UOHS S022/2002
Rozhodnutí: OF/S022/02-1441/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-GROUP 4 SECURITAS a.s., Praha a ZASIS s.r.o.
Účastníci GROUP 4 SECURITAS a.s. ZASIS s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 18. 4. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 63 KB


S 22/02-1441/02 V Brně dne 10. dubna 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 22/02, zahájeném dne 1. února 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost GROUP 4 SECURITAS a.s., se sídlem Klánova 62, Praha 4, IČ: 00 17 54 39, ve správním řízení zastoupeného JUDr. Michalem Pacovským, advokátem, se sídlem Nad Rokoskou 38, Prahaa 8, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů GROUP 4 SECURITAS a.s., se sídlem Klánova 62, Praha 4, IČ: 00 17 54 39, a ZASIS s.r.o., se sídlem Palackého nám. 2, Brno, IČ: 15 52 81 97, k němuž dochází na základě "smlouvy o úplatném převodu obchodních podílů" ze dne 23. ledna 2002, kterou uzavřeli společnost GROUP 4 SECURITAS a.s., se sídlem Klánova 62, Praha 4, IČ: 00 17 54 39, jako nabyvatel, a Ladislav Silkovský, bytem Kytnerova 20, Brno, a Ing. Miloš Kroupa, bytem Krokova 2, Brno, jako převodce, a v jejímž důsledku nabyvatel získá 100 % obchodních podílů společnosti ZASIS s.r.o., se sídlem Palackého nám. 2, Brno, IČ: 15 52 81 97, a tím i možnost vykonávat přímou kontrolu nad touto společností ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení, dotazníku k povolení spojení, smlouvy zakládající spojení soutěžitelů, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv a dalších informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 08/02 ze dne 20. února 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladům pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů dochází na základě "smlouvy o úplatném převodu obchodních podílů", v jejímž důsledku společnost GROUP 4 SECURITAS a.s., se sídlem Klánova 62, Praha 4, IČ: 00 17 54 39 (dále jen "GROUP 4"), tím, že nabude 100 % obchodních podílů společnosti ZASIS s.r.o., se sídlem Palackého nám. 2, Brno, IČ: 15 52 81 97 (dále jen "ZASIS"), získá rovněž možnost tuto společnost přímo kontrolovat. Posuzované spojení soutěžitelů je tak spojením podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Celkový celosvětový čistý obrat spojovaných soutěžitelů, ve smyslu § 14 zákona, přesáhl v minulém účetním období částku 5 miliard Kč, čímž je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona. Dopady spojení
Společnost GROUP 4 je akciovou společností, jejímž jediným akcionářem je nizozemská společnost GROUP 4 SECURITAS HOLDING (B) BV, která je však pouze tzv. "management company" bez vlastního obchodního postavení, nevykazující ani žádný obrat. Konečným vlastníkem je společnost Group 4 Falck A/S, se sídlem v Dánsku. Jedná se o společnost s celosvětovou působností, která je kotována na burze cenných papírů. V České republice má účastník řízení tři sesterské společnosti, kterými jsou Group 4 Alarms, s.r.o., se sídlem U Průhonu 7/1147, Praha 7; Group 4 C.I.T. Service, s.r.o., se sídlem Pitterova 9, Praha 3 a XYZ Service, s.r.o., se sídlem Klánovická 601, Praha 9. Společnosti skupiny Group 4 působí na trhu ČR v oblasti bezpečnostních služeb, a sice na trhu pátracích a ochranných sužeb a na trhu elektronických služeb.
Společnost ZASIS je společností s ručením omezeným, přičemž jejími dosavadními společníky jsou Ladislav Silkovský, bytem Kytnerova 20, Brno, a Ing. Miloš Kroupa, bytem Krokova 2, Brno. Společnost poskytuje komplexní služby v oblasti slaboproudých a zabezpečovacích systémů od projekce přes dodávku a montáž až po periodické prověrky systémů a funkční zkoušky, údržbu a opravy. To znamená, že provádí elektroinstalace elektrických zabezpečovacích systémů, elektrické požární signalizace, monitorovacích systémů, kontrol vstupu, čtecích systémů a pod.
Při vymezování relevantního trhu v případě posuzovaného spojení soutěžitelů vycházel Úřad z činnosti společnosti ZASIS, neboť právě o tuto činnost bude rozšířeno spektrum služeb poskytovaných na trhu v ČR skupinou Group 4. Jedná se tedy o trh elektroinstalace . Podíl společnosti ZASIS na relevantním trhu činil v roce 2001 přibližně % z celkového obratu na tomto trhu dosaženém.
Společnost GROUP 4 se při svém působení na trhu ČR zabývá mimo jiné sledováním mechanických nebo elektronických zabezpečovacích systémů a zabezpečováním protipožární a poplachové signalizace. Technickým předpokladem výše uvedených činností je instalace sítí a zařízení do staveb a budov. GROUP 4 tak působí na stejném relevantním trhu, neboť jediný rozdíl v elektroinstalacích různých zařízení spočívá pouze v průměru a druhu jednotlivých vodičů, které jsou do budov či jiných staveb instalovány. Jedná se o systémy vzájemně zastupitelné, kdy například telekomunikační systémy jsou používány jak pro přenos hovorů, tak pro přenos dat a stejně tak i pro přenos dat protipožární a poplachové signalizace. Podíl společnosti GROUP 4 z celkového obratu dosaženého na relevantním trhu činil v roce 2001 přibližně %. Celkový podíl spojovaných soutěžitelů na relevantním trhu tedy po spojení dosáhne přibližně %.
Vymezený relevantní trh lze charakterizovat velkým množstvím dalších soutěžitelů, přičemž žádný z nich nedosahuje 10% podílu. Překážky vstupu na relevantní trh prakticky neexistují, jediným omezením je splnění předpokladu bezúhonnosti a získání koncese a dalších živnostenských oprávnění. Výzkum a vývoj je na relevantním trhu zajišťován dodavateli technologií, spojovaní soutěžitelé a jejich konkurenti musí pouze akceptovat vývoj na trhu s poskytovanou technikou a požadavky konečných spotřebitelů.
Navrhované spojení má horizontální charakter, nicméně s ohledem k výše uvedeným skutečnostem nedojde v důsledku spojení ke vzniku ani posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Michal Pacovský, advokát
Nad Rokoskou 38
182 00 Praha 8