UOHS S021/2001
Rozhodnutí: VO I/S021/01 Instance I.
Věc Spojení podniků-Startskottet 20896 AB a AssiDomän AB,
Účastníci AssiDomän AB, SE-105 55, Stockholm, Švédsko Startskottet 20896 AB, c/o Normalstorg 1, P.O.Box 1766, SE-11 87, Stockholm, Švédsko
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 30. 4. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 118 KB


S 21/01-/01-OF 30. dubna 2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jako orgán příslušný podle ustanovení § 11
odst. 1 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona
č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., ve správním řízení č.j.
S 21/01 zahájeném dne 21. března 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) a ve smyslu § 8a zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Startskottet 20896 AB, reg. č. 556 596-0712, c/o Normalstorg 1, P.O.Box 1766, SE-11 87, Stockholm, Švédsko, pro účely správního řízení zastoupené, na základě plné moci ze dne 16.03.2001, JUDr. Oldřichem Trojanem, advokátem, AK Lovells, Slovanský dům, Na příkopě 22, 110 00 Praha 1 a na základě substituční plné moci ze dne 19.03.2001, Mgr. Vladimírou Hájkovou, AK Lovells, Slovanský dům, Na příkopě 22, 110 00 Praha 1, ve věci povolení spojení podniků Startskottet 20896 AB a AssiDomän AB, reg. č. 556 016-9020, SE-105 55, Stockholm, Švédsko, ke kterému dochází podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení podniků, k němuž dochází tím, že společnost Startskottet 20896 AB, reg. č. 556 596-0712, c/o Normalstorg 1, P.O.Box 1766, SE-11 87, Stockholm, Švédsko, jako kupující, získá, na základě kupní smlouvy, kontrolu nad dceřinými společnostmi AssiDomän AB, reg. č. 556 016-9020, SE-105 55, Stockholm, Švédsko, které se zabývají rozvojem, výrobou a marketingem vlnitých obalů a bednových lepenek, je ve smyslu § 2 odst. 3 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., jednáním, k němuž došlo v cizině a jehož účinky se projevují na tuzemském trhu. Toto spojení podniků se podle § 8a odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 465/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., p o v o l u j e . Odůvodnění
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se sídlem v Brně, Joštova 8 (dále jen "Úřad") obdržel dne 21. března 2001 návrh na zahájení správního řízení o povolení spojení podniků ve smyslu § 8a zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb. (dále jen "zákon" nebo "zákon o ochraně hospodářské soutěže"), podaný společností Startskottet 20896 AB, reg. č. 556 596-0712, se sídlem c/o Normalstorg 1, P.O.Box 1766, SE-11 87, Stockholm, Švédsko (dále jen "Startskottet) u níž probíhá řízení o změně v názvu na Kappa Alpha Holdings AB.
Ke spojení podniků dochází, ve smyslu § 8 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně hospodářské soutěže, uzavřením Kupní smlouvy ze dne 11. března, na jejímž základě společnost Startskottet získá od společnosti AssiDomän AB, reg. č. 556 016-9020, SE-105 55, Stockholm, Švédsko (dále jen "AssiDomän") veškeré její evropské pobočky, tvořící podnikové jednotky zabývající se rozvojem, výrobou a marketingem vlnitých obalů a bednových lepenek.
V důsledku uskutečnění celé transakce přejde veškeré evropské podnikání v oboru papíru pro výrobu vlnité lepenky, vlnité lepenky a obalů z ní, jemuž se věnuje skupina AssiDomän Group, v konečném důsledku pod kontrolu společnosti New Kappa. Tato společnost bude založena v Nizozemí a to splynutím společností Kappa Holding BV a Startskottet. Struktura akcionářů ve společnosti New Kappa bude stená jako ve společnosti Kappa Holding BV, respektive Startskottet, tzn., že podíly držených akcií jakož i práva s nimi spojená zůstanou stejné, jako jsou v současnosti.
V konečném důsledku tedy získá Startskottet, respektive New Kappa, přímou kontrolu nad společností AssiDomän Packaging Česká republika s.r.o., IČO: 25 10 55 82, se sídlem Skandinávská 1000, 267 53 Žebrák a nepřímou kontrolu nad společností AssiDomän Packaging Empack s.r.o., IČO: 49 60 70 06, se sídlem I. P. Pavlova 123/125, 779 00 Olomouc.
Dokončení této transakce je podmíněno schválením zamýšleného spojení Evropskou komisí.
Při posuzování spojení podniků Úřad vycházel z následujících podkladů:
návrhu na zahájení správního řízení,
dokladu o zaplacení správního poplatku,
plné moci k zastupování účastníka řízení,
výpisů z obchodního rejstříku spojovaných společností,
kopie Kupní smlouvy
informací o spojovaných společnostech,
protokolu z ústního jednání konaného dne 17.4.2001,
informací konkurentů a odběratelů pro posouzení možných dopadů spojení na relevantní trh,
rozboru postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu,
prokázání hospodářských výhod spojení,
rozhodnutí Evropské komise Case No. COMP/M. 2243-Stora Enso/AssiDomän/JV a Case No. COMP/M 2032-SCA Packaging/Metsä Crrugated.
Charakteristika spojovaných subjektů
Společnost Startskottet 20896 AB , reg. č. 556 596-0712, se sídlem c/o Normalstorg 1, P.O.Box 1766, SE-11 87, Stockholm, Švédsko (se změnou názvu na Kappa Alpha Holdings AB) byla založena jako společnost s ručením omezeným podle zákonů švédského království dne 21. srpna 2000. Startskottet se doposud nezabývala obchodem či vlastní produkcí. Startskottet je společností, jež je nepřímo kontrolována společností CVC Capital Partners Europe Limited (dále jen "CVC"), která se zabývá řízením, poradenskou a konzultační činností v řadě investičních fondů.
Společnost Kappa Holding BV je holdingovou společností skupiny Kappa Group, jež sdružuje společnosti zabývající se výrobou a dodávkami papíru pro výrobu vlnité lepenky, výrobou a dodávkami vlnité lepenky a výrobou a dodávkami obalů z vlnité lepenky. Jejími akcionáři jsou CVC European Equity II Limited (40,6 %), dceřiná společnost CVC, Cinven Limited (47,8 %), dceřiná společnost Cinven Group Limited. Cinven Group Limited (dále jen "CGL") je společnost, jejímž předmětem podnikání jsou rizikové investice, investiční management, poradenství a související služby pro řadu investičních fondů.
Členem skupiny Kappa Group je rovněž nizozemská společnost Kappa Packaging B.V. V České republice je zastoupena dceřinou společností Kappa Packaging Czech s.r.o., IČO: 25 06 71 09, se sídlem Žimrovice 74 741, která byla založena, podle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 23 984, dne 23. července 1996 (dále jen "KP Czech"). Předmětem podnikání KP Czech je hostinská činnost a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje. KP Czech je pouze holdingovou společností a nevyvíjí žádnou vlastní činnost.
KP Czech je jediným společníkem společnosti Kappa Karton Morava s.r.o., IČO: 47 67 50 80, se sídlem Žimrovice (dále jen "KKM"). KKM vznikla, podle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 11 272, dne 19. října 1993 a zabývá se především výrobou a dodávkami papíru pro výrobu vlnité lepenky, vlnité lepenky a obalů z ní a nákupem odpadového materiálu pro svou vlastní potřebu. Celkový obrat KKM za rok 2000 byl přibližně . Kč., obrat společnosti v České republice činil v roce 2000 přibližně . .,-Kč. Společnost KKM se vyznačuje tím, že jako surovinu pro výrobu vlnité lepenky používá pouze recyklovaná vlákna a rovněž ostatní výrobky jsou plně recyklovatelné s ekologickým označením RESY (značka ekologické nezávadnosti).
KKM je vertikálně integrovanou společností, neboť vyrábí papír pro výrobu vlnité lepenky, vlnitou lepenku i obaly z ní.
Spojení podniků Kappa Packaging B.V. a KKM bylo povoleno rozhodnutím Úřadu ze dne 28. Srpna, pod č.j. S 108/98-230.
V důsledku tohoto rozhodnutí se společnost KP Czech a KKM staly členy skupiny Kappa Group, která sdružuje společnosti zabývající se výrobou a dodávkami papíru pro výrobu vlnité lepenky, výrobou vlnité lepenky a obalů z ní vyrobených. Skupinu tvoří přibližně 50 podniků působících ve 12 zemích s obratem přibližně .. NLG, tj. cca . Kč. Skupina vlastní pět papíren pro výrobu papíru pro vlnitou lepenku, které se nacházejí v Německu, Nizozemsku, Velké Británii a České republice. Z hlediska geografického se činnost skupiny se soustřeďuje na trh zemí centrální a severozápadní části EU a území ČR a Polska.
Skupina AssiDomän má v České republice dvě dceřiné společnosti: -AssiDomän Packaging Česká republika s.r.o., IČO: 25 10 55 82, se sídlem Žebrák, Skandinávská 1000, která vznikla, podle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 50063, dne 12. února 1997 (dále jen "AD Packaging"). Předmětem podnikání společnosti AD Packaging je správa nemovitostí výroba vlnitého kartonu a obalů z vlnitého kartonu koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. Společnost se zabývá výrobou a dodávkami materiálů a obalů z vlnité lepenky. Nezabývá se však výrobou papíru pro výrobu vlnité lepenky, ale kupuje jej od různých dodavatelů, mimo jiné od výrobního závodu AssiDomän Packaging Štúrovo a.s. na Slovensku. KKM. Neodebírá jej však od společnosti KKM ani jiné společnosti skupiny Kappa Group a z toho důvodu neexistuje žádná vertikální vazba mezi AD Packaging a KKM. -AssiDomän Packaging Empack s.r.o., IČO: 49 60 70 06, se sídlem Olomouc, I. P. Pavlova 123/125, jež byla, podle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 11980, založena dne 1. dubna 1994 (dále jen "AD Empack"). Předmětem podnikání společnosti AD Empack je:-sítotisk, gumotisk, chemigrafie, stereotypie, galvanoplastika, ofsetový tisk;-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej;-zpracování lepenky, kartonu a papíru a výroba zboží z těchto materiálů;-zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb. AD Empack nevyrábí papír pro výrobu vlnité lepenky ani vlnitou lepenku, nýbrž krájením na kusy a lepením vlnité lepenky zpracovává vlnitou lepenku dodávanou společností AD Packaging. Téměř veškerá produkce vlnité lepenky společnosti AD Packaging se používá na výrobu obalů z vlnité lepenky ve společnostech AD Packaging a AD Empack.
Společnost AD Empack je jediným společníkem ve společnosti Empack Trading. s.r.o., IČO: 25 35 07 73, se sídlem Olomouc, I. P. Pavlova 123/125. Společnost Empack Trading nedodala na český trh v uplynulém roce žádné produkty a neměla tak žádný obrat na tuzemského trhu
Obrat společností AD Packaging a AD Empack ("AD ČR") v ČR za rok 2000 činí .. Kč, celkový obrat společnosti činí ... Kč.
Skupina dále vlastní čtyři společnosti dodávající papír pro výrobu vlnité lepenky, které se nachází ve Švédsku, Itálii, Francii a na Slovensku. Činnost skupiny se především soustřeďuje na trh členských zemí v jižní části EU, východní Evropu a Skandinávii. V rámci České republiky nemá skupina integrovaný závod, kde by se odehrával celý výrobní proces od výroby papíru, přes výrobu vlnité lepenky na zvlňovacích strojích až po zpracování vlnité lepenky na obaly. Relevantní trh
Relevantním trhem je prostorový střet nabídky a poptávky zboží, které je schopno uspokojit určitou, konkrétní potřebu spotřebitele.
Analýza relevantního trhu je založena na samostatném posouzení tří aspektů-výrobkového, geografického a časového.
Výrobkový trh zahrnuje všechny identické výrobky a ty výrobky, které spotřebitelé považují za zaměnitelné nebo nahraditelné vzhledem k vlastnostem, ceně nebo zamýšlenému způsobu použití.
Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné.
Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovanost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle.
Toto spojení bude mít dopad na hospodářskou soutěž v oblasti výroby a dodávek papíru pro výrobu vlnité lepenky, vlnité lepenky a obalů z vlnité lepenky, ve které spojované subjekty působí.
Papír pro výrobu vlnité lepenky se vyrábí v papírně, většinou z odpadového papíru nebo dřevitého vlákna a používá se jako výchozí surovina pro výrobu vlnité lepenky (pro tento účel není zaměnitelná za žádný jiný produkt). Vlnitá lepenka je obalový materiál, vyrobený z papírové báze na speciálním zvlňovacím stroji, který se skládá z 3, 5 či 7 vrstev různých papírů proložených zvlněným papírem a používá se pro další výrobu tabulí, beden a krabic. Vlnitá lepenka, jako polotovar pro výrobu obalů z vlnité lepenky, není zaměnitelná za žádný jiný produkt. V konečné podobě je možno ji používat pro vkládání, prokládání, vrstvení a obalování.
Obaly z vlnité lepenky mají zpravidla formu krabic různých tvarů i rozměrů. Jsou vyráběny z vlnité lepenky tří až sedmivrstvé, přičemž převážná část vlnité lepenky pro výrobu obalů je třívrstvá. Dvouvrstvá vlnitá lepenka je dodávána v kotoučích a je používána převážně jako obalový materiál lahví. Sedmivrstvá lepenka se používá pro zhotovení zvlášť pevných obalů. S počtem vrstev lepenky roste pevnost obalu, ale současně i hmotnost a cena.
Úřad se rovněž zabýval možnou zaměnitelností obalů z vlnité lepenky s jinými druhy obalů. Nejbližším druhem výrobku jsou obaly z plné lepenky, dále to mohou být plastové obaly, obaly ze dřeva či kovu. S ohledem na cenové rozdíly, měrnou hmotnost obalů, technologii výroby, způsob a náklady spojené s ekologickou likvidací obalů nelze považovat tyto výrobky za zaměnitelné.ve srovnání z obaly z vlnité lepenky.
Při věcném vymezení relevantního trhu Úřad přihlédl k závěrům a analýze zaměnitelnosti vlnité lepenky s ostatními druhy obalových materiálů učiněným ve správním řízení čj. S 37/00. Úřad rovněž přihlédl k dřívějším rozhodnutím Komise EU, která se zabývala otázkou zaměnitelnosti obalů vyrobených z vlnité lepenky v rozhodnutí COMP/M. 2032-SCA Packaging/Metsä Crrugated, ve kterém na základě cenové analýzy a charakteristiky materiálů zaměnitelnost vyloučila.
Z předložených materiálů vyplynulo, že společnost Startskottet v roce 2000 na tuzemský trh žádné výrobky nedodala. Z holdingu Kappa Group dodává do České republiky svoje výrobky pouze společnost KKM. Jednalo se o dodávky následujících výrobků:
papír pro výrobu vlnité lepenky
vlnitá lepenka
obaly z vlnité lepenky
Podíl společnosti KKM, respektive skupiny Kappa Group, z celkového obratu na jednotlivých posuzovaných trzích přesáhl 30% hranici pouze v případě výroby a dodávek vlnité lepenky.
Ze skupiny AssiDomän dodávaly na tuzemský trh v roce 2000 následující společnosti:
AD Packaging, která vyrábí pouze vlnitou lepenku a obaly z ní. Papír pro výrobu vlnité lepenky odebírá od jiných dodavatelů. Na trh české republiky dodala ve shora uvedeném období následující výrobky:
vlnitá lepenka
obaly z vlnité lepenky
AD Empack, jež je částečně vertikálně integrovaná se společností AD Packaging, neboť pro svoji výrobu odebírá od této společnosti vlnitou lepenku. Na trh ČR dodala v roce 2000 tyto výrobky:
obaly vyrobené z vlnité lepenky
Na tuzemský trh dodávaly v letech 1998-2000 svoje výrobky další společnosti náležící do skupiny AssiDomän, a sice slovenské společnosti AssiDomän Obaly Štúrovo a.s. a AssiDomän Štúrovo a.s. (dále jen "AD Štúrovo"). Obě společnosti dodávaly na trh ČR papír pro výrobu vlnité lepenky, vlnitou lepenku i obaly z ní vyrobené. Papír pro výrobu vlnité lepenky dodávaly rovněž společnostem KKM, AD Packaging a AD Empack. Na trh ČR tedy ve sledovaném období dodaly následující výrobky:
papír pro výrobu vlnité lepenky
vlnitá lepenka
obaly z vlnité lepenky
Podíl společností skupiny AssiDomän z celkového obratu na jednotlivých posuzovaných trzích nepřesáhl ani v jednom případě hranice 30 %.
Z materiálů Úřadu dostupných vyplývá, že společnosti skupiny Kappa i skupiny AssiDomän dodávají na tuzemský trh shodně papír pro výrobu vlnité lepenky, vlnitou lepenku i obaly vyrobené z vlnité lepenky. Tyto trhy jsou tedy trhy ovlivněnými, přičemž podíl spojovaných subjektů překročil po spojení hranici 30 % pouze na trhu dodávek vlnité lepenky.
Trh po stránce věcné zahrnuje všechny identické výrobky a výrobky, které spotřebitelé považují za zaměnitelné nebo nahraditelné vzhledem k jejich charakteristickým vlastnostem, specifickým rysům, ceně a zamýšlenému způsobu použití. Vzhledem k výše uvedenému, pro účely tohoto správního řízení byl relevantní trh, který je spojením dotčen, vymezen z hlediska výrobkového jako trh dodávek vlnité lepenky.
Z hlediska geografického jde o trh vymezený územím České republiky, neboť podmínky pro dodávky uvedených výrobků jsou na celém území ČR dostatečně homogenní.
Z hlediska časového jde o trh trvalý, charakterizovaný doposud pravidelně se opakujícími dodávkami. Postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu
Pro posouzení spojovaných subjektů na relevantním vycházel Úřad z údajů za celý kalendářní rok, tj. období roku 2000.
Na tuzemském trhu vlnité lepenky, působily ze spojovaných subjektů společnosti KKM, AD Packaging, AD Empack, a AD Štůrovo, jejíž výrobky jsou do České republiky distribuovány přímo, bez zprostředkování či spolupráce s ADČR. Podíl společností náležících jak do skupiny Kappa Group tak i skupiny AssiDomän na sledovaném trhu přesáhl 30 % celkového obratu, to znamená, že spojované subjekty zaujímaly ve sledovaném období dominantní postavení a to na tuzemském trhu s vlnitou lepenkou. Český trh s vlnitou lepenkou, obdobně jako evropský, se však vyznačuje přetlakem výrobních kapacit a rovněž značnou konkurencí dodavatelů uvedeného produktu. Strany spojení se proto domnívají a z šetření Úřadu vyplynulo, že konkurenční prostředí na relevantním trhu je rozvinuté natolik, že posuzované spojení nepovede k výraznému narušení soutěže. Ze shora uvedeného tedy vyplývá, že dodávky spojovaných subjektů mohou být relativně snadno a rychle nahrazeny dodávkami jiných soutěžitelů na relevantním trhu působících.
Úřad vycházel z údajů poskytnutých účastníky řízení, ostatními soutěžiteli a podpůrně též z údajů Svazu výrobců vlnitých lepenek a Svazu průmyslu papíru a celulózy.
Posouzení dopadů spojení
Pro posouzení dopadů uvedeného spojení podniků se Úřad zabýval zejména strukturou spojením dotčených trhů, podílem spojujících se soutěžitelů na těchto trzích, jejich hospodářskou a finanční silou, právními a jinými překážkami vstupu dalších soutěžitelů na spojením dotčené trhy, možností volby dodavatelů nebo odběratelů spojujících se soutěžitelů, vývojem nabídky a poptávky na dotčených trzích, potřebami a zájmy spotřebitelů, jakož i výzkumem a vývojem, jehož výsledky vedou ku prospěchu spotřebitele a dalšími skutečnostmi pro relevantní trh charakteristickými.
V současné době se evropský papírenský průmysl nachází pod tlakem soustavně se zvyšujících nákladů. Kromě rostoucích cen buničiny (suroviny pro výrobu papíru), jejichž úroveň by se v nejbližší době měla stabilizovat, a propadu směnného kurzu EURA vůči USD, nepříznivě působí také výkyvy cen ropy. Tyto vlivy pociťují především menší papírny, jež jsou závislé na cenách zemního plynu, které v podstatě kopírují ceny ropy. Rovněž dochází ke zvyšování nákladů na dopravu buničiny většinou dovážené se zahraničí a nákladů souvisejících se zvyšováním cen elektrické energie.
Výši cen vlnité lepenky, jakož i obalů z ní vyrobených, především ovlivňuje vstupní cena materiálu (papíru pro výrobu vlnité lepenky), jež představuje 60-70 % celkové ceny obalů. Pohyby cen vstupního materiálu podléhají cyklickým změnám zvýšené poptávky, které mají za následek prudké zvýšení cen papíru, jež se následně projeví se zpožděním několika týdnů na ceně vlnité lepenky i obalů z ní. Při porovnání cen společnosti KKM, vzhledem k cenám konkurence na tuzemském trhu, je možno konstatovat, že ceny papíru pro výrobu vlnité lepenky, vlnité lepenky a obalů z ní vyrobených se pohybují v rozmezí-15 až +15 % ceny KKM (cenu KKM bereme jako základnu 0), na trhu EU jsou ceny vyšší, v rozmezí +25% u papíru pro výrobu vlnité lepenky,-10 až +20 % u vlnité lepenky a +30 % u obalů z vlnité lepenky. V ostatních oblastech Evropy jsou ceny zhruba v rozmezí-20 % až +20% u papíru pro výrobu vlnité lepenky a podobně jako v EU-10 až +20 % u vlnité lepenky a +30 % ceny u obalů z vlnité lepenky vyrobených oproti ceně KKM.
Rovněž tak cenová hladina společností skupiny AssiDomän je srovnatelná s cenami společnosti KKM.
Poptávka na trhu je poměrně stabilní z dlouhodobého hlediska, avšak podléhá změnám závislým na faktorech jako je růst světové ekonomiky, průmyslové výroby a obchodu. Trend vývoje spotřeby vlnité lepenky má v posledních letech vzestupnou tendenci a ve vztahu k zemím EU lze očekávat, že tento vzestup bude i nadále pokračovat. V tuzemsku došlo v roce 2000 k meziročnímu navýšení cca o 21 % u výroby vlnité lepenky a u spotřeby vlnité lepenky o cca 13 % oproti roku 1999. Tento trend nárůstu vyplývá a je i patrný ze srovnaní ukazatele spotřeby vlnité lepenky na obyvatele, který byl v roce 2000 cca 35 kg oproti spotřebě cca 19,2 kg v roce 1999 na jednoho obyvatele v čR. Rozdíl ve spotřebě obalů je spatřován v růstu dovozů zboží v oblasti potravinářského průmyslu spojených s rozšiřováním obchodních řetězců. V případě růstu českého potravinářského průmyslu, který má zásadní význam na oblast výroby vlnit lepenky, lze předpokládat i navýšení tohoto ukazatele a další růst spotřeby vlnité lepenky.
Stabilitu trhu ovlivňuje i trh s odpadovým papírem, který je surovinou pro výrobu recyklovaného papíru, používaného k výrobě papíru pro výrobu vlnité lepenky.
Vzhledem k vývoji ve stěžejním potravinářském sektoru je využití současné výrobní kapacity v tuzemsku nízké cca 60 % celkové výrobní kapacity (u AD ČR 55 % u vlnité lepenky, 80 % u obalů z vlnité lepenky; u KKM 100 % v oblasti výroby papíru pro vlnité lepenky a 80% v oblasti výroby vlnité lepenky a obalů z ní).
Neexistují žádné významné bariéry vstupu na trh nových soutěžitelů. Při vstupu nového soutěžitele na trh je však nutno počítat s počátečními investičními výdaji v případě výstavby nového výrobního závodu, při jehož výrobní činnost musí být v souladu s dodržování norem na ochranu životního prostředí.
Koncem roku 2001 se na trh v oblasti vlnité lepenky chystá vstoupit společnost Prowell GmbH. se sídlem v Offenbachu/Landau v Německu, a to výstavbou nového výrobního závodu v Rokycanech u Plzně a instalací moderní, vysoce efektivní technologie na výrobu vlnité lepenky, s investičním objemem 50 mil. DM a s předpokládaným objemem výroby 125 tis. t ročně. Společnost Prowell GmbH bude tak po dokončení nového výrobního závodu produkovat prostřednictvím svých 4 závodů cca 400 tis. t VL a stane se tak velmi významných soutěžitelem na výrobu vlnité lepenky v rámci českého a evropského trhu. Záměrem společnosti je budování síťového managamentu, tj. kompletního síťového propojení mezi zákazníkem, výrobou a logistikou umožňující centrální řízení a výrobu zakázek a servisu služeb pro dodavatele a zákazníky.
Odběratelé na příslušném trhu neprojevují přílišnou věrnost značce a mají tendenci odebírat zboží na základě momentálně nabízených cen a dodacích podmínek . Pro výrobce je proto důležité, aby byly schopni pružně reagovat na poptávku ze strany zákazníku z hlediska termínu dodávky, sjednaného množství, vzhledu a typu potisku.
Pokud jde o skupiny odběratelů pak (i) papír pro výrobu vlnité lepenky se prodává pouze výrobcům vlnité lepenky a obalů z ní vyrobených, kteří jsou většinou členy nadnárodních skupin zabývajících se tímto druhem činnosti; (ii) vlnitá lepenka se prodává zpracovatelským závodům, kde se z ní vyrábějí obaly. Tito odběratelé vyrábějí obaly v malém množství a proto se často nacházejí v nestabilní finanční situaci; (iii) obaly z vlnité lepenky odebírají odběratelé, jež lze rozčlenit do následujících kategorií:-hlavní evropští odběratelé,-klíčový odběratelé,-příležitostní zákazníci.
Většina odběratelů na vymezených relevantních trzích působí v oblasti potravinářství dále v chemickém, sklářském a keramickém průmyslu.
Pokud jde o výzkum a vývoj, tyto činnosti nejsou, obecně vzato, v dané oblasti příliš významné. Skupiny AssiDomän i Kappa mají vlastní vývojové oddělení zabývající se vývojem nových obalových designů pro své zákazníky, ale i technologií zpracování odpadového papíru a jeho recyklace. Investiční požadavky vedou zpravidla k tomu, že se výsledky výzkumu a vývoje uplatňují ve formě postupné modernizace technologie.
Distribuční systém
V č eské republice nejsou obvyklé výhradní distribuční smlouvy dlouhodobého charakteru. Značná část prodeje probíhá bez smlouvy nebo na základě rámcové smlouvy, většinou uzavírané na jedno čtvrtletí. Pouze okolo 20 % prodeje je založeno na rámcových smlouvách uzavřených na období 6 až 12 měsíců. Soutěžitelé působící na relevantním trhu, tedy i spojované subjekty, dodávají převážnou většinu produkce přímo svým odběratelům, distribuce prostřednictvím třetích stran představuje jen malý zlomek produkce. Vlnitá lepenka i obaly z ní vyrobené se převážně přepravují po silnici, částečně rovněž po železnici.
Právní rozbor
Podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. b) zákona, se za spojování podniků považuje i jednání, kdy jedna nebo více osob, které již kontrolují jeden podnik, získají přímou nebo nepřímou kontrolu nad celkem nebo podstatnou částí jiného podniku, zejména smlouvou nebo jiným způsobem, který umožňuje vliv na určování soutěžního chování soutěžitele.
Podle ustanovení § 8a odst. 1 zákona podléhá povolení Úřadu spojení, které narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž. Za narušení se považuje, jestliže spojením podniků přesáhne jejich podíl 30 % celkového obratu na celostátním nebo místním trhu daného zboží.
Uzavřením Kupní smlouvy, ze dne 11. března, na jejímž základě společnost Startskottet získá od společnosti AssiDomän AB, (dále jen "AssiDomän") veškeré její evropské pobočky, tvořící podnikové jednotky zabývající rozvojem, výrobou a marketingem vlnitých obalů a bednových lepenek.
Poté dojde k vytvoření společnosti New Kappa, ve které splynou společnost Startskottet 20896 AB, ovládající, v důsledku výše zmiňované kupní smlouvy, ty společnosti skupiny AssiDomän, které se zabývají činností v oblasti vlnité lepenky a společnost Kappa Holding BV, holdingová společnost skupiny Kappa. V konečném důsledku této transakce tedy přejde veškeré evropské podnikání v oboru papíru pro výrobu vlnité lepenky, vlnité lepenky a obalů z ní, jemuž se nyní věnuje skupina AssiDomän Group a skupina Kappa Group, pod kontrolu společnosti New Kappa. Struktura akcionářů ve společnosti New Kappa bude stená jako ve společnosti Kappa Holding BV, respektive Startskottet, tzn., že hlavními akcionáři zůstanou CVC a CGL, společnosti jednající ve vzájemné shodě.
Spojení se na tuzemském trhu projeví tím, že společnosti AD Packiging ČR, AD Empack, AD Empack Trading, KP Packaging a KKM se dostanou pod společnou kontrolu jednoho subjektu.
Ve správním řízení bylo prokázáno, že podíl společností skupin Kappa a AssiDomän přesáhnul na vymezeném relevantním trhu 30 % celkového obratu, to znamená že spojované subjekty zaujímají dominantní postavení.
Z výše uvedeného vyplývá, že spojení zahraničních subjektů, k němuž došlo v zahraničí, se svými účinky projeví i na tuzemském trhu. Z toho důvodu spojení uvedených podniků podléhá ve smyslu § 2 odst. 3 zákona řízení před Úřadem.
V souvislosti s posuzováním účinků spojení oslovil Úřad nejvýznamnější konkurenty spojovaných podniků se žádostí vyjádření, zda se předmětným spojením cítí ohroženi. Žádný z oslovených konkurentů takové obavy nevyjádřil.
Úřad oslovil také nejvýznamnější odběratele výrobků spojovaných subjektů se žádostí o vyslovení jejich názoru na možný dopad spojení. Z vyjádření všech oslovených odběratelů shodně vyplynulo, že i po spojení bude na trhu dostatečně široká nabídka zastupitelných výrobků konkurenčních dodavatelů. Hospodářské výhody spojení
Podle § 8a odst. 2 zákona Úřad spojení povolí, jestliže zúčastnění soutěžitelé prokáží, že újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese.
Z předložených výhod posoudil Úřad jako nejvýznamnější z hlediska podpory technického a ekonomického rozvoje a přínosu pro spotřebitele následující výhody:
Spojením podniků v rámci výše uvedených skupin vznikne nová skupina společností Kappa Alfa Group, která bude mít dostatečně silné finanční zázemí a efektivní systém dodávek, což zabezpečí dlouhodobé udržení zákazníků z důvodu rozšířené nabídky, zkvalitnění výrobků včetně možnosti různých forem potisku a nabídku přidružených služeb (zajištění dodávky výrobku na místo určené dodavatelem, včetně vyřešení celních a administrativních formalit).
Dojde ke snížení nákladovosti výroby a racionálnějšímu využívání technologie na základě restrukturalizace stávajících výrobních závodů (např. použitím nových technologií pro potisk, výrobu a uchovávání barviv, zvýšení jakosti papíru vyráběného recyklováním odpadového papíru, využití nových materiálů ve výrobě) a pružnějšímu reagování na požadavky zákazníka.
Dojde i k významnému zkvalitnění výzkumu a vývoje v oblasti obalů, splnění ekologických náročných požadavků na recyklaci obalů a surovin používaných při výrobě na základě zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, jež ukládá povinnosti výrobce obalů při zavádění obalů na trh, limitu obsažených škodlivých látek a materiálové identifikaci způsobu jeho využití nebo zneškodnění.
Zlepšené výrobní postupy umožní i účinnější systém vyřizování objednávek odpovídající světovému standartu a povedou ke snížení nutnosti dovozu cenově náročnějších obalových materiálů ze zahraničí. Poloha výrobních závodů skupiny Kappa Alpha umožní významně snížit náklady na přepravu a skladování a taktéž podstatně zkrátit dodací lhůty.
Koncentrací výroby a specializací jednotlivých výrobních závodů, zvýšenou konkurenceschopností na domácím i zahraničním trhu dojde rovněž ke stabilizaci pracovních míst ve výrobních závodech v tuzemsku. Vlivem zvýšené kvality výroby by rovněž mělo dojít i ke zvýšení vývozu výrobků do zahraničí, což bude mít pozitivní efekt i na obchodní platební bilanci v rámci České republiky.
Posouzením výhod ve vazbě k míře narušení hospodářské soutěže, projevující se na tuzemském trhu v důsledku spojení uskutečněného v zahraničí, dospěl Úřad k závěru, že výhody, které spojení přinese, převáží újmu, která narušením hospodářské soutěže vznikne, a že uvedené účinky spojení na tuzemském trhu budou vyváženy výhodami, na nichž v delším časovém horizontu bude participovat i spotřebitel.
Úřad v souladu s § 11 odst. 1 písm. j) zákona zveřejnil v Obchodním věstníku č. 15/01 ze dne 11.4.2001 oznámení o podání návrhu na zahájení správního řízení ve věci udělení povolení ke spojení výše uvedených podniků s tím, že případné připomínky je možné zaslat Úřadu do 8 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. K uveřejněnému oznámení neobdržel Úřad ve stanovené lhůtě žádnou připomínku.
Ve smyslu § 12 odst. 6 zákona Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k předmětu řízení a k výsledkům šetření dne 23.4.2001. Zástupce účastníka této možnosti využil, přičemž po seznámení vyjádřil s obsahem spisu souhlas a označil jej za kompletní a zcela vyjadřující současný stav věci.
Na základě všech shora uvedených skutečností a po posouzení dopadů spojení na tuzemský trh Úřad rozhodl, jak je ve výroku uvedeno.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luboš Rybák
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Vladimíra Hájková
AK Lovells, Slovanský dům
Na příkopě 22
110 00 Praha 1