UOHS S020/2004
Rozhodnutí: OF/S020/04-952/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Clondal Acquisition B.V. a Clondalkin Group Holdings Limited
Účastníci Clondal Acquisition B.V., se sídlem Fred. Roeskestraat 123, 1076 EE Amsterdam, Nizozemské království Clondalkin Group Holdings Limited, se sídlem Monastery Road, Dublin 22, Irská republika
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 4. 3. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 76 KB


S 20/04-952/04
V Brně dne 3. března 2004

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 20/04, zahájeném dne 2. února 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, společnosti Clondal Acquisition B.V., se sídlem Fred. Roeskestraat 123, Amsterdam, Nizozemské království, ve správním řízení zastoupené JUDr. Vladimírou Glatzovou, advokátkou, se sídlem Husova 5, Betlémský palác, Praha 1, na základě plné moci ze dne 30. ledna 2004, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Clondal Acquisition B.V., se sídlem Fred. Roeskestraat 123, Amsterdam, Nizozemské království, a Clondalkin Group Holdings Limited, se sídlem Monastery Road, Dublin 22, Irská republika, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy o prodeji akcií uzavřené dne 30. ledna 2004 mezi společnostmi Clondal Acquisition B.V. a Clondal Group Holdings B.V., se sídlem Fred. Roeskestraat 123, Amsterdam, Nizozemské království, jako kupujícími, a akcionáři společnosti Clondalkin Group Holdings Limited, jako prodávajícími, v jejímž důsledku má společnost Clondal Acquisition B.V. získat akcie představující (obchodní tajemství) podíl na základním kapitálu společnosti Clondalkin Group Holdings Limited, a tím i možnost kontrolovat tuto společnost, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i všeobecně známých skutečností o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 6/2004 ze dne 11. února 2004. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhované transakci má dojít na základě smlouvy o prodeji akcií uzavřené dne 30. ledna 2004 mezi společnostmi Clondal Acquisition B.V., se sídlem Fred. Roeskestraat 123, Amsterdam, Nizozemské království (dále jen "Clondal"), a Clondal Group Holdings B.V., se sídlem Fred. Roeskestraat 123, Amsterdam, Nizozemské království (dále jen "Clondal Group"), jako kupujícími, a akcionáři společnosti Clondalkin Group Holdings Limited, se sídlem Monastery Road, Dublin 22, Irská republika (dále jen "Clondalkin"), jako prodávajícími. Podle uvedené smlouvy má společnost Clondal získat akcie představující (obchodní tajemství) podíl na základním kapitálu společnosti Clondalkin, a tím i možnost kontrolovat tuto společnost. Předmětná transakce tak představuje spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období přesahuje hranici 5 miliard Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojovaných subjektů
Společnost Clondal je nově založenou holdingovou společností, jež nevyvíjí žádnou obchodní činnost. Společnost Clondal je nepřímo (mj. prostřednictvím rovněž nově založené společnosti Clondal Group) vlastněna investičními fondy Warburg, Pincus Private Equity VIII, L.P. (dále jen "WP8") a Warburg, Pincus International Partners, L.P. (dále jen WPIP"), které jsou jejími majoritními vlastníky, a senior managementem společnosti Clondalkin. Společníkem s neomezeným ručením ve společnostech WP8 a WPIP je společnost Warburg, Pincus & Co, se sídlem New York, Spojené státy americké (dále jen "WP"). Společnost WP je rovněž společníkem s neomezeným ručením dalších investičních fondů, kterými jsou mj. Warburg Pincus Investors, L.P., Warburg, Pincus Ventures, L.P., Warburg, Pincus Ventures International, L.P., Warburg, Pincus Equity Partners, L.P (dále jen "Fondy Warburg Pincus").
Společnosti WP8, WPIP a WP jsou aktivní v oblasti kolektivního investování. V České republice působí pouze společnosti kontrolované Fondy Warburg Pincus:
Zentiva B.V., se sídlem Fred. Roeskestraat 123, Amsterdam, Nizozemské království, a jí kontrolované společnosti, kterými jsou Léčiva CZ, a.s., se sídlem Říčanská 7, Praha 10, IČ: 61860689, Léčiva a.s., se sídlem U kabelovny 130, Praha 10, IČ: 49240030, GREEN PLANET, a.s., se sídlem U Hranic 3221/16, Praha 10, IČ: 26435802, VÚFB, a.s., se sídlem U kabelovny 130, Praha 10, IČ: 60193115, Léčiva-Wyeth, s.r.o., se sídlem Orebitská 9, Praha 3, a Zentiva CZ s.r.o., se sídlem U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, Praha 10, IČ: 26776499, jež působí v oblasti farmaceutické výroby a výzkumu, finančního, organizačního a ekonomického poradenství a reklamních a merketingových služeb;
Micro Therapeutics Inc., se sídlem Irvine, Kalifornie, Spojené státy americké, jež je dodavatelem zákrokových neurovaskulárních pomůcek;
Systém Access Pte. Ltd., se sídlem Temasek Boulevard 28-01, Suntec Tower Three, Singapur, působící v České republice prostřednictvím dceřiné společnosti Systém Access s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 802/56, Praha 1, IČ: 26423936, v oblasti vývoje a prodeje bankovních softwarových produktů nazývaných "SYMBOLS", které poskytují bankám integrované maloobchodní a velkoobchodní bankovní řešení.
Společnost Clondalkin je před spojením kontrolována společností Candover Partners Limited a jejími partnery, kteří dohromady vlastní akcie představující (obchodní tajemství) jejího základního kapitálu. Společnost Candover Partners Limited je (obchodní tajemství) dceřinou společností společnosti Candover Investments plc.
Společnost Clondalkin a její dceřiné společnosti působí v oblasti výroby a prodeje flexibilních a specializovaných obalových produktů zákazníkům ze skupiny výrobců potravin, nápojů, spotřebního zboží a dále zákazníkům působícím v oblasti průmyslu, zdravotní péče, zemědělství, zahradnictví, služeb a distribuce zboží.
Skupina Clondalkin má dvě hlavní provozní divize:
Divize pružných obalů vyrábí široké spektrum plastových, alobalových a papírových pružných obalových výrobků. Zejména jde o víčka a uzávěry obalů na mléčné výrobky, plastové obaly na květiny, pytle na zemědělské produkty, obvazový materiál a obdobné zboží určené pro nemocnice a zdravotnická zařízení, výrobky pro potravinářský a lahůdkářský trh, pro služby při správě nemovitostí a dále metalizovaný papír a alobalové či papírové výplně používané v tabákovém průmyslu.
Divize specializovaných obalů se zabývá produkcí skládacích kartonových krabic, etiket a prospektů, papírových tašek a sáčků, produktů direct mail, obchodních systémů a obchodních tištěných materiálů pro farmaceutický a kosmetický trh, trh zdravotní péče, trh rychlo-obrátkového spotřebního zboží a průmyslové trhy.
Skupina Clondalkin působí v České republice pouze v oblasti pružných obalů, a to prostřednictvím společností Nyffer Corti AG, se sídlem Solothurnerstrasse 21, Kirchberg, Švýcaská konfederace, jež do České republiky dodává pružné obaly z alobalu, laminátových a polymerových materiálů, Wentus Kunststoff GmbH, se sídlem Eugen-Diesel-Strasse 12, Hoxter, Spolková republika Německo, a Van der Windt Verpakking B.V., se sídlem Nieuweweg 10, Honselersfdijk, Nizozemské království, které na český trh dodávají zejména polymerové pružné obaly, a Cats Flexible Packaging B.V., se sídlem Willingestraat 1, Rotterdam, Nizozemské království, jež do České republiky dodává zejména voskované a potahované pružné obaly. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Činnost společnosti Clondalkin se v České republice týká oblasti pružných obalů, zejména pružných obalů z alobalu, laminátových a polymerových materiálů a voskovaných a potahovaných pružných obalů.
Nabývající společnost, Clondal, ani žádná ze společností patřících do stejné skupiny jako společnost Clondal, nepůsobí v České republice v téže oblasti, jako společnost Clondalkin. V České republice působí prostřednictvím svých dceřiných společností pouze Fondy Warburg Pincus, a to v oblasti výroby léčiv, výroby prostředků zdravotnické techniky a licencování finančního softwaru. Činnosti spojujících se soutěžitelů se tedy nepřekrývají.
Trh pružných obalů zahrnuje následující výrobky: víčka a uzávěry na obaly pro mléčné výrobky, plastové obaly na květiny, pytle na zemědělské produkty, obvazové materiály a další obdobné výrobky určené pro nemocnice a zdravotnický trh, výrobky pro potravinový a lahůdkářský trh a pro služby při správě domů, dále metalizovaný papír a alobalové či papírové výplně používané v tabákovém průmyslu.
Výše uvedený trh by bylo možno ještě dále členit dle typu zákazníka, který příslušné materiály odebírá, resp. dle průmyslového sektoru, ve kterém daný spotřebitel působí, nicméně vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, zejména s ohledem na to, že nabyvatel v oblasti pružných obalů v České republice nepůsobí, vymezil však Úřad pro účely tohoto rozhodnutí jako věcně relevantní trh pružných obalů bez dalšího členění.
Z hlediska geografického je relevantním trhem pro účely tohoto rozhodnutí území celé České republiky .
Na relevantním trhu pružných obalů v České republice je tržní podíl společnosti Clondalkin (obchodní tajemství) .
Z konkurenčních společností působí na trhu pružných obalů mj. např. společnost Linpac Group Limited, se sídlem Evan Cornish House, Windsor Road, Louth, Lincolnshire, Spojené království Velké Británie a Severního Irska.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných společností natolik, aby spojení vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Vladimíra Glatzová, advokátka
AK Glatzová & Co.
Husova 5, Betlémský palác
110 00 Praha 1
Právní moc: 4.3.2004.