UOHS S019/2005
Rozhodnutí: S019/05-4013/05-OOHS Instance I.
Věc spojení soutěžitelů JPMP Capital Corp., Bancroft II. LP a NOWACO Czech Republic, NOWACO C+C Praha, NOWACO Hungary, Kft.
Účastníci JPMP Capital Corp., se sídlem v New Yorku, USA, a Bancroft II., se sídlem v Londýně, Spojené království Velké Britanie a Sev. Irska NOWACO C+C Praha s.r.o. NOWACO Czech Republic s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2005
Datum nabytí právní moci 14. 7. 2005
Dokumenty dokument ke stažení 89 KB


S 19/05-4013/05-OOHS V Brně dne 23. června 2005
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 19/05, zahájeném dne 27. května 2005 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrhúčastníků řízení, jimiž jsou společnosti JPMP Capital Corp., se sídlem State Street 80, Albany, New York, Spojené státy americké,a Bancroft II. LP, se sídlem Brompton Road 195, London, Spojené království Velké Britanie a Severního Irska, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě "Smlouvy o prodeji a koupi obchodních podílů" uzavřené mezi společností NOWACO Group A/S, se sídlem Prinsensgade 15, Aalborg, Dánské království, jako prodávajícím, a společností [ "obchodní tajemství" ], jako kupujícím, v jejímž konečném důsledku mají účastníci řízení, společnosti JPMP Capital Corp., se sídlem State Street 80, Albany New York, Spojené státy americké, a Bancroft II. LP, se sídlem Brompton Road 195, London, Spojené království Velké Britanie a Severního Irska, nabýt prostřednictvím společnosti [ "obchodní tajemství" ], kterou nepřímo společně kontrolují, 100% obchodní podíl ve společnosti NOWACO Czech republic s.r.o., se sídlem Nábřežní 4, Praha 5, IČ: 45313172, 90% obchodní podíl ve společnosti NOWACO C+C Praha s.r.o., se sídlem Nábřežní 4, Praha 5, IČ: 65416678, a 100% obchodní podíl ve společnosti NOWACO Hungary, Kft., se sídlem II. Rákóczi F. u. 195-197, Budapešť, Maďarská republika, a tím získat možnost tyto společnosti nepřímo společně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování navrhovaného spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") především z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčené oblasti.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 23/2005 ze dne 8. června 2005. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě "Smlouvy o prodeji a koupi obchodních podílů" uzavřené mezi společností NOWACO Group A/S, se sídlem Prinsensgade 15, Aalborg, Dánské království (dále jen "NOWACO Group"), jako prodávajícím, a společností [ "obchodní tajemství" ], jako kupujícím, v jejímž konečném důsledku mají účastníci řízení, společnosti JPMP Capital Corp., se sídlem State Street 80, Albany New York, Spojené státy americké (dále jen "JPMP Capital"), a Bancroft II. LP, se sídlem Brompton Road 195, London, Spojené království Velké Britanie a Severního Irska (dále jen "Bancroft II."), nabýt prostřednictvím společnosti [ "obchodní tajemství" ], kterou nepřímo společně kontrolují, 100% obchodní podíl ve společnosti NOWACO Czech republic s.r.o., se sídlem Nábřežní 4, Praha 5, IČ: 45313172 (dále jen "NOWACO Czech"), a jejími dceřinými společnosti, 90% obchodní podíl ve společnosti NOWACO C+C Praha s.r.o., se sídlem Nábřežní 4, Praha 5, IČ: 65416678 (dále jen "NOWACO C+C"), a jejími dceřinými společnosti, a 100% obchodní podíl ve společnosti NOWACO Hungary, Kft., se sídlem II. Rákóczi F. u. 195-197, Budapešť, Maďarská republika (dále jen "NOWACO Hungary"), a tím získat možnost tyto společnosti nepřímo společně kontrolovat.
Předmětnou transakcí společnosti JPMP Capital a Bancroft II. získávají i nepřímou společnou kontrolu nad dceřinými společnostmi společnosti NOWACO Czech, a to (i) NOWACO mrazírny a.s., se sídlem Nábřežní 4, Praha 5, IČ: 45192235, (ii) NOWACO Opava s.r.o., se sídlem Nábřežní 4, Praha 5, IČ: 25867334, (iii) NOWACO C+C Liberec s.r.o., se sídlem České mládeže 462, Liberec, IČ: 25457721, (iv) NOWAMEAT s.r.o., se sídlem Nábřežní 4, Praha 5, IČ: 26724359 a (v) NOWACO Slovakia s.r.o., Hrušovská 56, Bratislava, Slovenská republika, a dále nad dceřinými společnostmi společnosti NOWACO C+C, konkrétně se jedná o následující společnosti: (i) NOWACO C+C Plzeň s.r.o., se sídlem Keřová 13/343, Plzeň, IČ: 25215558, (ii) NOWACO C+C Brno s.r.o., se sídlem Jihlavská 48, Troubsko, IČ: 25578201, a (iii) NOWACO C&C Pardubice s.r.o., Konečná 1910, Pardubice, IČ: 25962248 (dále jen "nabývaná skupina NOWACO").
Za účelem realizace předmětné transakce, na jejímž základě má dojít k navrhovanému spojení, se účastníci řízení, společnosti JPMP Capital a Bancroft II., dohodli na [ "obchodní tajemství" ].
Pro posouzení charakteru kontroly je významný zejména vliv na obchodní strategii soutěžitele a ve spojení s tím pak jeho trvalá změna, která ovlivňuje obchodní chování a konkurenční boj mezi společnostmi. Rozhodující je tak možnost vykonávat kontrolu nad obchodní aktivitou daného subjektu.
Ve většině případů platí, že subjekt, který drží absolutní většinu akcií jiného soutěžitele, má nad takovým soutěžitelem výlučnou kontrolu. Pokud neexistují jiné právní nebo faktické okolnosti spolehlivě vyvracející tento závěr, nezáleží na tom, zda má subjekt 51% podíl na kontrolovaném soutěžiteli nebo podíl 100%. Jinou právní okolností vyvracející tento závěr může být například zvláštní dohoda o výkonu akcionářských práv, která by dávala minoritnímu akcionáři oproti standardní právní úpravě větší rozsah práv, prostřednictvím nichž by mohl efektivně vykonávat vliv na obchodní jednání soutěžitele.
Společnost Bancroft II. obdrží [ "obchodní tajemství" ]. S ohledem na skutečnost, že nebyly zjištěny jiné okolnosti vyvracející závěr o možnosti společné kontroly, Úřad konstatuje, že společnost Bancroft II. spolu se společností JPMP Capital bude mít po spojení možnost vykonávat nepřímou společnou kontrolu, a to prostřednictvím [ "obchodní tajemství" ], nad nabývanými společnostmi NOWACO Czech, NOWACO C+C, NOWACO Hungary a jejími dceřinými společnostmi.
Předmětná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů v souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a současně dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu v České republice čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. Charakteristika subjektů
Společnost JPMP Capital , založená podle právního řádu státu New York, je kontrolována společností JPMorgan Chase & Co., která celosvětově působí prostřednictvím svých dceřiných společností v oblasti investičního bankovnictví, obchodování s cennými papíry, dále v oblasti správy investic a soukromého bankovnictví a rovněž v oblasti zajišťování kapitálového financování (dále jen "skupina JPMorgan Chase"). Společnost JPMP Capital se v rámci uvedené skupiny zabývá zejména kapitálovými investicemi do nákupu podílů ve společnostech působících v různých průmyslových odvětvích. Společnost JPMP Capital doposud neuskutečnila v České republice, kromě posuzované transakce, žádnou relevantní investici do průmyslového podniku. V České republice působí skupina JPMorgan Chase pouze prostřednictvím své organizační složky J.P.Morgan International Ltd., organizační složka, která poskytuje vnitro-skupinové poradenské služby.
Společnost Bancroft II. je akciovou společností založenou podle anglického právního řádu, která je součástí skupiny investičních fondů kontrolovaných [ "obchodní tajemství" ]. Tato skupina se skládá ze dvou investičních fondů, a to Bancroft Eastern Europe Fund, L.P. (dále jen "Bancroft I.") a Bancroft II., a dále ze skupiny společností, které vykonávají uvnitř této skupiny poradenskou činnost a správu kapitálových investic (dále jen "skupina Bancroft"). Předmětem podnikání společnosti Bancroft II. je vyhledávání a realizace kapitálových investic zejména v oblasti střední a východní Evropy, přičemž společnost Bancroft II. doposud neuskutečnila, mimo předmětné transakce, žádnou kapitálovou investici do společností působících na území České republiky. Skupina Bancroft působí na území České republiky pouze prostřednictvím společnosti Bancroft I., která drží akciové podíly v následujících společnostech: (i) CP Books a.s. a Computer Press Media, a.s., označených účastníky řízení jako skupina "Computer Press", a to ve výši cca 50,4 %, a (ii) Bonton Film Entertainment, a.s., Albatros nakladatelství, a.s., Bonton Music, a.s., Bonton Discs, a.s., Bonton Pictures, a.s., Bonton a.s., označených účastníky řízení jako skupina "Bonton", kde vlastní společnost Bancroft I. cca 38% akciový podíl. Skupina Computer Press působí jako nakladatelství populárně naučných knih a časopisů a provozovatel webových stránek v oblasti informační techniky (např. časopisy Mobility, Computer, DIGI) a skupina Bonton podniká zejména v oblasti distribuce filmů a hudby a vydávání dětské literatury.
Společnosti NOWACO Czech a NOWACO C+C, jako společnosti s ručením omezeným založené podle českého právního řádu, a společnost NOWACO Hungary založená podle maďarského právního řádu, jsou kontrolovány před realizací předmětného spojení prodávajícím, tj. společností NOWACO Group. Společnost NOWACO Group je mateřskou společností skupiny NOWACO, která působí prostřednictvím svých dceřiných společností zejména v oblasti výroby, zpracování a distribuce mražených a chlazených potravinářských produktů. V rámci realizace předmětné transakce dochází k vyčlenění části společností skupiny NOWACO, které se zabývají nákupem, balením a distribucí chlazených a mražených potravin a výrobou zmrzliny, a to na území České republiky a v menší míře i na území Slovenské a Maďarské republiky 1 . V případě nabývaných společností skupiny NOWACO se na území České republiky konkrétně jedná o činnosti v oblasti výroby značkových hotových jídel a mražené zeleniny pod značkou NOWACO, výroby zmrzliny značky PRIMA, zpracování a balení masných výrobků, balení chlazených a mražených ryb, a dále se jedná o distribuci uvedených vlastních výrobků a o distribuci chlazených a mražených potravin pro jiné výrobce (např. Dr. Oetker, McCain) prostřednictvím vlastní sítě velkoskladů 2 . Uvedené potravinové produkty jsou dodávány jednak do maloobchodní sítě včetně obchodních řetězců a rovněž jsou odebírány jednotlivými restauracemi, hotely a stravovacími zařízeními v podnicích, nemocnicích a školách. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Jak vyplývá ze skutečností uvedených v kap. "Charakteristika subjektů" tohoto rozhodnutí, předmětným spojením nedochází k překrývání činností spojujících se soutěžitelů. Skupina JPMorgan Chase, která prostřednictvím společnosti JPMP Capital, získává nepřímou kontrolu společně se skupinou Bancroft nad výše uvedenými společnostmi skupiny NOWACO, působí v České republice pouze v omezené míře prostřednictvím své organizační složky J.P.Morgan International Ltd., organizační složka, která poskytuje pouze vnitro-skupinové poradenské služby. Skupina Bancroft podniká v České republice prostřednictvím skupiny společností Computer Press, které se zabývají vydáváním knih a časopisů a provozováním webových stránek v oblasti informační techniky, a skupiny Bonton, která působí v oblasti distribuce filmů a hudby a vydávání dětské literatury. Ostatní spojující se soutěžitelé v uvedených oblastech nepůsobí.
Nabývaná skupina společností NOWACO je činná na území České republiky v oblasti nákupu a distribuce chlazených a mražených potravin a výroby zmrzliny. V uvedené oblasti je možno rozlišit segment dodávek chlazených a mražených potravin pro maloobchodní síť a gastronomická zařízení (např. ryb a mořských živočichů, výrobků z brambor, hotových jídel, zeleniny, drůbeže, masných výrobků aj.) a dále segmenty výroby impulsní zmrzliny , balené zmrzliny a rodinných balení zmrzliny a zmrzliny pro gastronomická zařízení .
V oblasti chlazených a mražených potravinpůsobí i další soutěžitelé, např. společnosti Gastroma, a.s., BHJ GARANT s.r.o., PROVIO a.s., POLAR TRADING s.r.o., v oblasti výroby zmrzliny se jedná např. o společnost UNILEVER ČR, spol. s r.o. (skupina UNILEVER/Algida), Schöellerzmrzlina a mražené výrobky, spol. s r.o. (skupina Schöeller /Nestlé) aj.
Zejména s ohledem na skutečnost, že činnosti spojujících se soutěžitelů se na území České republiky nepřekrývají, ani na sebe nenavazují, a tím nedochází k nárůstů podílů spojujících se soutěžitelů ve výše uvedených výrobkových oblastech, nebylo v tomto případě nutné se podrobně zabývat otázkou vymezení jednotlivých věcně relevantních trhů a Úřad ponechal otázku jejich konečného vymezení otevřenou.
Po celkovém zhodnocení situace, která vznikne v důsledku spojení uvedených soutěžitelů na trzích v České republice, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení, nepřinese žádné podstatné změny na jakémkoliv trhu v České republice. Spojení nepovede, vzhledem k absenci překrývajících se či navazujících aktivit spojujících se soutěžitelů, ke snížení úrovně konkurenčního prostředí v dotčených oblastech, neboť subjekt vzniklý spojením nebude v postavení podstatně odlišném od postavení jednotlivých nabývaných společností před uskutečněním transakce. V uvedených oblastech rovněž působí i další významní soutěžitelé. Posuzovaných spojením nedojde k navýšení tržní síly spojovaných společností natolik, aby toto mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v uvedených oblastech.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
pověřený řízením odboru
ochrany hospodářské soutěže
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Daniel Čekal, advokát
Linklaters, v.o.s.
Palác Myslbek
Na Příkopě 19
117 19 Praha 1
1 zde se nabývaná skupina NOWACO nezabývá výrobou ani zpracováním potravinářských produktů, jak na území Slovenské republiky tak i na území Maďarské republiky působí pouze jedna společnost z nabývané skupiny NOWACO (NOWACO Slovakia s.r.o. a NOWACO Hungary), které se výhradně zabývají distribucí běžného sortimentu mražených výrobků skupiny Nowaco na těchto územích.
2 V omezené míře rovněž tato skupina distribuuje jako doplňkový sortiment i některé další potraviny jako jsou např. sýry nebo másla.