UOHS S019/2004
Rozhodnutí: OF/S019/04-2447/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů-Wm. Wrigley Jr. Company a Joyco Inversiones, S.A.
Účastníci Wm. Wrigley Jr. Company, se sídlem Wrigley Building, 410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois, 60611, Spojené státy americké
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 14. 6. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 70 KB


S 19/04-2447/04
V Brně dne 10. června 2004

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 19/04, zahájeném dne 2. února 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Wm. Wrigley Jr. Company, se sídlem Wrigley Building, 410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois, Spojené státy americké, ve správním řízení zastoupená JUDr. Jiřím Horákem, advokátem, se sídlem Mělnická 13, Praha 5, na základě plné moci ze dne 8. prosince 2003, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Wm. Wrigley Jr. Company, se sídlem Wrigley Building, 410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois, Spojené státy americké , a Joyco Inversiones, S.A., se sídlem Calle Aribau, 185-187, Barcelona, Španělské království, k němuž má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb., na základě "Smlouvy o prodeji a koupi akcií" uzavřené dne 8. ledna 2004 mezi společností CORPORACION AGROLIMEN, S.A., se sídlem Aribau 185, Barcelona, Španělské království, jako prodávajícím, a společností Wm. Wrigley Jr. Company , jako kupujícím, v jejímž konečném důsledku má společnost Wm. Wrigley Jr. Companyzískat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Joyco Inversiones, S.A., a tím i možnost tuto společnost přímo kontrolovat, se v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb., ve spojení s § 13 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb., a v souladu s Čl. III odst. 2 zákona č. 340/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některé další zákony, povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
n e p o d l é h á .
O d ů v o d n ě n í
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku či jiného obdobného registru, listiny zakládající spojení, výročních zpráv a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb. (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 7/2004 ze dne 18. února 2004.
Na základě vlastního šetření v rámci předmětného spojení vycházejícího z dostupných informací o situaci na spojením dotčených trzích dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů vzbuzuje obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže. S ohledem na to sdělil Úřad dopisem č.j. S 19/04-1145/04 ze dne 11. března 2004 účastníku správního řízení S 19/04, že ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 zákona bude v řízení nadále pokračovat, a že rozhodnutí ve věci bude vydáno v souladu s ustanovením § 16 odst. 4 zákona do pěti měsíců od zahájení správního řízení. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost Wm. Wrigley Jr. Company , se sídlem Wrigley Building, 410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois, Spojené státy americké (dále jen "Wrigley"), je americkou společností, jejíž akcie jsou volně obchodovatelné a jsou registrovány na Burze cenných papírů v New Yorku a v Chicagu. Více než 5 % kmenových akcií, resp. kmenových akcií třídy B, vlastní pan William Wrigley, Jr. (20,86 %, resp. 59,48 %), pan William J. Hagenah III (1,9 %, resp. 14,08 %) a společně pánové James S. Offield a Paxson H. Offield (5,63 %, resp. 12,77 %). Společnost Wrigley se celosvětově zabývá především výrobou a prodejem žvýkaček.
V rámci České republiky společnost Wrigley kontroluje společnost Wrigley, s.r.o., se sídlem Sokolovská 270, Praha 9, IČ: 47124334. Předmětem podnikání této dceřiné společnosti je dle výpisu z obchodního rejstříku zejména výroba cukrářských výrobků a koupě zboží za účelem dalšího prodeje.
Obrat společnosti Wrigley za poslední účetní období na území České republiky činil cca (obchodní tajemství) Kč.
Společnost Joyco Inversiones, S.A. , se sídlem Calle Aribau, 185-187, Barcelona, Španělské království (dále jen "Joyco"), je španělskou společností, která je před uskutečněním předmětnéhospojení výlučněkontrolována společnostíCORPORACION AGROLIMEN , S . A . , se sídlem Aribau 185, Barcelona, Španělské království (dále jen "AGROLIMEN"). Společnost Joyco je nadnárodním výrobcem cukrovinek, převážně pro děti a mládež, prodávající své výrobky hlavně ve Španělsku, Mexiku, Číně a Indii.
V rámci České republiky nekontroluje společnost Joyco žádné subjekty a nemá zde žádné své pobočky ani majetek.
Obrat společnosti Joyco za poslední účetní období na území České republiky činil cca (obchodní tajemství) Kč.
Právní rozbor
K navrhované transakci má dojít na základě "Smlouvy o prodeji a koupi akcií" ze dne 8. ledna 2004 (dále jen "Smlouva") uzavřené mezi společností AGROLIMEN, jako prodávajícím, a společností Wrigley, jako kupujícím. V důsledku této Smlouvy má společnost Wrigley získat akcie představující 100 % podíl na základním kapitálu společnosti Joyco, a tím i možnost tuto společnost přímo kontrolovat. Navrhovaná transakce je tedy spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
Povinnost notifikace k Úřadu se podle zákona vztahuje na jednání, která jsou ve smyslu § 12 zákona spojením soutěžitelů, za předpokladu, že jsou splněny podmínky uvedené v § 13 zákona, které jsou stanoveny v podobě obratu spojujících se soutěžitelů.
Podle znění zákona platného a účinného do 1. června 2004 spojení soutěžitelů podléhala povolení Úřadu v případě, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, nebo jestliže celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 550 milionů Kč a alespoň dva ze spojovaných soutěžitelů dosáhli každý čistého obratu nejméně 200 milionů Kč za poslední účetní období. Posuzované spojení soutěžitelů výše uvedená obratová kritéria splňovala a z tohoto důvodu Úřad vedl šetření, jehož účelem bylo zjištění dopadů předmětného spojení na hospodářskou soutěž a jejich následné posouzení.
Dne 2. června 2004 však nabyl účinnosti zákon č. 340/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některé další zákony (dále jen "novela"). Tato novelizace zákona přinesla změnu obratových kritérií pro posouzení otázky, zda dané spojení podléhá povolení Úřadu či nikoli. Dle novelizovaného znění zákona spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, nebo čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky v případě spojení podle § 12 odst. 3 soutěžitelem, nad jehož podnikem je získávána kontrola, je vyšší než 1500000000 Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1500000000 Kč.
Předmětná transakce tak podle kritérií stanovených novelou nepodléhá povolení Úřadu, neboť požadovaných obratů spojující se soutěžitelé v posledním účetním období nedosáhli.
Pro posouzení případů spojení notifikovaných v době před 2. červnem 2004 a ukončených po tomto datu je zásadní skutečnost, že podle přechodných ustanovení novely, konkrétně Článku III odst. 2, Úřad v řízení podle Hlavy IV zákona zahájeném před nabytím účinnosti novely posoudí, zda spojení podléhá povolení podle této novely. V případě, že takové spojení nebude podléhat povolení, je Úřad povinen vydat rozhodnutí, že dané spojení soutěžitelů povolení nepodléhá.
Z tohoto důvodu Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Jiří Horák, advokát
AK Horák & Chvosta
Mělnická 13
150 00 Praha 5-Malá Strana
PM: 14. 6. 2004