UOHS S019/2000
Rozhodnutí: VO I/S019/00 Instance I.
Věc spojení podniků
Účastníci ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE, a.s., U nákladového nádraží 4, 130 00 Praha 3 Tele Danmark A/S, Norregade 21, 0900 Kopenhagen C Dánsko
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2000
Datum nabytí právní moci 7. 7. 2000
Dokumenty dokument ke stažení 85 KB


Č. j.: S 19/00-970/00-210 V Brně dne 29. 5.2000
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č. j. S 19/00, zahájeném na návrh účastníků řízení podle ustanovení § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení,
v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., doručeném dne 28.3.2000, jehož účastníky jsou společnost ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE, a.s. se sídlem U nákladového nádraží 4,
130 00 Praha 3, zastoupená JUDr. Ing. Václavem Jermanem, advokátem, BBLP-BBMW, Burzovní palác, Rybná 14,110 05 Praha 1, na základě plné moci ze dne 9.11.1999 a společnost
Tele Danmark se sídlem Norregade 21, 0900 Kopenhagen C, Dánsko, zastoupená JUDr. Pavlem Svobodou, advokátem, Lovells, U Prašné Brány 3, 110 00 Praha 1, na základě plné moci ze dne 27.3.2000 ve vě­ci spojení podniků ve smyslu § 8 odst.2 písm. b) zákona
č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona
č. 286/1993 Sb., rozhodl
t a k t o :
Spojení podniků ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE, a.s . se sídlem U nákladového nádraží 4, 130 00 Praha3 a Tele Danmark A/S se sídlem Norregade 21, 0900 Kopenhagen
C Dánsko, ke kterému došlo založením společného podniku Contactel, s.r.o. se sídlem Vinohradská 174, 130 00 Praha 3, na základě Rámcové smlouvy uzavřené mezi společnostmi ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE, a.s. a Tele Danmark A/S, , se dleustanovení § 8a odst.2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb.
a zákona č. 286/1993 Sb. p o v o l u j e. Odůvodnění
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "úřad") obdržel dne 28.3.2000 návrh na zahájení správního řízení o povolení spojení podniků podle § 8a zákona č. 63/1991 Sb.
o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 459/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. (dále jen "zákon") společně podaný společnostmi ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE, a.s.
se sídlem U nákladového nádraží 4,130 00 Praha 3 (dále jen "ČRA") a Tele Danmark A/S
se sídlem Norregade 21, 0900 Kopenhagen C Dánsko (dále jen "TeleDanmark"). Ke spojení podniků došlo na základě Rámcové smlouvy, uzavřené mezi společnostmi ČRA
a TeleDanmark ve věci založení společného podniku Contactel, s.r.o se sídlem Vinohradská 174, 130 00 Praha 3 (dále jen "Contactel"). ČRA jsou akciovou společností, v níž má stát 51% podíl, společnost TeleDanmark vlastní v ČRA 20% podíl. Společnost ČRA je poskytovatelem služby přenosu radiového a televizního signálu a poskytovatelem datových služeb. TeleDanmark je hlavním poskytovatelem telekomunikačních služeb v Dánsku s 42% podílem společnosti Ameritech.
Úřad se v úvodu šetření nejprve zabýval otázkou, zda společný podnik Contactel lze posuzovat jako tzv. koncentrační podnik (neboli plně funkční společný podnik) dle ustanovení § 8 zákona, či zda tento společný podnik má charakter tzv. kooperativního podniku; rámcová smlouva ve věci založení společného podniku by pak musela být posuzována ve smyslu § 3 zákona. Kriteria pro posuzování, zda společný podnik je podnikem koncentračním či kooperativním ze samotného zákona nevyplývají. Ze způsobu chování (fungování) společného podniku na trhu lze však dovodit, že za koncentrační podnik je považován ten, který nemá za následek koordinaci chování mateřských společností, které zůstávají nadále nezávislé.
O koordinaci se nejedná v těch případech, kdy mateřské společnosti převedou veškeré svoje aktivity na daném výrobkovém trhu na společný podnik. Tento podnik nebude hlavním dodavatelem ani zákazníkem mateřských společností, i když jsou předpokládány některé dodávky z mateřských společností nebo nejsou do budoucna vyloučeny, jedná se o výrobky nebo služby, které se nenacházejí na stejném trhu jako výrobky či služby společného podniku. Není ani předpokládána kooperace na sousedních trzích, neboť každá z mateřských společností se ve vztahu ke společnému podniku nachází na jiném trhu zboží. Je třeba konstatovat, že za kooperativní podnik není pokládán společný podnik, který působí samostatně na trhu, plní tedy všechny funkce samostatné hospodářské jednotky.To znamená, že společný podnik musí být k samostatné činnosti vybaven dostatečnými zdroji (např.hmotná a nehmotná aktiva, zaměstnanci). Dále musí být splněna podmínka, že společný podnik bude všechny funkce vykonávat na trvalém základě. Pouze za současného splnění výše uvedených podmínek lze hovořit o vzniku koncentrace, čili o vzniku tzv. plně funkčního společného podniku. Obdobná kriteria pro rozlišování koordinace a koncentrace používá i Evropská Komise-viz Oznámení Komise ES č.94/C 385/01 o rozlišení koncentračních a kooperativních společných podniků podle Nařízení Rady ES č. 4064 z 21.12.1989 o kontrole spojování podniků a Oznámení Komise ES č.90/219 OJ L, týkajících se koncentračních a kooperačních operací podle nařízení Rady ES č.4064 o kontrole spojování podniků.
Z čl. 19 v souvislosti s čl. 2 Rámcové smlouvy, uzavřené mezi účastníky řízení ve věci založení společného podniku vyplývá, že všechna požadovaná kriteria společný podnik Contactel splňuje, je podnikem koncentračního typu, a proto je nutno jeho založení posuzovat jako spojení podniků ve smyslu § 8 zákona. Mateřské společnosti ČRA a TeleDanmark se totiž nebudou zabývat podnikáním v oblasti datových a internetových služeb a hlasových telekomunikačních služeb poskytovaných po pevných linkách s tím, že ČRA převede veškeré svoje aktivity na těchto výrobkových trzích na společný podnik.
Úřad dále zkoumal, zda výše uvedené spojení podniků vyhovuje definici spojování podniků ve smyslu § 8 zákona. Podle § 8 odst.2 zákona se za spojování podniků považuje
i jednání, kdy jedna nebo více osob, které již kontrolují jeden podnik, získají přímou nebo nepřímou kontrolu nad celkem nebo podstatnou částí jiného podniku, zejména získáním akcií, obchodních nebo členských podílů, smlouvou nebo jiným způsobem, který umožňuje vliv na určování soutěžního chování soutěžitele.
Bylo zjištěno, že společnost TeleDanmark se podnikání na trhu České republiky přímo neúčastní, nepřímo se účastní podnikání v ČR prostřednictvím 20% podílu v ČRA. Společnost ČRA je vlastníkem a provozovatelem zařízení pro přenos rozhlasového a televizního vysílání
a poskytuje telekomunikační služby prostřednictvím svých digitálních a analogových sítí. Společnost ČRA se podnikání na trhu České republiky tedy účastní přímo a rovněž též nepřímo prostřednictvím 51% podílu ve společnosti Radiomobil, a.s. Založením společného podniku Contactel na základě smlouvy citované ve výroku tohoto rozhodnutí se staly společnosti ČRA a TeleDanmark vlastníky jmenovaného společného podniku (každá s 50% podílem) a tím získaly nad ním přímou kontrolu. O podnikatelských záležitostech společného podniku nebude rozhodovat ani jedna z mateřských společností samostatně. Společný podnik bude řízen společným postupem obou stran, žádná z mateřských společností nezíská výlučnou kontrolu. Spojení společností ČRA a TeleDanmark je tedy spojením podniků ve smyslu ustanovení § 8 odst.2 zákona, poněvadž v daném případě dvě osoby, které již kontrolují jeden podnik, získají přímou kontrolu nad dalším podnikem. I když zákon výslovně neuvádí založení společného podniku jako formu spojování podniků, z povahy věci vyplývá, že i tyto případy je třeba považovat za spojení podniků ve smyslu zákona, pokud jsou splněny podmínky požadované zákonem-viz výše. Obdobně postupuje i Evropská Komise, viz Nařízení Rady ES č.4064/89 o kontrole spojování podniků.
Výše uvedené spojení podniků bylo oznámeno dne 3.5.2000 v Obchodním věstníku
č. 18/00 pod zn. 095443-18/00 s výzvou, že případné námitky proti uvedenému spojení podniků je možno zaslat úřadu ve lhůtě 8 dnů ode dne zveřejnění oznámení. Úřad
ve stanoveném termínu ani v době do vydání tohoto rozhodnutí žádné námitky neobdržel.
Správní poplatek za návrh na povolení spojení podniků soutěžitelů dle položky 62 písm.a) sazebníku správních poplatků, přílohy zákona č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích v platném znění ve výši 10.000,-Kč byl zaplacen na účet úřadu dne 7.4.2000.
V dalším šetření přistoupil úřad k vymezení relevantních trhů za účelem zjištění, jaký podíl na nich mají spojované podniky a jak tyto trhy ovlivní předmětné spojení podniků, jinými slovy, jak toto spojení podniků narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž. Za narušení soutěže se dle ustanovení §8a zákona považuje, jestliže spojením podniků přesáhne jejich podíl 30% celkového obratu na celostátním nebo místním trhu daného zboží.
Relevantní trh je charakterizován jako místo střetávání nabídky a poptávky, přičemž jeho správné a úplné vymezení je založeno na souběžném posouzení tří aspektů-věcného, geografického a časového.
Věcně je trh definován jako trh zboží (výrobků, výkonů či služeb), které považují spotřebitelé z hlediska uspokojení svých určitých potřeb za zaměnitelné nebo nahraditelné vzhledem k jejich vlastnostem, ceně nebo zamýšlenému způsobu užití. S ohledem na tato hlediska vymezil úřad relevantní trh z věcného hlediska jako:
Trh služby přenosu radiového signálu
Trh služby přenosu televizního signálu
Trh služby přenosu dat
Trh služby pronájmu datových okruhů
Z hlediska geografického jsou trhy vymezeny územím České republiky, podmínky pro prodej na vymezených trzích jsou dostatečně homogenní.
Z hlediska časového se jedná o trhy trvalého charakteru, u žádného z výše vymezených trhů nejsou předpokládány výrazné změny.
Podle § 8a odst.1 zákona podléhají povolení úřadu pouze taková spojení podniků, která narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž, přičemž za narušení soutěže se považuje, jestliže spojením podniků přesáhne jejich podíl 30% celkového obratu na celostátním nebo místním trhu daného zboží. Při posuzování postavení spojujících se podniků na všech výše vymezených relevantních trzích vzal úřad do úvahy údaje za rok 1999.
Na základě dokladů shromážděných v průběhu správního řízení od účastníků řízení a od ostatních soutěžitelů bylo zjištěno, že společnost ČRA se podílela v průběhu sledovaného období na trhu služby přenosu radiového signálu i na trhu služby přenosu televizního signálu již před spojením cca 90%. Společnost TeleDanmark se podnikání na těchto celostátních trzích přímo neúčastní, jak uvedeno výše, podíl na těchto trzích se po spojení tedy nezvýší. ČRA zajišťují celoplošné, regionální i lokální šíření rozhlasového a televizního signálu pro provozovatele ze zákona, provozovatele s licencí a provozovatele s registrací. Vstup dalších soutěžitelů na trh přenosu radiového signálu i na trh přenosu televizního signálu je ztížen, prakticky až vyloučen, a to z důvodu administrativní bariéry-rozdělení omezeného počtu kmitočtových pásem.
Na celostátních trzích služby přenosu dat a služby pronájmu datových okruhů se společnost TeleDanmark rovněž nepodílí, podíl společnosti ČRA na těchto trzích nedosahuje výše 30% celkového obratu, na těchto trzích nedojde k narušení soutěže.
Spojením podniků tedy přesáhne jejich podíl 30% celkového obratu na celostátních samostatných výrobkových trzích přenosu radiového signálu a přenosu televizního signálu; spojení podniků tedy podléhá povolení úřadu dle § 8 odst. 1 zákona.
Podle § 8a odst. 2 zákona úřad spojení povolí, jestliže zúčastnění soutěžitelé prokáží, že újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, které spojení přinese. Za újmu v hospodářské soutěži se přitom považuje již samotný fakt snížení počtu konkurentů na trhu, případně získání či posílení dominantního postavení.Úřad konstatuje, že v daném případě nedojde ani k nabytí či upevnění dominantního postavení na trhu. S ohledem na to, že se nejedná o vzájemně si konkurující subjekty, nedojde ani ke snížení počtu soutěžitelů na trhu. Poněvadž se jedná o soutěžitele, kteří podnikají v telekomunikačních službách, mohli být na trzích, na kterých bude podnikat společný podnik (datové služby, služby poskytování přístupu k síti Internet a hlasové telekomunikační služby poskytované po pevných linkách) potenciálními konkurenty; v tom lze spatřovat újmu ve smyslu § 8a. Účastníci řízení v návrhu na zahájení řízení rozvedli hospodářské výhody, které přinese posuzované spojení podniků.
Úřad posoudil tyto výhody především z pohledu dopadu na spotřebitele a též s ohledem na veřejný zájem. Při posuzování výhod nemůže úřad vycházet jen z výhod z pohledu účastníka řízení, neboť účastníkům řízení přináší spojení výhody vždy. Za nejvýznamnější výhodu, která bezesporu bude znamenat přínos pro spotřebitele, úřad pokládá vstup společného podniku na segment trhu telekomunikačních služeb-trh hlasových služeb a vytvoření účinné konkurence dosud dominantnímu Českému Telecomu, a.s. Možnost výběru z více telekomunikačních operátorů vytvoří tlak na snížení cen za telekomunikační služby. Zákazník bude zároveň profitovat z vyšší kvality a širšího portfolia poskytovaných telekomunikačních služeb, což bude zajištěno spojením technologického potenciálu obou účastníků řízení, TeleDanmark zároveň přinese know-how a mezinárodní zkušenosti z podnikání v telekomunikačních službách. Kvalita telekomunikačních služeb bude zajištěna též prostřednictvím dynamického investičního rozvoje zajištěného na základě Smlouvy o společném podniku, uzavřené účastníky řízení. Vyšší kvalita služeb je žádoucí i z pohledu veřejného zájmu, a to s ohledem na funkci telekomunikačních služeb-kvalitní zajištění univerzální služby. Tuto hospodářskou výhodu považuje proto úřad za zvlášť významnou. Založením společného podniku dojde rovněž k rozšíření konkurence na trhu služeb přístupu k telekomunikační síti Internet, rozvoj kvalitních internetových služeb přinese snížení administrativy a zvyšování její efektivnosti; ČRA ani TeleDanmark tyto služby dosud neposkytují.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti úřad konstatuje, že výhody spojení uvedené účastníkem v návrhu budou nesporně výhodami pro spotřebitele a nebo z pohledu veřejného zájmu. Vzhledem ke shora popsaným hospodářským výhodám a jejich zhodnocení dospěl úřad k závěru, že účastníci řízení prokázali, že újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese. Proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat rozklad ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Joštova 8, Brno, prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-I. výkonného odboru. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Mgr. Štěpán Bubník, Ph.D.
pověřený řízením I. výkonného odboru
Toto rozhodnutí obdrží: JUDr. Ing. Václav Jerman, AK Beiten Burkhardt Mittl Wegener, Rybná 14, 110 05 Praha 1
JUDr. Pavel Svoboda, AK Lovells, U Prašné brány 3, 110 00 Praha 1