UOHS S022/2014
Rozhodnutí: S022/2014/KS-1747/2014/840/JMě Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů EP Industries, a.s. a Energetické opravny, a.s.
Účastníci EP Industries, a.s. Energetické opravny, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 12. 2. 2014
Dokumenty dokument ke stažení 204 KBČ. j.: ÚOHS-S022/2014/KS-1747/2014 /840/JMě

24. 1. 2014Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S022/2014/KS, zahájeném dne 6. 1. 2014 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti EP Industries, a.s., se sídlem Brno, Příkop 843/4, IČ: 29294746, zastoupeného Mgr. Ing. Jiřím Nováčkem, LL.M., bytem Husinec-Řež, Červená Skála, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto
rozhodnutí:

Spojení soutěžitelů EP Industries, a.s., se sídlem Brno, Příkop 843/4, IČ: 29294746, a Energetické opravny, a.s., se sídlem Kadaň, Prunéřov č. 375, IČ: 25040707, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě smlouvy o převodu akcií, jež bude uzavřena mezi společnostmi Colora, a.s., se sídlem Praha 8-Karlín, Pobřežní 297/14, IČ: 24655678, jako prodávajícím, a EP Industries, a.s., jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost EP Industries, a.s. získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Energetické opravny, a.s., se sídlem Kadaň, Prunéřov č. 375, IČ: 25040707, a tím i možnost vykonávat nad touto společností výlučnou kontrolu, se podle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona,

POVOLUJE.

Odůvodnění

1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě smluvního dokumentu uvedeného ve výroku. V jeho důsledku má společnost EP Industries, a.s., se sídlem Brno, Příkop 843/4, IČ: 29294746 (dále jen EPI ), nabýt akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Energetické opravny, a.s., se sídlem Kadaň, Prunéřov č. 375, IČ: 25040707 (dále jen EOPR ), a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat.
2. Spojení splňuje rovněž notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
3. Společnost EPI je holdingovou společností, jejíž jedinou činností je držení a správa podílů v dceřiných společnostech. Společnost EPI náleží do skupiny společností, v jejímž čele stojí fyzická osoba. Společnosti z této skupiny působí zejména v následujících oblastech: provádění geologického průzkumu, dodávky a skladování plynu, výroba a rozvod tepla a elektrické energie, poskytování podpůrných činností elektrárnám, obchodování s elektřinou a plynem, energetické poradenství, komunální služby a odpadové hospodářství, stavebně montážní práce, výroba a prodej autobusů.
4. Dále působí společnosti náležející do skupiny EPI zejména v následujících oblastech souvisejících s energetickými zařízeními:
(i) skupina elektromontážních společností (EGEM s.r.o., PROFI EMG s.r.o., MSEM, a.s., VČE-montáže, a.s., SEG s.r.o., a MONTPROJEKT, a.s.) působí v oblasti projektování, výstavby a rekonstrukce energetických nevýrobních zařízení (tj. linky elektrického nadzemního a podzemního vedení, trafostanice a rozvodny),
(ii) výroba a prodej energetických zařízení a komponentů pro energetická či elektroenergetická nevýrobní zařízení (SERW, spol. s r.o.),
(iii) specializované stavebně montážní práce při rekonstrukci a opravách železniční infrastruktury (Elektrizace železnic Praha a.s., TRAMO RAIL, a.s.),
(iv) projektová činnost v energetice a rekonstrukce elektroenergetických zařízení se specializací na kotle na spalování biomasy (První brněnská strojírna, a.s.) a
(v) okrajově rovněž v oblasti poskytování servisních služeb na energetických výrobních zařízeních (prostřednictvím společnosti TERMONTA PRAHA a.s.).
5. Společnost EOPR je před uskutečněním spojení kontrolována společností Colora, a.s., se sídlem Praha 8-Karlín, Pobřežní 297/14, IČ: 24655678. Společnost EOPR působí především v oblasti modernizací, rekonstrukcí, montáží, oprav a servisních služeb na energetických výrobních zařízeních. Konkrétně se jedná především o výkon údržby (tj. běžných oprav) na konvenčních výrobních elektroenergetických zařízeních (tj. elektrárny a kombinované zdroje výroby tepla a elektřiny), a to zejména pro společnost ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, IČ: 45274649.
6. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. b) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

otisk úředního razítka


JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže


Obdrží
Mgr. Ing. Jiří Nováček, LL.M.
Pařížská 130/26
110 00 Praha 1


Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Právní moc: 12. 2. 2014.