UOHS S020/2001
Rozhodnutí: OF/S020/01 Instance I.
Věc Spojení podniků-The Dow Chemical Company, USA a EniChem S.p.A.,
Účastníci EniChem S.p.A., se sídlem Piazza Boldrini 1, 20097 San Donato Milanese, Milán, Itálie The Dow Chemical Company, se sídlem 2030 Dow Center, Midland, Michigan 48647, USA
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 31. 5. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 115 KB


Č.j. S 20/01-604/01-OF V Brně dne 15.5.2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 20/01-OF, zahájeném dne 22.3.2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, a v souladu s § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., na návrh účastníka řízení, jímž je společnost The Dow Chemical Company, se sídlem 2030 Dow Center, Midland, Michigan 48647, USA, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 16.2.2001 Mgr. Jitkou Železnou, Ph.D., LL.M., advokátkou Freshfields Bruckhaus Deringer, se sídlem Italská 27, 120 00 Praha 2, ve věci udělení povolení ke spojení podniků The Dow Chemical Company, se sídlem 2030 Dow Center, Midland, Michigan 48647, USA a EniChem S.p.A., se sídlem Piazza Boldrini 1, 20097 San Donato Milanese, Milán, Itálie, ve smyslu § 8a zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění uvedených změn a doplňků, vydává jako orgán příslušný podle § 11 odst. 1 písm. a) téhož zákona toto
r o z h o d n u t í :
Spojení podniků, k němuž dochází tím, že společnost EniChem S.p.A., se sídlem Piazza Boldrini 1, 20097 San Donato Milanese, Milán, Itálie převede své podniky působící v oblasti polyurethanových aktivit na společnost The Dow Chemical Company, se sídlem 2030 Dow Center, Midland, Michigan 48647, USA, je ve smyslu § 2 odst. 3 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. a 132/2000 Sb., jednáním, k němuž došlo v cizině a jehož účinky se projevují na tuzemském trhu. Toto spojení podniků se podle § 8a odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 465/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb.
p o v o l u j e.
Odůvodnění:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 22.3.2001 na návrh účastníka řízení, jímž je společnost The Dow Chemical Company, se sídlem 2030 Dow Center, Midland, Michigan 48647, USA (dále jen "Dow"), ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 16.2.2001 Mgr. Jitkou Železnou, Ph.D., LL.M., advokátkou Freshfields Bruckhaus Deringer, se sídlem Italská 27, 120 00 Praha, správní řízení ve věci udělení povolení ke spojení podniků Dow a EniChem S.p.A., se sídlem Piazza Boldrini 1, 20097 San Donato Milanese, Milán, Itálie (dále jen "EniChem").
Po obdržení písemného návrhu na zahájení správního řízení Úřad zjistil, že podání neobsahuje veškeré náležitosti, a proto jej rozhodnutím č.j. S 20A/01-219/01-OF ze dne 23.3.2001 přerušil ve smyslu § 29 odst. 1 správního řádu do doby odstranění nedostatků podání.
Dne 12.4.2001 byly vyžádané náležitosti podání doplněny a počínaje tímto dnem Úřad, v souladu s § 29 odst. 4 správního řádu, pokračoval ve správním řízení, což bylo účastníku řízení oznámeno dopisem č.j. S 20/01-444/01-OF.
Ke spojení podniků dochází ve smyslu § 8 odst. 2 písm. b) zákona č. 63/1991 Sb.,
o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 130/2000 Sb. (dále jen "zákon") na základě následujících transakcí.
Rozhodnutím Evropské komise sp. zn. COMP/M.1671- Dow Chemical / Union Carbide z února 2001 bylo povoleno spojení společností The Dow Chemical Company a Union Carbide Corporation (dále jen "UCC"). V souvislosti s tímto rozhodnutím převzaly tyto společnosti určité závazky, a spojení podniků Dow a EniChem je součástí jejich plnění.
Podle odstavců 7-9 výše zmíněných závazků mají Dow a UCC převést 50%-ní podíl společnosti UCC na společnosti Polimeri Europa S.r.l. (dále jen "Polimeri"), která je společným podnikem UCC a EniChem (každá z těchto společností v ní má 50% podíl), na osobu, která není závislá ani jinak spojena s Dow nebo UCC. Tento závazek bude splněn tak, že Dow převede na EniChem 50%-ní podíl společnosti UCC na Polimeri a jako protihodnotu získá od EniChem podnikatelské aktivity zaměřené na výrobu a obchod s polyuretany (dále jen "PU-aktivity") a s tím související aktivity.
Ve smyslu podmínek "Smlouvy mezi společností EniChem a Dow o převodu PU-aktivit" založí EniChem novou společnost-Poliuretani Italia S.r.l., na kterou prostřednictvím nepeněžitého vkladu převede PU-aktivity dceřiných společností EniChem v Itálii, Německu a zemích Beneluxu. Společnost Poliuretani Italia S.r.l. a společnost S.T.A.C.-EniChem Polyurethane France s.a. (dceřiná společnost EniChem působící ve Francii) budou následně převedeny na společnost Dow resp. na její místní dceřiné společnosti.
Předmětem tohoto správního řízení je pouze spojení podniku Dow a podniků skupiny EniChem týkající se PU-aktivit a souvisejících aktivit.
Podklady pro správní řízení:
návrh na zahájení správního řízení
doklad o zaplacení správního poplatku
informace o spojovaných společnostech
informace o konkurenčních společnostech
kopie výpisů z obchodního rejstříku spojovaných společností
plná moc k zastupování účastníka řízení
informace o dodávkách spojovaných podniků na tuzemský trh a další podklady pro vymezení relevantního trhu
rozbor postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu
hospodářské výhody spojení
možné dopady spojení na hospodářskou soutěž, včetně názoru odběratelů a konkurentů spojovaných společností na úřadem posuzované spojení podniků Charakteristika spojovaných subjektů The Dow Chemical Company
Dow je společností založenou podle práva státu Delaware, USA. Skupina Dow vyvíjí podnikatelské aktivity po celém světě. Zaměřuje se zejména na výzkum a vývoj v oblasti chemického průmyslu a je současně výrobcem celé řady chemických produktů užívaných a zpracovávaných v řadě průmyslových odvětví, dále plastů a chemikálií užívaných v zemědělství. V současné době řídí Dow 123 výrobních závodů ve 32 zemích světa a je dodavatelem více než 3.500 výrobků.
Celosvětový prodejní obrat skupiny Dow činil v roce 2000 přibližně . .
V České republice náleží ke skupině Dow společnost AgroSciences s.r.o., se sídlem Na okraji 14/1305 a společnost Union Carbide Czech Republic, s.r.o., se sídlem Praha 1, Melantrichova 17.
Předmětem podnikání společnosti Dow AgroSciences s.r.o. je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, prodej pesticidů, poradenská činnost v oblasti aplikace pesticidů a pořádání školení v oblasti aplikace pesticidů.
Předmětem podnikání společnosti Union Carbide Czech Republic, s.r.o. je průzkum trhu (marketing), zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb, propagační činnost a nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.
Celkový prodejní obrat skupiny Dow v České republice činil v roce 2000 ..
EniChem S.p.A.
EniChem je italskou společností působící v oblastech vývoje, výroby, marketingu a prodeje chemických výrobků. EniChem je částí skupiny ENI Group, jejíž jednotlivé podniky jsou činné zejména v oblasti chemického a petrochemického průmyslu. EniChem zaměstnává přibližně 14.000 lidí a řídí 24 výrobních závodů po celém světě, z nichž je 14 umístěno v Itálii, a zbývajících 10 v Belgii, Francii, SRN, Velké Británii, Maďarsku a USA.
Celosvětový prodejní obrat skupny EniChem činil v roce 2000 ..
Ke skupině EniChem náleží v České republice EniChem Distribution S.A.-organizační složka, na adrese Praha 3, komplex Olšanka, Táboritská 23, PSČ 130 87. Předmětem podnikání této organizační složky je výroba základních chemických látek, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.
Celkový prodejní obrat skupiny EniChem v České republice činil v roce 2000 .
Podstata spojení
Předmětné spojení podniků je součástí závazků, které navrhovatel, společnost The Dow Chemical Company, převzala v souvislosti s rozhodnutím Evropské komise sp. zn. COMP/M.1671- Dow Chemical / Union Carbide , kterým bylo povoleno spojení podniků The Dow Chemical Company a Union Carbide Corporation (dále jen "UCC").
Podle odstavců 7-9 výše zmíněných závazků mají Dow a UCC převést 50%-ní podíl společnosti UCC na společnosti Polimeri Europa S.r.l. (společný podnik UCC a EniChem, kde každá z těchto společností drží podíl ve výši 50%) na osobu, která není závislá ani jinak propojena s Dow nebo UCC. Tento závazek bude splněn tak, že Dow převede na Enichem 50%-ní podíl UCC na Polimeri a jako protihodnotu získá od EniChem podnikatelské aktivity zaměřené na výrobu a obchod s polyuretany (dále jen "PU-aktivity") a související aktivity.
Základem spojení podniků Dow a EniChem je "Smlouva mezi společností Dow a EniChem o převodu PU-aktivit" ze dne 9.2.2001. Ve smyslu podmínek této smlouvy založí EniChem novou společnost-Poliuretani Italia S.r.l., na kterou prostřednictvím nepeněžitého vkladu převede PU-aktivity dceřiných společností EniChem působících v Itálii, Německu a zemích Beneluxu. Spolu se společností S.T.A.C.-EniChem Polyurethane France (dceřiná společnost EniChem působící ve Francii) bude nově založená společnost Poliuretani Italia S.r.l. následně převedena na společnost Dow, resp. na její místní dceřiné společnosti.
Úřad v tomto správním řízení posuzuje pouze spojení podniku Dow a podniků skupiny EniChem působících v oblasti PU-aktivit a souvisejících aktivit.
Výrobkové trhy dotčené spojením
Podstatou spojení je převod podniků skupiny EniChem působících v oblasti polyurethanových aktivit a souvisejících aktivit na společnost Dow.
Polyurethany lze charakterizovat jako speciální druhy plastů, které vznikají chemickou reakcí polyolu a isocyanátu za použití dalších přísad, jako jsou nadouvadla, katalyzátory, retardéry hoření apod. Všechny složky se účastní reakce v kapalném stavu a postupnou chemickou reakcí se mění v pevnou látku.
PU-aktivity, jež jsou předmětem převodu, zahrnují výrobu a prodej celé řady výrobků pro polyurethanový průmysl-jednak surovin pro výrobu polyuretanů (jak základních surovin, tak i "polotovarů"), a dále výrobu a prodej samotných polyuretanů.
Souvisejícími aktivitami se rozumí výroba propylen oxidu, který je surovinou pro výrobu polyolů (surovina pro výrobu polyuretanů), a dále surovinou pro výrobu dalších chemikálií (propylen glykol, glykol ether).
V rámci PU-aktivit a souvisejících aktivit spojované společnosti vyrábějí a na tuzemský trh dodávají následující výrobky:
základní suroviny pro výrobu polyuretanů -jde o chemikálie, jež jsou základní surovinou pro výrobu polyuretanů. Patří sem následující látky:
Polyoly -existují dvě základní skupiny polyolů-polyetherové polyoly a polyestherové polyoly. Obě jsou základní surovinou pro výrobu polyuretanů. Spojované společnosti vyrábějí pouze polyetherové polyoly, na trhu polyestherových polyolů nepůsobí. Polyetherové polyoly jsou nejčastěji užívány pro výrobu pevných a pružných polyurethanových pěn a elastomerů. V rámci polyetherových polyolů lze dále rozlišovat mezi polyetherovými polyoly s dlouhým a krátkým řetězcem.
Polyetherové polyoly s dlouhým řetězcem jsou tvořeny velkými, volně spojenými molekulami a se používají k výrobě měkkých (pružných) pěn.
Polyetherové polyoly s krátkým řetězcem jsou tvořeny malými, více zhuštěnými molekulami, které zajišťují větší pevnost konečného výrobku, a používají se tedy pro výrobu tvrdých (pevných) pěn.
Oba druhy pěn patří mezi polyurethany. Tvrdé pěny se užívají zejména jako tepelně izolační materiály, měkké pěny (molitan) se používají hlavně v automobilovém a nábytkářském průmyslu.
Isocyanáty -jsou základní surovinou pro výrobu polyurethanových výrobků, a to zejména pevných a tvárných pěn, strukturovaných pěn, obalových a těsnících materiálů, elastomerů a termoplastických polyurethanů. Tyto finální výrobky nevyrábí Dow, nýbrž až konečný zákazník, Dow je pouze dodavatelem surovin.
Isocyanáty existují ve dvou formách, které jsou vyráběny odlišnými výrobními postupy a tvoří dva samostatné výrobkové trhy. Jedná se o methylen-diphenyl-diisocyanáty (dále jen "MDI") a toluen-diisocyanáty (dále jen "TDI"). Podle účelu použití a podle požadovaných vlastností, které má konečný polyurethanový výrobek mít, se v konkrétním případě zvolí buď TDI nebo MDI.
MDI- MDI jsou typem diisocyanátů, který je jako surovina užíván pro výrobu pevných izolačních pěn, tvarovaných a strukturovaných pěn, aplikací "CASE" (nátěrů, pojících a těsnících materiálů, elastomerů) a termoplastických polyurethanů.
TDI -TDI je typem diisocyanátu, který je spolu s polyetherovými polyoly nejčastěji užíván při výrobě pružných polyurethanových pěn pro interiérové zařízení, matrace, pěnové obaly a automobilové sedačky. Malá část produkce TDI (přibližně 8%) je užívána pro výrobu aplikací "CASE".
polyuretany -jde o speciální druhy plastů, které mají uplatnění v mnoha průmyslových odvětvích, včetně např. výroby součástek do automobilů, ve stavebnictví, pro výrobu izolací, vnitřního zařízení, domácích spotřebičů, obuvi, barev, těsnění, lepidel a imitací kůže. Polyuretany se vyrábí chemickou reakcí, kde základními surovinami jsou polyoly a isocyanáty (MDI, TDI). Dalšími přísadami jsou nadouvadla, katalyzátory, retardéry hoření apod. Všechny složky se reakce účastní v kapalném stavu a postupnou chemickou reakcí se mění v pevnou látku.
Na trhu polyuretanů působí společnost Dow, a to prostřednictvím své 100%-ní dceřiné společnosti Gurit-Essex AG, která je výrobcem následujících polyurethanových výrobků:
Lepicí systémy pro přímé zasklívání jsou výrobky, jejichž základními surovinami pro výrobu jsou polyetherové polyoly a MDI, patří tedy mezi polyuretany. Lepicí systémy se užívají v automobilovém průmyslu pro upevňování čelních a zadních skel ke karosérii automobilů, autobusů, nákladních automobilů a rovněž pro upevňování skel vlaků. Na rozdíl od tradičních metod upevňování skel pomocí gumového těsnění se při užívání lepicích systémů zvyšuje stabilita karoserie, snižují se vibrace, což celkově přispívá ke zvýšení bezpečnosti skel. Pomocí lepicích systémů je v současné době připevňováno přibližně 80 % všech čelních a zadních skel v automobilovém průmyslu.
Strukturální pojící materiály -jde o polyurethany, do nichž jsou při výrobě (lití do forem) vkládány výztužné materiály. Strukturální pojící materiály jsou užívány ke spojování celé řady shodných i zcela rozdílných materiálů, a nahrazují jak svary, tak i mechanické spony. Užíváním strukturálních pojících materiálů se snižuje únava a selhání spojovaných materiálů, které se často vyskytovaly v blízkosti míst svarů či spon. Strukturální pojící materiály rovněž plní těsnící funkce a brání tak vzniku koroze. Tyto materiály rovněž snižují vibrace vyztužením celkové konstrukce vozidla a tím zlepšují i akustiku automobilu.
3) jiné chemikálie -jde o látky, které nejsou ani polyurethany, ani základními surovinami pro jejich výrobu, avšak souvisí s polyurethanovým průmyslem.
Glykol ethery -jedná se o chemikálie vyráběné z propylen oxidu. Existují dvě skupiny glykol-etherů, a to ethyl glykol-ethery a propyl glykol-ethery. Obě představují výrobky se širokou škálou použití, nejčastěji jsou užívány pro výrobu čistících prostředků, vosků a leštících prostředků na podlahy a nábytek. Dále lze glykol ethery užívat při výrobě lepidel, stavebních materiálů, kosmetiky, prostředků k barvení textilií, inkoustů, zemědělských přípravků, jako např. insekticidů, herbicidů apod. Výztužné materiály-z chemického hlediska se jedná o epoxidy. Užívají se v automobilovém průmyslu (na trh jsou uváděny pod ochrannou známkou Betabrace). Jsou tvořeny ze tkaného skleněného podkladu, lepícího polymeru a povrchového papíru, který zabraňuje slepení. Začlenění těchto výrobků do karoserií automobilů zvyšuje jejich odolnost vůči deformaci, pevnost ohybů, odolnost vůči nárazu, prodlužuje jejich životnost a tlumí vibrace a hluk. V současném automobilovém průmyslu se výztužných materiálů používá u všech typů automobilů a používají je téměř všichni výrobci. Po dobu výroby jednoho modelu automobilu sice výrobci automobilů nakupují výztužné materiály zpravidla u jednoho dodavatele, nejsou však vyloučeny ani průběžné změny dodavatelů. Nejdůležitějšími surovinami pro výrobu výztužných a tlumících materiálů jsou epoxidová pryskyřice, vláknová tkanina a odlučovací papír.
Relevantní trh
Relevantním trhem je prostorový a časový střet nabídky a poptávky zboží, které je schopno uspokojit určitou, konkrétní potřebu spotřebitele (zákazníka).
Analýza relevantního trhu je založena na samostatném posouzení tří aspektů-výrobkového, geografického a časového.
Výrobkový trh zahrnuje všechny výrobky, které jsou spotřebitelem považovány za zaměnitelné nebo nahraditelné díky svým vlastnostem, cenám a zamýšlenému použití.
Geografický trh zahrnuje území, v němž dané podniky dodávají výrobky a kde podmínky soutěže jsou dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zjevně odlišné.
Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovanost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle.
Na základě výše uvedených skutečností byl relevantní trh pro účely posouzení spojení podniků vymezen z hlediska:
výrobkového:
trh polyetherových polyolů
trh MDI
trh TDI
trh lepicích systémů pro přímé zasklívání
trh glykol etherů
trh strukturálních pojících materiálů
trh výztužných materiálů Z hlediska geografického jde o trh vymezený územím České republiky, neboť podmínky pro dodávky uvedených výrobků jsou na celém území ČR dostatečně homogenní.
Z hlediska časového jde o trh trvalý, charakterizovaný pravidelně se opakujícími dodávkami.
Při vymezování relevantního trhu Úřad přihlédl k rozhodnutí Evropské komise sp. zn. COMP/M.2355 ze dne 6.4.2001, kterým bylo povoleno spojení podniků Dow a EniChem.
Postavení spojovaných subjektů na relevantních trzích a posouzení dopadů spojení na tyto trhy
Jediným ovlivněným trhem je v případě daného spojení trh polyetherových polyolů, na kterém působí obě spojované společnosti. V roce 2000 prodala společnost Dow v České republice .. polyetherových polyolů a dosáhla obratu ve výši .., což představuje asi . celkového obratu na tomto trhu. Společnost EniChem prodala v roce 2000 v České republice asi . polyetherových polyolů a dosáhla obratu ve výši .., což představuje méně než .. celového obratu. Celkový tržní podíl Dow bude tedy po spojení představovat méně než .. celkového obratu na trhu polyetherových polyolů v ČR.
Na všech ostatních relevantních trzích se hospodářské soutěže v ČR účastní pouze jedna ze spojovaných společností, v daném případě se tedy jedná o spojení s konglomerátními aspekty, a v jeho důsledku nedojde na relevantních trzích k žádným změnám.
Na tuzemském trhu MDI působí ze spojovaných společností pouze Dow, která na tento trh v roce 2000 dodala cca a její obrat zde byl .., což představuje cca . celkového obratu. Společnost EniChem MDI nevyrábí.
Nejvýznamnějšími konkurenty Dow na trhu MDI jsou společnosti BASF Polyurethane a Huntsman ICI, obě s tržním podílem ve výši cca .
Na trhu TDI působí společnost EniChem. Na český trh dodala v roce 2000 cca . TDI, a její obrat zde byl ., což představuje cca . z celkového obratu. Společnost Dow na trhu TDI nepůsobí.
Nejvýznamnějšími konkurenty EniChem na trhu TDI jsou společnosti Bayer AG (podíl na trhu cca .), BASF Polyurethane (cca .), Lyondell (cca .).
Na trhu lepicích systémů pro přímé zasklívání působí společnost Dow. V roce 2000 dodala na tuzemský trh .. těchto látek a její obrat činil .., což je asi z celkového obratu. EniChem na trhu lepicích systémů nepůsobí.
Nejvýznamnějšími konkurenty Dow na trhu lepicích systémů pro přímé zasklívání jsou společnosti Henkel KgaA, s tržním podílem .., a EFTEC AG ( ..).
Na trhu glykol etherů působí společnost Dow. V roce 2000 dodala na český trh .. glykol etherů, její obrat byl ., což je cca .. z celkového obratu dosaženého na tomto trhu. EniChem na trhu glykol etherů nepůsobí.
Nejvýznamnějšími konkurenty Dow na trhu glykol etherů jsou společnosti ARCO/Lyondell s tržním podílem cca .. a Shell Chemicals Ltd. s podílem cca .
Strukturální pojící materiály na tuzemský trh dodává společnost Dow prostřednictvím své dceřiné společnosti Gurit-Essex. V roce 2000 dodala asi .. těchto látek, a její obrat byl , což představuje cca z celkového obratu na tomto trhu. EniChem na trhu strukturálních pojících materiálů nepůsobí.
Nejvýznemnějšími konkurenty Dow na trhu strukturálních pojících materiálů jsou společnosti Henkel KgaA (podíl cca .) a EFTEC AG (podíl cca ..).
Výztužné materiály na český trh dodává společnost Dow prostřednictvím své dceřiné společnosti Gurit-Essex. V roce 2000 dodala asi výztužných materiálů a dosáhla obratu ., což je cca celkového obratu na tomto trhu. EniChem na trhu výztužných materiálů nepůsobí.
Nejvýznamnějším konkurentem Dow na trhu výztužných materiálů je společnost Henkel s tržním podílem cca . Faktory ovlivňující vstup nových subjektů na relevantní trh
Na žádném z vymezených relevantních trhů neexistují významnější překážky pro vstup nových subjektů. Vstup na tyto trhy není ovlivňován právy k nehmotným statkům ani potřebou vysokých kapitálových investic. Dopravní náklady se v konečné ceně výrobků výrazněji neprojevují (obvykle tvoří méně než 5 % z ceny) a nevytvářejí překážky zahraničního obchodu. Suroviny pro výrobu uvedených chemických látek jsou všeobecně dostupné.
Lze tedy konstatovat, že trhy výše uvedených výrobků jsou pro nové soutěžitele otevřené. Distribuční systém-přístup odběratelů k výrobkům
Na vymezených relevantních trzích jsou uplatňovány dva způsoby distribuce. Prvním z nich jsou dodávky přímo konečným uživatelům. Ty jsou sjednávány v případě velkých nadnárodních koncernů centrálně jako celosvětové objednávky, v nichž jsou zahrnuty i dodávky pro jednotlivé zpracovatele v ČR. V případě menších odběratelů v ČR jsou dodávky uskutečňovány na základě objednávek shromažďovaných v ČR u Dow Europe S.A.-organizační složka.
Druhým způsobem distribuce jsou dodávky distributorům v ČR. Jsou uskutečňovány na základě objednávek shromažďovaných v ČR u Dow Europe S.A. Právní rozbor
Podle § 8 odst. 2 písm. b) zákona se za spojování podniků považuje též jednání, kdy jedna nebo víc osob, které již kontrolují jeden podnik, získají přímou nebo nepřímou kontrolu nad celkem nebo podstatnou částí jiného podniku smlouvou nebo jiným způsobem, který umožňuje vliv na určování soutěžního chování soutěžitele.
V souvislosti s plněním závazků uložených rozhodnutím Evropské komise, kterým bylo povoleno spojení společností The Dow Chemical Company a Union Carbide Corporation byly na společnost Dow převedeny dceřiné společnosti skupiny EniChem, působící v oblasti polyurethanových aktivit. Dow tak získala nad těmito podniky kontrolu.
Oba spojované subjekty dodávají své produkty na tuzemský trh. Jejich aktivity se v horizontální úrovni překrývají na trhu polyetherových polyolů, kde však po spojení nedojde k dosažení 30%-ního podílu na trhu.
Na relavantních trzích MDI, TDI, lepicích systémů pro přímé zasklívání, glykol etherů, výztužných systémů a strukturálních pojících materiálů působí vždy pouze jeden ze spojovaných subjektů, v důsledku spojení tedy na těchto trzích nedojde k žádným změnám. Avšak s ohledem na to, že již před spojením zde spojované subjekty dosahovaly tržního podílu ve výši 30 % a více, podléhá toto spojení, ke němuž došlo v zahraničí, řízení před Úřadem.
V souvislosti s posuzováním účinků spojení oslovil úřad nejvýznamnější konkurenty spojovaných podniků-společnosti BASF, Bayer, Shell, Henkel, Huntsman-se žádostí vyjádření, zda se předmětným spojením cítí ohroženi. Žádný z oslovených konkurentů takové obavy nevyjádřil.
Hospodářské výhody spojení
Podle § 8a odst. 2 zákona úřad spojení povolí, jestliže zúčastnění soutěžitelé prokáží, že újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese.
Z předložených výhod posoudil úřad jako nejvýznamnější z hlediska podpory technického a ekonomického rozvoje a přínosu pro spotřebitele následující výhody:
Získáním PU-aktivit skupiny EniChem se rozšíří surovinová základna Dow o další surovinu pro výrobu polyurethanových výrobků-TDI. To umožní rozšíření sortimentu Dow o výrobky na bázi TDI, které dosud v nabídce Dow nebyly vůbec zastoupeny. Dow tak rozšíří nejen svoji standardní nabídku o celou řadu nových výrobků, ale bude také schopna pružně reagovat na specifické požadavky jednotlivých zákazníků, a to při zachování stávající úrovně cen.
Rozšíření nabídky výrobků Dow o výrobky na bázi TDI umožní Dow vstup na nový trh, který byl doposud ovládán dvěma dominantními soutěžiteli (BASF a Bayer), což bude mít pozitivní vliv na rozvoj konkurence na tomto trhu.
Spojení výrobní a distribuční kapacity spojovaných podniků přinese úspory v oblasti vnitřní administrativy a především logistiky. Lze proto očekávat zlevnění a navíc též zkvalitnění služeb zákazníkům, kteří budou moci prostřednictvím jednoho administrativního centra objednávat ze širšího spektra výrobků a při objednávkách menšího množství druhově rozmanitých výrobků ponesou v důsledku jejich společné přepravy v přepočtu na měrnou jednotku jednotlivého druhu výrobků výrazně nižší dopravní náklady. Zákazníkovi tak bude k dispozici komplexní sortiment výrobků s zárukou vysoké kvality jediného dodavatele. Sjednocený distribuční kanál pak přinese zlepšení zásobování tuzemského trhu při současném snížení přepravních nákladů.
Spojením výzkumných a vývojových kapacit spojovaných podniků se urychlí procesy vývoje a výzkumu v oblasti chemického a s tím souvisejícího aplikačního průmyslu, což Dow umožní lépe uspokojovat zájem zákazníků o nové, efektivněji využitelné produkty polyuretanového průmyslu, jejichž použití či další zpracování nebude představovat žádnou či jen zcela minimální zátěž životního prostředí.
Posouzením výhod ve vazbě k míře narušení hospodářské soutěže, projevující se na tuzemském trhu v důsledku spojení uskutečněného v zahraničí, dospěl úřad k závěru, že výhody, které spojení přinese, převáží újmu, která narušením hospodářské soutěže vznikne, a že uvedené účinky spojení n tuzemském trhu budou vyváženy výhodami, na nichž v delším časovém horizontu bude participovat i spotřebitel.
Úřad v souladu s § 11 odst. 1 písm. j) zákona zveřejnil v Obchodním věstníku č. 15/01 ze dne 11.4.2001 oznámení o podání návrhu na zahájení správního řízení ve věci udělení povolení ke spojení výše uvedených podniků s tím, že případné připomínky je možné zaslat úřadu do 8 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. K uveřejněnému oznámení neobdržel úřad ve stanovené lhůtě žádnou připomínku.
Ve smyslu § 12 odst. 6 zákona úřad umožnil, aby se zástupce účastníka řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k předmětu řízení a k výsledkům šetření . Zástupce účastníka se této možnosti písemně vzdal.
Na základě všech shora uvedených skutečností a po posouzení dopadů spojení na tuzemský trh úřad rozhodl, jak je ve výroku uvedeno.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Podání rozkladu má odkladný účinek.
JUDr. Luboš Rybák
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Jitka Železná, Ph.D., LLM.
Freshfields Bruckhaus Deringer
Italská 27
120 00 Praha 2