mít v úmyslu nabýt jakéhokoli dalšího podstatného konkurenta na spojením dotčených trzích (který dosahuje tržního podílu alespoň v řádu jednotek procent), pak takové transakce budou pravděpodobně, za předpokladu splnění notifikačních kritérií vymezených v § 12 a § 13 zákona, opět podléhat přezkumu Úřadu v samostatných správních řízeních.
83. Ve vztahu k námitce týkající se služby Heureka Košík (dále jen služba Košík ) Úřad uvádí následující. Cenový srovnávač Heureka nabízí službu Košík, kterou prezentuje jako prostředek ke zjednodušení nákupu z pohledu zákazníka.
84. Spotřebitel, který má zájem nakoupit spotřební zboží přes internet a současně se rozhodl prostřednictvím cenového srovnávače Heureka najít nejvhodnějšího dodavatele, má pro provedení nákupu několik možností svého postupu. Poté, co si prostřednictvím Heureky vyhlédne nejvhodnějšího dodavatele poptávaného zboží, může si spotřebitel vybraný e-shop samostatně najít, nebo do něj může přímo vstoupit kliknutím z webové stránky Heureky. Posléze na webových stránkách daného e-shopu uskuteční požadovaný nákup. Pokud však daný e-shop využívá u Heureky službu Košík, může spotřebitel využít třetí možnost, jak uskutečnit nákup, a to přímo v uživatelském rozhraní cenového srovnávače Heureka.
85. Účelem takového postupu má být mimo již zmíněného zjednodušení nákupu, kdy v procesu objednání zboží odpadá krok s přesměrováním zákazníka do e-shopu prodejce, rovněž jednotné uživatelské prostředí nebo snížení rizika ztráty z pohledu zákazníka. Toto snížení rizika plynoucího z uskutečnění obchodu společnost Heureka Shopping zajišťuje tak, že při nákupu přes službu Košík poskytuje službu tzv. Garance nákupu. Touto službou přebírá společnost Heureka Shopping vůči spotřebiteli případnou odpovědnost za bezpečnou úhradu nákupu, doručení a cenu zboží, případné reklamační řízení apod., a to v případě, kdyby prodávající internetový obchod svým závazkům nedostál. Obchodním partnerem konečného spotřebitele však i při využití služby Košík nadále zůstává konkrétní e-shop, jehož si zákazník pro dodávku poptávaného zboží vybral. Tento zboží zákazníkovi fakturuje, poskytuje záruku nebo zajišťuje dopravu zboží.
86. Z uvedeného popisu služby Košík tedy vyplývá, že se jedná o uživatelské rozhraní, které zákazník může volitelně využít ke zjednodušení procesu nákupu zboží porovnávaného na cenovém srovnávači Heureka. To však je možné pouze v případě, že tuto službu daný e-shop využívá. Zavedení služby Košík navíc ke standardnímu způsobu prodeje je pak zcela na rozhodnutí jednotlivých provozovatelů e-shopů, jež zůstávají smluvním partnerem zákazníka. Společnost Heureka Shopping do smluvního závazku se zákazníkem vstupuje pouze za předpokladu, že zboží prodávající internetový obchod nedostojí svým závazkům vůči spotřebitelům.
87. Úřad tedy uzavírá, že služba Košík cenového srovnávače Heureka nepředstavuje samostatně působící e-shop; cenový srovnávač Heureka tak není soutěžitelem na horizontální úrovni v oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží přes internet. Obdržená námitka spočívající v obavě z posílení postavení spojením vzniklého soutěžitele na trzích v oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží prostřednictvím internetu v důsledku údajného horizontálního propojení aktivit internetových obchodů Skupiny Rockaway, Mall a služby Košík nabízené společností Heureka Shopping tak není opodstatněná.
V.2 Námitky spočívající v obavě z rozšíření aktivit spojujících se soutěžitelů na trzích v oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží prodávaného prostřednictvím internetu
V.2.1 Shrnutí obsahu námitek
88. Ve svých námitkách někteří stěžovatelé poukazovali na to, že v důsledku uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů dojde ke vzniku soutěžitele, který bude působit na všech trzích v oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží na území České republiky a současně bude poskytovat i jiné související služby, jako např. systém elektronických plateb Napka. Tomuto konglomerátu pak dle názoru stěžovatelů nebude moci žádný ze stávajících internetových obchodů konkurovat. [49]
89. V této souvislosti někteří stěžovatelé současně vyjádřili obavu, že struktura spojením vzniklého subjektu bude netransparentní pro spotřebitele, neboť tito si nebudou vědomi toho, že se jedná o jednu podnikatelskou skupinu. Podle názoru některých stěžovatelů pak nelze vyloučit, že Navrhovatel bude prostřednictvím svých jednotlivých obchodů propagovat také ostatní obchody zařazené do skupiny Rockaway (například vzájemnou reklamou, určitými slevovými akcemi, zákaznickými kluby či věrnostními programy, poskytováním dárků či jiných odměn za nákupy či registraci apod.), čímž budou ostatní soutěžitelé vůči Navrhovateli ještě výrazněji znevýhodněni. [50]
V.2.2 Vyjádření Úřadu k námitkám
90. K námitkám, že v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů dochází ke vzniku soutěžitele, jenž bude aktivní na všech trzích v oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží přes internet, Úřad uvádí, že již v současnosti v době před uskutečněním posuzované transakce je internetový obchod Mall aktivní na všech těchto trzích, přičemž na většině z nich představuje jednoho z nejvýznamnějších soutěžitelů. Obdobně Skupina Rockaway působí na většině ze zmiňovaných relevantních trhů, vyjma trhů maloobchodního prodeje velkých a malých spotřebičů přes internet. Stěžovateli namítaná obava z konglomerátních efektů spojení soutěžitel Rockaway a Netretail tak není opodstatněná, neboť toto konglomerátní propojení činností na jednotlivých trzích v oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží přes internet již existuje v době před řešeným spojením soutěžitelů. Současně obdobný rozsah aktivit na různých trzích ve spojením dotčené oblasti lze spatřit i u jiných soutěžitelů, např. Alza či HP Tronic (prostřednictvím internetového obchodu www.kasa.cz). [51]
91. K námitce proti provozování systému elektronických plateb skupinou Rockaway, který stěžovatel považuje za jeden z důkazů vertikální integrace všech částí řetězce internetového obchodu až po jeho zaplacení, Úřad uvádí následující. Skupina Rockaway vyvinula aplikaci pro mobilní komunikační zařízení, která je spojená s předplacenou platební kartou a umožňuje provádět platební styk prostřednictvím mobilního telefonu. V tomto případě se tak jedná o mobilní nadstavbu pro platební kartu, tj. o běžný univerzální prostředek pro platby spotřebitelů, která není jakkoli vázána např. na výhradní nákup na specifických e shopech. V tomto kontextu Úřad považuje námitku vztahující se k narušení hospodářské soutěže a omezení konkurence v oblasti dotčené posuzovaným spojením soutěžitelů v důsledku vertikální integrace činností spojením vzniklého subjektu za bezpředmětnou. Navíc toto propojení činností již existuje před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů.
92. Pokud se jedná o možnosti vzájemného propagování internetových obchodů, které budou součástí podnikatelské Skupiny Rockaway, Úřad uvádí, že opět touto možností Skupina Rockaway disponuje již v době před spojením, v důsledku posuzované transakce dochází k rozšíření počtu e-shopů, jež budou součástí stejného podnikatelského uskupení, pouze o jeden, který až na výjimky je aktivní na stejných trzích, jako internetové obchody Skupiny Rockaway. Nad rámec uvedeného Úřad konstatuje, že ostatní soutěžitelé na dotčených relevantních trzích budou mít možnost propagovat své produkty prostřednictvím zadávání reklamy, a to jak v on-line prostoru, tak i v jiných médiích, když společný tržní podíl skupiny Rockaway na nabídce reklamního prostoru v on-line médiích je [5-15] %, a ještě výrazně nižší v případě celkové nabídky reklamního prostoru ve všech médiích. [52]
V.3 Námitky spočívající v obavě z koordinovaného chování jednotlivých internetových obchodů, jež budou po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů součástí podnikatelské Skupiny Rockaway
V.3.1 Shrnutí obsahu námitek
93. Někteří stěžovatelé ve svých vyjádřeních dále naznačili obavu z toho, že spojující se soutěžitelé po případném spojení budou zřejmě postupovat ve shodě vůči své konkurenci, svým obchodním partnerům i vůči zákazníkům, v důsledku čehož bude jejich hospodářská a tržní síla extrémně vysoká (dle jejich vyjádření pravděpodobně nejvyšší na trzích v oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží prostřednictvím internetu na území České republiky). [53] Z uvedené domněnky stěžovatelé dovozovali, že toto bude mít za následek velmi vysoký tlak na konkurenční internetové obchody či dodavatele zboží a služeb. V této souvislosti se stěžovatelé zejména domnívali, že spojující se soutěžitelé budou společně mít významnou vyjednávací sílu vůči poskytovatelům reklamního prostoru či výrobcům nebo velkoobchodním prodejcům spotřebního zboží, které spojující se soutěžitelé následně nabízejí k prodeji konečným spotřebitelům. Tato vyjednávací síla pak spojením vzniklému soutěžiteli umožní získat výrazně lepší cenové podmínky nákupu zboží a služeb, než budou mít jeho konkurenti, což bude mít dále za následek vytlačování stávajících konkurentů na trzích v oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží přes internet.
V.3.2 Vyjádření Úřadu k námitkám
94. K obavě některých stěžovatelů, že internetové obchody spojením vzniklého soutěžitele budou moci koordinovat své chování vůči své konkurenci, svým obchodním partnerům i zákazníkům, Úřad uvádí, že společné chování subjektů tvořících jednu podnikatelskou skupinu nelze považovat a priori za protisoutěžní. Úřad v rámci kontroly spojování soutěžitelů hodnotí právě situace, kdy v důsledku spojením dříve na sobě nezávislých soutěžitelů vznikne subjekt, jenž se bude chovat, resp. bude moci se chovat vůči ostatním soutěžitelům či spotřebitelům jako jedna entita. V této souvislosti Úřad na jednotlivých trzích v oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží přes internet zkoumal postavení spojením vzniklého subjektu a jeho konkurentů a zjistil, že spojením vzniklý soutěžitel bude vystaven konkurenci řady významných subjektů. Nejsilnějším soutěžitelem na spojením dotčených trzích pak zůstává, a to zejména na trzích maloobchodního prodeje elektroniky jako celku, spotřební elektroniky, počítačové techniky, telekomunikačních zařízení i fotopřístrojů, společnost Alza, která na většině z těchto trhů dosahuje výrazně vyšších tržních podílů než spojením vzniklý soutěžitel. Dalšími významnými hráči jsou soutěžitelé, kteří působí buď jako ryzí internetoví maloobchodní prodejci, jako např. TSB či Mironet, nebo kteří kromě nabízení zmiňovaného zboží prostřednictvím internetu jej prodávají i prostřednictvím sítě jimi vlastněných kamenných prodejen, jako např. společnosti HP Tronic, Datart či Electro World. Spojením vzniklý soutěžitel bude rovněž vystaven konkurenci velkého množství méně významných internetových prodejců.
95. Pokud se jedná o postavení spojením vzniklého subjektu na trzích v oblasti nákupu spotřebního zboží za účelem jeho dalšího prodeje, pak toto je ještě výrazně slabší než na trzích, kde vystupují na straně nabídky (tržní podíl činí výrazně méně než [5-15] %). Při velkoobchodní poptávce po spotřebním zboží totiž spojující se soutěžitelé čelí konkurenčním poptávkám i z řad dalších subjektů, než jen internetových prodejců, kteří poptávají obdobný sortiment a množství zboží jako spojením vzniklý subjekt, např. Alza či HP Tronic. Pokud by se spojující se soutěžitelé domáhali výrazně lepších nákupních podmínek, než mají tito další soutěžitelé, pak jejich dodavatelé by měli k dispozici alternativní odběratele, u nichž by mohli realizovat své prodeje.
96. Obdobné pak lze konstatovat i v případě poptávky po reklamním prostoru v médiích, kde spojující se soutěžitelé poptávají reklamní prostor v médiích společně se všemi dalšími soutěžiteli, kteří mají zájem své zboží v médiích propagovat. Mezi tyto další subjekty pak patří i soutěžitelé s nesrovnatelně vyšší hospodářskou a finanční silou, jako jsou například subjekty aktivní v oblastech telekomunikací, energií, energetiky, automobilového průmyslu či maloobchodního prodeje zboží denní spotřeby. Stejně tak i obdobné podmínky jako spojením vzniklý soutěžitel mohou při poptávce po reklamním prostoru získat někteří další soutěžitelé působící v oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží přes internet, např. Alza či HP Tronic.
V.4 Námitky spočívající v obavě, že Skupina Rockaway kontroluje více subjektů na trzích v oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží přes internet na území České republiky, než Navrhovatel uvedl v návrhu na povolení spojení
V.4.1 Shrnutí obsahu námitek
97. Někteří stěžovatelé ve svých námitkách dále uvedli, že Navrhovatel se skrytou formou snaží konsolidovat řadu trhů v oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží přes internet, zejména relevantní trh internetového maloobchodu s elektronikou. Jako příklad takového postupu Navrhovatele stěžovatelé uvedli údajný výkon zásadního vlivu na společnost Elektra PV, která je provozovatelem e-shopu www.levneelektro.cz. Tímto vlivem na svém konkurentovi Účastník řízení disponuje údajně zejména prostřednictvím ustanovení úvěrové smlouvy uzavřené mezi subjektem náležejícím do skupiny Navrhovatele a jmenovanou společností. Na základě této kontroly má dle stěžovatelů docházet ke koordinaci podnikatelské činnosti mezi e-shopem www.levneelektro.cz a e-shopy ze skupiny Navrhovatele (zejména pak e-shopu www.czc.cz). Obdobně pak namítající poukazovali na vzájemné smluvní vztahy a nadstandardní personální vazby osob, jež se manažersky podílejí na vedení některých společností, přičemž jako příklad takto ovlivňovaných společností stěžovatelé uvedli zejména společnosti Internet Shop s.r.o. (provozovatel e shopu parfums.cz) a el nino parfum, s.r.o. (provozovatel e-shopu parfemy-elnino.cz). [54]
V.4.2 Vyjádření Úřadu k námitkám
98. V této souvislosti Úřad konstatuje, že uvedená námitka stěžovatelů poukazující na skrytou konsolidaci trhu prostřednictvím výkonu zásadního vlivu Skupiny Rockaway na jednání jiných soutěžitelů na trzích maloobchodního prodeje spotřebního zboží přes internet, než jsou uvedeny v části II. tohoto rozhodnutí, byla podána pouze ve formě prostého, ničím nepodloženého tvrzení.
99. Z šetření Úřadu vyplynulo, že žádná ze společností Skupiny Rockaway nedisponuje takovým obchodním ani jiným obdobným podílem na základním kapitálu nebo hlasovacích právech (či jinými právy) ve společnostech provozujících konkurenční internetové obchody, [55] který by jim umožňoval rozhodovat o složení statutárních či dozorčích orgánů těchto společností či o jejich obchodních či finančních plánech. Rovněž tak žádná z osob, které jsou v dozorčích či statutárních orgánech společností Skupiny Rockaway současně není na obdobných pozicích ve společnostech provozujících konkurenční internetové obchody. [56]
100. K uvedenému Úřad doplňuje, že jeden ze stěžovatelem jmenovaných soutěžitelů, společnost Internet shop s.r.o., jenž má údajně být skrytě ovládán nebo personálně propojen se Skupinou Rockaway, a tedy jednat ve shodě s Účastníkem řízení, podal v rámci správního řízení sp. zn. ÚOHS-S0013/2016/KS námitku proti spojení soutěžitelů Rockaway/Heureka Shopping, což nesvědčí jeho údajnému koordinovaného chování s Navrhovatelem.
V.5 Námitka vztahující se k obavě z možných dopadů posuzovaného spojení soutěžitelů v oblasti přepravy zásilek
V.5.1 Shrnutí obsahu námitek
101. Úřad v průběhu správního řízení obdržel námitku poukazující na obavu z možných negativních dopadů předmětného spojení soutěžitelů, k němuž má dojít v oblasti přepravy zásilek zákazníkovi. [57] Stěžovatel úvodem své námitky poukázal na údajné silné postavení spojujících se soutěžitelů v oblasti dotčené posuzovaným spojením, když jejich tržní podíl na některých produktových trzích kvantifikoval v řádu vyšších desítek procent, zejména pak na trhu maloobchodního prodeje velkých domácích spotřebičů, tzv. bílé techniky, přes internet a trhu maloobchodního prodeje elektroniky přes internet. Podle názoru stěžovatele by Skupina Rockaway v případě realizace spojení se společností Netretail měla na výše uvedených trzích zcela dominantní postavení.
102. Na základě uvedeného stěžovatel poukázal na možné negativní dopady posuzovaného spojení na navazujících trzích, konkrétně na trhu přepravy zásilek k zákazníkovi, tzv. trh B2C přepravy zásilek. Ve svém podání stěžovatel uvádí, že trh B2C přepravy zásilek není dostatečně rozvinutý, neboť na něm působí relativně omezený počet soutěžitelů. Současně upozorňuje na existenci významných finančních a personálních bariér vstupu nových soutěžitelů s tím, že strukturu trhu B2C přepravy zásilek významně ovlivňují soutěžitelé v oblasti e-commerce, na nichž je tak tento trh zcela závislý. Svůj popis situace na trhu B2C přepravy zásilek stěžovatel uzavřel tvrzením, že v případě narušení hospodářské soutěže v oblasti e-commerce, tj. v oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží přes internet či jednotlivých produktových trzích této oblasti, dojde nevyhnutelně k negativním dopadům spojení na soutěžitele na trhu B2C přepravy zásilek.
103. Na základě výše uvedeného stěžovatel vyjádřil obavu, že realizace spojení soutěžitelů Rockaway/Netretail povede k podstatnému narušení hospodářské soutěže v oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží přes internet či jednotlivých produktových trzích této oblasti, zejména pak na trhu prodeje velkých domácích spotřebičů, dále na trhu prodeje elektroniky. Následně pak má dojít k narušení hospodářské soutěže na navazujícím trhu B2C přepravy zásilek, neboť uvedené kategorie produktů, resp. jejich přeprava, jsou podle vyjádření stěžovatele zcela klíčové pro zachování konkurence na tomto trhu.
104. Na podporu svých tvrzení stěžovatel rovněž uvedl, že společnost CZC, jež náleží do Skupiny Rockaway, již nyní údajně využívá omezeného počtu dopravců, přičemž objemnější zásilky zboží výše uvedených produktových kategorií přepravuje pouze jeden z nich. Stěžovatel z uvedeného dovozuje, že v důsledku spojení soutěžitelů, při kterém má Skupina Rockaway nabýt kontrolu nad společností Netretail, resp. e-shopem Mall, jako nevýznamnějším hráčem na trhu maloobchodního prodeje velkých domácích spotřebičů, dojde k omezení počtu tímto e-shopem využívaných dopravců a současně k upřednostňování velkých přepravních společností na úkor menších soutěžitelů.
105. S ohledem na klíčový význam odběratelů přepravních služeb, tj. e-shopů, pro činnost dopravců na trhu B2C přepravy zásilek má stěžovatel za to, že dojde k narušení hospodářské soutěže na uvedeném trhu, a to zejména vytvořením překážek vstupu na trh, rozdělením trhu a uplatňováním rozdílných obchodních podmínek vůči jednotlivým dopravcům.
V.5.2 Vyjádření Úřadu k námitce
106. K postavení spojujících se soutěžitelů na trzích dotčených posuzovaným spojením soutěžitelů se Úřad vyjádřil výše v tomto rozhodnutí, když na základě šetření provedeného ve správním řízení posuzoval situaci v oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží přes internet, resp. jednotlivých užších produktových trzích této oblasti. Z výsledků provedeného šetření vyplývá, že spojením vzniklý subjekt bude zaujímat postavení odpovídající tržnímu podílu, který bude dosahovat nejvýše k hranici 25 %. Taková úroveň tržního podílu však nesvědčí závěru stěžovatele o dominantním postavení Skupiny Rockaway, ani údajnému narušení hospodářské soutěže na trzích v oblasti dotčené posuzovaným spojením soutěžitelů.
107. S ohledem na skutečnost, že námitka vztahující se k dopadům předmětného spojení na hospodářskou soutěž na trh B2C přepravy je vyvozena z podstatně nesprávného určení postavení spojením vzniklého soutěžitele na trzích v oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží přes internet, Úřad konstatuje, že tuto námitku nepovažuje za relevantní. Na trzích v oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží přes internet v České republice bude stále velké množství nezávislých soutěžitelů, kterým mohou jednotlivé přepravní společnosti nabízet své služby.
V.6 Námitky vztahující se k možnému zneužití obchodních a osobních dat, ke kterým má přístup Skupina Rockaway
V.6.1 Shrnutí námitky
108. Úřad v průběhu správního řízení obdržel námitku týkající se činnosti subjektů, které jsou členy Skupiny Rockaway, jež působí v oblasti hromadného zpracování dat. [58] Stěžovatel v této souvislosti poukázal zejména na činnost společnosti Brand Embassy Ltd. (dále jen Brand Embassy ), jež se zabývá poskytováním služeb a nástrojů/systémů v oblasti řízení vztahů se zákazníky (customer relationship management-CRM). Stěžovatel uvádí, že data shromažďovaná a zpracovávaná v rámci těchto služeb jsou následně ukládána na cloudové úložiště poskytovatele služeb, tj. společnosti Brand Embassy, přičemž zákazník k uloženým informacím přistupuje prostřednictvím datových sítí. Stěžovatel poukazuje na možnost, že poskytovatel služeb získá k uloženým datům přístup.
109. Obdobně stěžovatel namítá, že Skupina Rockaway, prostřednictvím projektu SQLdep provozovaného společností Data Unity, s.r.o. (dále jen Data Unity ), poskytuje svým klientům správu velkoobjemových dat (big data), jejich propojení, analýzu, uložení a sledování změn. Podle názoru stěžovatele má skupina Rockaway možnost prostřednictvím obou výše uvedených společností zpracovávat data, která obdržela od klientů, a to včetně citlivých obchodně využitelných informací. Z uvedeného stěžovatel dovozuje, že existuje riziko výměny a zpracování těchto dat mezi internetovými obchody Skupiny Rockaway.
110. Uvedené stěžovatel dokládá ničím nepodloženým tvrzením, že již v současnosti jsou zákazníci internetové cestovní agentury Invia.cz, která je součástí podnikatelské skupiny Navrhovatele, oslovováni nevyžádanou reklamou e-shopů Skupiny Rockaway.
V.6.2 Vyjádření Úřadu k námitkám
111. K výše uvedeným námitkám o možném sdílení informací a dat shromažďovaných, resp. zpracovávaných společnostmi Brand Emabassy a Data Unity Úřad svým šetřením ve správním řízení zjistil následující. Společnost Brand Embassy se zabývá činnostmi v oblasti péče o zákazníky, když sbírá data od třetích stran, zejména sociálních sítí, a následně je, na základě výslovného souhlasu uživatelů, poskytuje svým klientům s cílem získat zpětnou vazbu od jejich zákazníků, případně s cílem řešit jejich dotazy či stížnosti.
112. K činnosti společnosti Data Unity Úřad doplňuje, že jmenovaná společnost se zabývá analýzou a vizualizací dotazovacího jazyka SQL využívaného pro práci s daty v databázích. V rámci této služby společnost Data Unity převádí data dodaná jejími klienty z programovacího jazyka do interaktivní vizuální podoby s cílem úspory času programátorů při vývoji a využití informačních systémů pomocí automatizované analýzy SQL kódu. Při této činnosti však neanalyzuje ani nevizualizuje data koncových zákazníků klienta.
113. K uvedenému Úřad dodává, že na trhu zpracování, resp. ukládání, velkoobjemových dat, který zahrnuje mj. i poskytování služeb v oblasti řízení vztahů se zákazníky (tj. CRM systémů) působí řada významných soutěžitelů s celosvětovou působností, jako jsou např. společnosti Microsoft nebo Oracle, stejně jako řada dalších soutěžitelů, přičemž tržní podíl jak společnosti Brand Embassy, tak společnosti Data Unity nepřesahuje hranici [0-5] %. Z šetření Úřadu rovněž vyplývá, že společnost Brand Embassy [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] , když její služby využívají pouze [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] e-shopy. [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] . K propojení činností společností Brand Embassy a Data Unity s činností internetových prodejců tak nedochází v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů. Skupina Rockaway již nyní zaujímá pozici třetího nejvýznamnějšího soutěžitele v oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží přes internet a současně je poskytovatelem služeb zpracování dat. Pokud by odběratelé těchto služeb měli obavy z případného zneužití zpracovávaných dat, mají možnost využít služeb řady jiných soutěžitelů nabízejících výše uvedené služby.
114. S ohledem na zaměření činností společností Brand Embassy a Data Unity, které poskytují svým klientům data zajišťující zpětnou vazbu od zákazníků či představují jistou formu služby technické podpory pro vývojáře a uživatele informačních systémů, se námitka Stěžovatele jeví jako bezpředmětná.
115. V případě údajného sdílení zákaznických dat mezi jednotlivými členy podnikatelské Skupiny Rockaway, ke kterému mělo dojít např. oslovováním zákazníků internetové cestovní agentury Invia.cz reklamním nabídkami subjektů ze Skupiny Rockaway, Úřad konstatuje, že se jedná o pouhé obecné tvrzení, jež nebylo Stěžovatelem nijak doloženo.
V.7 Námitka vztahující se k možnému omezení přístupu internetových obchodů k reklamnímu prostoru
V.7.1 Shrnutí námitky
116. Další námitka, kterou Úřad v průběhu správního řízení Úřad obdržel, se týkala údajného propojení aktivit spojením vzniklého subjektu s činnostmi spočívajícími ve vydávání periodického tisku v České republice. V této souvislosti stěžovatel poukázal na to, že podmínkou pro úspěch při podnikání na trzích v oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží přes internet je mít možnost propagovat své produkty v médiích, které nabízejí reklamní prostor. [59]
117. V tomto kontextu bylo v rámci námitek spatřováno riziko spočívající v propojení spojením vzniklého soutěžitele s jedním z největších vydavatelů periodického tisku v České republice, společností Czech News Center, a.s. (dále jen CNC ), a to prostřednictvím osoby D. K., jenž nepřímo společně kontroluje jak společnost CNC, tak i společnost ECH, jejíž dceřiné společnosti provozují internetové obchody náležící do Skupiny Rockaway.
118. Dle stěžovatele pak společnost CNC, jako vydavatel tištěných i online periodik, může zvýhodňovat při poskytování reklamních ploch společnosti ze Skupiny Rockaway a naopak omezit inzertní a PR prostor pro jejich konkurenty. Stěžovatel v popsaném jednání spatřoval omezení malých soutěžitelů v možnosti konkurovat Skupině Rockaway, případně několika velkým kapitálově vybaveným hráčům, což by vedlo k dalšímu posílení jejich pozice a naopak k postupnému vytlačení malých soutěžitelů z trhu.
V.7.2 Vyjádření Úřadu k námitce
119. V souvislosti s výše uvedenou obavou Úřad konstatuje následující. Je skutečností, že společnost ECH, jejíž dceřiné společnosti provozují internetové obchody náležející do Skupiny Rockaway, je společně kontrolována Účastníkem řízení a fyzickými osobami, jimiž jsou pan D. K. a pan P. T. Tyto fyzické osoby rovněž společně kontrolují i společnost CNC, která je jedním z největších vydavatelů periodického tisku v České republice a která působí i na trzích v oblasti nabídky reklamního prostoru v tištěných i online médiích. Toto propojení aktivit však není ovlivněno posuzovanou transakcí.
120. V důsledku uskutečnění spojení soutěžitelů má dojít k nabytí kontroly nad společností Netretail ze strany Navrhovatele, nicméně tato společnost nebude podléhat společné kontrole ze strany výše zmiňovaných fyzických osob. Rovněž tak společnost Rockaway není přímo či nepřímo společně nebo výlučně kontrolována panem D. K. a panem P. T.
121. Úřad proto nepovažuje za ekonomicky opodstatněnou námitku, že by společnost CNC začala preferovat při nabízení svého reklamního prostoru v tištěných i internetových médiích internetový obchod Mall, resp. odmítat poskytovat svůj reklamní prostor jeho konkurentům, neboť tímto krokem by snižovala své tržby ve prospěch soutěžitele, společnosti Netretail, z jehož ekonomických výsledků nemá ona sama ani její akcionáři žádný profit. Rovněž tak, pokud by přistoupila společnost CNC k individuálnímu zdražení nabídky reklamního prostoru pro konkurenty spojením vzniklého soutěžitele, vystavovala by se nebezpečí, že tito u ní přestanou reklamní prostor poptávat, neboť mají možnost obrátit se na řadu konkurentů společnosti CNC na trzích v oblasti nabídky reklamního prostoru v tištěných médiích (např. společnosti MAFRA, a.s., VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., Economia, a.s. a další) či na internetu (např. na společnosti Seznam.cz, a.s. či Google Inc.).
V.8 Námitky spočívající v posílení již v současnosti vysokých bariér vstupu na relevantní trhy v oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží přes internet.
V.8.1 Shrnutí námitky
122. V průběhu správního řízení Úřad rovněž obdržel řadu námitek proti posuzovanému spojení soutěžitelů, které poukazovaly na to, že na relevantních trzích v oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží přes internet existují vysoké bariéry vstupu, [60] a to zejména z důvodu nezbytnosti vynaložení vysokých nákladů na reklamu, která pro e-shopy představuje nejdůležitější prostředky komunikace se zákazníky, resp. prostředek pro vytvoření stabilní zákaznické základny, která umožní stabilní etablování se na trhu. Rovněž tak někteří stěžovatelé poukázali na skutečnost, že spojením dotčené trhy se vyznačují existencí relativně nízkých marží, které brání vstupu dalších soutěžitelů na ně. V důsledku uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů pak dle názoru stěžovatelů má dojít k posílení těchto bariér, a to zejména z toho důvodu, že spojení soutěžitelů umožní bránit konkurenčním subjektům v přístupu k reklamnímu prostoru v médiích, resp. umožní trvale snižovat ceny nabízeného zboží, a tím i snížit již nyní velmi nízkou marži konkurentů na trhu s cílem je vytlačit z trhu, respektive jim zabránit ve vstupu na ně.
V.8.2 Vyjádření Úřadu k námitce
123. V souvislosti s uvedenými námitkami Úřad ve správním řízení rovněž zkoumal, zda na trzích v oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží přes internet na území České republiky existují významné bariéry vstupu na trh či rozšíření působení stávajících soutěžitelů.
124. Z Úřadem provedeného šetření vyplynulo, že ve spojením dotčené oblasti působí řádově tisíce či desetitisíce internetových obchodů. S ohledem na tuto skutečnost Navrhovatel ve svých vyjádřeních namítal, že na trhu neexistují žádné bariéry vstupu. Nicméně, Úřadem bylo zjištěno, že na dotčených trzích v oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží přes internet, zejména na trzích maloobchodního prodeje zboží v jednotlivých kategoriích elektroniky, značný podíl (někdy více než 80 %) zaujímá několik silných hráčů, přičemž zbytek trhu je rozdělen mezi tisíce menších soutěžitelů, jejichž podíl se v čase významně nemění. Současně k tomu Úřad dodává, že v posledních pěti letech nedošlo k žádnému podstatnému vstupu takového nového subjektu na trhy v oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží (zejména elektroniky) přes internet, jenž by byl s to citelně konkurovat již zavedeným hráčům, resp. byl schopen získat tržní postavení alespoň v řádu několika jednotek procent.
125. Důvodem takového stavu je právě potřeba zásadních investic do propagace vstupujícího subjektu, aby tento dosáhl natolik významného zviditelnění mezi potenciálními zákazníky, které by mu zajistilo alespoň prvotní uchycení na trhu s dostatečným potenciálem dalšího rozvoje obchodních aktivit.
126. Z hlediska časové nebo finanční náročnosti vstupu nového hráče na trh uvedli Úřadem oslovení soutěžitelé podle svých odhadů, že v závislosti na velikosti či rozsahu předpokládaných obchodních aktivit nově vstupujícího konkurenta mohou vstupní náklady dosahovat až desítek či stovek milionů Kč, a to v období několika po sobě následujících let, když jeden z oslovených subjektů vyčíslil celkové náklady vstupu na trh ve výši až cca 1 mld. Kč. [61] Je proto zjevně zcela nezbytné, aby vstupující subjekt disponoval relativně vysokou finanční silou, jež mu umožní nemalé vstupní investice pokrýt.
127. Na druhou stranu posuzované spojení soutěžitelů na této situaci nic nemění, když spojením vzniklý soutěžitel není schopen podstatným způsobem ovlivnit náklady stávajících či potenciálních konkurentů. Co se týče údajné schopnosti Skupiny Rockaway podstatně ovlivňovat přístup ostatních soutěžitelů k reklamnímu prostoru či ke snižování ceny jimi nabízených produktů s cílem vytlačit stávající či budoucí konkurenci z trhu, Úřad se vyjádřil již výše v tomto rozhodnutí.
128. Nad rámec uvedeného Úřad dále konstatuje, že s ohledem na skutečnost, že celková velikost dotčených relevantních trhů v oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží přes internet má stabilní rostoucí tendenci, když v období let 2012 až 2015 se tato celkově zvětšila cca o 40 %, tyto trhy nelze i přes relativně vysoké bariéry vstupu považovat za uzavřené, protože zajišťují prostor pro soutěž i velké řady menších soutěžitelů, jak je tomu doposud.
V.9 Námitky vztahující se k možným negativním dopadům spojení soutěžitelů Rockaway/Heureka Shopping v oblasti cenového porovnávání zboží na trh v oblasti maloobchodního prodeje spotřebního zboží přes internet
V.9.1 Shrnutí námitky
129. Úřad v průběhu správního řízení obdržel námitky proti spojení soutěžitelů Rockaway/Netretail od společnosti Alza. Tyto námitky však poukazovaly zejména na aktivity cenového srovnávače Heureka, neboť společnost Alza považovala za účelové rozdělení správního řízení o povolení spojení soutěžitelů, při kterém Úřad současně posuzoval transakce, při nichž Skupina Rockaway měla nabýt jak společnost Heureka Shopping, provozovatele cenového srovnávače Heureka, tak společnost Netretail, provozovatele e shopu Mall. Společnost Alza se domnívala, že nejprve bude posuzováno spojení soutěžitelů Rockaway/Netretail, a teprve poté spojení soutěžitelů Rockaway/Heureka Shopping. Z tohoto důvodu podala Úřadu své námitky vztahující se ke spojení soutěžitelů Rockaway/Heureka Shopping, které vyjadřovaly obavy stěžovatele z možných negativních dopadů z propojení činností Skupiny Rockaway s činnostmi společnosti Heureka Shopping, i v tomto správním řízení.
V.9.2 Vyjádření Úřadu k námitce
130. K uvedenému Úřad konstatuje, že se posouzením transakce, při níž Skupina Rockaway má nabýt společnost Heureka Shopping, zabýval ve správním řízení vedeném pod sp. zn. ÚOHS-S0013/2016/KS a dne 16. 5. 2016 vydal rozhodnutí o povolení soutěžitelů Rockaway/Heureka Shopping č. j. ÚOHS-S0013/2016/KS-21123/2016/840/DVá.
VI. Závěr
131. V důsledku realizace předmětného spojení soutěžitelů Skupiny Rockaway a společnosti Netretail dojde k posílení postavení Navrhovatele ve spojením dotčených oblastech. Nicméně tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele bude stále na většině trhů pod 25 %, navíc Skupina Rockaway bude vystavena působení řady konkurentů, z nichž někteří na jednotlivých dotčených trzích dosahují obdobného postavení, zejména pak společnosti Alza, jejíž tržní podíl bude na většině trhů dokonce významně vyšší. Uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů tak nebude mít negativní dopad na tržní prostředí ve spojením dotčených oblastech na území České republiky.
132. S ohledem na uvedené skutečnosti dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

JUDr. Hynek Brom
I. místopředseda Úřadu


Obdrží: JUDr. Ivo Janda, Ph.D., advokát
White & Case (Europe) LLP
Na Příkopě 14
110 00 Praha 1
DS: a5dhd9y


[1] Viz námitka JUDr. Filipa Chytrého ze dne 12. 4. 2016, list spisu č. 287-291.
[2] Úřad dne 7. 1. 2016 zahájil správní řízení vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0013/2016/KS o povolení spojení soutěžitelů, ke kterému mělo dojít dle § 12 odst. 3 zákona tak, že společnost Rockaway Capital SE, se sídlem Praha 4, Nusle, Na Hřebenech II 1718/8, IČ: 01967631 (dále jen Rockaway , Navrhovatel či Účastník řízení ), měla nabýt akcie představující 100 % základního kapitálu společnosti Netretail Holding B. V., se sídlem Nizozemské království, Hoofdorp, Taurusavenue 105 (dále jen Netretail ), a obchodní podíl představující 100 % základního kapitálu společnosti Heureka Shopping s.r.o., se sídlem Praha 8, Karlín, Karolinská 650/1, IČ: 02387727 (dále jen Heureka Shopping ). V průběhu správního řízení ÚOHS-S0013/2016/KS Úřad zahájil šetření možných dopadů obou uvedených transakcí, tj. jak ve vztahu k získání kontroly nad společností Netretail, činné v oblasti prodeje spotřebního zboží prostřednictvím internetu, tak ve vztahu k získání kontroly nad společností Heureka Shopping, působící v oblasti provozování cenových srovnávačů zboží. Na základě návrhu společnosti Rockaway na zúžení návrhu na zahájení řízení o povolení spojení soutěžitelů ze dne 4. 4. 2016 Úřad ve správním řízení S0013/2016/KS posuzoval pouze dopady spojení soutěžitelů ve vztahu k nabytí možnosti společnosti Rockaway kontrolovat společnost Heureka Shopping. Správní řízení ve věci nabytí kontroly nad společností Netretail ze strany společnosti Rockaway pak bylo Úřadem na základě úplného návrhu na povolení spojení soutěžitelů zahájeno dne 7. 4. 2016. Úřad v průběhu správního řízení ÚOHS-S0013/2016/KS obdržel některé n ámitky proti transakci týkající se možného spojení soutěžitelů Rockaway a Netretail, proto se těmito námitkami bude rovněž zabývat níže v tomto rozhodnutí.
[3] Např. prostřednictvím společnosti E-commerce Holding, a.s. (dále jen ECH ) a jejích dceřiných společností VIVANTIS a.s, Rock Fashion s.r.o., Club Shop s.r.o., AR SPORT SNOWBOARDS s.r.o., LIMAL(CZ) s.r.o., Kolonial.cz s.r.o. a CZC.cz s.r.o.
[4] Např. prostřednictvím společností Storyous.com s.r.o., Brand Embassy, Ltd. a Socify Ltd.
[5] Např. prostřednictvím společností Presentigo s.r.o., Dreadlocks Ltd. a Silicon Jelly s.r.o.
[6] Např. prostřednictvím společnosti Rock Finance s.r.o.
[7] Např. prostřednictvím společnosti Bileto Holding s.r.o.
[8] Např. prostřednictvím společnosti Chytrý Honza a.s.
[9] Např. prostřednictvím společnosti Invia.cz, a.s.
[10] Např. prostřednictvím společnosti Uloženka s.r.o.
[11] Např. prostřednictvím společnosti Heureka Shopping, resp. cenových srovnávačů www.heureka.cz (dále jen Heureka ), www.srovnanicen.cz, www.seznamzbozi.cz a www.nejlepsiceny.cz.
[12] Společnost Rockaway vykonává nad touto společností, ve které drží cca [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] % akciový podíl, společnou kontrolu s fyzickými osobami, jimiž jsou pan D. K. a pan P. T.
[13] Viz www.vivantis.cz .
[14] Viz www.rockfashion.cz , www.prodeti.cz , www.snowboards.cz .
[15] Viz www.rozbaleno.cz .
[16] Viz www.kolonial.cz .
[17] Viz www.czc.cz .
[18] Viz rozhodnutí Úřadu ve správním řízení sp. zn. S315/2008/KS Obchodní dům.cz, a.s./KASA.cz s.r.o.
[19] Viz rozhodnutí Úřadu ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S320/2013/KS Economia, a.s./Webfarm, s.r.o.
[20] Viz rozhodnutí Komise COMP/M.5721 OTTO/PRIMONDO ASSETS .
[21] Cit. Vzhledem k rozsáhlé síti maloobchodních prodejen značky FOTOLAB.cz považujeme za přímou/reálnou konkurenci nejen čistě internetové prodejce, ale také provozovatele kamenných prodejen. (viz list spisu č. 365, odpověď na otázku č. 1).
[22] Cit. Ano, vzhledem k uspořádání společnosti POMPO, spol. s r.o. považujeme kamenné prodejny za konkurenční subjekty stejně tak jako internetové prodejny. (viz list spisu č. 371, odpověď na otázku č. 1) V této souvislosti Úřad právě odkazuje na skutečnost, že společnost POMPO provozuje řadu kamenných maloobchodních prodejen.
[23] Např. společnost SpokojenyPes.cz s.r.o. Úřadu ve své odpovědi sdělila, že cit. Za přímou tedy reálnou konkurenci považuje naše společnost soutěžitele nabízející spotřební zboží přes internet nikoli kamenné prodejny. (viz list spisu č. 349, odpověď na otázku č. 1).
[24] Např. společnost Alza.cz a.s. (dále jen Alza ) ve své reakci na šetření Úřadu sdělila, že cit. Ačkoli by se dalo říci, že i kamenné prodejny jsou konkurencí pro náš e-shop, protože se oba segmenty zaměřují na koncového zákazníka, jsme toho názoru, že přímou konkurencí mohou být pouze soutěžitelé, kteří nabízejí spotřební zboží mj. i přes internet (viz list spisu č. 401, odpověď na otázku č. 1).
[25] Viz list spisu č. 588, odpověď na otázku č. 1.
[26] Viz strana 111 studie E-commerce survey Czech Republic pro rok 2015 vydaná Asociací pro elektronickou komerci (APEK) sdružující podnikatele a společnosti působící v oblasti e-commerce v České republice ve spolupráci se společností Nielsen Admosphere, a.s., list spisu č. 575.
[27] Viz prezentace Potenciál e-commerce v ČR z pohledu kategorie zboží , list spisu č. 234.
[28] Viz rozhodnutí Komise COMP/M.4226 DSGI/FOTOVISTA nebo COMP/M.5721 OTTO/PRIMONDO ASSETS .
[29] Viz rozhodnutí Úřadu ve správním řízení sp. zn. S315/2008/KS Obchodní dům.cz, a.s./KASA.cz s.r.o.
[30] Viz rozhodnutí Úřadu ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S320/2013/KS Economia, a.s./Webfarm, s.r.o.
[31] Viz rozhodnutí Úřadu S202/2008/KS REWE/PLUS DISCOUNT .
[32] Zveřejněno v Úředním věstníku Evropských společenství C 31 ze dne 5. 2. 2004.
[33] Zveřejněno v Úředním věstníku Evropských společenství C 265 ze dne 18. 10. 2008.
[34] Viz bod 20 Pokynů pro posuzování horizontálních spojení.
[35] Viz tamtéž.
[36] Při stanovení velikosti relevantního trhu maloobchodního prodeje elektroniky přes internet Úřad vycházel ze součtu hodnot obratů spojujících se soutěžitelů a jejich konkurentů, které Úřad oslovil v průběhu správního řízení. Již součet obratů dosažených největšími pěti subjekty působícími na uvedeném trhu se však téměř rovná celkové velikosti trhu uvedené účastníkem řízení v návrhu na povolení spojení soutěžitelů. Úřad má za to, že celková velikost relevantního trhu prodeje elektroniky přes internet je ve skutečnosti značně vyšší, neboť v hodnotě zjištěné Úřadem nejsou započteny obraty řady soutěžitelů, kteří působí na trhu maloobchodního prodeje velkých a malých domácích spotřebičů. V tomto kontextu má Úřad za to, že tržní podíly spojujících se soutěžitelů, resp. jejich konkurentů jsou podstatně nižší.
[37] Případy horizontálních spojení soutěžitelů, jejichž společný tržní podíl nedosahuje hraniční hodnoty 15 %, mohou být v souladu s § 16a zákona posuzovány ve zjednodušeném řízení.
[38] Výjimkou představují trhy maloobchodního prodeje zboží v oblastech prostředků péče o zvířata a péče o dítě, kde e shop Mall byl leadrem trhu již před uskutečněním posuzované transakce, v důsledku spojení však dochází pouze k velmi malému nárůstu tržního podílu.
[39] Viz např. vyjádření společnosti HP Tronic, list spisu č. 517.
[40] Viz námitka JUDr. Filipa Chytrého ze dne 12. 4. 2016, list spisu č. 289, námitka Mgr. Březiny ze dne 25. 4. 2016, list spisu č. 772, nebo námitka Mgr. Ing. Jana Kabeše ze dne 26. 4. 2016, list spisu č. 790.
[41] Viz námitka JUDr. Filipa Chytrého ze dne 12. 4. 2016, list spisu č. 289, námitka Mgr. Březiny ze dne 25. 4. 2016, list spisu č. 772.
[42] Viz námitka Mgr. Březiny ze dne 25. 4. 2016, list spisu č. 772, nebo námitka Mgr. Ing. Jana Kabeše ze dne 26. 4. 2016, list spisu č. 790.
[43] Viz námitka Mgr. Březiny ze dne 25. 4. 2016, list spisu č. 772, nebo námitka Mgr. Ing. Jana Kabeše ze dne 26. 4. 2016, list spisu č. 790.
[44] Dle stěžovatelů nízké ceny budou moci udržovat spojující se soutěžitelé v důsledku sdílení jejich nákladů-viz např. námitka JUDr. Filipa Chytrého ze dne 12. 4. 2016, list spisu č. 290.
[45] Viz námitka JUDr. Filipa Chytrého ze dne 12. 4. 2016, list spisu č. 290, nebo námitka Mgr. Březiny ze dne 25. 4. 2016, list spisu č. 773.
[46] Viz námitka společnosti Mironet, list spisu č. 590, nebo též vyjádření společnosti Alza, list spisu č. 308 a 402.
[47] Která byla učiněna s odkazem na znění § 17 odst. 3 zákona.
[48] S výjimkou trhů maloobchodního prodeje zboží v kategoriích malé a velké domácí spotřebiče přes internet v České republice, kde se činnost spojujících se soutěžitelů nepřekrývá, a tudíž na nich nedochází k podstatné změně.
[49] Viz doplnění námitky JUDr. Filipa Chytrého ze dne 22. 4. 2016, list spisu č. 761.
[50] Viz námitka JUDr. Filipa Chytrého ze dne 12. 4. 2016, list spisu č. 289, nebo námitka Mgr. Březiny ze dne 25. 4. 2016, list spisu č. 772.
[51] Viz např. sortiment e-shopu provozovaného společností Alza, která působí v oblasti maloobchodního prodeje zboží před internet, když prodává zboží v kategoriích: elektronika, velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče, hračky a hry, zdraví a krása, péče o dítě, sportovní a kempinkové zboží nebo zboží pro kutily a zahradu. V roce 2015 pak společnost Alza vstoupila na trh rybářskými potřebami, viz http://www.inrybar.cz/ostatni/rybarska-publicistika/rybareni-s-alza-cz-dalsi-rana-pro-konkurenci-internetovy-gigant-rozsiruje-svuj-sortiment-pro-rybare/ . V obdobném rozsahu působí v uvedené oblasti rovněž společnost HP Tronic, která nad rámec uvedeného prodává zboží v kategorii péče o zvířata.
[52] Viz např. str. 22 rozhodnutí o povolení spojení soutěžitelů Rockaway/Heureka Shopping sp. zn. ÚOHS-S0013/2016/KS-21123/2016/840/DVá ze dne 16. 5. 2016.
[53] Viz námitka JUDr. Filipa Chytrého ze dne 12. 4. 2016, list spisu č. 290, nebo námitka Mgr. Březiny ze dne 25. 4. 2016, list spisu č. 773.
[54] Viz Doplnění námitek JUDr. Chytrého ze dne 22. 4. 2016, list spisu 762, nebo námitka Mgr. Březiny ze dne 25. 4. 2016, list spisu č. 773.
[55] Jiných než uvedených v části II. tohoto rozhodnutí.
[56] Viz Doplnění návrhu na povolení spojení soutěžitelů ze dne 3. 5. 2016, list spisu č. 4676-4678.
[57] Viz námitka Mgr. Ing. Jana Kabeše, list spisu č. 788-794.
[58] Viz námitka JUDr. Jana Brodce, LL.M., Ph.D., list spisu č. 1025-1027.
[59] Viz námitka Mgr. Jany Andrésové ze dne 1. 5. 2016, list spisu č. 1009-1011.
[60] Viz námitka Mgr. Jany Andresové ze dne 1. 5. 2016, list spisu č. 1010.
[61] Viz např. vyjádření společnosti SpokojenyPes.cz s.r.o., list spisu č. 349, Alza, list spisu č 402, nebo Electro World, list spisu č. 407.