UOHS S020/2003
Rozhodnutí: OF/S020/03-983/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-IMOBA, a.s. a AGROING, spol. s r.o.
Účastníci AGROING, spol. s r.o., se sídlem Jordana Jovkova 3260/19, Praha 4 IMOBA, a.s., se sídlem Roháčova.83/1099, Praha 3
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 15. 4. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 64 KB


S 20/03-983/03 V Brně dne 26. března 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 20/03, zahájeném dne 6. února 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost IMOBA, a.s., se sídlem Roháčova 1099/83, Praha 3, IČ 26124459, ve správním řízení zastoupeného JUDr. Miroslavou Rybovou, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů IMOBA, a.s., se sídlem Roháčova 1099/83, Praha 3, IČ 26124459, a AGROING, spol. s r.o., se sídlem Jordana Jovkova 3260/19, Praha 4, IČ 45275831, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy o převodu obchodního podílu, uzavřené dne 10. ledna 2003 mezi společností IMOBA, a.s., se sídlem Roháčova 1099/83, Praha 3, IČ 26124459, jako nabyvatelem, a panem Ing. Miroslavem Čistým, bytem Jordana Jovkova 3260/19, Praha 4, jako převodcem, v jejímž důsledku nabyvatel získá 100% obchodní podíl na společnosti AGROING, spol. s r.o., se sídlem Jordana Jovkova 3260/19, Praha 4, IČ 45275831, a tím i možnost tuto společnost přímo kontrolovat, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, smlouvy o převodu obchodního podílu a dalších informací o spojujících se soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad navrhovanou transakcí zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 7/03 ze dne 19. února 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladům pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Podle smlouvy o převodu obchodního podílu ze dne 10. ledna 2003 je společnost IMOBA, a.s., se sídlem Roháčova 1099/83, Praha 3, IČ 26124459 (dále jen "IMOBA"), nabyvatelem 100% obchodního podílu na společnosti AGROING, spol. s r.o., se sídlem Jordana Jovkova 3260/19, Praha 4, IČ 45275831 (dále jen "AGROING"). Převodcem uvedeného obchodního podílu je pan Ing. Miroslav Čistý, bytem Jordana Jovkova 3260/19, Praha 4, dosavadní jediný společník společnosti AGROING.
Vzhledem k tomu, že se společnost IMOBA v důsledku oznamované transakce stane jediným společníkem společnosti AGROING a získá tak možnost tuto společnost přímo kontrolovat, představuje uvedený převod obchodního podílu spojení ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže. Podle uvedeného ustanovení zákona se za spojení soutěžitelů považují situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč a podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona je tedy splněna, navrhované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu podle § 12 a násl. zákona. Strany spojení
Společnost IMOBA působí od svého vzniku jako společnost investiční povahy; za tím účelem nakoupila movitý i nemovitý majetek a její hlavní činností je správa tohoto majetku a jeho pronájem třetím osobám. Jejím 100% akcionářem je společnost Fertagra SA, se sídlem Poststrasse 30, Zug, Švýcarsko, která je kontrolována za strany společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Roháčova 1101/89, Praha 4. Společnost IMOBA tedy působí v rámci holdingu AGROFERT, a to jako společnost investiční povahy především v oblasti nemovitostí. Skupina AGROFERT zaměřuje svoji činnost do tří základních oblastí, jednak je to činnost související se zemědělstvím, činnost související s potravinářstvím a rovněž činnost související s průmyslovou výrobou chemických látek na bázi anorganické i organické chemie.
Předmětem podnikání společnosti AGROING je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej a inženýrská činnost v oblasti zemědělství a potravinářského průmyslu. Společnost však již od roku 1997 nevyvíjí žádnou podnikatelskou činnost a její obrat byl proto v posledních letech nulový. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů dotčených v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, vychází Úřad ze vzájemné zastupitelnosti zboží, jakož i z činností, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, z nich se pak zaměřuje zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Společnosti skupiny AGROFERT mají široké pole působnosti, mezi hlavní činnosti spadá skladování a obchodování zemědělských komodit, chov drůbeže a prasat, jejich následná porážka a zpracování, ale i výroba a prodej chemikálií, od hnojiv až po specifické chemické sloučeniny organické i anorganické chemie.
Jak již bylo výše uvedeno, společnost AGROING v posledních 5 letech nevyvíjela žádnou činnost, proto není v tomto konkrétním případě zapotřebí bližšího vymezení spojením dotčených relevantních trhů.
Vzhledem k tomu, že společnost AGROING nepůsobí na žádném relevantním trhu a nedojde tak k navýšení tržních podílů spojujících se soutěžitelů, Úřad konstatuje, že v důsledku spojení nedojde ke vzniku ani posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
JUDr. Robert Neruda
pověřený zastupováním
PM: 15. dubna 2003
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Miroslava Rybová
AGROFERT HOLDING, a.s.
Roháčova 1101/89
130 00 Praha 3