UOHS S022/2004
Rozhodnutí: OF/S022/04-2599/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Agrana a Financiere Atys
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 7. 7. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 71 KB


S 22/04-2599/04 V Brně dne 30. června 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 22/04, zahájeném dne 3. února 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Agrana Zucker und Stärke AG, se sídlem Friedrich-Wilhelm-Reiffeisenplatz 1, Vídeň, Rakouská republika, ve správním řízení zastoupená JUDr. Pavlem Marcem, advokátem, se sídlem Klimentská 10, Praha 11, na základě plné moci ze dne 3. února 2004, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Agrana Zucker und Stärke AG, se sídlem Friedrich-Wilhelm-Reiffeisenplatz 1, Vídeň, Rakouská republika, a Financiére Atys SA, se sídlem rue Blaise Pascal 12, Neuilly-sur-Seine, Francouzská republika, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb., na základě Smlouvy o koupi akcií, uzavřené dne 27. ledna 2004 mezi společnostmi Butler Capital Partners, se sídlem Cours Albert l er 30, Paříž, Francouzská republika, a FCPR France Private Equity II, se sídlem Cours Albert l er 30, Paříž, Francouzská republika, a dalšími akcionáři a držiteli opcí na akcie společnosti Financiére Atys SA, jako prodávajícími, a společností Agrana Zucker und Stärke AG, jako kupujícím, v jejímž konečném důsledku má společnost Agrana Zucker und Stärke AG získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Financiére Atys SA, a tím i kontrolu v této společnosti, podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb., ve spojení s § 13 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb., v souladu s Čl. III odst. 2 zákona č. 340/2004 Sb., kterým se mění zákon č.143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některé další zákony, povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
n e p o d l é h á .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností, týkajících se spojovaných společností.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb. (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 7/2004 ze dne 18. února 2004. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Charakteristika subjektů
Společnost Agrana Zucker und Stärke AG , se sídlem Friedrich-Wilhelm-Reiffeisenplatz 1, Vídeň, Rakouská republika (dále jen "Agrana"), je akciovou společností založenou podle právního řádu Rakouské republiky. Společnost Agrana je vlastněna společností Agrana Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Vídeň, Rakouská republika, jejíž majoritním vlastníkem je společnost [... " obchodní tajemství "...]. Společnost [... " obchodní tajemství "...] je [... " obchodní tajemství "...]. [... " obchodní tajemství "...]. Agrana působí v oblasti výroby cukru a škrobu a prostřednictvím svých dceřiných společností je rovněž činná v oblasti výroby ovocných džusů a koncentrátů pro jejich výrobu a ovocných přípravků.
V České republice působí společnost Agrana prostřednictvím společnosti Moravskoslezské cukrovary, a.s., se sídlem Cukrovarská 657, Hrušovany nad Jevišovkou, IČ: 46900764, která se zabývá zejména výrobou cukru, a společnosti AGRANA Škrob s.r.o., se sídlem Cukrovarská 657, Hrušovany nad Jevišovkou, IČ: 49683748, podnikající v oblasti dodávek škrobu. Společnost Agrana, prostřednictvím svých zahraničních dceřiných společností, rovněž dováží do České republiky koncentráty pro výrobu džusů a ovocných přípravků.
Výše celosvětového obratu společnosti Agrana za poslední účetní období dosáhla cca 26,9 miliard Kč, v České republice činil obrat společnosti Agrana včetně jejich dceřiných společností cca [... " obchodní tajemství "...] miliardy Kč.
Společnost Financiére Atys SA , se sídlem rue Blaise Pascal 12, Neuilly-sur-Seine, Francouzská republika (dále jen "Atys"), založená podle francouzského právního řádu, je před uskutečněním posuzované transakce ovládána ze strany [... " obchodní tajemství "...]. Společnost Atys působí celosvětově v oblasti výroby a distribuce ovocných přípravků. V České republice je v této oblasti činná prostřednictvím své 100% dceřiné společnosti Atys Bohemia s.r.o., se sídlem Pohorská 290/1521, Kaplice, IČ: 63992451,
Výše celosvětového obratu společnosti Atys za poslední účetní období dosáhla cca [... " obchodní tajemství "...] miliard Kč, v České republice činil obrat společnosti Atys cca [... " obchodní tajemství "...] milionů Kč. Právní rozbor
K předmětné transakci dochází na základě Smlouvy o koupi akcií uzavřené dne 27. ledna 2004 mezi společností společnostmi Butler Capital Partners, se sídlem Cours Albert l er 30, Paříž, Francouzská republika, a FCPR France Private Equity II, se sídlem Cours Albert l er 30, Paříž, Francouzská republika, a dalšími akcionáři a držiteli opcí na akcie společnosti Atys, jako prodávajícími, a společností Agrana, jako kupujícím. V důsledku této smlouvy má společnost Agrana získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Atys, a tím i možnost tuto společnost kontrolovat.
Výše popsaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona, neboť podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje transakce, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
Povinnost notifikace k Úřadu se podle zákona vztahuje na jednání, která jsou ve smyslu § 12 zákona spojením soutěžitelů, za předpokladu, že jsou splněny podmínky uvedené v § 13 zákona, které jsou stanoveny v podobě obratu spojujících se soutěžitelů.
Podle znění zákona platného a účinného do 1. června 2004 spojení soutěžitelů podléhala povolení Úřadu v případě, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, nebo jestliže celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 550 milionů Kč a alespoň dva ze spojovaných soutěžitelů dosáhli každý čistého obratu nejméně 200 milionů Kč za poslední účetní období. Posuzované spojení soutěžitelů výše uvedená obratová kritéria splňovala a z tohoto důvodu Úřad vedl šetření, jehož účelem bylo zjištění dopadů předmětného spojení na hospodářskou soutěž a jejich následné posouzení.
Dne 2. června 2004 však nabyl účinnosti zákon č. 340/2004 Sb., kterým se mění zákon č.143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některé další zákony (dále jen "novela"). Tato novelizace zákona přinesla změnu obratových kritérií pro posouzení otázky, zda dané spojení podléhá povolení Úřadu či nikoli. Dle novelizovaného znění zákona spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, nebo čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky v případě spojení podle § 12 odst. 3 soutěžitelem, nad jehož podnikem je získávána kontrola, je vyšší než 1,5 miliardy Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1,5 miliardy Kč.
Předmětná transakce tak podle kritérií stanovených novelou nepodléhá povolení Úřadu, neboť požadovaných obratů spojující se soutěžitelé v posledním účetním období nedosáhli.
Pro posouzení případů spojení notifikovaných v době před 2. červnem 2004 a ukončených po tomto datu je zásadní skutečnost, že podle přechodných ustanovení novely, konkrétně v článku III odst. 2, Úřad v řízení podle Hlavy IV zákona zahájeném před nabytím účinnosti novely posoudí, zda spojení podléhá povolení podle této novely. V případě, že takové spojení nebude podléhat povolení, je Úřad povinen vydat rozhodnutí, že dané spojení soutěžitelů povolení nepodléhá.
Z tohoto důvodu Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranuhospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží: JUDr. Pavel Marc, advokát
advokátní kancelář Wolf Theiss Klimentská 10
110 00 Praha 1