UOHS S022/2003
Rozhodnutí: OF/S022/03-780/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-BAUMIT, spol. s r.o., Wopfinger Beteiligungs Gesellschaft mbH a BAYOSAN ČR spol. s r.o.
Účastníci BAUMIT, spol. s r.o., se sídlem Průmyslová 1841, 250 01 Brandýs n. Labem-Stará Boleslav BAYOSAN ČR spol. s r.o., se sídlem Na hlinkách 17, Praha 8 Wopfinger Beteiligungs Gesellschaft mbH, se sídlem Waldegg-Wopfing 156, A-2754 Waldegg-Wopfing, Rakousko
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 12. 3. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 75 KB


S 22/03-780/03 V Brně dne 11. března 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 22/03, zahájeném dne 29. ledna 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníků řízení, jimiž jsou společnost BAUMIT, spol. s r.o., se sídlem Průmyslová 1841, 250 01 Brandýs n/Labem-Stará Boleslav, a společnost Wopfinger Beteiligungs Gesellschaft m.b.H., se sídlem Waldegg-Wopfing 156, A-2754 Waldegg-Wopfing, Rakousko, ve správním řízení zastoupené Mgr. Ing. Lucií Brejškovou, advokátkou, se sídlem Mánesova 5, 120 00 Praha 2, na základě plných mocí ze dne 28. ledna 2003, ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Spojení soutěžitelů BAUMIT, spol. s r.o., se sídlem Průmyslová 1841, 250 01 Brandýs n/Labem-Stará Boleslav, a BAYOSAN ČR, spol. s r.o., se sídlem Na hlinách 17, Praha 8, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č.143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "smlouvy o převodu obchodního podílu týkající se nabytí obchodních podílů ve společnosti BAYOSAN ČR, spol. s r.o., se sídlem Na hlinách 17, Praha 8", jež bude uzavřena mezi společnostmi BAUMIT spol. s r.o., se sídlem Průmyslová 1841, Brandýs n/Labem-Stará Boleslav, a Wopfinger Beteiligungs Gesellschaft m.b.H., se sídlem Waldegg-Wopfing 156, A-2754 Waldegg-Wopfing, Rakousko, jako kupujícími, a panem Antonem Wachterem, D-87541 Bad Hindelang, Am Mayerling 3, SRN, a panem Martinem Wachterem, D-87541 Bad Hindelang, Reckenberg 4, SRN, jako prodávajícími, v jejímž důsledku získají společnosti BAUMIT spol. s r.o., se sídlem Průmyslová 1841, Brandýs n/Labem-Stará Boleslav, a jejím prostřednictvím společnost Wopfinger Beteiligungs Gesellschaft m.b.H., se sídlem Waldegg-Wopfing 156, A-2754 Waldegg-Wopfing, Rakousko, možnost vykonávat kontrolu nad společností BAYOSAN ČR, spol. s r.o., se sídlem Na hlinách 17, Praha 8, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, smlouvy zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 07/03 ze dne 19.2.2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů BAUMIT, spol. s r.o., se sídlem Průmyslová 1841, 250 01 Brandýs n/Labem-Stará Boleslav (dále jen " BAUMIT "), a BAYOSAN ČR, spol. s r.o., se sídlem Na hlinách 17, Praha 8 (dále jen " BAYOSAN ČR "), má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Na základě "Kupní smlouvy" uzavřené dne 23.12.2002 mezi společnostmi Wopfinger Beteiligungs GmbH, Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, se sídlem Waldegg-Wopfing 156, A-2754 Waldegg-Wopfing, Rakousko, a BAUMIT spol. s r.o., se sídlem Průmyslová 1841, Brandýs n/Labem-Stará Boleslav, jako kupujícími, a mezi Antonem Wachterem, D-87541 Bad Hindelang, Am Mayerling 3, SRN, Anne-Charlotte Wachter, D-87541 Byd Hindelang, Am Mayerling 3, SRN, Martinem Wachterem, D-87541 Bad Hindelang, Reckenberg 4, SRN, Ulrikou Wachter, D-81369 Mnichov, Hirsch-Gereuth-Strasse 34, SRN, Susane Wachter, D-87439 Kempten, Liechtensteiner Strasse 11, SRN, a společností BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH, D-80538 Mnichov, Bruderstrasse 7, SRN, jako prodávajícími, dojde k uzavření "smlouvy o převodu obchodního podílu týkající se nabytí obchodních podílů ve společnosti BAYOSAN ČR" mezi společnostmi BAUMIT a Wopfinger Beteiligungs Gesellschaft m.b.H., se sídlem Waldegg-Wopfing 156, A-2754 Waldegg-Wopfing, Rakousko (dále jen " Wopfinger Beteiligungs GmbH "), jako kupujícími, a panem Antonem Wachterem, D-87541 Bad Hindelang, Am Mayerling 3, SRN, a panem Martinem Wachterem, D-87541 Bad Hindelang, Reckenberg 4, SRN, jako prodávajícími, v jejímž důsledku získá společnost BAUMIT 99% obchodní podíl na společnosti BAYOSAN ČR a společnost Wopfinger Beteiligungs GmbH, jež je 100% vlastníkem společnosti BAUMIT, 1% obchodní podíl na společnosti BAYOSAN ČR.
V rámci celé transakce zakládající se na "Kupní smlouvě" získají kupující od prodávajících dále tyto zahraniční společnosti: německou společnost Bayosan Wachter verwaltungs GmbH, která je osobně ručící společností v další nabývané společnosti, a to v německé společnosti Bayosan Wachter GmbH & Co. KG, jejímiž dceřinými společnostmi jsou společnost Bayosan Bauprodukte Taucha GmbH & Co. KG, Bayosan Bauprodukte Taucha Verwaltungs GmbH, Precit Spezial-Bauprodukte und Systeme GmbH, Bayosan SR spól. s r.o., Bayosan Polska spólka z o.o., Bayosan Epple Mörtel und Putsysteme GmbH & Co. KG, Bayosan Epple Verwaltungs GmbH a Bayosan Bauprodukte GmbH.
Celkový celosvětový čistý obrat spojovaných společností přesahuje hranici 5 miliard Kč, čímž je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona, a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu.
Dopady spojení
Předmětem podnikání společnosti Wopfinger Beteiligungs GmbH , je nabývání, správa a prodej obchodních podílů jakéhokoli druhu a právní formy v České republice a v zahraničí, konzultační činnost ve všech záležitostech týkajících se založení a provozování podniků, včetně smluv o know-how. Společnost Wopfinger Beteiligungs GmbH patří do skupiny tvořené rakouskou společností Wopfinger Stein-und Kalkwerke Schmid & Co a jejími dceřinými společnostmi.
Společnost Wopfinger Stein-und Kalkwerke Schmid & Co působí v oblasti koupě, výroby a prodeje stavebních materiálů. Ze společností patřících do skupiny Wopfinger Stein-und Kalkwerke Schmid & Co na trhu v České republice dosahuje obratu pouze společnost Wopfinger Beteiligungs GmbH, která zde působí prostřednictvím společnosti BAUMIT.
Společnost Wopfinger Beteiligungs GmbH vykonává kontrolu nad několika zahraničními společnostmi, jež vyvíjejí činnost v oblasti stavebních materiálů nebo jde o společnosti založené za účelem nabývání účasti na jiných společnostech v dané oblasti, které se však nepodílí na trhu v České republice.
SpolečnostWopfinger Beteiligungs GmbH působí v České republice výhradně prostřednictvím své dceřiné společnosti BAUMIT . Předmět podnikání společnosti BAUMIT tvoří obchod se stavebními materiály, obchod se stavebním příslušenstvím, obchod s produkty stavební chemie, převzetí příslušných obchodních zastoupení, výroba stavebních hmot, silniční motorová doprava nákladní, pronájem a půjčování věcí movitých. Společnost BAUMIT se zabývá především prodejem a distribucí maltových směsí, omítkových směsí a betonových směsí.
Předmětem podnikání společnosti BAYOSAN ČR je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej a zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu. Společnost BAYOSAN ČR vyvíjí činnost v oblasti prodeje maltových směsí, omítkových směsí a betonových směsí. Před spojením byla společnost BAYOSAN ČR kontrolována Antonem Wachterem, D-87541 Bad Hindelang, Am Mayerling 3, SRN, a Martinem Wachterem, D-87541 Bad Hindelang, Reckenberg 4, SRN. Jedním z dodavatelů společnosti BAYOSAN ČR je mj. také německá společnost Bayosan Wachter GmbH & Co. KG, která se na základě "Kupní smlouvy" stane součástí skupiny tvořené společností Wopfinger Stein-und Kalkwerke Schmid & Co a jejími dceřinými společnostmi.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. V posuzovaném případě je kontrola získávána nad společností BAYOSAN ČR, která působí v oblasti prodeje maltových směsí, omítkových směsí a betonových směsí. Ve stejné oblasti podniká i nabývající společnost BAUMIT, jež je kontrolována rakouskou společností Wopfinger Beteiligungs GmbH, která realizuje dodávky do České republiky výhradně prostřednictvím společnosti BAUMIT.
K překrytí podnikatelských aktivit spojovaných společností tedy dochází v oblasti prodeje maltových směsí, omítkových směsí a betonových směsí. Použití uvedených produktů není vzájemně zaměnitelné: maltové směsi se používají ke zdění, omítkové směsi k omítání a betonové směsi např. pro podlahové potěry a tepelně izolační systémy.
Navrhovatelé dále uvádějí, že skladovatelnost suchých maltových, omítkových a betonových směsí je za standardních podmínek 6 měsíců (v případě výrobků se sádrovým pojivem 3 měsíce). S ohledem na vliv přepravních nákladů na celkovou cenu produktu navrhovatelé vymezili relevantní trh z hlediska geografického jako území celé České republiky.
Vzhledem ke skutečnosti, že ani při nejužším možném vymezení relevantních trhů nedojde ke vzniku či posílení dominantního postavení na těchto trzích, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, nebylo pro účely tohoto rozhodnutí třeba vymezovat užší výrobkové trhy a Úřad vymezil jako věcně relevantní následující trhy: trh maltových směsí , trh omítkových směsí a trh betonových směsí . Geograficky je relevantní trh vymezen územím celé České republiky . Z časového hlediska se jedná o trh trvalý .
Velikost tržního podílu společnosti BAUMIT na trhu maltových směsí je cca (obchodní tajemství) %, na trhu omítkových směsí cca (obchodní tajemství) % a na trhu betonových směsí cca (obchodní tajemství) %. Tržní podíl společnosti BAYOSAN ČR na žádném z vymezených relevantních trhů nepřesahuje (obchodní tajemství) %. Společný tržní podíl na žádném z vymezených relevantních trhů nepřesáhne (obchodní tajemství) %.
Zejména s ohledem na konkurenční prostředí na trhu maltových, omítkových a betonových směsí a vzhledem k výši tržních podílů spojujících se soutěžitelů na vymezeném relevantním trhu dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných společností natolik, aby jim umožňovalo chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích, a spojení tedy nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
JUDr. Robert Neruda
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
Ing. Lucie Brejšková, advokátka
AK Weiss-Tessbach Rechtsanvälte GmbH, organizační složka
Mánesova 5
120 00 Praha 2