UOHS S018/2002
Rozhodnutí: OF/S018/02-1975/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Cinven Limited, Velká Británie a Klöckner Pentaplast GmbH
Účastníci Cinven Limited, Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, Londýn EC2N 1 EH, Velká Británie Kloeckner Pentaplast GmbH, SRN
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 5. 6. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 82 KB


S 18/02-1975/02 V Brně dne 31. května 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 18/02, zahájeném dne
28.1.2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Cinven Limited, se sídlem Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, Londýn, Velká Británie, ve správním řízení zastoupená Dr. Vítem Horáčkem, advokátem, se sídlem AK Glatzová & Co., Husova 5, Betlémský palác, Praha 1, na základě plné moci ze dne 21.1.2002, ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o prodeji a převodu, uzavřené mezi společnostmi Kiwi Beteiligungs GmbH & Co. KG a Kiwi Participation Corp., jako kupujícími a dále společnostmi Klöckner-Werke AG a Klöckner Mercator Maschinenbau GmbH, jako prodávajícími, v jejímž důsledku získá společnost Kiwi Beteiligungs GmbH & Co. KG veškeré obchodní podíly ve společnosti Klöckner Pentaplast GmbH, se sídlem Postfach 1165, Industriegebiet Heiligenrot, D-56401 Montabaur, SRN, a společnost Kiwi Participation Corp. veškeré obchodní podíly ve společnosti Klöckner Capital Corporation Inc. se sídlem P.O.Box 750, Goirdonsville, VA 22942, USA, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, Smlouvy o prodeji a převodu akcií, výpisů z obchodního rejstříku a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 14/02 ze dne 3. dubna 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 písm a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě Smlouvy o prodeji a převodu akcií, uzavřené mezi společnostmi Kiwi Beteiligungs GmbH & Co. KG a Kiwi Participation Corp., jako kupujícími a dále společnostmi Klöckner-Werke AG a Klöckner Mercator Maschinenbau GmbH, jako prodávajícími, v jejímž důsledku získá společnost Kiwi Beteiligungs GmbH & Co. KG veškeré obchodní podíly ve společnosti Klöckner Pentaplast GmbH, se sídlem Postfach 1165, Industriegebiet Heiligenrot, D-56401 Montabaur, SRN (dále jen "KPE"), a společnost Kiwi Participation Corp. veškeré obchodní podíly ve společnosti Klöckner Capital Corporation Inc. se sídlem P.O.Box 750, Goirdonsville, VA 22942, USA (dále jen "KCC"), a tím přímou výlučnou kontrolou v těchto společnostech a zároveň nepřímou kontrolu v jejich dceřiných společnostech.
Společnosti Kiwi Beteiligungs GmbH & Co. KG a Kiwi Participation Corp. jsou nepřímými dceřinými společnostmi společnosti Cinven Limited, se sídlem Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, Londýn, Velká Británie (dále jen "Cinven"). Posuzovaným spojením soutěžitelů tedy získá společnost Cinven nepřímou kontrolu nad společnostmi KPE a KCC. Společnost Cinven je dále kontrolována výlučně společností Cinven Group Limited, založenou ve Velké Británii (dále jen "skupina Cinven"), která je vlastněna fyzickými osobami odpovědnými za obchodní vedení společností skupiny Cinven. Skupina Cinven se zabývá poskytováním služeb v oblasti investičního řízení a poradenství a poskytováním dalších služeb celé řadě investičních fondů. V České republice má skupina Cinven následující dceřiné společnosti: Kappa Karton Morava, s.r.o., Kappa Žebrák s.r.o., Kappa Packaging Czech, s.r.o., Kappa Empack s.r.o., EMPACK TRADING s r.o. Celosvětový obrat skupiny Cinven byl v roce 2000/2001 vyšší než .. Kč.
Společnost Klöckner Mercator Maschinenbau GmbH je 100% dceřinou společností společnosti Klöckner-Werke AG, před spojením tak byly společnosti KPE a KCC přímo kontrolovány společností Klöckner Mercator Maschinenbau GmbH a nepřímo kontrolovány společností Klöckner-Werke AG. Pokud jde o společnost KCC, je nabytí podílu v této společnosti omezeno pouze na činnosti související s vývojem, výrobou a distribucí plastových fólií, které provozuje prostřednictvím své 100% dceřiné společnosti Klöckner Pentaplast of America (dále jen "KPA") a jejích dceřiných společností. Provoz veškerých ostatních činností (společností) bude převeden mimo spojující se soutěžitele. Vyústěním navrhovaného spojení soutěžitelů bude převzetí nově vzniklé společnosti Klöckner Pentaplast Group (dále jen "KPG"), tvořené společnostmi KPE a KPA, společností Cinven. Společnosti KPE a KPA se zabývají činnostmi v oblasti vývoje, výroby a distribuce širokého spektra plastových fólií, zejména pevných plastových fólií vhodných pro široké využití pro obalové materiály a průmyslové aplikace. Pokud jde o vliv na trh ČR, společnost KPA žádným způsobem nepodniká na trzích v České republice a společnost KPE ovlivňuje české trhy prostřednictvím dovozů následujících dceřiných společností: PK Druck und Verpackungen GmbH, P&E Verpackungen GmbH, Aerni-Leuch AG a roxan GmbH. Celosvětový obrat společnosti KPG v letech 2000/2001 byl vyšší než .. Kč.
Celkový celosvětový čistý obrat spojovaných společností přesahuje hranici 5 miliard Kč, je tedy splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu.
Dopady spojení
Skupina Cinven působí v České republice prostřednictvím dceřiných společností tvořících součást Kappa Group (konkrétně společností Kappa Karton Morava, s.r.o., Kappa Žebrák s.r.o., Kappa Packaging Czech, s.r.o., Kappa Empack s.r.o., EMPACK TRADING s r.o.), a to na trhu výrobků z lepenky. Co se týče výrobkového vymezení relevantního trhu, je možné vycházet z dřívějšího rozhodnutí Úřadu, a to rozhodnutí č.j. S 21/01, ve kterém byl rozdělen trh výrobků z vlnité lepenky na tři samostatné výrobkové relevantní trhu: trh výroby a dodávek papíru pro výrobu vlnité lepenky, vlnité lepenky a obalů z vlnité lepenky .
Papír pro výrobu vlnité lepenky se vyrábí v papírně, většinou z odpadového papíru nebo dřevitého vlákna, a jako výchozí surovina pro výrobu vlnité lepenky není zaměnitelný za žádný jiný produkt. Vlnitá lepenka je obalový materiál, který se používá pro další výrobu tabulí, beden a krabic, a pro tento účel opět není zaměnitelná za jiný produkt. V konečné podobě je možno ji používat pro vkládání, prokládání, vrstvení a obalování. Obaly z vlnité lepenky mají zpravidla formu krabic různých tvarů i rozměrů.
Dceřiné společnosti skupiny Cinven mají společně v České republice na trhu papíru pro výrobu vlnité lepenky podíl %, na trhu obalů z vlnité lepenky podíl nižší než % a na trhu vlnité lepenky podíl vyšší než %. Český trh s vlnitou lepenkou se však, obdobně jako trh evropský, vyznačuje přetlakem výrobních kapacit a rovněž značnou konkurencí dodavatelů uvedeného produktu. Dodávky skupiny Cinven mohou být relativně snadno a rychle nahrazeny dodávkami jiných soutěžitelů na relevantním trhu působících. Dalšími významnými soutěžiteli na těchto trzích jsou společnosti Obalex, a.s., MODEL OBALY a.s., THIMM Obaly, k.s. Společnosti KPE a KCC na trhu papíru pro výrobu vlnité lepenky, vlnité lepenky ani obalů z vlnité lepenky nepůsobí.
Společnosti KPE a KCC (respektive KPA) se zabývají činnostmi v oblasti vývoje, výroby a distribuce pevných a ohebných plastových fólií . Pevné plastové fólie, s výjimkou fólií pro stavební účely, jsou dále zpracovávány. Nejvýznamnější oblastí použití pevných plastových fólií je výroba obalů, jak pro potraviny, tak i pro nepotravinářské zboží (např. léčiva, kosmetiku, hračky a zboží pro domácnost). Dále jsou pevné plastové fólie používány při výrobě kancelářských potřeb (např. lepicích pásek), fólií na tištění, chipových karet, nábytkových fólií a také tzv. stavebních fólií používaných např. pro potahování trubek. Podle materiálů, používaných k výrobě pevných plastových fólií, rozlišuje Evropská komise, k jejímž rozhodnutím Úřad podpůrně přihlíží, pevné plastové fólie do tří možných relevantních trhů 1 : všechny typy pevných plastových fólií pro jakékoli použití; pevné plastové fólie vyrobené z PVC, UPP (unstretched polypropylen), APET (amorfní polyester) a PS (polystyrol); pevné plastové fólie vyrobené z PVC určené pro stavební účely.
Společnost KPE dováží sama a prostřednictvím svých dceřiných společností pevné a ohebné plastové fólie na český trh. Skupina Cinven na tomto relevantním trhu nepůsobí.
Ohebné plastové fólie se od pevných liší zejména tím, že je lze snáze roztahovat a jsou náchylnější k mechanickému poškození. Ohebné plastové fólie mají širokou možnost použití, a to zejména pro výrobu potravinových a vakuových obalů, plastových pytlů a pro výrobu kancelářských potřeb. V oblasti potravinových obalů jsou ohebné plastové fólie používány zejména jako obalový materiál pro výrobky obsahující tuk (např. maso, salámy a sýry).
Z časového hlediska se jedná o trh trvalý, charakterizovaný pravidelnými dodávkami (službami) po celý kalendářní rok, nepodléhající významným výkyvům. Geograficky je trh vymezen územím České republiky.
V rámci správního řízení č.j. S 21/01 se Úřad zabýval možnou zaměnitelností obalů z vlnité lepenky a jinými druhy obalů. Nejbližším druhem výrobku jsou obaly z plné lepenky, dále to mohou být plastové obaly, obaly ze dřeva či kovu. Úřad dospěl při svém hodnocení k závěru, že s ohledem na cenové rozdíly, měrnou hmotnost obalů, technologii výroba, způsob a náklady spojené s ekologickou likvidací obalů nelze považovat tyto výrobky za zaměnitelné ve srovnání s obaly z vlnité lepenky. Přitom Úřad přihlédl i k dřívějším rozhodnutím Evropské komise, která se rovněž zabývala otázkou zaměnitelnosti obalů vyrobených z vlnité lepenky například v rozhodnutí COMP/M.2032-SCA Packaging/Metsä Corrugated.
Z výše uvedeného vyplývá, že mezi činnostmi společností Cinven a KPE, KCC (resp. KPA) nedochází k žádnému překrývání, tyto činnosti spolu nesouvisejí a neexistují zde žádné relevantní trhy, na kterých by došlo ke zvýšení tržních podílů nebo ke zvýšení tržní síly spojujících se soutěžitelů na úroveň, která by jim umožňovala chovat se ve značné míře nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Posuzovaným spojením nedojde ke vzniku dominantního postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Dr. Vít Horáček, advokát, AK Glatzová & Co.
Husova 5, Betlémský palác, 110 00 Praha 1
Právní moc: 5.6.2002
1 IV/M.603-Hoechst/Cinven/Hardfolien