UOHS S021/2004
Rozhodnutí: OF/S021/04-1088/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů EUROPHARM s.r.o. a H.U.C.K. a.s.
Účastníci EUROPHARM s.r.o., se sídlem Vlastina 23, Praha 6
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 10. 3. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 82 KB


S 21/04-1088/04 V Brně dne 10. března 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 21/04, zahájeném dne 2. února 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost EUROPHARM s.r.o., se sídlem Vlastina 23, Praha 6, IČ: 49621173, ve správním řízení zastoupená JUDr. Petrem Novotným, advokátem, se sídlem Platnéřská 2, Praha 1, na základě plné moci ze dne 7. ledna 2003, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů EUROPHARM s.r.o., se sídlem Vlastina 23, Praha 6, IČ: 49621173, a H.U.C.K. a.s., se sídlem Olomoucká 4, Dvorce, IČ: 26019825, ke kterému dochází dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o převodu cenných papírů, uzavřené dne 21. ledna 2004 mezi společností EUROPHARM s.r.o., jako nabyvatelem, a panem Tomášem Minaříkem, bytem Oblouková 838/9, Praha 10, jako převodcem, v jejímž důsledku společnost EUROPHARM s.r.o. získá akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti H.U.C.K. a.s., a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a všeobecně známých skutečností týkajících se spojovaných soutěžitelů a situace na relevantních trzích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 6/2004 ze dne 11. února 2004. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o převodu cenných papírů, uzavřené dne 21. ledna 2004 mezi společností EUROPHARM s.r.o., se sídlem Vlastina 23, Praha 6, IČ: 49621173 (dále jen "EUROPHARM"), jako nabyvatelem, a panem Tomášem Minaříkem, bytem Oblouková 838/9, Praha 10 (dále jen "pan Minařík"), jako převodcem.
V důsledku uvedené smlouvy získá společnost EUROPHARM akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti H.U.C.K. a.s., se sídlem Olomoucká 4, Dvorce, IČ: 26019825 (dále jen "H.U.C.K."), a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat.
Výše popsaná transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje transakce, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Strany spojení
Společnost EUROPHARM je českou společností s ručením omezeným, jejímž jediným společníkem je společnost Alpha Union Invest. Společnost EUROPHARM na území České republiky přímo či nepřímo kontroluje čtyři společnosti, prostřednictvím nichž provozuje lékárny.
Společnost Alpha Union Invest je lucemburskou obchodní společností holdingového typu. Alpha Union Invest sama nevyvíjí žádné podnikatelské aktivity, jejím hlavním předmětem podnikání je nabývání účastí na společnostech, zabývajících se lékárenskou činností, jakož i správa, kontrola a zhodnocení těchto účastí. Společnost Alpha Union Invest provozuje v různých městech na území České republiky prostřednictvím svých přímých a nepřímých dceřiných společností celkem 80 lékáren. 1
Společnost H.U.C.K je českou akciovou společností, která je před realizací posuzované transakce kontrolována panem Tomášem Minaříkem. Společnost H.U.C.K na území České republiky provozuje tři lékárny, přičemž s touto činností začala až v druhém pololetí roku 2003. Společnost H.U.C.K. v České republice nekontroluje žádného soutěžitele.
Relevantní trh
Za účelem zjištění, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, jež je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
V tomto případě je kontrola získávána nad společností H.U.C.K., která na území České republiky provozuje lékárny.
Na základě výše uvedených skutečností Úřad pro účely tohoto rozhodnutí vymezil jako relevantní trh z hlediska výrobkového trh provozování lékáren .
Při vymezování relevantního trhu z geografického hlediska je vždy nezbytné vzít v úvahu území, v němž se může spotřebitel prakticky snažit o nalezení alternativních zdrojů nabídky, která je předmětem výrobkového trhu. Při výběru lékárny je spotřebitel omezen časovou a dopravní dostupností, navíc může být omezen i svým zdravotním stavem. V daném případě je z pohledu spotřebitele území, v němž může hledat alternativní zdroje nabídky, dáno maximální vzdáleností ujetou při přibližně 20 minutové jízdě autem (tzv. dosahová vzdálenost).
Posuzované spojení se týká nabytí celkem tří lékáren v obcích Praha a Příbram.
Na základě výše uvedeného Úřad, v souladu se svou předchozí rozhodovací praxí, v případech týkajících se výrobkového trhu provozování lékáren 2 , a s judikaturou Evropské komise 3 , k jejímuž přístupu Úřad při svém rozhodování podpůrně přihlíží, a s přihlédnutím ke stávajícímu územnímu členění České republiky, vymezil relevantní trh v předmětném správním řízení územím obvodů Praha 1 a Praha 9 a okresu Příbram.
Dopady spojení
Jak bylo uvedeno výše, Úřad vymezil jako relevantní geografické trhy pro účely tohoto správního řízení územím obvodů Praha 1 a Praha 9 a okresu Příbram. Situace na takto vymezených relevantních trzích je následující.
Celková velikost relevantního trhu provozování lékáren na území obvodu Praha 1 je z hlediska obratu odhadována na přibližně 500.000.000 Kč. V obvodě Praha 1 je provozováno celkem 27 lékáren. Nabývající skupina společností v uvedeném obvodě provozuje dvě lékárny, nabývaná společnost zde provozuje pouze jednu lékárnu. Odhadovaný tržní podíl dosahovaný na vymezeném relevantním trhu nabývající skupinou je cca [ obchodn í tajemství ] %, společnost H.U.C.K. zde dosahuje podílu cca [ obchodn í tajemství ] %. Společný tržní podíl subjektu vzniklého spojením tak po realizaci posuzované transakce nepřesáhne cca [ obchodn í tajemství ] %.
Celková velikost relevantního trhu provozování lékáren na území obvodu Praha 9 je z hlediska obratu odhadována na přibližně 810.000.000 Kč. V obvodě Praha 9 je provozováno celkem 31 lékáren. Nabývající skupina společností v uvedeném obvodě provozuje pouze jednu lékárnu, nabývaná společnost zde provozuje rovněž jednu lékárnu. Odhadovaný tržní podíl dosahovaný na vymezeném relevantním trhu nabývající skupinou je cca [ obchodn í tajemství ] %, společnost H.U.C.K. zde dosahuje podílu cca [ obchodn í tajemství ] %. Společný tržní podíl subjektu vzniklého spojením tak po realizaci posuzované transakce nepřesáhne cca [ obchodn í tajemství ] %.
Celková velikost relevantního trhu provozování lékáren na území okresu Příbram je z hlediska obratu odhadována na přibližně 550.000.000 Kč. V okrese Příbram je provozováno celkem 20 lékáren. Nabývající skupina společností v uvedeném okrese před realizací posuzované transakce nepůsobí, nabývaná společnost zde provozuje jednu lékárnu, a to konkrétně v obci Příbram. Společný tržní podíl subjektu vzniklého spojením po realizaci posuzované transakce nepřesáhne cca [ obchodn í tajemství ] %.
Situace v sektoru provozování lékáren v České republice je následující. Odhad celkové velikosti tohoto sektoru byl v roce 2002 z hlediska obratu přibližně 44.000.000.000 Kč, z toho cca 80 % připadá na prodej léčiv a cca 20 % na prodej ostatního zboží. Nabývající skupina společností v uvedeném sektoru dosahuje odhadovaného podílu cca 5 %, společnost H.U.C.K., která je předmětem Úřadem posuzované transakce, začala s provozováním lékáren teprve v druhém pololetí roku 2003.
Skupina kontrolovaná společností Alpha Union Invest, tzn. nabývající skupina, na území České republiky provozuje celkem 80 lékáren. Společnost H.U.C.K na území České republiky provozuje tři lékárny. V podnikatelském sektoru provozování lékáren v České republice působí kromě spojovaných soutěžitelů a jimi kontrolovaných subjektů mnoho dalších soutěžitelů s regionální i celostátní působností. Pro území celé České republiky bylo do zahájení tohoto správního řízení vydáno více než 2200 povolení působit jako lékárna.
Velmi významným konkurentem spojovaných soutěžitelů v oblasti provozování lékáren v České republice je společnost Lékárny Lloyds s.r.o., se sídlem Revoluční 8, Praha 1 (dále jen "Lloyds"), která na území České republiky provozuje lékárenský řetězec tvořený přibližně 100 lékárnami. Společnost Lloyds je vlastněna společností GEHE Aktiengesselschaft, která je jednou z nejvýznamnějších společností na evropském trhu distribuce farmaceutických výrobků.
Hlavní bariéru vstupu na trh provozování lékáren v České republice představuje v souladu s § 8 a násl. zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotních zařízeních, nutnost získat oprávnění k provozování nestátního zdravotnického zařízení. Toto oprávnění vzniká rozhodnutím krajského úřadu, příslušného podle místa provozování nestátního zdravotnického zařízení, respektive v Praze na základě rozhodnutí místně příslušného obvodního úřadu. Obecnou podmínkou registrace je zejména odborná způsobilost podle § 6 citovaného zákona, kterou musí mít fyzická osoba provozující lékárnu, fyzická osoba, která tuto odbornou způsobilost nemá, a právnická osoba jsou povinny ustanovit odborného zástupce s příslušnou odbornou způsobilostí. K žádosti o registraci je žadatel povinen připojit mimo jiné osvědčení České lékárnické komory, provozní řád schválený příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a souhlas Státního ústavu pro kontrolu léčiv.
Po zhodnocení celkové situace na relevantních trzích provozování lékáren na území obvodů Praha 1 a Praha 9 a okresu Příbram dospěl Úřad k následujícím závěrům. Na vymezených relevantních trzích nedojde v důsledku spojení soutěžitelů k významnému snížení úrovně konkurenčního prostředí, neboť je zde dostatečný počet lékáren provozovaných ostatními soutěžiteli, které prodávají zboží zaměnitelné se zbožím prodávaným spojovanými soutěžiteli. Spojení tedy nebude mít negativní dopad na spotřebitele z hlediska možnosti výběru mezi výše uvedeným zbožím. Cena léčiv a zdravotnického materiálu navíc podléhá cenové regulaci stanovením maximální ceny, kterou musí každý soutěžitel dodržet. Spotřebitel tak může bez jakýchkoliv nákladů přejít ke konkurenci. V důsledku spojení soutěžitelů také nedojde k omezení možnosti vstupu nových soutěžitelů na relevantní trh.
Při posuzování předmětného spojení soutěžitelů Úřad dále přihlédl k počtu lékáren provozovaných spojovanými soutěžiteli vzhledem k celkovému počtu provozoven na území České republiky, a to v kontextu se skutečností, že předmětem navrhovaného spojení jsou pouze tři lékárny.
Úřad má za to, že v době před spojením nemá žádná ze spojujících se společností na relevantním trhu dominantní postavení. Z výše uvedeného současně vyplývá, že ke vzniku dominantního postavení nedojde ani v důsledku realizace posuzovaného spojení, jelikož tržní síla společnosti nabývající skupiny společností nevzroste po spojení se společností H.U.C.K., která je předmětem posuzované transakce, natolik, aby jí umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Nedojde tedy ke vzniku dominantního postavení, které by mohlo vést k narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení. Toto rozhodnutí Úřad ve stanovené lhůtě vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží: JUDr. Petr Novotný, advokát AK Rödl & Partner, v.o.s. Platnéřská 2 110 00 Praha 1
1 a to včetně pěti lékáren, které společnost Alpha Union Invest získala v důsledku spojení se společností JORNÁDA, a.s., se sídlem U Lékárny 598, Praha 5-Zbraslav, IČ: 26692503-viz rozhodnutí Úřadu č.j. S 5/04-711/04, které nabylo právní moci dne 18. února 2004
2 viz například rozhodnutí Úřadu č.j. S 53/03-1544/03 a rozhodnutí Úřadu č.j. S 128/03-2981/03
3 viz například rozhodnutí Evropské komise M.784-Kesko/Tuko