UOHS S018/2000
Rozhodnutí: VO3/S018/00 Instance I.
Věc spojení podniků-UPC Czech holding B.V., Frederick Roeskestraat 123, Amsterdam, Nizozemí
Účastníci Dattelkabel, a.s., Antala Staška 32, Praha UPC Czech Holding B.V., Frederick Roeskestraat 123, Amsterdam, Nizozemí
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2000
Datum nabytí právní moci 23. 6. 2000
Dokumenty dokument ke stažení 155 KB


Č.j. S 18/00-673/00-230 V Brně dne 7. června 2000
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení čj. S 18/2000-230, zahájeném dne 12.4.2000 na návrh účastníka řízení, a to společnosti UPC Czech Holding B.V., se sídlem Frederick Roeskestraat 123, 1076 EE, Amsterdam, Nizozemí,zastoupené ve správním řízení Mgr. Hanou Nekvapilovou, advokátní kancelář Linklaters & Alliance, se sídlem Jáchymova 2, Praha 1, na základě plné moci ze dne 4.4.2000, podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve spojení s § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., ve věci spojení podniků UPC Czech Holding B.V., se sídlem Frederick Roeskestraat 123, 1076 EE, Amsterdam, Nizozemí a společnosti Dattelkabel, a.s., se sídlem Praha 4, Antala Staška 32, IČO 25621637, podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. vydává, po zjištění skutkového stavu, získání potřebných podkladů pro rozhodnutí a po seznámení účastníka správního řízení s výsledky šetření před vydáním rozhodnutí ve smyslu § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), a v souladu s § 12 odst. 6 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., toto
rozhodnutí:
Spojení podniků UPC Czech Holding B.V., se sídlem Frederick Roeskestraat 123, 1076 EE, Amsterdam, Nizozemí a společnosti Dattelkabel, a.s., se sídlem Praha 4, Antala Staška 32, podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., k němuž dochází realizací "Smlouvy o koupi a prodeji" ze dne 24. března 2000 mezi společností UPC Czech Holding B.V., se sídlem Frederick Roeskestraat 123, 1076 EE, Amsterdam, Nizozemí, jako kupujícím a společností Nuon International Projects B.V, se sídlem Utrechtseweg 68, 6812 AH Arnhem, Nizozemí, jako prodávajícím, na základě které společnost UPC Czech Holding B.V., se sídlem Frederick Roeskestraat 123, 1076 EE, Amsterdam,Nizozemí odkoupila akcie představující 100 % podíl na základním jmění společnosti Dattelkabel, a.s., se sídlem Praha 4, Antala Staška 32, a tím získala nad touto společností kontrolu, se podle ustanovení § 8a odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb.,
povoluje.
Odůvodnění:
Dne 12.4.2000 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "úřad") na návrh účastníka řízení, společnosti UPC Czech Holding B.V., se sídlem Frederick Roeskestraat 123, 1076 EE, Amsterdam, Nizozemí (dále jen "UPC") správní řízení čj. S 18/2000-230 ve věci povolení spojení podniků, a to společností UPC a Dattelkabel, a.s., se sídlem Praha 4, Antala Staška 32, (dále jen "Dattelkabel"), ve smyslu ustanovení § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. (dále jen "zákon"). Ke spojení podniků dochází realizací Smlouvy o koupi a prodeji ze dne 24. března 2000 (dále jen "Smlouva") mezi společností UPC, jako kupujícíma společností Nuon International Projects B.V, se sídlem Utrechtseweg 68, 6812 AH Arnhem, Nizozemí (dále jen "Nuon"), jako prodávajícím. Společnost UPC odkoupila akcie představující 100 % podíl na základním jmění společnosti Dattelkabel.
Příslušnost úřadu je dána ustanovením § 11 odst. 1 písm. a) zákona.
Úřad dále v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 písm. j) zákona zveřejnil v Obchodním věstníku dne 13.4.2000 oznámení o podání návrhu na zahájení správního řízení ve věci povolení spojení výše uvedených podniků s tím, že případné připomínky je možné zaslat úřadu do osmi dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Ve stanovené lhůtě, ani později do doby vydání tohoto rozhodnutí úřad neobdržel k posuzovanému spojení podniků žádné připomínky. Úřad si dále vyžádal doplnění návrhu především v oblasti upřesnění činnosti spojujících se podniků včetně jejich dceřiných společností. Doplnění návrhu úřad obdržel dne 25.4. 2000. S výsledky šetření byl účastník řízení seznámen dne 2.6. 2000 ve smyslu § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), a v souladu s § 12 odst. 6 zákona. K výsledkům šetření nevznesl účastník řízení žádné připomínky. Charakteristika spojujících se podniků
Společnost UPC Czech Holding B.V. byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného u obchodní a průmyslové komory v Amsterodamu dne 5.7.1999. Jedná se o společnost s ručením omezeným, založenou v souladu s právním řádem Nizozemí.
Tato společnost poskytuje financování, provozování a veškeré další finanční či průmyslové činnosti v rámci obvyklého podnikání.
Společnost není sama na trhu ČR aktivní, ale podniká v ČR prostřednictvím společností Kabel Net Holding, a.s. a Kabel Net Brno, a.s.
Ve společnosti UPC vlastní 100% podíl společnost Stipdon Investments B.V., jejíž 100% podíl vlastní společnost UPC Facility B.V. Dále společnost United Pan-Europe Communications N.V. vlastní 100 % společnosti UPC Facility B.V. Všechny tyto společnosti byly založeny v souladu s právním řádem Nizozemí. Majoritním vlastníkem United Pan-Europe Communications N.V. je společnost United Global Com, Inc., USA.
Společnost United Pan-Europe Communications N.V. je v současné době vlastníkem 99,90 % akcií ve společnosti Kabel Plus, a.s.
Kabel Plus, a.s. je společnost, jejímž předmětem podnikání je zřizování a provozování televizních kabelových rozvodů (dále jen "TKR"); provozování rozhlasového a televizního vysílání v TKR; experimentální poskytování telekomunikačních služeb včetně telefonních, v lokalitách dle souhlasu MH ČR ze dne 23.11.1993, č.j. 715 993/93-42; zřizování a provozování části jednotné telekomunikační sítě územně vymezené v příloze 6 k Pověření
a k poskytování telekomunikačních služeb na takto vymezeném území dle Pověření MH ČR čj. 9083/95-611 ze dne 12.4.1996; poskytování datových telekomunikačních služeb dle povolení MH ČR, ČTÚ čj. 6574/1996-611 ze dne 12.4.1996; poskytování neveřejných telekomunikačních služeb prostřednictvím pozemských stanic a sítí VSAT.
V případě společnosti Kabel Plus, a.s., jsou předplacené televizní služby dodávány koaxiálními a kabelovými optickými sítěmi do určitých území a budov, na něž společnost obdržela povolení, popřípadě jsou dodávány za použití systému MMDS. Zákazníci mají možnost připojení ke kabelové síti, pokud si předplatí službu kabelové televize.
Společnost Kabel Plus, a.s., poskytuje, na základě Pověření (viz výše) veřejnou telefonní službu na vymezeném území libereckého regionu. Pro poskytování této služby jsou využívány sítě optických, metalických a koaxiálních kabelů a příslušného technického zařízení, potřebného k zajištění této služby. V případě technických možností je pro poskytování této služby použito i pevného rádiového spojení. Další službou, kterou tato společnost poskytuje, je uplink, kterou lze popsat následovně: na definovaném rozhraní jsou provozovateli rozhlasového a televizního vysílání předávány signály z televizních studií, které jsou vysílány na zařízení společnosti TRADE a TECHNOLOGY, a.s., digitálně se zpracovávají a dle požadavku příslušného provozovatele rozhlasového a televizního vysílání je provedeno zakódování signálu. Poté je signál v digitální formě modulován do vysokofrekvenční podoby a vysílán zařízením Premiéry TV, a.s., na satelit Kopernikus.
Společnost UPC kontroluje na území České republiky následující společnosti:
Kabel Net Holding, a. s., se sídlem Závišova 5, Praha 4. Předmětem činnosti uvedené společnosti je vysílání v systému vícekanálového mikrovlnného distribučního systému (MMDS) a činnosti s tím spojené a vysílání v systému televizních kabelových rozvodů (CATV) a činnosti s tím spojené. Společnost Kabel Net Holding, a.s., je držitelem licence k vysílání v kabelových rozvodech v systému MMDS, která jí byla udělena Radou České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") dne 6.5.1993, včetně změny. Dále je držitelem licence k vysílání v televizních kabelových rozvodech, která jí byla udělena Radou dne 31.3.1994, včetně změny. Dále Rada vydala této společnosti rozhodnutí o registraci dne 20.6.1996 a další rozhodnutí o registraci bylo vydáno dne 9.8.1996.
Kabel Net Brno, a.s., se sídlem Královopolská 139, Brno. Společnost se věnuje zejména vybudování a provozování vícekanálového televizního vysílání pro Brno, a to na základě zmocnění společnosti Kabel Net Holding, a.s., která má k této činnosti potřebné licence od Rady. Dalším předmětem činnosti uvedené společnosti je montáž a oprava telekomunikačních zařízení, výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů.
Oba subjekty-Kabel Net Holding, a.s., a Kabel Net Brno, a.s., jsou společnostmi, jejichž jediným akcionářem je společnost UPC. Jediným akcionářem Kabel Plus, a.s. je dosud společnost United Pan-Europe Communications N.V. Společnosti Kabel Net Holding, a.s., a Kabel Net Brno, a.s., a Kabel Plus, a.s. jsou právně samostatné, se samostatnou rozhodovací pravomocí.
Společnost Dattelkabel byla zapsána ke dni 7. listopadu 1997 do obchodního rejstříku oddíl B, vložka 5384, vedeného Krajským obchodním soudem v Praze. Předmětem činnosti této společnosti je zejména zavedení, výstavba, údržba a provoz kabelové televize, telefonních a datových sítí a s tím souvisejících činností pro lokality Praha 1,2,4,5,6, 7,10,12 a 13.
Tato společnost poskytuje služby připojení kabelové televize prostřednictvím kabelové sítě optických vláken a koaxiálních přípojek do jednotlivých budov. Společnost část kabelových sítí vlastní a část si pronajímá od jiných poskytovatelů telekomunikačních služeb (např. rozsáhlé páteřní sítě si pronajímá od pražského metra). Společnost rovněž nabízí prostřednictvím kabelové sítě službu připojení k Internetu pro jednotlivé koncové zákazníky, domácnosti i firmy.
Úřad se dále zabýval otázkou personálního propojení spojujících se podniků a dospěl k závěru, že mezi spojujícími se podniky UPC a Dattelkabel neexistuje, ovšem ve statutárních orgánech dceřinných společností UPC-Kabel Net Holding, a.s., Kabel Net Brno, a.s. a společnosti Kabel Plus, a.s., jež je dceřinnou společností United Pan-Europe Communications N.V., je zastoupen Rick Zane Singer, a dále Dana Medová, jež je členkou statutárního orgánu společnosti Kabel Net Holding, a.s. a Kabel Net Brno, a.s. Relevantní trh
Relevantní trh je chápán jako prostorový a časový souběh nabídky a poptávky takového zboží a služeb, které jsou pro uspokojení určitých potřeb z funkčního hlediska zaměnitelné.
Výrobkový trh zahrnuje všechny identické výrobky a služby, které spotřebitelé považují za zaměnitelné nebo nahraditelné vzhledem k jejich vlastnostem, ceně nebo zamýšlenému způsobu užití.
Analýza relevantního trhu je založena na samostatném posouzení tří aspektů-výrobkového, geografického a časového.
Věcné vymezení relevantního trhu
V předmětném případě spojení podniků byl vymezen relevantní trh jako trh služby spočívající v dodávkách televizního signálu prostřednictvím kabelového rozvodu a jiných informací a služeb obsažených ve výstupu kabelového rozvodu.
Úřad při věcném vymezení relevantního trhu především vycházel ze stávajícího stavu, kdy prioritní roli v předmětné službě představuje dodávka televizního signálu. Úřad pro tuto oblast uplatnil hledisko výrobně technické a hledisko faktické zastupitelnosti. Vyšel ze skutečnosti, že spojované podniky nabízí uživateli komplexní nabídku na dodávku uceleného souboru televizních programů.
Tato ucelená nabídka zahrnuje programy, které může uživatel přijímat i jinak, bez použití služeb nabízených účastníkem řízení, a to prostřednictvím individuální televizní antény (dále jen "IA") a satelitního přijímače s konvertorem, popř. společné televizní antény (dále jen "STA") doplněné o zařízení pro satelitní příjem. Kromě toho může uživatel televizní signál získávat prostřednictvím multikanálového mikrovlnného distribučního systému (dále jen "MMDS") nebo od konkurenčního provozovatele sítě TKR, to vše ale jen tam, kde existuje příslušná infrastruktura, totiž vysílač MMDS nebo konkurenční síť TKR.
Šíření televizního signálu prostřednictvím systému MMDS je sice zdánlivě finančně méně náročné, neboť signál je šířen vzduchem, avšak úřadu není známo, že by v některé lokalitě (domě) byl realizován souběh dvou nabídek televizního signálu; příčinou je právě potřeba získat určitý nezanedbatelný počet zájemců a nutnost provést paralelní rozvod do bytů
jednotlivých uživatelů. Úřad v této souvislosti konstatuje, že systém MMDS je po technické stránce nejbližším substitutem TKR.
Jak již bylo uvedeno výše, lze televizní signál získat také prostřednictvím IA, popř. STA nebo antény s konvertorem pro příjem ze satelitu. Při zavádění kabelové televize byly však ve více bytových domech STA vyřazeny z provozu a rovněž majitelé rodinných domků si po zavedení kabelové televize většinou televizní anténu neponechali. Navíc majitelé domů odmítají ve většině případů dát po zavedení kabelové televize souhlas s instalací nebo zprovozněním STA, případně IA.
Dalším důležitým faktorem při volbě způsobu příjmu televizního signálu je kvalita signálu získávaného uživatelem. Z dopisu Ministerstva hospodářství-Český telekomunikační úřad, odbor pro jihomoravskou oblast, ze dne 13. února 1995, je zřejmé, že v místech, kde není přímá viditelnost mezi vysílací a přijímací anténou, je příjem signálu pomocí TKR velmi vhodný, neboť zřizovatel TKR hlavní přijímací stanici postaví v místě, kde přímou viditelnost mezi anténami zajistí polohou hlavní stanice a případně ještě vysokým stožárem. TKR tedy může v mnoha případech poskytnout uživatelům o stupeň vyšší kvalitu a pomocí tohoto systému lze televizní signál přivést i do míst, kde vlivem terénních překážek nebo zástavby není přímý příjem možný. Z uvedeného stanoviska vyplývá, že prostřednictvím sítě TKR lze pro uživatele v dané lokalitě zajistit příjem signálu v optimální kvalitě, na rozdíl od příjmu prostřednictvím STA nebo IA.
Při posuzování možnosti faktické záměny příjmu televizního signálu prostřednictvím sítě TKR a prostřednictvím STA, resp. IA, jíž se úřad rovněž zabýval, bylo vzato v úvahu i hledisko spotřebitele, zda ten považuje příjem televizního signálu prostřednictvím STA (IA) za rovnocenný příjmu prostřednictvím sítě TKR.
Úřad konstatuje, že zvláštnost služby spočívající v dodávkách televizního signálu je charakterizována jako služba pravidelná a trvalá, a dále i tím, že pro značnou investiční náročnost neposkytuje ve stejné lokalitě své služby více provozovatelů kabelových televizí. Uživatel se tedy nemůže obrátit na jinou společnost, která by mu poskytla stejnou službu. Z hlediska uživatele je neméně důležitý fakt, že síť TKR umožní uživateli příjem nejméně všech českých programů a navíc v určité standardní kvalitě i za situace, kdy celé území České republiky dosud není pokryto signálem veřejnoprávního kanálu ČT 2 a televize PRIMA, popřípadě kdy uživatel žije v místě, kde jsou špatné příjmové podmínky.
Nezastupitelnost příjmu televizního signálu prostřednictvím TKR v porovnání s ostatními způsoby příjmu vyplývá rovněž ze skutečnosti, že provozovatel kabelové televize zajišťuje tento příjem komerčně právě prostřednictvím vybudované sítě TKR. Možnost pořízení nebo zprovoznění vlastního zařízení na příjem televizního signálu nepředstavuje sítím TKR konkurenci; šlo by totiž o soukromý projekt nepůsobící na trhu a neschopný ovlivnit chování provozovatele TKR, který má postavení srovnatelné s provozovatelem veřejných sítí. O konkurenci by šlo pouze v případě existence paralelní sítě nebo při srovnatelně obtížném využití jiné služby běžně nabízené na trhu, vycházející ze smluvního zajišťování dodávek televizního signálu s obdobnými náklady a mechanismem fungování. Takovou alternativou není ani individuální pořízení zařízení pro příjem televizního signálu, ani využití STA (STA je ve většině domů, kde je zavedena kabelová televize, nefunkční, neposkytuje všechny služby kabelové televize-není možné bez použití dalších přídavných zařízení přijímat satelitní televizní programy).
V této souvislosti je třeba zejména poukázat na dokument Evropské komise iv/m 469-msg DO 0922. V uvedeném dokumentu se zejména zdůrazňuje, že pro kabelové televizní sítě existuje zvláštní relevantní trh . Televize může vysílat prostřednictvím pozemních vysílačů, satelitů nebo kabelových sítí. Mezi těmito způsoby přenosu televizního signálu však existují
značné rozdíly. Zatímco pozemní přenos a satelitní televize vyžadují, aby si uživatel nainstaloval anténu nebo satelitní parabolu, kabelová televize předpokládá údržbu kabelové televizní sítě, kterou uživatel prostřednictvím poplatků financuje. Kabelová televize není zaměnitelná rovněž z hlediska dodavatelů programů z pohledu nákladů. Příjem výlučně ze satelitu vyžaduje totiž podstatně vyšší náklady pro spotřebitele.
K těmto závěrům Evropské komise úřad dodává, že není možno posuzovat zastupitelnost a porovnatelnost šíření televizního signálu bez přihlédnutí k tomu, jakým způsobem je signál přijímán. Různé způsoby příjmu signálu totiž zaručují rozdílnou kvalitu příjmu, různé množství přijímaných programů a různé způsoby pořízení této služby (placení ceny za programovou nabídku v pravidelných intervalech, jednorázové pořízení přijímacího zařízení apod.).
Úřad tedy shrnuje současný stav v dodávkách televizního signálu prostřednictvím TKR takto:
kvalita přenášeného signálu je pro danou lokalitu optimalizována pro všechny uživatele
je zajištěn příjem českých programů, které jinak mohou být pro některé uživatele nedostupné (signál ČT 2 a PRIMA)
existuje širší nabídka programů bez jednorázových vyšších nákladů spotřebitele
na straně spotřebitele si služba vyžaduje nižší vstupní investice; platby probíhají formou pravidelně se opakujících poplatků
nezanedbatelný není ani tzv. efekt uzavření, neboť domácnost, která je již na kabel napojena, není ochotna investovat do jiné formy získávání signálu.
Záměr využít kabelového rozvodu k přenosu více druhů informací a služeb, které by byly z ekonomického hlediska výnosnější než vlastní poplatek za kabelovou televizí, je logickým podnikatelským záměrem každého soutěžitele. Takto ucelené služby jsou ve vyspělých zemích, kde fungují, poskytovány levněji než separátně poskytované služby a tento trend se dá předpokládat i u nás. Vlastní způsob dopravy signálu ke konečnému uživateli přitom není z pohledu zákazníka důležitý, rozhodující je, jaké celkové služby a za jakou cenu může spotřebitel z kabelového rozvodu získat. V tomto směru je komplexní nabídka služeb obsažených ve výstupu kabelového rozvodu specifická a nezastupitelná i pro budoucnost.
Za předpokladu, že provozovatel kabelového rozvodu bude rozvod používat k distribuci televizního signálu i dalších informací a služeb tak, jak uvádí ve svém návrhu na zahájení správního řízení, získá spotřebitel specifickou službu nezastupitelnou s jinými nosiči informací.
Geografické vymezení relevantního trhu
Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné. Po vyhodnocení těchto podmínek byl trh z hlediska geografického vymezen lokalitami, do nichž je televizní signál dodáván prostřednictvím kabelového rozvodu provozovatele.
Časové vymezení relevantního trhu
Z hlediska časového se jedná o trh trvalý, tvořený pravidelně se opakujícími dodávkami. Dodávky nepodléhají v průběhu kalendářního roku větším výkyvům. Pro
vymezení podílů spojovaných subjektů na celkových obratech dosahovaných na relevantním trhu bylo hodnoceno období roku 1999.
Tržní podíl spojujících se podniků
Dle ust. § 8a odst. 1 zákona podléhá povolení úřadu spojení, které narušuje, nebo může narušit hospodářskou soutěž. Za narušení soutěže se považuje, jestliže spojením podniků přesáhne jejich podíl 30 % celkového obratu na celostátním nebo místním trhu daného zboží.
Na základě výše uvedeného úřad zjistil, že na vymezeném relevantním trhu zaujímaly v roce 1999 spojující se podniky podíl, který přesahuje 30 % celkového obratu na relevantním trhu.
Daná transakce tedy podléhá povolení úřadu ve smyslu § 8a odst. 1 zákona.
Úřad dále konstatuje, že v průběhu minulého roku společnost UPC nabyla 99,99 % podíl ve společnosti Kabel Plus,a.s. a v této věci bylo vydáno rozhodnutí čj. S 79/99-230. Analýza dopadů spojení podniků na hospodářskou soutěž
Vzhledem k tomu, že v daném případě se jedná o spojení podniků, z nichž společnost UPC i Dattelkabel poskytují služby v oblasti vymezeného relevantního trhu, jedná se o spojení horizontální.
Významní soutěžitelé, kteří působí na vymezeném relevantním trhu mimo spojující se podniky :
Pilskabel TV a.s.
Intercable Moravia, s.r.o.
Kabelová televize Ostrava, spol. s r.o.
Kabelová televize-Ostrava jih, spol. s r.o.
Intes a.s.
Intercable Bohemia, s.r.o.
a řada jiných, zejména lokálních kabelových televizí.
Dle zjištění úřadu není v našich podmínkách obvyklé, aby v jedné lokalitě provozovali síť TKR dva konkurenční provozovatelé. Tato skutečnost je dána investiční náročností vstupu na trh (vysokým podílem investičních nákladů k provozním ve srovnání s jinými obory podnikání) a tím pádem nutností získat vysoký počet zájemců o služby provozovatele sítě TKR, aby se "vyplatilo" tuto síť budovat a zároveň získáním licencí a oprávnění k provozování této činnosti. V některých oblastech, kde působí spojované podniky, poskytují služby kabelové televize i další společnosti. Ve vztahu k účastníku řízení však nejde o konkurenci, neboť uvedené společnosti nepůsobí ve stejných místech (domech), kde existují TKR zřízené účastníkem řízení.
Jediným významným vstupem na trh kabelových televizí byl v roce 1999 vstup společnosti United Pan-Europe Communications N.V. V blízké době se ovšem dá očekávat posun v poskytování komplexních telekomunikačních služeb (Internet, telefonní služby) jednotlivými operátory a s tím i možné rozšíření hospodářské soutěže v této oblasti.
Úřad vzal při svém rozhodování v úvahu otázku výzkumu a vývoje. Tyto budou klíčovým faktorem při vývoji široké řady provozovatelů sítí a přispějí k urychlení "konverze", neboť takovéto urychlení umožní zavedení nových služeb a aplikaci jak po stránce technické,
tak po stránce finanční. Jednotliví poskytovatelé telekomunikačních služeb se liší v míře, kterou věnují výzkumu a vývoji. Obecně platí, že malí operátoři neprovádějí vlastní výzkum nových technologií, ale tyto technologie nakupují.
Úřad se dále zabýval otázkou distribučních kanálů, které existují na ovlivněných trzích. Konečný uživatel může dodávku televizního signálu přijímat několika způsoby. Mimo televizních kabelových rozvodů a systému MMDS lze televizní signál přijímat prostřednictvím IA a satelitního přijímače s konvertorem, případně STA doplněné o zařízení pro satelitní příjem.
Úřad konstatuje, že dle dostupných informací na ovlivněných trzích neexistují žádné kooperační dohody. Účastník řízení je členem České asociace kabelových komunikací a Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí.
Podnikatelský a investiční záměr účastníka řízení vychází z aktivit jeho mateřské společnosti United Pan-Europe Communications N.V. a je zaměřen zejména na:
poskytování komplexních telekomunikačních služeb
Vzhledem k postupující konvergenci telekomunikačních služeb chystá United Pan-Europe Communications N.V., jako 100% vlastník UPC, brzký nástup poskytování komplexního telekomunikačního servisu svým zákazníkům v ČR podobně jako již poskytuje svým zákazníkům v Holandsku. Plánování tohoto projektu bylo kladně ovlivněno nákupem akcií společnosti Kabel Plus, a.s. a je odvislé také od výsledku právě prováděné obchodní transakce-nákupu akcií společnosti Dattelkabel společností UPC. V případě realizace této transakce dojde následně k rozšíření telekomunikačních služeb nabízených českému zákazníkovi prostřednictvím sítě provozované United Pan-Europe Communications N.V., kdy vedle stávajících služeb kabelové televize budou zájemcům dodávány také datové služby včetně Internetu a hlasové služby (telefonu).
investice směřující k rozšíření a zlepšení kvality služeb
United Pan-Europe Communications N.V. plánuje bez úvěrového zatížení v průběhu následujících dvou let provést investice do stávajících sítí v ČR v rozsahu přibližně 200 USD na každého uživatele při inovaci infrastruktury, v průměru 400 USD na uživatele při zavádění datových služeb a přibližně 250 USD budou průměrné náklady na jednoho zákazníka telefonní služby.
Plánovaný rozvoj poskytovaných služeb si vyžádá rozšíření personálního zázemí United Pan-Europe Communications N.V. v ČR. Zaměstnanci se po odborném vyškolení budou podílet na zavádění nových služeb a obsluze systému. Podle zkušeností z podobných projektů realizovaných společností v Rakousku lze předpokládat dva a půl násobný nárůst zaměstnanců.
technická výbavy infrastruktury
Prvním krokem k uskutečnění rozsáhlých plánů rozšíření nabídky služeb bude zhodnocení a rozvoj sítí vybudovaných na území ČR Kabelem Plus, a.s. a Dattelkabelem. Spolu s inovací se chystá vybavení sítí nejmodernějšími technologiemi za použití nových hardwarových a softwarových produktů vyvinutých ve spolupráci se společností Microsoft pro optimální komfort zákazníka.
K zabezpečení silného technického zázemí pro distribuci uvažovaných služeb bude primární výstavba terciálních paralelních sítí, které nahradí zastaralý systém STA, sloužící v současné době k příjmu televizního signálu.
Pomocí technologie optických vláken budou zákazníci napojeni na vysokokapacitní systém, kde za pomoci modulů pro zpětný přenos dat budou moci komunikovat s interaktivní centrálou systému, což umožní flexibilní využívání nabízených služeb dle potřeby zákazníka.
rozšíření škály služeb a zlepšení zákaznického komfortu
video služby
Divize United Pan-Europe Communications N.V. Programming N.V. se podílí již v současné době na výrobě osmi celoevropských televizních kanálů určených pro distribuci prostřednictvím kabelových televizí. Je plánováno za pomoci nově vybudovaných operačních systémů nabídnout tyto programy pro celoevropskou distribuci v rámci rozšířené programové nabídky zákazníkům v ČR.
Na poli televizních služeb je kladen důraz na zvýšení počtu programů v českém, případně také slovenském jazyce (např. ExtremeSport). Během následujících tří let hodlá rozšířit počet takto dostupných kanálů o další tři.
Novými službami na poli videoslužeb budou kromě tradiční kabelové televize poskytovány též pay-per-view (PPV) služby, kdy za pomoci interaktivního terminálu budou zákazníkům dodávány programy na základě individuální objednávky, a near video on demand (NVOD), jež představuje službu dodávání videoprogramů z centrálního serveru podle požadavku zákazníka v individuálně zvolenou dobu.
Kromě obrazových přenosů bude přes síť také zajištěn přístup k digitálním rozhlasovým stanicím se širokou škálou zaměření na jednotlivé hudební žánry, jejichž signál bude dodáván uživateli v kvalitě CD.
datové služby
United Pan-Europe Communications N.V. počítá s rychlým nástupem datových služeb včetně Internetu pro širokou veřejnost v ČR. Prostřednictvím vlastních vysokokapacitních sítí se proto připravuje nabídnout domácnostem rychlé a cenově výhodnější připojení na Internet. Pro zákazníky se připravuje zároveň plná podpora zahrnující servis hardwaru a softwaru. Společnost využije pro činnost v ČR bohatých zkušeností své divize Chello Broadband, která poskytuje širokou škálu datových služeb zaměřených na vzdělání spolu s dětskými programy, E-commerce umožňující nákupy na dálku nebo oblíbené dopisování "chat". Každý uživatel získá svoji adresu pro užití e-mailu. Tímto přístupem lze dosáhnout dřívějšího rozvoje masového užívání internetové služby na území ČR.
hlasové služby
Pro poskytování této služby jsou využívány sítě optických, metalických a koaxiálních kabelů a příslušné technické zařízení, potřebné k zajištění této služby (telefonní ústředna, telekomunikační přenosové zařízení, kabelové modemy apod.) V případě potřeby je možno použít i radiového spojení.
V závislosti na vývoji právních předpisů regulujících oblast telefonních služeb se připravuje zahájení provozu hlasových služeb ve smyslu alternativní nabídky služby telefonního operátora vedle provozovatele Český Telecom,a.s. Bude zvolena nejvýhodnější možná tarifní politika v návaznosti na nově připravovaný zákon o telekomunikacích. Propojení na sítě United Pan-Europe Communications N.V. v ostatních evropských zemích umožní zákazníkům v ČR výhodné tarify pro mezinárodní a dálkové telefonní hovory.
Úřad se zabýval rovněž hospodářskými výsledky spojujících se společností a zjistil následující skutečnosti:
Společnosti Dattelkabel vzrostla v roce 1999 oproti roku 1998 čistá ztráta, a to z 35.559 tis. Kč na 52.463 tis. Kč.
Společnost UPC byla založena v roce 1999 a za tento rok nebyla dosud účetní závěrka vypracována. Dle informace od právního zástupce UPC se však společnost s největší pravděpodobností za první rok své činnosti ocitne ve ztrátě.
Judikatura EU
Úřad rozhoduje výhradně dle zákona o ochraně hospodářské soutěže, přihlíží však k platné judikatuře EU. Těchto judikátů úřad podpůrně využil pro vymezení relevantního trhu v daném případě.
Z judikátů EU úřad uvádí rozhodnutí Evropské komise uvedené v Official Journal No.L 053 (Nordic Satellite Distribution), ve kterém byl relevantní trh vymezen následovně : 1. Zajištění satelitní TV transponder kapacity a souvisejících služeb pro vysílatele, 2. Distribuce placených TV kanálů přímo do domácností, 3. Zajištění kabelových TV sítí.
Právní posouzení a hospodářské výhody spojení
Dle § 8 odst. 2 písm. a) zákona se za spojování podniků považuje i jednání , kdy jedna nebo více osob, které již kontrolují jeden podnik, získají přímou nebo nepřímou kontrolu nad celkem nebo podstatnou částí jiného podniku získáním akcií, obchodních nebo členských podílů.
Na základě Smlouvy o koupi a prodeji získala společnost UPC přímou kontrolu nad společností Dattelkabel. Dle ustanovení § 8 odst. 2 písm. a) zákona tak došlo ke spojení podniků.
Dle § 8a odstavec 2 zákona úřad spojování podniků povolí, jestliže zúčastnění soutěžitelé prokáží, že újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese. V ostatních případech úřad spojení nepovolí. V rozhodnutí o povolení může úřad stanovit omezení a závazky nezbytné pro ochranu hospodářské soutěže.
Z předložených výhod spojení úřad shledal jako nejvýznamnější z hlediska přínosu pro spotřebitele tyto výhody:
UPC plánuje na telekomunikačním trhu v České republice poskytovat širokou škálu služeb, kromě služeb již poskytovaných společností Dattelkabel, v návaznosti na postupný vývoj legislativního rámce upravujícího předmětné služby a deregulace trhu telekomunikačních služeb.
Předmětná transakce nabízí zákazníkům společnosti Dattelkabel a širší spotřebitelské veřejnosti možnost vysokorychlostního připojení na Internet za velmi příznivé ceny. Tímto UPC přispěje ke zprostředkování služeb Internetu širokému okruhu zákazníků a napomůže rozvoji tohoto média v ČR na úroveň západoevropských zemí.
UPC hodlá využít stávajících sítí a investic do nových sítí k rozvoji datových služeb.
Vstup UPC do společnosti Dattelkabel umožní, v návaznosti na vývoj legislativního rámce a podmínek na trhu, nabídnutí hlasových služeb spotřebitelské veřejnosti, které budou po cenové stránce přístupné běžnému zákazníkovi.
Vstup UPC do společnosti Dattelkabel umožní aplikaci vyvážené cenové politiky vůči široké spotřebitelské veřejnosti tak, že pravděpodobný nárůst cen bude mnohem nižší, než jak by tomu bylo v případě samostatného postupu jednotlivých subjektů na trhu programů .
Vstupem UPC do společnosti Dattelkabel budou v oblasti kabelových televizí poskytnuty spotřebitelům nemalé výhody zejména v oblasti a) programmingu, b) nových služeb kabelových televizí.
UPC má v úmyslu lokalizovat do češtiny (slovenštiny) programy.
UPC hodlá v reálném časovém horizontu poskytovat zákazníkům společností kontrolovaných UPC na území České republiky nové služby, které výrazným způsobem zlepší zákaznický komfort stávajících uživatelů služeb společnosti Dattelkabel.
Předmětné kapitálové propojení povede v budoucnu ke zlepšení zákaznických služeb, například k centralizaci informačního servisu, centralizaci účtování zákaznických poplatků, což bude mít za následek snížení nákladů na tyto služby a vytvoření tak prostoru pro vyváženou cenovou politiku. Zajištění přesunu znalostí a nejnovějších technologií do ČR.
Vstup UPC do společnosti Dattelkabel bude mít za následek širší možnosti volby zákazníků mezi jednotlivými službami a jejich kombinacemi pouze na základě jejich potřeby.
Vstup UPC do společnosti Dattelkabel bude významným inovačním prvkem ve vztahu ke stávajícímu zabezpečení služeb poskytovaných zákazníkům společnosti Dattelkabel. UPC hodlá inovovat stávající sítě a rozvíjet další sítě tak, aby byly schopny poskytovat komplexní telekomunikační služby v souladu s výše uvedeným vývojem trhu telekomunikačních služeb. UPC se po vstupu do společnosti Dattelkabel zaměří zejména na postupnou inovaci a rozvoj sítí tak, aby tyto sítě byly schopny širšího využití.
UPC svou finanční stabilitou zajistí kontinuitu poskytování služeb zákazníkům do společnosti Dattelkabel.
Na základě analýzy dopadů spojení na hospodářskou soutěž a posouzení výhod tohoto spojení úřad dospěl k závěru, že spojení podniků přinese výhody, na nichž budou v konečném důsledku participovat spotřebitelé a bude naplněn veřejný zájem. Újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení podniků přinese. Úřad také konstatuje, že na relevantním trhu dojde k určitému posílení tržní síly spojovaných podniků, a to jednak rozšířením trhu po stránce geografické (lokalitami, kde dosud samostatně působily subjekty kontrolované UPC) a dále rozšířením nabídky služeb v budoucnu, která se pak může částečně překrývat s dalšími relevantními trhy (trh telefonních služeb, služeb Internetu), přičemž zároveň vznikne zcela nový komplex služeb.
Po zvážení všech skutečností úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení o opravném prostředku :
Podle ustanovení § 61 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí do 15 dnů po jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luboš Rybák
pověřený
řízením III. výkonného odboru
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 23.6.2000.
Rozhodnutí obdrží :
1 x Mgr. Hana Nekvapilová, advokátní kancelář Linklaters & Alliance, se sídlem Jáchymova 2, 110 00 Praha 1, právní zástupce společnosti UPC Czech Holding B.V., se sídlem Frederick Roeskestraat 123, 1076 EE, Amsterdam, Nizozemí
1 x spis.