UOHS S018/2004
Rozhodnutí: OF/S018/04-2367/04 Instance I.
Věc Žádost o povolení spojení soutěžitelů České aerolinie a.s. a Travel Servis, a.s.
Účastníci České aerolinie a.s. Travel Servis, a.s., se sídlem Horňátecká 5/481, Praha 8
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 22. 6. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 54 KB


S 18/04-2367/04 V Brně dne 3. června 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 18/04 zahájeném dne 29. ledna 2004, podle ustanovení § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti České aerolinie a.s., se sídlem Letiště Ruzyně, Praha 6, IČ: 45795908, ve správním řízení zastoupené JUDr. Alexandrem Césarem, advokátem, na povolení spojení soutěžitelů podle § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
rozhodnutí:
Správní řízení č.j. S 18/04 zahájené dne 29. ledna 2004 ve věci povolení spojení soutěžitelů podle § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, se na návrh účastníka řízení v souladu s § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů,
z a s t a v u j e . Odůvodnění
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel dne 29. ledna 2004 návrh společnosti České aerolinie a.s., se sídlem Letiště Ruzyně, Praha 6, IČ: 45795908 (dále jen "ČSA"), na povolení spojení soutěžitelů podle § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), k němuž mělo dojít ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 zákona tak, že společnost ČSA měla získat možnost přímo kontrolovat společnost Travel Service, a.s., se sídlem Janáčkovo nábř. 59/138, Praha 5, IČ: 25663135 (dříve Travel Servis, a.s., se sídlem Horňátecká 5, Praha 8).
Dne 5. února 2004 vyzval Úřad dopisem č.j. S 18/04-537/04 účastníka správního řízení k odstranění nedostatků návrhu. V souladu s ustanovením § 16 odst. 5 zákona od tohoto okamžiku lhůta pro vydání rozhodnutí stanovená v § 16 odst. 2 a 4 zákona neběžela.
Dne 28. května 2004 Úřad obdržel podání, jehož předmětem je zpětvzetí návrhu na povolení spojení soutěžitelů ze dne 29. ledna 2004. V novém přípisu účastník řízení uvedl, že došlo k zastavení obchodních jednání s vlastníky společnosti Travel Service, a.s. a zamýšlené spojení soutěžitelů se neuskutečnilo a ani není předpoklad, že by se mohlo v dohledné době uskutečnit. Z tohoto důvodu vzala společnost ČSA svůj návrh na povolení spojení ze dne 29. ledna 2004 zpět a navrhla zastavení zahájeného správního řízení S 18/04.
S odkazem na znění § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, Úřad zahájené správní řízení zastavil.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle § 61 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, rozklad ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí PM: 22. června 2004
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Alexandr César, advokát
Baker & McKenzie, v.o.s.
Klimentská 46
110 02 Praha 1