UOHS S018/2003
Rozhodnutí: OF/S018/03-761/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Energizer Holdings, Inc. a Schick-Wilkinson Sword
Účastníci Energizer Holdings, Inc., se sídlem 533 Maryville University Drive, St. Louis, Missouri, 63141 USA obchodní divize Schick-Wilkinson Sword společnosti Pfizer Inc., se sídlem 235 East 42nd Street, New York, NY 10017, USA
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 27. 3. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 63 KB


S 18/03-761/03 V Brně dne 10. března 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 18/03, zahájeném dne 3. 2. 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Energizer Holdings, Inc., se sídlem 533 Maryville University Drive, St. Louis, Missouri, USA, ve správním řízení zastoupená JUDr. Pavlem Marcem, LL.M., advokátem, se sídlem Klimentská 10, Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému dochází dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy o koupi akcií a majetku, uzavřené mezi společností Energizer Holdings, Inc., se sídlem 533 Maryville University Drive, St. Louis, Missouri, USA, jako kupujícím, a společností Pfizer Inc., se sídlem 235 East 42 nd Street, New York, USA, jako prodávajícím, v jejímž důsledku společnost Energizer Holdings, Inc., se sídlem 533 Maryville University Drive, St. Louis, Missouri, USA, získá kontrolu nad podnikáním společnosti Pfizer Inc., se sídlem 235 East 42 nd Street, New York, USA, v oblasti výroby potřeb pro holení, označeném účastníkem řízení jako divize Schick-Wilkinson Sword, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, smlouvy o koupi akcií a majetku a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 07/03 ze dne 19. 2. 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k jeho podkladu a ke způsobu jeho zjištění.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů dochází ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě smlouvy o koupi akcií a majetku, uzavřené mezi společností Energizer Holdings, Inc., se sídlem 533 Maryville University Drive, St. Louis, Missouri, USA (dále jen "Energizer"), jako kupujícím, a společností Pfizer Inc., se sídlem 235 East 42 nd Street, New York, USA (dále jen "Pfizer"), jako prodávajícím. V důsledku této dohody získá společnost Energizer obchodní podíly a další hmotná a nehmotná aktiva tvořící divizi Schick-Wilkinson Sword společnosti Pfizer, která působí v oboru potřeb pro holení.
Celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů za poslední účetní období, vypočtený dle ustanovení § 14 zákona, je vyšší než 5 miliard Kč, přesahuje tedy hranici stanovenou v § 13 písm. a) zákona, tím je splněna notifikační podmínka dle tohoto ustanovení a posuzované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu.
Společnost Energizer je výrobcem suchých článkových baterií a přenosných svítidel; působí celosvětově prostřednictvím svých více než 60 přímo kontrolovaných a dalších nepřímo kontrolovaných dceřiných společností. V České republice působí společnost Energizer prostřednictvím dovozů svých výrobků a dále prostřednictvím společnosti Energizer Czech, spol. s r.o., která zde provozuje výrobu uhlíkozinkových baterií.
Divize Schick-Wilkinson Sword společnosti Pfizer se zaměřuje na vývoj, výrobu a distribuci potřeb pro mokré holení značek Schick a Wilkinson Sword, toaletních potřeb, potřeb pro manikúru a dále také na specializovanou výrobu mečů. V České republice je tato divize zastoupena společností Warner Lambert /uk/ limited -organizační složka, která distribuuje produkty divize na český trh.
Dopady spojení
Úřad v rámci posuzování spojení soutěžitelů hodnotí jeho dopady na dotčené relevantní trhy. Při vymezování relevantních trhů se zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
V případě posuzovaného spojení je kontrola získávána nad divizí Schick-Wilkinson Sword, která prodává na českém trhu potřeby pro mokré holení značek Protector, Diamond, Lady Protector, Xtreme3, tj. holicí systémy (kombinace držátka a vyměnitelné žiletky) a jednorázové strojky, a toaletní potřeby vyráběné třetími subjekty, které zahrnují pěny, gely a krémy na holení a přípravky na holení. Navrhovatel-společnost Energizer dodává do České republiky alkalické a uhlíkozinkové baterie, miniaturní baterie, speciální lithiové fotobaterie, svítilny a jiné osvětlovací produkty.
K překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů v České republice nedochází. Účastník řízení navrhl jako relevantní trh pro účely tohoto rozhodnutí trh potřeb pro mokré holení , na kterém působí divize Schick-Wilkinson Sword. Úřad konstatuje, že není potřeba dále zkoumat přesné vymezení tohoto trhu, jelikož nedochází ani k překrytí na horizontální úrovni, ani k vertikálnímu propojení aktivit spojujících se soutěžitelů a nedojde tudíž k navýšení tržního podílu spojujících se soutěžitelů na žádném trhu. Kromě toho má divize Schick-Wilkinson Sword na trhu potřeb pro mokré holení, a na všech jeho subtrzích, významného konkurenta-skupinu Gillette, jejíž tržní podíly mnohonásobně přesahují podíly získávané divize.
Tržní síla spojením vzniklého subjektu bude významná, ale nikoli taková, aby dosahovala síly největší konkurenční skupiny Gillette/Duracell, která se také zabývá výrobou a distribucí baterií a potřeb pro mokré holení a v obou těchto oborech je největším evropským soutěžitelem.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby jim umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Nedojde tedy ke vzniku ani posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu v České republice.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
JUDr. Robert Neruda
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží: JUDr. Pavel Marc, LL.M., advokát Wolf Theiss &Partners, advokáti Klimentská 10 110 00 Praha 1
Právní moc: 27.3.2003