UOHS S021/2002
Rozhodnutí: S021/02-860/02-VO1 Instance I.
Věc určovací řízení podle §7
Účastníci Český Mobil a.s. RadioMobil a.s.
Typ správního řízení Dohody
Typ rozhodnutí podléhá zákazu dohod
Rok 2002
Související rozhodnutí R017/02
Dokumenty dokument ke stažení 100 KB


Rozhodnutí nabylo právní moci dne 15.8.2003


Č.j.: S 21/02-860/02-VO1 V Brně dne 29. března 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil dne 28.1.2002 dle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., správním řízení (správní řád) ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, na návrh jednoho z účastníků dohody, společnosti Český Mobil a.s., se sídlem Vinohradská 167, PSČ 100 00, Praha 1, IČ 25788001, zastoupené na základě plné moci ze dne 7.1.2002 Ing. Václavem Machem, rodné číslo 670102/0689, bytem Mochovská 522, Praha 9, správní řízení dle ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb. ve věci určení, zda Smlouva o propojení telekomunikačních zařízení a sítí, uzavřená dne 20.12.2000 mezi společností Český Mobil a.s., se sídlem Vinohradská 167, PSČ 100 00, Praha 1, IČ 25788001 a společností RadioMobil a.s., se sídlem Londýnská 59, PSČ 120 00, Praha 2, IČ 64949681, ve správním řízení zastoupenou na základě pověření ze dne 23.3.2001 zaměstnancem Mgr. Petrem Josefim, bytem Nám. Jiřího z Poděbrad 154, 508 01 Hořice podléhá zákazu dohod narušujících hospodářskou soutěž podle § 3 až 6 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a změně některých zákonů. V souladu s ustanovením § 21 odst. 1 zákona č. 143/2001 jsou účastníky správního řízení společnosti Český Mobil a.s. a RadioMobil a.s. Na základě provedeného řízení a po zjištění rozhodných skutečností Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydává toto
r o z h o d n u t í:
určuje se, že Smlouva o propojení telekomunikačních zařízení a sítí uzavřená dne 20.12.2000 mezi společnostmi Český Mobil a.s., se sídlem Vinohradská 167, PSČ 100 00, Praha 1, IČ 25788001 a RadioMobil a.s., se sídlem Londýnská 59, PSČ 120 00, Praha 2, IČ 64949681 (v současnosti RadioMobil a.s., se sídlem Londýnská 730, 120 00, Praha 2, IČ 64949681) obsahuje v čl. 3.1, v návaznosti na přílohu A včetně dílčích příloh, v čl. 6.6 a v čl. 7.1 v návaznosti na přílohu C včetně dílčích příloh, ustanovení, která jsou dohodami podléhajícími zákazu dohod narušujících hospodářskou soutěž podle § 3 až 6 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, neboť čl. 3.1, v návaznosti na přílohu A včetně dílčích příloh, neumožňuje propojení sítí společností Český Mobil a.s. a RadioMobil a.s. jiným způsobem než přímým propojením, s výjimkou případů uvedených v čl. 6.6, který umožňuje propojení sítí účastníků řízení výhradně prostřednictvím pevné sítě společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s., a to pouze za předpokladu neexistence přímého propojení sítí účastníků řízení. Čl. 7.1, v návaznosti na přílohu C včetně dílčích příloh, stanoví, že za služby poskytnuté dle Smlouvy o propojení telekomunikačních zařízení a sítí bude každá smluvní strana účtovat druhé smluvní straně ceny za propojení stanovené touto Smlouvou o propojení telekomunikačních zařízení a sítí, přičemž jednotná cena za propojení se uplatňuje bez ohledu na způsob propojení sítí. Odůvodnění
Dne 28.1.2002 obdržel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") v elektronické podobě od společnosti Český Mobil a.s., se sídlem Vinohradská 167, PSČ 100 00, Praha 1, IČ 25788001 (dále jen Český Mobil) "Žádost o určení, zda smlouva podléhá zákazu dohod narušujících hospodářskou soutěž podle § 7 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže". Dne 29.1.2002 byla Úřadu doručena tato žádost písemně. Na základě výše uvedeného bylo dnem 28.1.2002 zahájeno správní řízení S 21/02 ve věci určení, zda předložená smlouva podléhá zákazu dohod narušujících hospodářskou soutěž podle § 3 až 6 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále jen "zákon").
Na výzvu Úřadu ze dne 31.1.2002 odstranil Český Mobil dopisem a faxem ze dne 7.2.2002 a dopisem a faxem ze dne 13.2.2002 nedostatky svého podání, kdy předmět návrhu upřesnil na žádost o určení, zda Smlouva o propojení telekomunikačních zařízení a sítí mezi společnostmi RadioMobil a.s. a Český Mobil ze dne 20.12.2000, a to zejména její články 6.6, 1.7, 1.8 a 3.1 čteny společně nebo každý článek samostatně, nebo některá jiná ustanovení této smlouvy případně zakotvující exkluzivní poskytování služeb mezi stranami smlouvy, podléhají zákazu dohod narušujících hospodářskou soutěž podle § 7 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěž, a dále o určení, zda jsou v případě neudělení souhlasu podle § 5 odst. 3 předpisu č. 198/2001 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., pro určité druhy vertikálních dohod, taková ustanovení neplatná.
Dne 11.2.2002 obdržel Úřad vyjádření společnosti RadioMobil, podle kterého tato společnost považuje Smlouvu o propojení telekomunikačních zařízení a sítí (dále jen "Smlouva", spis č.l. 7-17) za sjednanou a uzavřenou v souladu s právním řádem České republiky, jmenovitě zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a zákonem č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, který byl nahrazen zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů.
Na výzvu Úřadu ze dne 21.2.2002 zaslala společnost RadioMobil dne 28.2.2002 Úřadu odpovědi na otázky k jednotlivým ustanovením Smlouvy (spis č.l. 119-124). Dne 8.3.2002 obdržel Úřad také odpovědi na otázky k jednotlivým ustanovením Smlouvy od společnosti Český Mobil (spis č.l. 126-134).
Dopisem č.j. S 21/02-760/02-VO1 ze dne 20.3.2002 byl na 22.3.2002 pozván zástupce společnosti Český Mobil Ing. Václav Mach k vyjádření se k podkladům rozhodnutí a ke způsobu jejich zjištění. Zástupce společnosti Český Mobil svého práva nevyužil.
Dopisem č.j. S 20/02-758/02-VO1 ze dne 20.3.2002 byl na 25.3.2002 pozván zástupce společnosti RadioMobil Mgr. Petr Josefi, k vyjádření se k podkladům rozhodnutí a ke způsobu jejich zjištění. Seznámení účastníka řízení s podklady rozhodnutí a ke způsobu jejich zjištění se uskutečnilo v sídle Úřadu dne 25.3.2002.
Popis rozhodných skutečností
Účastníci řízení
Společnost Český Mobil je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064, dne 13.8.1999. Společnost Český Mobil působí na základě pověření č.j. 110 823/99-611 ze dne 7. října 1999 vydaného Ministerstvem dopravy a spojů ČR a je oprávněna zřizovat a provozovat veřejnou mobilní telekomunikační síť podle normy GSM a poskytovat mobilní telekomunikační služby, které příslušejí této veřejní mobilní telekomunikační síti v rozsahu a za podmínek blíže uvedených v pověření. Podle bodu 26 tohoto pověření je Český Mobil povinen zajistit propojení své sítě se sítí společnosti RadioMobil.
Společnost RadioMobil je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787, dne 15.2.1996. Společnost RadioMobil je na základě pověření č.j. 7660/96-611 ze dne 25. března 1996 vydaného Ministerstvem hospodářství ČR oprávněna zřizovat a provozovat veřejnou mobilní telekomunikační síť podle normy GSM a poskytovat v tomto pověření specifikované telekomunikační služby, které přísluší této síti. Podle bodu 26 tohoto pověření je RadioMobil povinen zajistit propojení své veřejné mobilní telekomunikační sítě GSM s veřejnou mobilní telekomunikační sítí GSM společnosti Český Mobil.
Smlouva
Smlouva upravuje propojení sítí účastníků řízení, udržování tohoto propojení a vzájemné poskytování některých telekomunikačních služeb, za účelem poskytování telefonní služby a dalších telekomunikačních služeb a výkonů.
Vzhledem k tomu, že propojení sítí účastníků řízení je klíčovým předmětem Smlouvy, Úřad se nejprve zaměřil na posouzení článků upravujících propojení.
Čl. 1.7 Smlouvy upravuje propojení jako "Fyzické a logické spojení telekomunikačních sítí, které uživatelům jedné sítě umožňuje komunikovat s uživateli propojené sítě a zpřístupňuje telekomunikační služby poskytované jiným právním subjektem. (dále viz zákon 151/2000 § 2 odst. 16)."
Čl. 1.8 Smlouvy vymezuje propojovací bod jako "Fyzicky existující bod, v němž dochází k propojení infrastruktur smluvních stran, ve kterém je technicky specifikováno rozhraní mezi oběma telekomunikačními sítěmi a přes které je uskutečňován provoz mezi oběma sítěmi."
V Čl. 3.1. Smlouvy je ustanovení, podle kterého "Propojení sítí se realizuje výhradně v propojovacích bodech prostřednictvím propojovacích spojů. Propojovací body jsou popsány v Příloze "A" této Smlouvy.". Příloha A obsahuje popis propojovacího bodu, technické vlastnosti, testování a propojovací kapacitu; celkem se skládá z příloh A1, A2, A3. V příloze A jsou označena místa, kde jsou vybudovány propojovací body podle této Smlouvy-[ ] (konkrétní propojovací body jsou obchodním tajemstvím).
Čl. 6.6 Smlouvy říká, že "Po dobu neexistence přímého propojení mezi sítěmi Českého Mobilu a RadioMobilu si budou obě strany poskytovat služby tranzitem, prostřednictvím pevné sítě společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. Tento provoz se bude řídit touto Smlouvou a podmínkami sjednanými každou smluvní stranou se společností ČESKÝ TELECOM, a.s.".
Čl. 7.1 Smlouvy uvádí, že "Za služby poskytnuté druhé smluvní straně podle této Smlouvy bude každá smluvní strana účtovat ceny za propojení uvedené v Příloze "C". Tyto ceny nezahrnují DPH a jsou uváděny a budou hrazeny v českých korunách (Kč)." Příloha C Smlouvy se zabývá cenou za propojení, které jsou pro konkrétní období uvedeny v Příloze "C1". Dodatkem č. 1 Smlouvy, podepsaným dne 20.12.2000 mezi účastníky řízení, byla mj. článkem 2 změněna Příloha C1, která je nedílnou součástí Dodatku č. 1 a tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy. V Příloze C1 Dodatku č. 1 je uvedeno, že cena za minutu propojení za hlasový, faxový a datový provoz ze sítě jedné smluvní strany do sítě druhé smluvní strany, platná pro období od 1.5.2001 do 31.12.2001, činí [ ] Kč (obchodní tajemství) a cena za jednu krátkou zprávu (SMS), vyslanou ze sítě jedné smluvní strany do sítě druhé smluvní strany, platná pro období od 1.5.2001 do 31.12.2001, je [ ] Kč (obchodní tajemství).
Relevantní trh
Relevantní trh se obecně chápe jako místo, kde se střetává nabídka s poptávkou. Věcně jsou do něho zahrnuty všechny výrobky nebo služby, které spotřebitel pokládá z hlediska jejich vlastností, ceny a zamýšleného způsobu použití za shodné, zaměnitelné nebo vzájemně zastupitelné. Z hlediska geografického je trh definován jako oblast, do které dotčené podniky dodávají zboží či služby, v níž jsou soutěžní podmínky dostatečně stejnorodé, přičemž může být rozlišena od sousedních oblastí, jsou-li na nich dány dostatečně odlišené soutěžní podmínky. Při vymezování relevantního trhu z hlediska časového je třeba vzít v úvahu minulý a očekávaný vývoj v čase, přičemž relevantní trh budou tvořit pravidelné, případně relativně trvale se opakující dodávky.
Ve správním řízení vymezil Úřad trh po věcné stránce jako trh provozování veřejných telekomunikačních sítí .
Zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích (dále jen "telekomunikační zákon") vymezuje v § 2 odst. 3 veřejnou telekomunikační síť jako síť, která má být podle licence nebo generální licence využita zcela nebo zčásti pro poskytování veřejných telekomunikačních služeb, včetně telekomunikační sítě určené výhradně k jednosměrnému šíření televizních nebo rozhlasových signálů po vedení. Dle § 2 odst. 5 je telekomunikační službou služba, jejíž poskytování spočívá zcela nebo zčásti v přepravě nebo směrování informací telekomunikačními sítěmi třetím osobám a v § 2 odst. 6 je definována veřejná telekomunikační služba jako telekomunikační služba, z jejíhož poskytování není předem vyloučen žádný zájemce o její využití.
Propojení telekomunikačních sítí je upraveno v § 2 odst. 16 telekomunikačního zákona. Propojení veřejných telekomunikačních sítí se realizuje v propojovacích bodech. Provozovatelé veřejných telekomunikačních sítí a poskytovatelé veřejných telekomunikačních služeb jsou dle § 37 odst. 2 telekomunikačního zákona povinni, požádá-li o to jiný provozovatel nebo poskytovatel vykonávající odpovídající telekomunikační činnost, umožnit tomuto žadateli přímé nebo nepřímé propojení jimi provozovaných telekomunikačních sítí.
V rámcových zásadách propojování stanovených Ministerstvem hospodářství České republiky (tyto rámcové zásady jsou součástí pověření účastníků řízení) jsou stanoveny náležitosti Smlouvy o propojení, která musí povinně obsahovat typ propojovaného zařízení, koncové body a související technické uspořádání včetně mj. ústředny (místo, typ, funkce), propojovacích okruhů (místo, počet rychlost/kapacita a typ) a ekonomických podmínek včetně cen za propojení a cenových podmínek.
Dle pověření provozují oba účastníci řízení veřejnou mobilní telekomunikační síť a poskytují mobilní telekomunikační služby s touto sítí související. Z telekomunikačního zákona vyplývá, že k propojení telekomunikačních sítí dochází v propojovacích bodech a že veřejné telekomunikační sítě mohou být propojeny přímo či nepřímo. Poněvadž k přenosu telekomunikační služby mezi dvěma libovolnými operátory může docházet prostřednictvím pevných i mobilních veřejných telekomunikačních sítí, vymezil Úřad relevantní trh po věcné stránce jako trh provozování veřejných telekomunikačních sítí.
Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné. Po vyhodnocení těchto podmínek byl trh z hlediska geografického vymezen územím České republiky.
Z hlediska časového jde o trh s trvalými dodávkami, i když s ohledem na velmi rychlý technický pokrok v oblasti telekomunikací může podléhat určitým změnám.
Společný podíl účastníků řízení na takto vymezeném relevantním trhu činí cca 7 % z celkového objemu tuzemského provozu za rok 2001 mezi jednotlivými telekomunikačními společnostmi působícími na trhu České republiky (spis č.l. 152).
Posouzení Smlouvy z hlediska zákona
Společnost Český Mobil podala žádost o určení, zda Smlouva o propojení telekomunikačních zařízení a sítí uzavřená mezi účastníky řízení, a to zejména její články 6.6, 1.7, 1.8 a 3.1 čteny společně nebo každý článek samostatně, nebo některá jiná ustanovení této Smlouvy případně zakotvující exkluzivní poskytování služeb mezi stranami Smlouvy, podléhají zákazu dohod narušujících hospodářskou soutěž podle § 7 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěž, a dále o určení, zda jsou v případě neudělení souhlasu podle § 5 odst. 3 předpisu č. 198/2001 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., pro určité druhy vertikálních dohod, taková ustanovení neplatná.
Na základě návrhu účastníka řízení, společnosti Český Mobil, se Úřad zaměřil na určení, zda Smlouva o propojení telekomunikačních zařízení a sítí, uzavřená dne 20.12.2000 mezi společnostmi Český Mobil a RadioMobil, podléhá zákazu dohod narušujících hospodářskou soutěž podle § 3-6 zákona.
Podle § 3 odst. 1 zákona jsou zakázané a neplatné dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě, které vedou nebo mohou vést k narušení hospodářské soutěže, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak, nebo pokud Úřad nepovolí svým rozhodnutím nebo vyhláškou z tohoto zákazu výjimku.
Čl. 1.7 Smlouvy s odkazem na § 2 odst. 16 telekomunikačního zákona vymezuje propojení jako fyzické a logické spojení telekomunikačních sítí, které uživatelům jedné sítě umožňuje komunikovat s uživateli propojené sítě a zpřístupňuje telekomunikační služby poskytované jiným právním subjektem, aniž by stanovil způsob, jakým má k propojení dojít. Propojení sítí účastníků řízení se tak může realizovat prostřednictvím přímého propojení (prostřednictvím přímých propojovacích bodů) nebo tranzitem přes síť třetího subjektu, přičemž oba způsoby jsou vzájemně zastupitelné.
Čl. 1.8 Smlouvy s odkazem na vyhlášku Ministerstva dopravy a spojů č. 195/2000 Sb., kterou se stanoví druhy a charakteristika koncových bodů a rozhraní veřejné telekomunikační sítě, vymezuje propojovací bod jako fyzicky existující bod, ve kterém dochází k propojení infrastruktur smluvních stran, kde je technicky specifikováno rozhraní mezi oběma telekomunikačními sítěmi a přes které je uskutečňován provoz mezi oběma sítěmi.
Propojení sítí účastníků řízení je ve Smlouvě konkretizováno v čl. 3.1 a 6.6. Podle čl. 3.1 Smlouvy se propojení sítí účastníků řízení realizuje výhradně v propojovacích bodech prostřednictvím propojovacích spojů, přičemž propojovací body jsou popsány v Příloze "A" Smlouvy. Čl. 3.1 ve spojení s čl. 6.6 Smlouvy zavazuje obě strany Smlouvy propojit své sítě výhradně přímým propojením, pokud toto bude k dispozici a pokud jeho kapacita bude dostačující, a vylučuje tak možnost, aby uvedené společnosti propojily své sítě kdykoli na základě svého svobodného rozhodnutí tranzitem přes síť třetího subjektu, poněvadž čl. 6.6 umožňuje propojení sítí účastníků řízení tranzitem, prostřednictvím pevné sítě společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s., pouze po dobu neexistence přímého propojení mezi sítěmi účastníků řízení. Z dikce článku 3.1 ve spojení s čl. 6.6 Smlouvy je tedy zřejmé, že obě strany Smlouvy se zavázaly využívat tranzit pouze (výhradně) po dobu neexistence přímého propojení svých sítí, v opačných případech má dle Smlouvy dojít k propojení sítí výhradně prostřednictvím propojovacích bodů vybudovaných mezi účastníky řízení, které jsou specifikovány v příloze A Smlouvy. Za existence přímého propojení sítí účastníků řízení tedy nemá žádný z účastníků řízení možnost využít alternativní způsob propojení tranzitem prostřednictvím sítě třetí strany, byť by tento způsob byl pro něj a jeho zákazníky výhodnější.
Čl. 7.1 Smlouvy stanovuje cenu, kterou si strany budou účtovat za propojení. Tento článek odkazuje na Přílohu "C" Smlouvy. Strany Smlouvy si stanovily pevnou cenu za propojení svých sítí bez ohledu na způsob propojení, tj. zavázaly se platit si stejnou cenu za propojení nezávisle na tom, zda k propojení sítí dochází přímým propojením nebo tranzitem prostřednictvím sítě třetí strany, která může mít odlišné podmínky a náklady na propojení své sítě se sítěmi účastníků řízení.
Čl. 7.1 Smlouvy (ve spojení s Přílohou "C"), kterým si smluvní strany stanovují cenu, kterou si budou účtovat za propojení svých sítí i v případě tranzitu prostřednictvím sítě třetího operátora, tak prohlubuje protisoutěžní dopady Smlouvy. Cena za propojení je stanovena pevně nezávisle na způsobu propojení sítí účastníků řízení. Smluvní strany se tak zavázaly platit si stejnou cenu za propojení svých sítí, bez ohledu na to, zda se realizuje přímým propojením nebo tranzitem přes síť třetího subjektu. Z podkladů dodaných Úřadu však vyplývá, že například společnost ČESKÝ TELECOM, a.s. je schopna propojit sítě obou účastníků řízení za výrazně nižší cenu. Uvedené ustanovení má ve svém důsledku negativní dopad nejen na účastníky řízení, které omezuje ve volbě nejefektivnějšího způsobu propojení, ale i na konečné zákazníky, neboť výše ceny za propojení ovlivňuje koncové ceny za telekomunikační služby účtované zákazníkům.
Tato ustanovení Smlouvy tak záměrně omezuje svobodu stran ohledně výběru způsobu spojení jejich sítí. Strany totiž nemají možnost se na základě ekonomických úvah svobodně rozhodnout o nejvýhodnějším způsobu propojení sítí a namísto toho se zavazují, bez ohledu na tržní faktory, jako např. cenu za propojení sítí obou účastníků nabízenou třetím subjektem, propojit se výhradně prostřednictvím propojovacích bodů, které jsou uvedené v příloze "A" Smlouvy.
Provozovateli telekomunikačních sítí by nemělo být bráněno využít pro přenos telekomunikační služby do druhé sítě tranzitních služeb třetího operátora, a to zvláště tehdy, když je využití služeb třetího tranzitního operátora levnější než využití přímého propojení.
V provedeném řízení dospěl Úřad k názoru, že výše uvedené smluvní závazky obou stran Smlouvy představují dohodu, která podléhá zákazu dohod narušujících hospodářskou soutěž podle § 3 až 6 zákona.
V souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona Úřad dále zkoumal, zda posuzovaná dohoda nespadá pod pravidlo de minimis , tj. zda se nejedná o dohodu zanedbatelného významu (tzv. bagatelní), která je z tohoto důvodu vyňata ze zákazu podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona, neboť nenarušuje soutěžní prostředí významným způsobem.
§ 5 zákona rozlišuje dohody na horizontální a vertikální v souvislosti s tím, zda soutěžitelé působí na stejné úrovni trhu nebo na různých úrovních trhu. .
Zákaz dohod podle § 3 odst. 1 zákona se nevztahuje na horizontální dohodu, pokud společný podíl účastníků dohody na relevantním trhu nepřesahuje 5 %, a na vertikální dohodu, pokud společný podíl účastníků dohody na relevantním trhu nepřesahuje 10 %, nestanoví-li Úřad vyhláškou tento podíl vyšší. Podle § 3 odst. 2 zákona se zákaz dohod podle odstavce 1 netýká horizontálních dohod, i když splňují podmínky stanovené v odstavci 1, jedná-li se o horizontální dohody o přímém nebo nepřímém určení cen nebo o rozdělení trhu nebo nákupních zdrojů, nebo vertikálních dohod o přímém nebo nepřímém určení cen kupujícímu pro další prodej zboží nebo o poskytnutí kupujícímu pro tento další prodej úplné ochrany na vymezeném trhu.
Poněvadž účastníci řízení působí na stejné úrovni relevantního trhu, je jejich chování posuzováno jako horizontální dohoda. Vzhledem k tomu, že společný podíl účastníků dohody na relevantním trhu (cca 7 %) překračuje limity stanovené zákonem, nepodléhá posuzovaná dohoda vynětí ze zákazu dohod podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona. Protože se jedná o horizontální dohodu, nevztahuje se na ni vyhláška č. 198/2001 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., pro určité druhy vertikálních dohod.
Úřad konstatuje, že výše uvedené smluvní závazky obou stran Smlouvy představují dohodu stran, která podléhá zákazu dohod narušujících hospodářskou soutěž podle § 3 až 6 zákona.
Vyjádření účastníků řízení
Účastník řízení, společnost RadioMobil, ve svém vyjádření ze dne 28.2.2002 (spis č.l. 119-124) uvedla, že např. z čl. 6.6 nebo čl. 7 odrážky třetí přílohy "A" Smlouvy, vyplývá, že Smlouva umožňuje využití sítí třetích subjektů k ukončení hovorů v sítích stran Smlouvy. Společnost RadioMobil dále uvedla, že Smlouva upravuje vzájemné vztahy ohledně propojení, které je definováno čl. 1.7 Smlouvy.
Jak z čl. 1.7 Smlouvy odkazujícího na text telekomunikačního zákona, v platném znění, tak i z výše uvedeného vyjádření společnosti RadioMobil, vyplývá, že Smlouva, ačkoli upravuje všechny způsoby propojení sítí mezi stranami, zavazuje účastníky používat pouze jeden z nich, specifikovaný v čl. 3.1. Smlouvy, a to přímé propojení. Smlouva v čl. 3.1 ve spojení s čl. 6.6 neumožňuje jiný způsob propojení než přímé a tranzit využitím sítím třetích stran lze využít pouze při neexistenci přímého propojení, což omezuje hospodářskou soutěž na daném trhu.
Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem Úřad rozhodl tak jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Poučení o opravném prostředku
Podle ustanovení § 61 odst. 1 správního řádu lze proti tomuto rozhodnutí do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

Ing. Jana Konopiská
pověřená řízením odboru
Rozhodnutí obdrží:
Český Mobil a.s.
Ing. Václav Mach
Vinohradská 167
100 00 Praha 10
Mgr. Petr Josefi
RadioMobil, a.s.
Londýnská 59
120 00 Praha 2