UOHS S021/2005
Rozhodnutí: S021/05-OOHS Instance I.
Věc Žádost o povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení před právní mocí roznodnutí o jeho povolení
Účastníci MIRA Beteiligungsholding GmbH, se sídlem Tegerthoffstrasse 1, Vídeň, Rakouská republika
Typ správního řízení Výjimka ze zákazu uskutečňování spojení
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2005
Datum nabytí právní moci 16. 7. 2005
Dokumenty dokument ke stažení 80 KB


S 21/05-4124/05-OOHS V Brně dne 29. června 2005
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 21/05, zahájeném dne 14. června 2005 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a § 18 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost MIRA Beteiligungsholding GmbH, se sídlem Tegerthoffstrasse 1, Vídeň, Rakouská republika, ve správním řízení zastoupená Laurie J. Spengler, advokátkou, se sídlem Betlémská 1, Praha 1, na základě plné moci ze dne 16. prosince 2004, ve věci povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení podle § 18 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
rozhodnutí:
Výjimka ze zákazu uskutečňování spojení soutěžitelů MIRA Beteiligungsholding GmbH, se sídlem Tegerthoffstrasse 1, Vídeň, Rakouská republika, a Poděbradka, a.s., se sídlem Nymburská 239/VII, Poděbrady, IČ: 47550562, ve smyslu § 18 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vztahující se na výkon hlasovacích práv společnosti MIRA Beteiligungsholding GmbH, se sídlem Tegerthoffstrasse 1, Vídeň, Rakouská republika, na Valné hromadě společnosti Poděbradka, a.s., se sídlem Nymburská 239/VII, Poděbrady, IČ: 47550562, která se uskuteční 30. června 2005 , za účelem i) schválení výsledků hospodaření společnosti Poděbradka, a.s. , se sídlem Nymburská 239/VII, Poděbrady, IČ: 47550562, za rok 2004, ii) schválení roční účetní uzávěrky společnosti Poděbradka, a.s. , se sídlem Nymburská 239/VII, Poděbrady, IČ: 47550562, za rok 2004, iii) schválení výroční zprávy společnosti Poděbradka, a.s. , se sídlem Nymburská 239/VII, Poděbrady, IČ: 47550562, a iv) přijetí rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti Poděbradka, a.s. , se sídlem Nymburská 239/VII, Poděbrady, IČ: 47550562, za rok 2004, se podle ustanovení § 18 odst. 4 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
povoluje.
Odůvodnění:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 17. února 2005 na návrh společnosti MIRA Beteiligungsholding GmbH, se sídlem Tagetthoffstrasse 1, 1015 Vídeň, Rakouská republika (dále jen "MIRA"), správní řízení č.j. S 8/05 ve věci povolení spojení soutěžitelů MIRA a Poděbradka, a.s., se sídlem Nymburská 239/VII, Poděbrady, IČ: 47550562 (dále jen "Poděbradka"). V důsledku uvedeného spojení soutěžitelů má společnost MIRA získat od společnosti KMV 51% podíl na základním kapitálu společnosti Poděbradka, a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").
Dne 8. dubna 2005 bylo v rámci správního řízení č.j. S 8/05 vydáno rozhodnutí o přerušení správního řízení podle ustanovení § 29 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve spojení s ustanovením § 40 správního řádu. Správní řízení č.j. S 8/05 ve věci povolení předmětného spojení soutěžitelů tedy nebylo dosud ukončeno.
K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o převodu cenných papírů uzavřené mezi společnostmi Karlovarské minerální vody, a.s., se sídlem Horova 3, Karlovy Vary, IČ: 14706725 (dále jen "KMV"), na straně jedné, a MIRA a Raiffeisen Investment AG, se sídlem Tagetthoffstrasse 1, 1015 Vídeň, Rakouská republika, na straně druhé, v jejímž důsledku společnost MIRA získá akcie představující 51% podíl na základním kapitálu společnosti Poděbradka, a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
Dne 14. června 2005 bylo na základě návrhu účastníka řízení a v souladu s § 18 odst. 3 zákona zahájeno správní řízení č.j. S 21/05 ve věci povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení stanoveného v § 18 odst. 1 zákona, formou umožnění výkonu hlasovacích práv na Valné hromadě společnosti Poděbradka, která se má uskutečnit dne 30. června 2005 za účelem:
schválení výsledků hospodaření společnosti Poděbradka za rok 2004,
schválení roční účetní závěrky společnosti Poděbradka za rok 2004,
schválení výroční zprávy společnosti Poděbradka za rok 2004 a
přijetí rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti Poděbradka za rok 2004.
Účastník řízení svůj návrh odůvodňuje potřebou výkonu práv akcionáře společnosti Poděbradka na shora uvedené Valné hromadě. Dle obchodního zákoníku a stanov společnosti Poděbradka by v případě neumožnění těchto práv nebyla valná hromada usnášeníschopná, čímž by nastal stav, kdy by společnost Poděbradka a její nový akcionář utrpěli závažnou újmu. V případě, že by majoritní akcionář neschválil výše uvedené dokumenty, které představují základní předpoklad chodu společnosti Poděbradka, přičemž management společnosti Poděbradka by v opačném případě nebyl schopen optimálně řešit běžné a strategické řízení společnosti, což nelze učinit bez alokace prostředků vyplývajících ze schválení zmiňovaných dokumentů. Rovněž tak by, dle účastníka řízení, nebylo možné efektivně kontrolovat management společnosti a bránit se případným podezřelým praktikám, poškozujícím podnikání společnosti Poděbradka a investici akcionáře společnosti MIRA.
Společnost MIRA má za to, že případným neudělením výjimky by jí, ale i společnosti Poděbradka hrozila na základě shora uvedených důvodů přímá škoda ve výši až několik desítek milionů Kč. Navíc stávajícím stavem věci se znehodnocuje investice společnosti MIRA, která na pořízení akcií společnosti Poděbradka vynaložila značnou část svých peněžních prostředků. Účastník řízení je dále přesvědčen, že schválením předmětných dokumentů na Valné hromadě společnosti Poděbradka nemůže přímo ani nepřímo ovlivnit soutěžní jednání společnosti Poděbradka.
Při posuzování žádosti o povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení podle § 18 odst. 3 zákona vycházel Úřad zejména z návrhu účastníka řízení, z výpisů z obchodního rejstříku, z všeobecně známých skutečností týkajících se spojovaných soutěžitelů a situace na relevantních trzích, a dále z informací o povaze spojení soutěžitelů, které jsou mu známy z přerušeného správního řízení č.j. S 8/05.
Výkon hlasovacích práv spojených s držením účastnických cenných papírů na valné hromadě kontrolovaného soutěžitele je jedna z forem určování nebo ovlivňování soutěžního chování kontrolovaného soutěžitele, které je před právní mocí rozhodnutí Úřadu o povolení spojení podle § 18 odst. 1 zákona zakázáno. Zakázaným jednáním je třeba rozumět nejen přímé určování soutěžního chování, nýbrž i takové jednání, které k určení nebo ovlivnění soutěžního chování kontrolovaného soutěžitele může vést potenciálně. Smyslem ustanovení § 18 zákona je zabránění jakémukoli výkonu hlasovacích práv před právní mocí rozhodnutí o povolení spojení, bez ohledu na to, zda jsou přijatá rozhodnutí chápána jako "vnitřní" opatření, resp. opatření vztahující se pouze do minulosti (ovlivňující soutěžní chování nepřímo), a nebo zda směřují vně kontrolovaného soutěžitele a k ovlivnění soutěžního chování tak dochází bezprostředně.
Z výše uvedeného důvodu považuje Úřad v návrhu účastníka popsané uplatnění hlasovacích práv v rámci řádné Valné hromady společnosti Poděbradka za jednání, na které se vztahuje zákaz uvedený v § 18 odst. 1 zákona, a které může být uskutečněno pouze na základě udělení výjimky dle § 18 odst. 3 zákona.
Při posuzování žádosti o povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení soutěžitelů podle § 18 odst. 3 zákona musí Úřad povinně zkoumat, zda je prokázána hrozba závažné škody či jiné závažné újmy spojovaným soutěžitelům nebo třetím osobám.
Vzhledem k tomu, že právní řád České republiky požaduje, aby valná hromada akciové společnosti schválila účetní závěrku a rozhodla o rozdělení zisku a aby řádná valná hromada akciové společnosti byla svolána nejméně jednou za rok, ve lhůtě určené stanovami, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne účetního období, lze předpokládat, že představenstvo společnosti Poděbradka svolalo řádnou valnou hromadu společnosti na poslední možný termín. V případě neuskutečnění valné hromady společnosti, popř. její neusnášeníschopnosti, by kromě účastníkem řízení identifikované škody a dalšího znehodnocování investice, bylo nutné svolat náhradní valnou hromadu, čímž by vznikla další škoda.
Na základě všech shora uvedených skutečností má Úřad za to, že v případě neschválení shora uvedených dokumentů valnou hromadou z důvodů její neusnášeníschopnosti by hrozila závažná škoda či jiná závažná újma společnosti MIRA i Poděbradka z důvodů, které jsou výše uvedeny.
Dle § 18 odst. 1 zákona nesmějí soutěžitelé před právní mocí rozhodnutí Úřadu o povolení spojení určovat nebo ovlivňovat soutěžní chování kontrolovaného soutěžitele, zejména výkonem hlasovacích práv spojených s držením účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů nebo jinak získané kontroly. Dle § 18 odst. 3 zákona může Úřad na návrh soutěžitelů rozhodnout o povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení, jestliže jim nebo třetím osobám jinak hrozí závažná škoda nebo jiná závažná újma. Návrh musí být písemný a odůvodněný. Dle § 18 odst. 4 zákona rozhodne Úřad o návrhu na povolení výjimky neprodleně, nejpozději do 30 dnů po jeho obdržení.
Podle ustanovení § 18 odst. 4 věta druhá zákona Úřad při rozhodování o povolení výjimky vezme v úvahu kromě škody a jiné újmy následky výjimky na hospodářskou soutěž na relevantním trhu. Povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení nesmí vést k narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích. Úkony účastníka řízení, spočívající v účasti na Valné hromadě společnosti Poděbradka a ve výkonu hlasovacích práv spojených s drženými akciemi v případě i) schválení výsledků hospodaření společnosti Poděbradka za rok 2004, ii) schválení roční účetní závěrky společnosti Poděbradka za rok 2004 a iii) schválení výroční zprávy společnosti Poděbradka za rok 2004 jsou opatření, která mají buď povahu organizačních opatření nebo charakter vnitřních opatření, směřujících ke zhodnocení minulého období. Takové jednání, byť je ovlivněním soutěžního chování kontrolovaného soutěžitele, však nebude mít negativní následky na hospodářskou soutěž na relevantním trhu.
Stejný závěr však nelze obvykle učinit o úkonu, který spočívá ve výkonu hlasovacího práva účastníka řízení v bodu Valné hromady, který se týká schválení rozdělení zisku společnosti. Rozdělení zisku společnosti je opatřením, které, byť jej lze chápat jako "vnitřní" opatření, nesměřuje do minulosti, protože jeho důsledky se projeví zejména v budoucnosti. Takové opatření může výrazným způsobem ovlivnit soutěžní chování kontrolovaného soutěžitele, a to před právní mocí rozhodnutí Úřadu o povolení spojení soutěžitelů. V tomto případě však Úřad přihlédl ke skutečnosti, že pokračování řízení o povolení spojení není, z důvodu probíhajícího řízení o předběžné otázce, v dispozici účastníka řízení, ale i k době uplynulé od podání návrhu na povolení spojení soutěžitelů, která již prakticky překračuje nejzazší termín pro vydání rozhodnutí o povolení spojení soutěžitelů.
Na základě výše uvedených důvodů rozhodl Úřad, aniž by zároveň předjímal výsledek správního řízení č.j. S 8/05 ve věci povolení spojení soutěžitelů MIRA a Poděbradka , o povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení dle § 18 odst. 3 zákona v rozsahu, který je uveden ve výroku rozhodnutí. Toto rozhodnutí Úřad ve stanovené lhůtě vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
pověřený řízením
odboru ochrany hospodářské soutěže
PM: 15. července 2005
Rozhodnutí obdrží:
Laurie J. Spengler, advokátka
Central European Advisory Group
Betlémská 1
110 00 Praha 1