UOHS S019/2002
Rozhodnutí: S019/02-594/02-VO 1 Instance I.
Věc dealerská smlouva Renault Truck ČR
Účastníci Renault Trucks ČR, s.r.o.
Typ správního řízení Dohody
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 29. 3. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 52 KB

Čj. S 19/02-594 /02-VO 1 V Brně dne 4. března 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") ve správním řízení čj. S 19/02 zahájeném dne 28.1.2002 na základě návrhu společnosti Renault Trucks ČR, s.r.o., se sídlem Praha 8, Šaldova 425/12, PSČ 180 00, IČ 25096338, ve správním řízení zastoupené na základě substituční plné moci ze dne 5.2.2002 Mgr. Jitkou Otmarovou, advokátní koncipientkou advokátní kanceláře Gide Loyrette Nouel se sídlem v Praze 1, Krakovská 9, 110 00, r. č. 725910/0057, ve věci určení, zda předložený návrh Dealerské smlouvy podléhá zákazu podle § 3 až 6 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů
r o z h o d l
na základě zpětvzetí návrhu společností Renault Trucks ČR, s.r.o., se sídlem Praha 8, Šaldova 425/12, PSČ 180 00, IČ 25096338 podle § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů
takto:
správní řízení čj. S 19/02 zahájené dne 28.1.2002 ve věci určení, zda předložený návrh Dealerské smlouvy podléhá zákazu podle § 3 až 6 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, se
z a s t a v u j e .
Odůvodnění:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 28.1.2002 na základě návrhu společnosti Renault Trucks ČR, s.r.o., se sídlem Praha 8, Šaldova 425/12, PSČ 180 00, IČ 25096338 (dále jen "účastník") správní řízení čj. S 19/02 ve věci určení, zda návrh Dealerské smlouvy, který účastník k návrhu přiložil, podléhá zákazu podle § 3 až 6 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů.
Za účelem objasnění některých ustanovení návrhu Dealerské smlouvy Úřad nařídil s účastníkem ústní jednání, které proběhlo dne 22.2.2002.
Dne 25.2.2002 obdržel Úřad faxovou zprávu účastníka, ve které účastník vzal svůj návrh na zahájení správního řízení zpět. Písemné zpětvzetí návrhu bylo potvrzeno dopisem účastníka ze dne 25.2.2002, který Úřad obdržel dne 27.2.2002.


S ohledem na výše uvedené Úřad podle § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů správní řízení čj. S 19/02 zastavil.


Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle § 61 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (správní řád) rozklad ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k předsedovi Úřadu prostřednictvím zdejšího Úřadu. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Ing. Jana Konopiská pověřená řízením odboru
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Jitka Otmarová
Gide Loyrette Nouel
Krakovská 9
110 00 Praha 1