UOHS S020/1999
Rozhodnutí: VO3/S020/99 Instance I.
Věc spojení podniků-ASA a.s.
Účastníci ASA a.s. v likvidaci SAFINA, a.s., se sídlem Vestec, Jesenice
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 1999
Datum nabytí právní moci 23. 4. 1999
Dokumenty dokument ke stažení 56 KB


S 20/99-230 V Brně dne 2. dubna 1999
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení čj. S 20/99-230, zahájeném dne 4. 3. 1999, podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve spojení s § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., na návrh účastníka řízení, společnosti ASA a.s., se sídlem Praha 2, Lublaňská 267/12, zastoupené ve správním řízení JUDr. Karlem Muzikářem, bytem Planská 13, Praha 5, na základě plné moci ze dne 1. 3. 1999, ve věci povolení spojení podniků ASA a. s., se sídlem Praha 2, Lublaňská 267/12, a SAFINA, a. s., se sídlem Jesenice, Vestec, PSČ 252 42, podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., vydává toto
r o z h o d n u t í :
Správní řízení čj. S 20/99-230, zahájené dne 4. 3. 1999 na návrh účastníka řízení, společnosti ASA a.s., se sídlem Praha 2, Lublaňská 267/12, ve věci povolení spojení podniků podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., které se mělo uskutečnit získáním 355 438 veřejně obchodovatelných kmenových akcií, což představuje 49 % základního jmění společnosti SAFINA, a.s., se sídlem Jesenice, Vestec, PSČ 252 42, a to na základě smlouvy, uzavřené dne 1. 3. 1999 mezi společnosti REO-RWE Entsorgung s. r. o., se sídlem Praha, Štěpánská 15, jako prodávajícím a společností ASA a.s., se sídlem Praha 2, Lublaňská 267/12, jako kupujícím, v důsledku splnění rozvazovací podmínky ke kupní smlouvě a na základě zpětvzetí návrhu na zahájení řízení účastníkem řízení, společností ASA a.s., se sídlem Praha 2, Lublaňská 267/12, se podle § 30 zákona č.71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),
z a s t a v u j e .
Odůvodnění :
Dne 4. 3. 1999 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "úřad") na návrh účastníka řízení společnosti ASA a.s., se sídlem Praha 2, Lublaňská 267/12, (dále jen "ASA a. s.") správní řízení čj. S 20/99-230 ve věci povolení spojení podniků ve smyslu ustanovení § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. (dále jen "zákon"). Spojení podniků mělo být uskutečněno na základě smlouvy o koupi akcií, a to získáním 355 438 veřejně obchodovatelných kmenových akcií, vydaných ve formě na majitele, v zaknihované podobě, ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč každá, což představuje 49% základního jmění společnosti SAFINA, a.s., se sídlem Jesenice, Vestec, PSČ 252 42 (dále jen "SAFINA, a. s.") společností ASA a. s. od společnosti REO-RWE Entsorgung s. r. o., se sídlem Praha, Štěpánská 15.
Úřad oznámil v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 písm. j) zákona spojení podniků v Obchodním věstníku č. 11/99.
Dne 1. 4. 1999 bylo úřadu doručeno zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ve věci povolení spojení podniků podle § 8 odst. 2 zákona a to účastníkem řízení společností ASA a.s., s odůvodněním, že došlo ke splnění rozvazovací podmínky smlouvy o koupi akcií. Z uvedeného důvodu tedy nedošlo k převodu 355 438 veřejně obchodovatelných kmenových akcií SAFINA, a. s. na společnost ASA a. s.
V § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), se stanoví, že správní orgán zastaví řízení, vzal-li účastník návrh na jeho zahájení zpět.
Na základě shora popsaných skutečností bylo správní řízení č.j. S 20/99-230 zastaveno, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Poučení o opravném prostředku :
Podle ustanovení § 61 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí do 15 dnů po jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Stanislav Hladík, CSc.
pověřený řízením III. výkonného odboru
Rozhodnutí obdrží:
1 x, ASA a.s., se sídlem Praha 2, Lublaňská 267/12 zastoupená JUDr. Karlem Muzikářem, bytem Planská 13, Praha 5,
1 x spis