UOHS S020/2011
Rozhodnutí: S020/2011/KS-1428/2011/840/RPl Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů SKODA INDUSTRY (EUROPE) Ltd. a ŠKODA TRANSPORTATION a.s./VÚKV a.s.
Účastníci SKODA INDUSTRY (EUROPE) Ltd. ŠKODA TRANSPORTATION a.s. VÚKV a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2011
Datum nabytí právní moci 28. 1. 2011
Dokumenty dokument ke stažení 131 KB


Č. j.: ÚOHS-S020/2011/KS-1428/2011/840/RPl
V Brně dne: 28.1.2011


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S020/2011/KS, zahájeném dne 13.1.2011 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti SKODA INDUSTRY (EUROPE) Ltd. (dříve SKODA INDUSTRY (CYPRUS) Ltd. ), se sídlem Kyperská republika, Nicosia, 3 Themistokli Dervi Street, ve správním řízení zastoupeného JUDr. Štěpánem Svobodou, advokátem, se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1079/3a, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů SKODA INDUSTRY (EUROPE) Ltd., se sídlem Kyperská republika, Nicosia, 3 Themistokli Dervi Street, na straně jedné, a ŠKODA TRANSPORTATION a.s., se sídlem Plzeň, Tylova 1/57, IČ: 62623753, a VÚKV a.s., se sídlem Praha 5, Bucharova 1314/8, IČ: 45274100, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě smlouvy o koupi a prodeji cenných papírů, která bude uzavřena mezi společnostmi ŠKODA HOLDING a.s., se sídlem Praha 1, Václavské nám. 837/11, IČ: 28423518, jako prodávajícím, a SKODA INDUSTRY (EUROPE) Ltd., jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost SKODA INDUSTRY (EUROPE) Ltd. získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společností ŠKODA TRANSPORTATION a.s. a VÚKV a.s., a tím i možnost tyto společnosti výlučně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona, povoluje. Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedeného dokumentu, v jehož důsledku má společnost SKODA INDUSTRY (EUROPE) Ltd., [1] se sídlem Kyperská republika, Nicosia, 3 Themistokli Dervi Street (dále jen SKODA ), získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s., se sídlem Plzeň, Tylova 1/57, IČ: 62623753 (dále jen ŠKODA TRANSPORTATION ), a VÚKV a.s., se sídlem Praha 5, Bucharova 1314/8, IČ: 45274100 (dále jen VÚKV ).
2. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
3. Společnost SKODA je nově založenou kyperskou společností, která bude v případě realizace předmětného spojení působit jako holdingová společnost ovládající společnosti působící v oblasti dopravního strojírenství. Tato společnost je kontrolována čtyřmi fyzickými osobami, rozhodujícími na základě principu jednomyslnosti.
4. Dvě z těchto fyzických osob, konkrétně pan M. Č. a pan J. D., kontrolují skupinu společností [ obchodní tajemství ] , která je v České republice činná především v oblasti poskytování zdravotnických a lékárenských služeb, a to prostřednictvím společností [ obchodní tajemství ] .
5. Společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a VÚKV jsou před spojením kontrolovány společností ŠKODA HOLDING a.s., se sídlem Praha 1, Václavské nám. 837/11, IČ: 28423518, která je součástí strojírenské skupiny ŠKODA, v jejímž čele stojí společnost APPIAN MACHINERY (NETHERLANDS) B.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Naritaweg, Telestone 8 165. Po uskutečnění notifikovaného spojení již nebude společnost ŠKODA HOLDING nadále aktivně působit v oblasti dopravního strojírenství, v níž působí společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a jí kontrolované společnosti a společnost VÚKV. Společnost ŠKODA TRANSPORTATION kontroluje společnosti MOVO spol. s r.o., ŠKODA VAGONKA, a.s. (dříve ČKD VAGONKA, a.s.), ŠKODA ELECTRIC s.r.o., Pars Nova a.s., POLL, s.r.o., VAGONKA DŘEVO s.r.o., dále pak zahraniční společnosti GANZ-ŠKODA Electric Zrt. (Maďarsko), SKODA POLSKA s Z.O.O. (Polsko) a Skoda General Trading LLC (Spojené Arabské Emiráty).
6. Společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a její především tuzemské dceřiné společnosti a VÚKV působí v České republice zejména v oblasti výroby motorových vozidel (trolejbusy atp.), v oblasti výroby, modernizace, oprav a údržby kolejových vozidel a v oblasti dodávek jednotlivých funkčních celků nezbytných pro již zmíněné oblasti (trakční motory atp.)
7. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže
PM: 28.01.2011
Obdrží:
JUDr. Štěpán Svoboda, advokát
CMS Cameron McKenna v.o.s
Na Poříčí 1079/3a
110 00 Praha 1
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

[1] V době podání návrhu nesla společnost název SKODA INDUSTRY (CYPRUS) Ltd. , ke dni 13.1.2011 došlo však ke změně její firmy na SKODA INDUSTRY (EUROPE) Ltd.